The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اپوزييسيون سازي حکومتي و کلاهي که تا بناگوش بر سرمان ميکنيم

دنيز ايشچي

هر ارگانيزم زنده اي وقتي با خطري مواجه ميشود که ممکن است ريشه هاي هستي آنرا به خطر بياندازند، سيستم دفاعي و يا پادزهر مقابله کننده اي را توليد ميکند تا بتواند بر آن عارضه خطر آور غالب گردد.يکي از اين شيوه ها توليد پادزهري ضعيفتر از زهر اصلي مهاجم ميباشد که بصورتي کاذب امکانات غالب آمدن آن ارگانيزم به خطر مهاجم را از طريق تقويت سيستم دفاعي فراهم مي آورد. اين مساله در مورد ارتجاعي ترين حکومتها مثل جمهوري اسلامي ايران هم صادق ميباشد. وقتي که طوفان تحوّل دموکراتيک هستي ارتجاع را براي هميشه ميخواهد در خطر دگرگوني قرار دهد، کلّيت ساختار ارتجاع اختاپوسي پير فرسوده پادزهر مقابله کننده اي را توليد ميکند که با به کار گيري ناشناخته ترين حقّه هاي سياسي پنهان کرده در آستينش، به مسخ تحوّل دموکراتيک و به بيراهه کشاندن آن، بتواند به حيات ضحاک وار خود ادامه دهد.

آلترناتيو ساخته و پرداخته حکومتي يکي از همان شيوه هايي ميباشد با کمال تاسّف بايد اقرار کرد که در ميان بخشهايي از اپوزيسيون سياسي سکولار دموکراتيک کارگر افتاده و همچنان جويباري، بخشي از انديشورزان سکولار دموکراتيک را به دنبال آرمان راه رشد تکاملي گذار از کانال حمايت از اپوزيسيون ساخته و پرداخته حکومتي کشانده است. در افتادن در دام چنين طعمه اي که راهکار آن براي حفظ تماميّت ساختار سياسي اجتماعي ارتجاع نظام ولايت فقيه حياتي ميباشد، يکي از بزرگترين خطرهايي ميباشد که جنبش سکولار دموکراتيک را تهديد ميکند.

تا زماني که اپوزيسيون قانوني در چهارچوبه نيروهايي بماند که هستي سياسي، ايدئولوژيک، اقتصادي و امنيّتي آنرا به خطر نمي اندازد، اپوزيسيوني مجاز ميباشد. اين مساله از نظر شناخت ماهيّتي اپوزيسيون مجاز، بي خطر و قانوني داراي اهمّيت شاياني ميباشد. نا گفته نماند که اين آلترناتيو سازي ميتواند پروسه اي چند فازي را در بر بگيرد و اين مساله مقوله اي ماوراي اجتماعي، طبقاتي نيست. اين بخش سياسي فکري دقيقا نمايندگي بخشهايي از کلّيت جناههاي حاکميّت را ميکنند که در قدرت سياسي سهيم ميباشند و طبيعتا خواهان بدست گيري قدرت سياسي جهت خدمت هر چه بيشتر به بخشهاي اجتماعي که نمايندگي آنها را ميکنند ميباشند.

از زاويه ديگر ما نميتوانيم اين مقوله را بصورتي انتزاعي و خارج از چهارچوبه وقايع سياسي که در کشور اتفّاق مي افتد ارزيابي بکنيم. ما از نظر افکار عمومي داخلي و جهاني در شرايطي هستيم که حکومت کودتا و دارو دسته اصولگرايان حاکم خود متوجّه هستند که با طوفان نفرت و خشم افکار عمومي مردم در عرصه داخلي و جهاني مواجه هستند. آنها متوجّه هستند که با اوجگيري اعتراضات تحوّلگرايانه و دموکراتيک تمامي اقشار آزاده و عدالت خواه جامعه رو در رو قرار گرفته اند. در شرايطي که آنها با انديشه ها و برنامه هاي مسموم، ضدّ مردمي خود هر چه بيشتر خواهان پيشبرد و اجراي نقشه هاي سرکوبگرانه خود هستند، خود ميدانند که اين سياستها آنها را در ميان افکار عمومي روز به روز منفور تر ميکند.

چنين شرايطي مناسبترين امکانات ذهني را براي رشد، انسجام و سازمان يابي اپوزيسيون سکولار دموکراتيک فراهم خواهد کرد. نيروهاي تحوّل سکولار دموکراتيک امکان آنرا مي يابند تا برنامه آلترناتيو خود بر محورهاي آرمانهاي آزاديخواهانه مردمي را تنظيم کنند، ساختار سياسي موازي حکومتي آلترناتيو فراگير را سازماندهي کنند و رهبري سياسي مستقّل خود را بصورت آلترناتيو رهبري سياسي به ميدان بياورند. در اينجا مساله اصلي و کليدي امکان پيوند يابي اين رهبري سياسي با حرکتهاي دموکراتيک مردمي در راستاي بوقوع رساندن چنين تحوّل بنياديني براي گذر از جمهوري اسلامي ايران ميباشد.

تاکتيک حمله به منزل آقاي کروّبي و ايجاد محدوديّتهاي بيشتر و بيشتر براي آقايان کروّبي و موسوي در چنين شرايطي چه مفهومي ميتواند داشته باشد؟ يکي از بازتابهاي زيرکانه چنين تاکتيکي از طرف حکومت کودتا، مسخ ماهيّت رهبري تحوّل گذر و عبور از جمهوري اسلامي ايران و تقديم نقش رهبري دوران گذر به اپوزيسيون درون حکومتي ميباشد. متوجّه کردن افکار عمومي مردمي و جهاني به آقايان موسوي و کروّبي ومستقّر کردن آنها در موقعّيت رهبران حرکت مردمي عملا رهبري طغيان مردمي را از دست اپوزيسيون سکولار دموکراتيک خارج کرده و آنرا تقديم جناح اپوزيسيون درون حکومتي ميکند. نظام ولايت فقيه از اين طريق عملا قادر ميشوند از يک طرف نيروهاي سياسي تحوّل بنيادين را از صحنه خارج کرده و سياست کشوري را در مقياس نيروهاي پوزيسيون و اپوزيسيون داخل حکومتي محدود بکنند. اين تاکتيک با اعمال شدّت فشار هاي امنيّتي، اجتماعي و سياسي به آقايان کروّبي و موسوي ارج و رسميّت بيشتري ميبخشد و با توجّه به عکس العملها و بازتابهاي سياسي داخلي و بين المللي موقعّيت اين آقايان را بعنوان رهبران حرکت مردمي تحکيم ميبخشد. از اين طريق جنبش تحوّلگرايانه و دموکراتيک مردمي پشت سر نيروهايي قرار ميگيرد که نميتوانند تحوّل بنيادين بياورند، لذا از اين طريق اين حرکت عظيم مرمي بار ديگر مسخ شده و به دنبال سرابي بي فرجام به بيراهه کشانده ميشود.

در شرايطي که پتانسيل اپوزيسون درون حکومتي با در نظر گرفتن قدرت اقتصادي سياسي و امنيّتي سپاه، بسيج، روحانيـت و پيروان ولايت فقيه در حکومت از يک طرف و پيوندهاي مشترک اقتصادي، سياسي، ايدئولوژيک و تاريخي اين اپوزيسون با حکومتيان در آن حدّي نيست که بتواند تحوّلي بنيادين دموکراتيک به ارمغان بياورد، لذا نقش آنها جز سوپاپ اطميناني که مثل آب سردي آتش طغيان دروني مردم را خاموش بکند، چيز ديگري نخواهد بود.اين سياست نسلي بپا خاسته ديگر را از دستيابي به آمال خود باز داشته و آنها را در راستاي اميدهايي رويايي به بيراهه خواهد کشاند که نتيجه اش جز سر خورده گي نخواهد بود. اين سرخوردگي دوباره ميتواند يکي دو دهه امکان تحوّلي دموکراتيک و بنيادين را به تعويق بياندازد.

طبيعي است که حمله به منزل اين آقايان و محروم کردن آنها از حقوق قانوني و طبيعي بشري آنها عملي محکوم کردني بوده و در خور تقبيح ميباشد. ولي بايد اين عمل را در اندرون تصوير بزرگ وقايع سياسي ديد و ارزيابي کرد. يکي از بزرگترين خطرهايي که ما را تهديد ميکند، عدم درک نقش تاريخي اپوزيسيون سکولار دموکراتيک از بابت تشکيل ساختار واحد اپوزيسيون سياسي فراگير نيروهاي تحوّي دموکراتيک به موازات جمهوري اسلامي ايران ميباشد. اپوزيسيون سکولار دموکراتيکي که پلاتفورم آن، سازمانهاي سياسي در بر گيرنده بدنه آن، رهبري فراگير سکولار دموکراتيک آن نمايندگان واقعي تحوّل دموکراتيک باشند، نه سوپاپ اطمينانهاي حکومتي.

در صحبتها و نوشته ها بيشتر به اين مقوله پرداخته ميشود که وحدت عمل نيروهاي سکولار دموکراتيک، در سطحي فراگير ، اجتماعي و از طريق بدنه اين سازمانها و بصورتي نهادينه شده و يا در مقياس ساختارهاي صنفي دموکراتيک پيش برده ميشود. اين شيوه همکاريها بصورتي عملي در مقياس شهرها و کشورهاي مختلف در عمل اجرا ميشود. متاسفانه در جواب اين نوشته ها و انديشه ها بايد گفت که حدّ اقل در يک سال و نيم گذشته کمبودي از بابت همکاريهاي گسترده در مقياس بدنه اين سازمانها و يا نهادهاي دموکراتيک و مردمي نبوده است. اشکال کار در زمينه آمادگي عيني جنبش مردمي در زمينه فداکاري جهت ايجاد تحوّلي فرگير و دموکراتيک نبوده است. اشکال کار از خيلي وقتها پيش در عدم آمادگي رهبران سازمانهاي سياسي از بابت همّت در دست يازيدن به فورمولبند هايي ائتلافي پلاتفورمي مستقّل ، ايجاد ساختاري فراگير و در برگيرنده هر چه بيشتر سازمانها و نيروهاي واقعي تحوّل سکولار دموکراتيک و بالاخره برجسته کردن رهبري مستقّل خودشان بعنوان آلترناتيو سياسي ميباشد.

بينشي که از يکطرف بخاطر عدم اعتماد به نفس دنبال رهبراني ميگردد که به دنباله روي از آنها بپردازد، يک روز اين نقش را به بريدگان از دستگاه حکومتي واگذار ميکند، روز ديگر به اپوزيسيون ساخته پرداخته حکومتي و بالاخره امروز آرزومند است که امثال خانم عباديها اين نقش را عهده دار گردند. طبق عادت اين بينش بالاخره بايد دنبال يک دسته، فرد ويا جرياني غير خودي بيافتد. تنها علّت اين امر را در دل مردگي ياس ناشي از شکست و اشتباهات گذشته بايد جستجو کرد.

سئوالي که مطرح است اين است که آيا بيماري مزمن عدم اعتماد به نفس در بافت رواني ما نهادينه شده و در عمل، پراتيک سياسي روزمره ما را رقم ميزند، به ما امکان آنرا خواهد داد تا ساختاري آلترناتيو مستّقل از نمايندگان واقعي مسلّح به تئوري تحوّل تشکيل بدهيم؟ آيا ما خواهيم توانست عوض خودفريبي و دنباله روي از مترسکهاي تحولگرّايي که ما را بسوي سرابي بيش رهنمون نيستند، جبهه اي از نيروهاي واقعي تحوّل دموکراتيک را سازمان بدهيم؟ ماهها پشت سر هم ميگذرد و ما به استراتژي همکاري در پايين و عدم چانه زني با همديگر در بالا با اصرار تمام ادامه ميدهيم. ما نصيحت گويي به حکومتيان را جايگزين کارکرد و تدبير اپوزيسيون تحوّل دموکراتيک جهت شکل دهي به ساختار اپوزيسيون واقعي عبور از ولايت فقيه کرده ايم. اين در شرايطي ميباشد که مردم در کوچه و خيابان و در اقصا نقاط دنيا در بر گزاري اکسيونهاي اعتراضي نشان داده اند که اشکال اساسي از نظر همکاري در پايين وجود ندارد. اشکال اساسي در زمينه همکاري در سطح رهبري سازمانهاي سياسي سکولار دموکراتيک، در زمينه عدم شکل دهي به ساختاري فراگير، پيوسته و بلند مدت سياسي که نقش آلترناتيو و اپوزيسيون واقعي تحوّل دموکراتيک را ايفا بکند ميباشد.

کلاهي که بر سرخويش گذاشته ايم، تا بناگوشمان را فراگرفته و حاضر نيستيم کورکورانه دستمان را از شانه کساني که جلودارمان هستند، بدون اينکه بدانيم ما را کجا رهنمون هستند برداريم. بخش عظيمي از بافت فکري رواني بيمار ما به ما ميگويد که بايد در هر صورتي به دنبال کسان ديگري بگرديم تا ما دنباله روانشان باشيم. در چنين شرايطي وظيفه اصلي بر دوش آنهايي است که بر اين بيماري مزمن واقف بوده و وظيفه خطير سازماندهي ساختار سياسي فراگير تحوّل دموکراتيک آلترناتيو موازي و جايگزين حکومت ولايت فقيه را با گوشت و پوست خويش لمس ميکنند. بايد در اين راستا بصورتي خستگي ناپذير کوشيد و اين وظيفه خطير را در روزهاي آرامش قبل از طوفان بايد به انجام رساند، زيرا در روزهاي طوفاني امکان براي غالب آمدن بر اين ضعفهاي ساختاري و برنامه اي غير ممکن خواهد بود.

07/09/2010[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration