The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

جنبش دانشجويي و لزوم انسجام

سالار پاشايي

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۸۹
دانشجو نيوز،
تاريخ درخشان جنبش دانشجويي در ايران مملو از به صحنه آمدن حرکتهاي آزاديخواهانه جنبش دانشجويي ايران در مقاطع مختلف زماني است. ١۶آذر، ورقي زرين و حماسه اي به ياد ماندني از اين تاريخ است که سمبل مقاومت و انقلابيگري دانشجويان ايران به شمار ميرود. اولين جرقه هاي جنبش اعتراضي دانشجويي حدود ۶۰ سال پيش در واکنش به خفقان حاکم زده شد و به درازاي بيش از نيم قرن، پيوسته تاکنون ادامه داشته است. جنبش دانشجويي در جامعه رنج ديده ايران که در اين مدت بيش از هميشه، غرق در استبداد ديني و خفقانهاي سياسي بوده، به مثابه شمع فروزاني در عرصه سياسي اجتماع، پرتو افکن افکار چپ، دمکرات، مترقي و آزاديخواهانه بوده است.

تهران در روز ١۶ آذر ١٣٣٢ به دنبال کودتاي ٢۸ مرداد و تجديد دوباره استبداد ستم شاهي، شاهد به صحنه آمدن مردم و تظاهرات عمومي بود که در راس آن دانشجويان دانشگاه تهران نقش اساسي را در اعتراض به وضع موجود ايفا نمودند. در اين روز حکومت ستم شاهي که چشم ديدن هيچ نوع مخالفتي را نداشت، دستور حمله به دانشجويان دانشگاه تهران را صادر نمود، با حمله نيروهاي سرکوبگر ستم شاهي به دانشگاه، دانشجويان به خيابانها ريختند و خيابانهاي اطراف دانشگاه به صحنه تظاهرات و مقاومت بر ضد استبداد مبدل گشت. سران دولتي با مشاهده چنين وضعيتي، بيرحمانه دستور به گلوله بستن صفوف دانشجويان معترض را صادر نموده و در اين حرکت وحشيانه، سه دانشجوي مبارز با نامهاي مهدي شريعت رضوي، مصطفي بزرگ نيا و احمد قندچي جان باختند و جمع کثيري نيز زخمي و دستگير و روانه شکنجه گاههاي ساواک شدند.

با ريخته شدن خون دانشجويان بيگناه از آن روز به بعد، ١۶ آذر، مظهر مقاومت جنبش دانشجويي در برابر ظلم و خفقان حاکم و تداعي کننده اعتراضات وسيع دانشجويي در ايران مي باشد. چه دوران حکومت ستم شاهي و چه ظلمت پرستان ديکتاتوري مذهبي کنوني در طول بيش از نيم قرن گذشته، پيوسته دانشجويان را سرکوب و در صدد بوده اند که دانشگاه را به جولانگاه ارتجاع و خرافه پرستي تبديل نمايند. به رغم تمامي تلاشهاي سرکوبگرانه سالهاي گذشته و به رغم وضعيت بحراني و فلاکت زده جامعه ايران، اما دانشگاه کماکان سنگر آزاديخواهي باقي مانده و دانشجويان با صلابت هرچه بيشتر به عرصه مبارزات سياسي آمده و خواسته هايشان را مطرح نموده اند.

امروز در حالي ١۶ آذر را گرامي ميداريم که جنبش دانشجويي بر متن اعتراضات مردمي و ديگر حرکتهاي اجتماعي در طول چند سال اخير و علي رغم سرکوبگريهاي رژيم، گام به گام جلوتر آمده و به مثابه يک جنبش اجتماعي راديکال توانسته که پايه هاي اساسي استبداد حاکم را در مقاطع مختلف به چالش بکشد. جنبش دانشجويي بعد از پشت سرنهادن يک دوره رکود و سستي و متاثر بودن از گفتمانهاي اسلامي و سپس افکار اصلاح طلبي دولتي، بار ديگر سر برآورد و در دوران سياستهاي فاشيستي احمدي نژاد و علي الخصوص در سال گذشته همگام با جنبش سبز، بيش از پيش نوک تيز حمله خود را متوجه پايه هاي اساسي استبداد حاکم گردانيده و از سردمداران راديکاليسم جنبش اعتراضي جامعه ايران گشته است.

از سوي ديگر استبداد مذهبي حاکم نيز در مقابل، زباني غير از سرکوب نشناخته و نماد شدت گرفتن موج سرکوبهاي خونين دانشجويان را ميتوانيم درحمله به کوي دانشگاه تهران در تيرماه ۷۸ و همچنين اوج گرفتن دوباره اين توحش عليه دانشگاه و جنبش دانشجويي را در سال گذشته مشاهده نماييم که تاکنون نيز ادامه داشته است. در همين راستا دستگيريهاي وسيع، شکنجه، زندان و حبسهاي طويل المدت نيز پيوسته ادامه داشته است. کوچکترين صداي اعتراض دانشجويان توسط لباس شخصيهاي بي هويت چنان وحشيانه سرکوب شده که عصر بربريت را در يادها زنده کرده اند. انصار حزب الله و اطلاعاتي هاي پيرو دفتر رهبري و اطلاعات سپاه پاسداران همگام با مزدوران و خائنان به مردم، در اوج قساوت و ددمنشي به عنوان نيروهاي متلاشي کننده جنبش دانشجويي سازماندهي شده اند. تصفيه استادان با سابقه دانشگاهها، تلاش مذبوحانه براي سازماندهي انقلاب فرهنگي دوم، اخراج و محروم نمودن دانشجويان به بهانه هاي واهي، کنترل شديد امورات دانشجويان دختر و پسر و توهين و بيحرمتي توسط بسيج وحراست و کميته هاي انظباطي، وضعيت نامناسب خوابگاهها و غذا و خدمات، جملگي تلاشهايي هستند در به قفس تبديل نمودن دانشگاهها براي دانشجويان.

بدين معنا، يک پروژه همه جانبه امنيتي / ايدئولوژيک عليه دانشگاه و جنبش دانشجويي توسط مافياي حاکم سازمان داده شده است. هم اکنون دانشجويان آزاديخواه بيشماري در زندانهاي جمهوري اسلامي زير شکنجه قرار دارند، بطوريکه سرنوشتشان براي خانوادهايشان نيز مشخص نيست. آري اين است پاداش روشنفکري و عدالتخواهي در ايران.

جنبش دانشجويي در تاريخ پرفراز و نشيب معاصر ايران، مهر واقعي و مشخص خود را بر وقايع سياسي برجاي گذاشته است. اما از ضعف و کمبود هم مستغني نبوده که لازم است دراين خصوص به نکاتي اشاره نماييم: در حال حاضر جنبش دانشجويي کماکان از وجود گفتمانهاي مختلف، عدم انسجام وسيع و عدم وجود تشکيلاتي قوي، مستقل و خارج از سيطره هر نوع نهاد حکومتي جهت کاناليزه کردن هر حرکتي، رنج ميبرد. بيگمان هر جنبش و حرکتي اجتماعي در فقدان ابزار و ظرف لازم خود، از فرموله کردن خواستها، مطالبات و سازماندهي کردن حرکتهاي اعتراضي در شرايط زماني و مکاني مختلف باز خواهد ماند و نهايتاً از نيل به اهداف واقعي خويش عاجز خواهد بود. اين مسئله درست است که فعاليت سياسي در فضاي تحت خفقان کنوني ايران علي الخصوص براي دانشجويان هزينه بردار بوده و موقعيت آنها را به خطر مي اندازد، اما بدون شک تلاش براي ايجاد تشکيلاتي منظم و محکم که بتواند حتي در شرايط سخت انسداد سياسي و خفقان، به گونه اي سيستماتيک امورات را به انجام برساند، اساسي ترين نياز اين مقطع جنبش دانشجويي ايران است.

با آگاهي به اينکه جنبش دانشجويي علي رغم نکات ضعف و قوت خود، جنبشي خود آگاه و خودجوش به شمار مي آيد و آنچه در کنار ديگر دستاوردها بايد بر آن تاکيد بيشتري شود، استراتژِي روشن و استفاده از تاکتيکهاي مشخص در برابر استبداد مذهبي حاکم است. لزوم تکوين بلوغ فکري، ارتقا شعور و آگاهي سياسي جنبش دانشجويي در اين دوره و اتخاذ روشهاي دمکراتيک و مدني در بطن اعتراضات دانشجويي و بسترسازي براي گفتماني قوي که نمايندگي نقاط مشترک و دمکراتيک طيفهاي مختلف دانشجويي را دربرداشته باشد، وظيفه ايست جدي و حائز اهميت. با توجه به اينکه جنبش دانشجويي به عنوان بخشي از جنبش عمومي و مدني مردم ايران به شمار ميرود، بايد همچون گذشته، با ديگر جنبشهاي اجتماعي حاضر در عرصه مبارزه، پيوند و نزديکي عميقتري برقرار نمايد. جنبش زنان، معلمان، وکارگران، حرکتهاي اجتماعي مهمي هستند که لازم است جنبش دانشجويي پيوسته با آنان در ارتباط بوده و مکمل و تقويت کننده جنبش اعتراضي عمومي در ايران باشد.

مرزبندي کامل با نهادهاي دانشجويي زرد و دولتي و نقد پيگير آنان نيز به جهت جلوگيري از به انحراف کشاندن جنبش و لوث کردن حرکتهاي اعتراضي از واجبات اين دوره است. با اين وصف، بدون شک جنبش دانشجويي يکي از فاکتورهاي مهم بسترسازي روند رو به دمکراتيزاسيون جامعه ايران در حال و آينده خواهد بود.

در ١۶ آذرماه امسال و در پنجاه و هفتمين سالگردش، با گرامي داشتن ياد و خاطره تمامي دانشجويان آزاديخواهي که به جرم آزادانديشي و عدالتخواهي به ناحق در خون سرخ خود غلتيدند و به سان گل پرپر شدند و همچنين، همگي دانشجوياني که هم اينک در شکنجه گاههاي ديکتاتوري حاکم تحت شکنجه هاي غير انساني بسر ميبرند، تمامي مقاومتهاي سالهاي گذشته دانشجويي را ارج مينهيم. هم اکنون وظيفه ديگر دانشجويان غيور و آزاديخواه دانشگاهها است که جنبش دانشجويي را به مرحله اي جديد ارتقا داده و سنگر آزادمنشي و دمکراسي خواهي را از هميشه بيشتر محکم نگه دارند. ١۶آذر بايد به روز فوران و رستاخيز خواستهاي سرکوب شده دانشجويان آزاديخواه مبدل شود، به جريان افتادن سيل خروشان جنبش دانشجويي در اين روز در راستاي نيل به اميدها و آرزوهاي ديرين، دمکراسي و عدالت خواهي به هدف پيروزي جنبش عمومي و فراگير مردم در برابر فاشيسم اسلامي حاکم بر ايران.[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration