The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

همايش تهران و تلاش براي بازسازي لابي ضد جنگ

حسن داعي

سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱٣٨۹ - ۱۷ اوت ۲۰۱۰

سرانجام پس از ماهها تلاش و صرف دهها ميليون دلار از سرمايه هاي کشور، شوي تبليغاتي "همايش ايرانيان خارج از کشور" در تهران برگزار شد. در اين نمايش شرم آور، عده اي از هواداران خارجه نشين حکومت گردهم آمدند تا ضمن مجيزگوئي از احمدي نژاد و توهين به شعور و احساسات مردم ايران، منافع مادي يا سياسي خويش را پيگيري کنند.
هدف اصلي رژيم ايران از برگزاري اين همايش کسب اعتبار، نمايش قدرت و پاشيدن خاک در چشم مردم بود و از همين رو، با عکس العمل منفي گسترده اي از جانب هموطنان روبرو شد که با چاپ مقالات و گزارشات اعتراضي در وبسايت ها و صحفات فيس بوک، انزجار خود را نشان دادند. شايد تنها استثناء در اين زمينه سايت جرس ميباشد که با چاپ يک مقاله سعي نمود تا حضور در اين همايش را توجيه نمايد.
اما آنچه باندازه کافي مورد توجه هموطنان قرار نگرفته است حضور دسته جمعي مسئولان لابي ضد جنگ و تحريم رژيم در اين همايش بود. رستم پورزال، الهه رستمي و فيل ويلايتو از سازمان "کاسمي"، آزيتا شفازند و کاظم آذين از "کميته دوستي ايران و آمريکا" و همچنين ليلا زند مسئول سازمان آمريکائي "رهپويان صلح" در تهران حضور داشتند و با برگزاري کنفرانس و ميزگرد، به يارگيري از ميهمانان حاضر در همايش اقدام نمودند. گذشته از اين نشست ها، رستم پورزال و فيل ويلايتو (از مديران سازمان کاسمي) از سخنرانان اصلي همايش بودند.
اطلاعيه هاي مربوط به نشست هاي بالا که در سايت رسمي "شورايعالي ايرانيان خارج از کشور" چاپ شده، يعني نهادي که مستقيما زير نظر احمدي نژاد فعاليت ميکند، بخوبي نشان ميدهد که افراد ياد شده، ميهمان اين همايش نبوده، بلکه در همکاري و هماهنگي با رحيم مشائي، در نقش ميزبان و برگزار کننده نشست هاي جانبي فعاليت کرده اند و اين نشان آشکار ديگري از رابطه تنگاتنگ بين اين صلح طلبان دروغين و رژيم حاکم بر کشورمان ميباشد.
در شرايطي که دست نشاندگان ولي فقيه و سپاه پاسداران، بدون دنده و ترمز به ماجراجويي هاي هسته اي و منطقه اي خود ادامه ميدهند و احتمال بروز جنگ افزايش مييابد، رژيم ايران سعي در بازسازي لابي ضد جنگ و تحريم خودش را دارد تا بدينوسيله، گرايشات صلح طلبانه هموطنان را در جهت منافع خويش هدايت کند. نبايستي فراموش کرد که اين لابي با شعار صلح طلبي، هدفي بجز برداشتن فشار از روي حکومت و خريد وقت براي برنامه اتمي آن نداشته است. بهيمن دليل با صلح طلبي واقعي که خواست همه ايرانيان است تفاوت بنيادين دارد. صلح طلبان دروغين با تقويت رژيم ايران به عمر اين حکومت اضافه ميکنند، نفوذ آن در منطقه را افزايش ميدهند و در نتيجه، زمينه هاي يک جنگ خانمانسوز را هرچه بيشتر فراهم مينمايند.
اين لابي در زمان جرج بوش به اوج کارآئي و نفوذ خود رسيد و توانست با تآثير گذاري روي افکار عمومي، سياست هاي آمريکا در رابطه با کشورمان را به ميزاني تغيير داده و فشار غرب روي حکومت ايران را کاهش دهد. با آغاز جنبش مردمي در ايران، اين لابي بشدت ضعيف شد و اعتبار آن نزد افکار عمومي آمريکا بشدت کاهش يافت. بنابراين، هدف از تلاش هاي کنوني رژيم ايران و شرکت دسته جمعي رهبران "کاسمي" در همايش تهران، بازسازي اين لابي و بازيابي نفوذ گذشته آن است.
گفتگو هاي مورد بحث در نشست هاي جانبي همايش تهران نيز روي همين موضوع يعني چگونگي جذب ايرانيان براي همکاري با اين لابي متمرکز گشته بود. طبق اطلاعيه رسمي همايش، موضوعات مورد بحث بدينقرار بود: «برخورد ايرانيان خارج از کشور با تحريم و فشار غرب عليه ايران، فعاليتهاي ايرانيان در کشورهاي مختلف در برابر تحريم ها و فشارهاي غرب ، موانع و راهکارهاي شرکت ايرانيان خارج از کشور در دفاع از ايران در برابر غرب.»
جالب اينجاست که در اطلاعيه رسمي اين دو نشست، تاکيد شده که اين جلسات کاملا محرمانه است و خبرنگاران و رسانه ها در آن حضور ندارند. اطلاعيه ميگويد: «اين دو ميز گرد بدون حضور رسانه ها انجام مي گيرد تا همه شرکت کنندگان بتوانند با خيال آسوده نقطه نظرات خود را مطرح کنند.» بنظر ميرسد که لابي رژيم آنقدر بي آبرو و بي اعتبار است که حتي شرکت کنندگان در همايش رژيم که خود از کاسه ليسان حکومتند نيز حاضر به ظاهر شدن علني در کنار سازمان کاسمي نمي باشند.

دشواريهاي رژيم براي بازسازي يک لابي ضعيف شده و رو به افول
قبل از ورود به بحث اصلي يعني شانس موفقيت رژيم در بازسازي اين لابي، بايستي بياد داشت که اين فعاليت ها در سال ۲۰۰۵ و در آغاز رياست جمهوري احمدي نژاد در انگلستان و آمريکا براه افتاد و در پنج سال گذشته، دو سازمان عمده "ناياک" به رهبري تريتا پارسي و "کاسمي" به رهبري عباس عدالت، در يک همکاري مشترک آنرا هدايت ميکردند. من در گزارشات متعدد فعاليت اين لابي را مورد بحث قرار داده ام که بعنوان نمونه ميتوانيد اين دو گزارش را مطالعه فرمائيد: گزارش اول – گزارش دوم.
لابي رژيم در يکسال و نيم اخير دچار تحول بسيار عمده اي گرديد و به شدت ضعيف شد. دليل اصلي آن نيز بدينقرار است:
• جرج بوش ديگر در کاخ سفيد نيست و نمي توان گناه بن بست در روابط بين ايران و آمريکا و تشديد تنش و خصومت بين دو کشور را روي دوش اوباما انداخت. به سختي ميتوان اوباما را نئوکان، جنگ طلب و نوکر اسرائيل معرفي نمود. بنابراين، مهمترين پايه تبليغي لابي رژيم يعني گناهکار جلوه دادن آمريکا و بيگناه نشان دادن جمهوري اسلامي از ميان رفت.
• سياست اوباما براي کنار آمدن با رژيم ايران شکست خورد و تحريم و فشار عليه ايران مشروعيت بين المللي پيدا کرد.
• جنبش مردمي در ايران و سرکوب وحشيانه آن توسط باندهاي افسار گريخته سپاه و بسيج، تصوير غلطي را که لابي رژيم از اين حکومت ساخته بود از بين برد. براي چند سال متوالي، لابي رژيم مدعي بود که کاخ سفيد و رسانه هاي جنگ طلب آمريکا، با شيطان سازي از حکومت ايران در صدد آماده ساختن زمينه هاي حمله به کشورمان ميباشند. کاسمي در اطلاعيه هاي رسمي خود ميگفت که اخبار نقض حقوق بشر در ايران يا دروغ است و يا گزافه گوئي رسانه هاي امپرياليست ميباشد. با انتشار جنايات رژيم در يکسال اخير توسط خود مردم و از طريق توئيتر و يوتيوب و ديگر ابزارهاي ارتباطي مدرن، تبليغات دروغين لابي رژيم مانند حبابي توخالي ترکيد.
• يکي از نتايج جنبش مردمي در ايران، آشکار شدن ضعف هاي حکومت و بي آيندگي آن است. حکومتي که به دهها جناح متخاصم تقسيم شده و قدرت تصميم گيري ندارد، مورد نفرت اکثريت جامعه قرار دارد و با اقتصادي ويران و ورشکسته، شتابان بسوي سقوط ميرود. در نتيجه، راهبرد تبليغي لابي مماشات يعني همزيستي درازمدت با رژيم ايران (همانطور که آمريکا با چين به همزيستي رسيد) بي اعتبار گشته است.
با توجه به فاکتورهاي بالا، زمينه هاي فعاليت لابي بشدت کاهش يافت و با تصويب تحريم هاي جديد در کنگره، متحدان آمريکائي رژيم ايران (که آنرا محافل طرفدار مماشات مي ناميم)، به ميزان زيادي قدرت تآثير گذاري خود روي سياست هاي آمريکا را از دست دادند. من در چند گزارشي که در ماه گذشته منتشر نمودم، دلائل اين ضعف و جايگاه کنوني لابي طرفدار مماشات در آمريکا را مورد بحث قرار دادم.

چشم طمع رژيم به گروههاي چپ آمريکا
اما بنظر ميرسد که در شرائط کنوني، رژيم ايران براي بازسازي لابي ضد جنگ خود، بيش از بيش روي متحد چند سال گذشته اش يعني برخي از گروههاي صلح طلب آمريکائي و اروپائي حساب باز کرده است. اين دسته از گروهها همواره سعي نموده اند تا تنش بين جمهوري اسلامي با آمريکا را در دستگاه واژگونه ضد امپرياليستي خويش مورد ارزيابي قرار دهند و معمولا به اين نتيجه ميرسند که بايستي در اين منازعه در کنار حکومت ايران قرار گرفت. من در سه گزارش، ارتباط بين لابي رژيم با جنبش صلح در آمريکا را مورد بررسي قرار داده ام.
اما از آنجا که رابطه رژيم ايران با گروههاي چپ آمريکائي به محلل هاي ايراني و دلالان "ضد امپرياليست" وطني احتياج دارد، و از آنجا که بسياري از هموطنان با تجربه اي که کسب کرده اند، براي اين قبيل شگردهاي آخوندي و جيغ هاي ضد آمريکائي تره هم خرد نمي کنند، روزنامه هاي حکومتي با تبليغ روي حمايت برخي از گروههاي چپ آمريکائي از مواضع جمهوري اسلامي، سعي ميکنند تا نظر مساعد برخي از چپگرايان ايراني را جلب کنند. بعنوان مثال، روزنامه حکومتي "تهران امروز" در مقاله اي که چند روز پيش تحت عنوان: "فراز و فرود يک کمپين حامي ايران، گزارشي از فعاليت‌هاي پنج ساله يک پويش ضد جنگ و تحريم" به چاپ رساند، ضمن تعريف و تمجيد علني از لابي "کاسمي"، به ستايش از مواضع "ضد امپرياليستي" آنان پرداخت و حمايت چپگرايان آمريکائي از اين لابي را براي هموطنان داخل خرج نمود. تهران امروز مي نويسد:
«يکي از کمپين‌هاي بسيار فعالي که عليه هر نوع تحريم و جنگ فعال است کمپيني است به نام «کمپين عليه تحريم‌ها و مداخله نظامي در ايران» موسوم به CASMII که از اول دسامبر ۲۰۰۵ فعاليت خود را آغاز کرده است. اعضاي اين کمپين جمعي از دانشجويان و آکادميسين‌ها ي ايراني و غير ايراني‌اند که در لندن کار خود را همزمان با روي کار آمدن دولت نهم در ايران و زمزمه‌هاي صدور اولين قطعنامه عليه برنامه هسته‌اي کشورمان آغاز کردند...
با نگاهي به گستره فعاليت‌ها و گزارش‌هاي منتشره در سايت خبري اين کمپين متوجه مي‌شويم که اين سايت و مناديان آن گرايش‌هاي عمدتا ضد امپرياليستي و ضد جهاني سازي دارند. براي مثال درآخرين مطالب ارسالي به اين سايت فهرست مطالب و گزارش‌هايي با عناويني چون: «آمريکا مي‌خواهد ايران به حوزه نفوذ امپرياليستي‌اش بازگردد»، «به سوي جنگ جهاني سوم؟»، «جنگ عليه ايران به مثابه روشي براي گسترش جهاني شدن»، «موجه جلوه دادن تجاوز»، «چه کسي مي‌گويد ايران در خاور ميانه منزوي شده است؟»، «توهم جنگ محدود با ايران»، «آيا آمريکا به سمت يک هولوکاست هسته‌اي مي‌رود؟» مشاهده مي‌شود که نشان دهنده رويکرد گردانندگان اين کمپين که عمدتا رويکرد ضد امپرياليستي و ضد اسرائيلي دارند است.در اين سايت اما آخرين نوشته استفن والت درخصوص بحث هسته‌اي ايران و رويکرد آمريکا به آن نيز مشاهده مي‌شود که اين استاد برجسته سياست بين‌الملل و از نقادان برجسته نفوذ لابي اسرائيل در سياست خارجي آمريکا در مقاله‌اي با عنوان«جنگ عمده با ايران» همان تز سابق خود که ايران براي آمريکا خطري عمده نيست را تکرار مي‌کند و به نقد يکي از مقالات جنگ طلبانه عليه ايران مي‌پردازد.»
در پايان مقاله، تهران امروز ابراز اميدواري ميکند که اين لابي دوباره فعال شده و بتواند روي افکار عمومي غرب تآثير گذارد: «با گذشت حدود پنج سال از فعاليت اين کمپين ضد جنگ و تحريم به نظر مي‌رسد که اين روزها نياز به فعاليت بيشتري براي شکستن فضاي سياسي و رسانه‌اي يکجانبه موجود احساس مي‌شود چراکه غرب کوشيده است به اتکاي اين فضاي رسانه‌اي، مانع از شنيده شدن منطق ايران و مخالفان موضع‌گيري ضدايراني در غرب شود.»
البته بايستي در نظر داشت که پس از جنبش مردمي در ايران، بخش قابل توجهي از چپ آمريکا نسبت به سياست هاي چند سال گذشته اش نسبت به جمهوري اسلامي تجديد نظر کرده و به اين درک رسيده است که نمي توان با توجيه مبارزات ضد امپرياليستي يا صلح طلبي، در کنار حکومتي قرار گرفت که دشمن صلح و ترقيخواهي است. اما متاسفانه اين تمام داستان نيست و هنوز بخشي از گروههاي چپگراي آمريکا با عينک ضد آمريکائي به روابط ايران و آمريکا نگاه ميکنند و ناخواسته به متحدان رژيم ايران تبديل گشته اند.

متحدان ثابت و وفادار رژيم ايران
ريس الريک (Reese Erlich) يکي از شخصيت هاي معروف ضد جنگ در آمريکاست که به دفعات گوناگون به ايران سفر کرده و حتي کتابي نيز در مخالفت با جنگ و تحريم عليه ايران به چاپ رسانده است. وي در ميان گروههاي صلح طلب آمريکا از اعتبار و نفوذ زيادي برخوردار است و از اينرو در جايگاه مناسبي قرار دارد تا قضاوت درست و منصفانه اي در مورد اين گروهها و طرز تلقي شان از رژيم ايران در اختيارمان قرار دهد. "الريک" در سال گذشته و در ايام انتخابات قلابي رياست جمهوري در تهران بود و شاهد عيني جنبش مردمي و همچنين سرکوب وحشيانه آن توسط سپاه و بسيج بود. وي در بازگشت از ايران يادداشتي تحت عنوان " ايران و سردرگمي نيروهاي چپ آمريکا " به چاپ رساند و از موضعگيري برخي از اين گروهها در حمايت از احمدي نژاد بشدت انتقاد کرد. الريک با اشاره به مقالات و نوشته هاي چاپ شده توسط نويسندگان چپ در مجله معروف Monthly Review مي نويسد:
«من هنگام انتخابات رياست جمهوري اخير و اعتراضاتي که پس از آن به وقوع پيوست در ايران بودم. پس از بازگشت به آمريکا، با شگفتي مشاهده کردم که ايميل من پر از مطالبي است که توسط نويسندگان چپ مترقي و شخصيت هاي آکادميک و وبلاگ نويسان نوشته شده و همگي در مورد حوادث ايران بحث ميکنند. اين نويسندگان با تکيه بر تاريخچه دخالت هاي آمريکا در ايران نتيجه گرفته بودند که ناآرامي هاي کنوني دست پخت جديد امپراطوري آمريکاست. طبيعي است که اين اظهارات براي ايرانياني که در کشورشان براي آزادي مي جنگند تاسف بار و باور نکردني است.»
"الريک" در ادامه مقاله خود ضمن ابراز تاسف از مواضع اين گروههاي چپ مي نويسد:
«انتقاد اين دسته از گروههاي چپ آمريکائي نسبت به جنبش مردمي در ايران روي سه موضوع استوار شده است:
• آمريکا يک سابقه طولاني از دخالت در امور ايران دارد و بنابراين، ناآرامي هاي کنوني نيز دست پخت آمريکاست.
• احمدي نژاد يک ناسيوناليست مردمگراست که با امپرياليسم آمريکا مبارزه ميکند و بنابراين تلاش براي ساقط کردن احمدي نژاد کمک به امپرياليسم آمريکا خواهد بود.
احمدي نژاد برنده واقعي انتخابات رياست جمهوري بود يا اينکه مخالفان وي قادر به اثبات تقلب در انتخابات نبوده اند.»
طبيعي است که ما نيز همچون "الريک" از مواضع نادرست اين گروههاي چپ حيرت زده ومتاسف ميشويم. اما اين ميزان دوري از واقعيت و تئوري بافي سياسي آنهم از جانب گروههاي ظاهرا مترقي آمريکائي، چگونه و با چه مکانيزمي به وقوع پيوسته است؟ بدون ترديد، فاکتور تعيين کننده در اين ميان، بخشي از فعالين ايراني خارج از کشورند که با تآثيرگذاري روي اين نيروها توانسته اند آنانرا درجهت منافع و اهداف سياسي خويش بکار گيرند.
اگر مجموعه اظهارات و موضعگيريهاي مهم رهبران چپ آمريکا را جمع بندي کنيم، مشاهده خواهيم کرد که به نوعي برگردان و بازتابي از حرفها و نوشته هائي است که برخي از فعالين ايراني طي سالهاي گذشته ابراز کرده اند. کسانيکه از اعتبار فراواني در غرب برخوردارند و بيشترين نفوذ و تاثير را بر گروههاي آمريکائي داشته اند. ازاينرو، در سلسه گزارشاتي که خدمتتان تقديم ميشود با نگاهي به چند مقوله اساسي، مشاهده خواهيم کرد که مواضع نادرست گروههاي چپ آمريکائي تنها زائيده تخيلات و پريشاني افکار آنان نيست و قبل از هرچيز ريشه ايراني و وطني دارد. چند مقوله ايکه مورد بحث قرار ميدهيم بقرار زيرند:
• دخالت آمريکا در امور ايران
• برنامه اتمي جمهوري اسلامي
• مواضع ضد اسرائيلي و مرزهاي نامرئي يهود ستيزي
بررسي اين مقولات از آن جهت ضروري است که ابهام آفريني در مورد آنها، زمينه ساز اصلي درک نادرست از شرائط ايران و در نتيجه رابطه نادرست گروههاي صلح طلب آمريکائي با رژيم ايران است.

ادامه دارد

www.iranianlobby.com[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration