The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

امريكا ، فرشته نجات روشنفكران خسته!‏

احمد آزاد

با پيروزي ارتش امريكا در جنگ عراق و سقوط حكومت صدام پس از يك جنگ بيست و چند روزه، براي بسياري ‏نگاه به جنگ، سرمايه داري جهاني و مداخله گري امريكا در ديگر كشورهاي جهان تغيير كرده است. بويژه در بين ‏برخي از روشنفكران ايراني، در داخل و خارج، شيوع اين پديده آشكار است. روشنفكراني كه بعضا سابقه بسيار ‏طولاني در مبارز با امپرياليسم امريكا را در كارنامه خود دارند، اين روزها تحول فكري يافته و نظرات جديدي ‏را طرح مي كنند. تحول نظري اين دوستان عمدتا شامل خارج كردن امپرياليسم امريكا از صف «دشمن خلقها» و ‏تبديل منافع امريكا به « همسوئي با منافع خلقها» مي باشد. استدلال هايي از قبيل، تبديل شدن امريكا به واقعيت ‏جهاني، قدرت منحصر به فرد جهاني، تاثيرات مثبت آن در گسترش دمكراسي در جهان، ‌مخالفت امريكا با حكومت ‏هاي ديكتاتوري، ضديت ديكتاتورها با تمامي دستآوردهاي غرب و غيره چاشني اين تحول فكري است. جنگ هم ‏ديگر مطلق نهي نمي شود، بلكه بعضا «رحمت» هم است. اين روشنفكران در حال تشكيل يك جبهه مشترك با ‏امريكا، فاتح جنگ بغداد، برعليه حكومت هاي استبدادي هستند!! و همچون آقاي حميد رضا برهاني معتقدند كه ‏‏«بجاي تحليل هاي سنتي و ضد امريكايي درك اين پديده را باور داريم كه تضاد اصلي و مشترك ميهن ما و صلح ‏جهاني و امنيت جهاني در نفي حكومت هاي استبدادي و بنيادگرا نهفته است.» ( واقع گرايي اصولي– سايت پيك ‏ايران).‏
رضا ناصحي يكي از اين دوستان روشنفكر است كه در مطلبي با عنوان نگاهي به بيانيه نيروهاي سياسي ايران ‏پيرامون تحولات منطقه» ( سايت اينترنتي عصر- نو ) به نقد بيانيه فوق الذكر مي نشيند. در اين مطلب كه بسيار ‏كوتاه و خلاصه نوشته شده، ايشان حكم اصلي اين تحليل سياسي جديد را ارائه مي كند: «سياست امريکا به ‏عنوان قدرت منحصر به فرد جهان امروز مبني بر تحت فشار گذاردن، و همان طور که در مورد عراق شاهد بوديم ‏، برچيدن بساط اين گونه رژيم ها، با منافع مردم همسو و مشترک است.» از نظر ايشان اگر تهاجم نظامي امريكا ‏تهديدي به حساب آيد اين تهديد « نه عليه مردم که عليه حاکميت آخوندهاست که خود حضور و وجودش «نقض ‏حاکميت يک ملت است». و سپس با تاكيد بر اينكه اين بيانيه با برجسته كردن تهديد خارجي، نگران امنيت ملي ‏است، مي گويد:« چيزي که امنيت مردم را همواره تهديد کرده و مي کند نظام جمهوري اسلامي است. «تهديد ‏خارجي» بر عکس، امنيت اين رژيم را نشانه خواهد گرفت و امنيت رژيم به هيچ وجه با امنيت مردم يکي نيست» و ‏دست آخر نتيجه مي گيرد كه : « حضور امريکا در منطقه، امنيت ملا ها را تهديد مي کند و اين به سود مردم ايران ‏است.»‏
جان كلام استدلال رضا ناصحي در « همسويي منافع امريكا با منافع مردم ايران است.» اولين بار نيست كه در ‏جنبش ما با استفاده از «همسويي»،‌همراهي و همياري سياسي توجيه مي شود. پس از دوم خرداد،‌ بخشي از ‏اپوزيسيون با تكيه بر «همسويي» سياست هاي خاتمي و دوم خردادي ها با خواسته هاي مردم،‌ همراهي و ‏همياري با اينان را نتيجه مي گرفتند. نقد اين سياست در آن زمان بر اين نكته استوار بود كه ماهيت اين پديده، ‏جريان دوم خرداد، نمي تواند با منافع مردم همسو باشد و اين همسويي مقطعي و اتفاقي دليلي براي اعتبار دادن ‏به اين جريان و همياري و همراهي با آن نيست. در مورد دوم خردادي ها تجربه نشان داد كه «همسويي» توهم ‏برانگيز بوده و خطاي سياسي بدنبال داشت. ‏
امروز هم در استدلال رضا ناصحي همان خطاي معرفتي به خوبي ديده مي شود. ايشان نمي گويد كه آيا اساسا ‏سياست منتج از ماهيت ساخت سرمايه داري امريكا و ويژگي جهاني شدن آن مي تواند با منافع ملي ديگر ‏كشورها «همسو» باشد يا نه؟ «همسويي» را ايشان در چه چيز تعريف مي كند؟ صرفا در خواست تغيير حكومت ‏ايران؟ چه منافعي را در پشت سر اين تغيير حكومت دنبال مي كند و آيا اين منافع همان منافع مردم ما است؟ ‏رضا ناصحي در نوشته خود از پاسخ دادن به اين مسئله اصلي مي گريزد و مي گويد:‌« اين که امريکا با اين ‏سياست در پي چه هدفي است موضوعي است در خور توجه و قابل بحث که به هر حال وقت و مکاني ديگر مي ‏طلبد.». اتفاقا تمام ابهام استدلال در همين نكته است كه امريكا چه هدفي را از سياست سرنگون كردن ‏ديكتاتورهاي منطقه،‌ كه بخشا خود وي عامل قدرت گيريشان بوده، دنبال مي كند. آيا حكومت امريكا ‌ناگهان ‏يكشبه خوابنما شده و حاضر است با خرج ميلياردها دلار به كمك خلقهاي كشورهاي جهان سوم بشتابد، آنها را ‏از بند ديكتاتورهاي محلي خلاص كند، با تامين بودجه، خسارات سالها چپاول و استعمار و جنگ را ترميم كند و ‏در پايان نيز خداحافظي كرده و برود !! بعيد به نظر مي رسد كه چنين استدلالي خريدار داشته باشد. در نتيجه بايد ‏ديد كه منافع امريكا در اين لشكركشي ها و چنگ و دندان نشان دادنها به ديكتاتورهاي حقير جهان سومي،‌ كه ‏هزينه سنگيني را نيز بر گرده ملت امريكا مي گذارد، در چيست؟ آيا اين منافع، به ملت هاي اين كشورها اجازه مي ‏دهد تا پس از حذف ديكتاتور، استقلال خود را حفظ كرده و يك حكومت دمكراتيك متكي بر اراده خود برپا كنند. ‏يا آن كه قرار است با آوردن «احمد چلبي ها» و با تغيير مديريت و دكوراسيون، بقالي قبلي را با عنوان «سوپرت» ‏به همان سياق سابق ادامه دهند. ‏
رضا ناصحي مي گويد كه امريكا تهديدي بر حاكميت ملي ما نيست چرا كه خود اين رژيم فعلي نقض حاكميت ملت ‏ايران است. از نظر رضا ناصحي صندلي «تهديدكننده حاكميت ملي»، ‌صندلي منحصر به فردي است كه فعلا توسط ‏حكومت اسلامي اشغال شده و از اينرو ديگر جا براي امريكا كه تهديدي براي حاكميت ملي ما به حساب آيد ، ‏خالي نيست. ظاهرا از عدد «يك» بيشتر وجود ندارد، فقط يك «تهديد كننده حاكميت ملي» در لحظه مي تواند باشد ‏و بس !! رضا ناصحي از امنيت ملي صحبت مي كند و مي گويد كه امنيت ملي ما را حكومت اسلامي تهديد مي ‏كند. آيا امنيت ملي ما را فقط حكومت فعلي تهديد مي كند و يا نيروي خارجي هم تهديدي براي امنيت ملي است؟ آيا ‏وجود يكي دليل نبود ديگري است؟ آيا به صرف اين كه حضور امريكا در منطقه امنيت ملاها را تهديد مي كند،‌به ‏اين معني است كه امريكا امنيت ملي ما را تهديد نمي كند؟ ظاهرا منطق رضا ناصحي بر « دشمن دشمن من، ‏دوست من » استوار است. آيا در شرايط كنوني جهان و بحران سياسي در منطقه و پيچيدگي اوضاع، اينگونه ‏استدلالهاي خطي و دو دوتا چهارتا، كمي ساده انگارانه نيست؟ ‏
آيا تنها راه نجات مردم ايران از بختك حكومت جمهوري اسلامي از درون لوله تنفگدار امريكايي مي گذرد؟ آيا ‏مردم ايران و نيروهاي سياسي آن، توان لازم را براي كنار زدن اين حكومت و استقرار يك حكومت دمكراتيك ‏ندارند؟ جاي تاسف بسياري است كه بخشي از روشنفكران ما براي خروج از ياس و نااميدي كه گريبانشان را ‏گرفته، دست به دامن امريكا شده اند. ‏

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration