The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

بيست و دو خرداد ، جنبش سبز و نياز به تغيير در جامعۀ ما

مسعود فتحي

انتخابات ۲۲ خرداد يک رخداد تاريخي بود. در اين روز ملتي اراده به تغيير را در ابعاد ميليوني به نمايش گذاشت. کشمکش بين استبداد و جامعه خود را در تسخير صندوق هاي راي به نمايش گذاشت. هدف، تغيير دولت سرکوب و دروغ، و گشايشي در جهت تامين خواست هاي مردم بود. اما همين حد از تغيير هم، براي حکومت قابل پذيرش نبود. آراء مردم به سرقت رفت و انتخاب دلخواه مراکز قدرت به عنوان نتيجه راي ميليوني مردم اعلام شد. دروغ و تزوير و تقلب، ديگر نه اتهام که رسما راه و روش حکومت اعلام شد. نيروي سرکوب در شهر ها مستقر شد تا از خيانت به راي مردم حفاظت کند. اما ملت در جست و جوي راي خود بود. از همان فرداي انتخابات شعار «راي من کو؟» تنها صدائي بود که در خيابان ها طنين انداز بود.

صف بندي جديدي شکل گرفته بود: در يک سو ميليون ها نفر از مردم در اعتراض به سرقت وقيحانۀ راي خود به خيابان آمده بودند و در سوي ديگر، ارکان حکومت از «رهبر» تا رئيس جمهور قلابي و فرماندهان سپاه و نيروهاي انتظامي و بسيج صف کشيده بودند. در يک سو مردمي بودند که از حق خود در انتخاب حکومت دفاع مي کردند، در سوي ديگر، حکومتي بود که با تهديد و دروغ در صدد تحميل ارادۀ خود بر ميليون ها معترض بود.

در طول يک سال گذشته جامعۀ ما تجربۀ دشواري را پشت سر گذاشته است. تهديد آقاي خامنه اي از همان فرداي نماز جمعه ۲۹ خرداد ماه به اجرا گذاشته شده است. تظاهرات آرام مردم در خيابان ها به گلوله بسته شده است. جوانان مردم در خيابان ها ضرب و شتم و توسط آدمکشان حکومت ترور شده اند؛ گروه گروه بازداشت شده و در کهريزک ها به شنيع ترين وجه شکنجه شده و حتي در معرض تجاوز جنسي قرار گرفته اند. حکومت طي يک سال گذشته از هيچ دنائتي در حق مردم فروگذار نکرده است. با ترتيب دادن دادگاه هاي نمايشي، محاکمات دسته جمعي فعالان سياسي و فرهنگي، وادار کردن بازداشت شدگان به اعترافات دروغ، صدور احکام سنگين زندان و حتي اعدام براي معترضان تلاش کرده است که دستبرد آراء ملت را توجيه دهد.

اما جنبش اعتراضي مردم که به جنبش سبز معروف شده است، در همان روزهاي نخست بعد از انتخابات و در راهپيمائي هاي خياباني و در مقاومت دليرانه در مقابل سرکوب حکومت، چه در خيابان و چه در زندان و چه در گفتار و کردار، از استبداد حاکم مشروعيت زدائي نموده است. هر کجا که ممکن شده است، قدرت عمل خود را در سطح وسيعي به نمايش گذاشته است. فضاي عمومي را از حکومت گرفته و حتي برگزاري مراسم رسمي دولتي را براي حکومتگران دشوار کرده است. اين جنبش از دل يک جنبش انتخاباتي سر برآورده است، اما امروز ديگر بسيار فراتر از يک جنبش انتخاباتي و به يک جنبش ملي در دفاع از حقوق شهروندي فراروئيده است.

در طول يک سال گذشته براي اولين بار در دوران حيات جمهوري اسلامي ترکيبي از نيروها در ضديت با استبداد و در جهت ايجاد يک جامعه آزاد به هم نزديک شده اند که يک سر آن در درون حکومت است و سر ديگر آن در درون نيروهائي که خواستار جدائي دين از دولت و برکناري اين حکومت هستند. هدف همۀ اين نيروها، تامين برابرحقوقي شهروندان کشور، رفع تبعيض ها بر اساس مذهب، عقيده و مرام، جنيسيت، مليت و قوميت است. همين واقعيت هم به جنبش سبز يک موقعيت منحصر به فرد مي دهد و امکان گذار مسالمت آميز به دمکراسي را بيشتر کرده است.
مهم ترين درخواست هاي مشترک همه اين نيروها عبارتند از:
• آزادي زندانيان سياسي
• آزادي مطبوعات
• آزادي احزاب و تشکل هاي صنفي
• برگزاري انتخابات آزاد
• گردن نهادن به نتيجه راي مردم
• منع دخالت نيروهاي امنيتي و نظامي در امور سياسي و اقتصادي کشور
• تامين برابرحقوقي زنان با مردان
• به رسميت شناختن حق تشکل و حق اعتصاب براي کارگران
• تامين حقوق دمکراتيک مليت ها و اقوام
• پايان دادن به تبعيضات مذهبي عليه پيروان مذاهب ديگر و به رسميت شناختن آزادي انتخاب مذهب و عقيده براي همه شهروندان

نقطه قوت اصلي اين جنبش در مسالمت آميز و مدني و مطالباتي بودن آن است. خواست هاي اين جنبش براي همه قابل لمس است. اين که در کشوري ميليون ها نفر يک پارچه به خيابان آمده و خواستار شمردن راي خود و در نتيجه تبعيت حکومت از راي مردم بشوند، براي هر عقل سليمي قابل فهم و پذيرش است. همين واقعيت هم هزينه مقابله با جنبش سبز را براي حکومت به شدت افزايش داده است و حاميان سرکوب جنبش سبز را در درون حکومت به يک اقليت کوچک محدود ساخته است. جنبش سبز با استفاده وسيع از مدرن ترين تکنيک هاي اطلاع رساني، موجبات تحسين افکار عمومي جهانيان را فراهم آورده است و چهره متفاوتي از مردم ايران را به دنيا معرفي کرده است و به عنوان جنبش دفاع از حقوق شهروندي از جايگاه ويژه اي برخوردار شده است.

نقطه ضعف جنبش سبز، فقدان برنامه عمل و نقشه راه روشن و قابل قبول براي همۀ نيروهاي اين جنبش و ترويج ديدگاه هاي متناقض در آن است. تاکيد آقايان ميرحسين موسوي و مهدي کروبي بر دوران طلائي «امام خميني» و يا «اجراي بي تنازل قانون اساسي» به عنوان نظر آقايان محترم است. ولي جايگزين ترسيم آينده براي جنبش سبز نمي تواند باشد. بايد توجه داشت که در طول سي سال گذشته و به طريق اولي در همان دوران مورد نظر حقوق شهروندي مردم ايران با شدت بيشتر نقض شده است. بخش مهمي از نيروهاي جنبش سبز از جمله نيروهاي خواهان جدائي دين از دولت، با قهر و خشونت و اعدام از صحنه سياسي ايران در همان دوران طلائي حذف شده اند. هم چنين فعالان جنبش هاي مدني از جمله زنان، کارگران و مليت هاي و اقوام از تامين حقوق شهروندي درک کاملا متفاوتي دارند تا بازگشت به دهۀ اول حکومت جمهوري اسلامي. يکي از دلائلي که جنبش سبز هنوز از حمايت فراگير فعالان جنبش هاي مدني در ميان کارگران، مليت ها، اقوام و اقليت هاي مذهبي برخوردار نيست، در همين ناروشني و ابهام در ترسيم اهداف پيشاروي آن و طرح مکرر بازگشت به گذشته به جاي ارائۀ برنامه براي ايندۀ آن است.

رمز پايداري جنبش سبز تحول پذيري آن است.
جنبش سبز عليرغم سرکوب خشن حکومت ادامه خواهد يافت. آبي است که زير پوست جامعه رفته است. ممکن است منافذ فورانش را با انواع وسائل کور کنند، ولي ديگر کسي نمي تواند آن را متوقف سازد. دريائي است که در اعماق موج مي زند و سر هر بزنگاهي حضور خود را با صلابتي بيشتر اعلام خواهد کرد. قدرت جنبش سبز از نياز به تغيير در جامعه ما سرچشمه مي گيرد. جامعه ما به اندازه آب و نان نيازمند تنفس در فضاي آزاد است و ابزار رسيدن به آن در دوران خود همين نظام فراهم شده است. نيروئي که اين بار جمهوري اسلامي را به چالش کشيده است، نسل جديدي است که در دوران خود اين حکومت رشد کرده است. اين نيرو امر و نهي حکومت را بر نمي تابد. اولين نبرد زندگي اش را تازه آغاز کرده است و با عقل و منطق به جنگ خرافه و زور برخاسته است. تا همين جا هم بلوغ خود را به نحو احسن به نمايش گذاشته است. انگشت خود را به حساس ترين نقطه جمهوري اسلامي گذاشته است. مشروعيتي جز راي مردم را براي حکومت و حکومتگران به رسميت نمي شناسد و خواستار گردن نهادن به قضاوت صندوق هاي راي است. اگر در اول کار اين نظام مسير حرکت از حق انتخاب بدون فيلتر مردم در انتخابات هاي اوليه به سوي انتخابات هاي کنترل شده بود، اکنون که در آخرين انتخابات اساسا شمارش راي کنترل شده هم بدون هيچ تعارفي کنار گذاشته شد، مطالبۀ اصلي بخش مهمي از نيروهاي برآمده از درون خود حکومت هم، بازگشت به آزادي انتخابات است. اين را بايد به فال نيک گرفت. بازگشت از استبداد آغاز شده است. هر چند استبداد با قمه و قداره هنوز در خيابان ها و زندان ها به جان فرزندان مردم مي افتد. اين بازگشت آغازي براي پايان آن است.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration