The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

هدفمند کردن يارانه ها پرده ديگري از بازي قدرت

محمد حسين يحيايي


در شرايط کنوني که اقتصاد کشور با بحران بسيار عميق و شکننده اي روبروست و اغلب کارشناسان و اقتصاددانان از آينده آن نگرانند و بيم آن دارند که اوضاع با ساختار کنوني و حاکميت نظامي و امنيتي ها تيره تر شود اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها با گفتار احمدي نژاد در صدا و سيماي جمهوري اسلامي که بيشتر به شوخي و مزاح با مردم شباهت داشت و در آن مردم مورد تحقير و تمسخر قرار مي گرفت آغاز شد. قانون با نام طرح تحول اقتصادي مدت ها پيش از مجلس گذشته و براي اجرا به دولت ابلاغ شده بود. دولت با تهديد مجلس و مخالفت با برخي از مصوبات آن تلاش مي ورزيد تا موقعيت خود را تقويت و پاي رهبر را براي رسيدن به اهداف دراز مدت خود بميان کشد. رهبر در همه اين مدت از عملکرد دولت نظامي امنيتي و سياست هاي نظامي و اقتصادي آنان دفاع کرد. تبليغات وسيع گسترده و يکسويه اي آغاز شد. مخالفين به شدت سرکوب و همه ابزار اطلاع رساني در داخل به کنترل نظامي امنيتي ها درآمد. کودتاي نظامي و امنيتي که از سال ها پيش شروع شده بود با انتخابات 88 بر سرنوشت سياسي و اقتصادي کشور حاکم شد. حال بايد سياست هاي پنهان خود را آشکار مي کرد و براي رسيدن به اهداف دراز مدت خود خيز بر مي داشت.
يارانه ها تاريخ ديرينه اي در کشور دارد. درآمد هاي هنگفت نفت دولت هاي استبدادي و سرکوبگر را از مردم بي نياز کرده است. شعار هاي سال هاي نخست انقلاب در رابطه با رشد اقتصاد ملي و بي نيازي به درآمد هاي نفتي در همان سال هاي نخست به فراموشي سپرده شد و با آغاز جنگ و اجراي اقتصاد جنگي از ميان رفت. مصادره ها. ملي کردن بانک ها و صنايع بزرگ نظام اقتصادي کشور را براي مدت کوتاهي از نظام سرمايه داري و پيوند آن با اقتصاد سرمايه داري جهاني دور کرد ولي مبارزه براي پيوند مجدد در نهان ادامه يافت. در سال هاي پاياني جنگ پيوند با دنياي سرمايه داري بر قرار شد.
دهه دوم انقلاب با شعار دوران سازندگي و تعديل اقتصادي آغاز شد. رهبري آن را تيم هاشمي رفسنجاني بعهده گرفت. نزديکي به نهاد هاي جهاني اقتصاد. اجراي الگو هاي پيشين در اقتصاد و برگشت به برنامه هاي عمراني و توسعه اقتصادي سال هاي پيشين زمينه پيوند با اقتصاد جهان سرمايه داري را سرعت بخشيد. قانون جذب و حمايت از سرمايه هاي خارجي از مجلس گذشت و رابطه با بانک جهاني و صندوق بين المللي پول گسترش يافت. اقتصاد در مسير پيشين و ليبراليسم قرار گرفت. بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به ديکته کردن سياست هاي خود پرداخت و از ايران خواست که دخالت هاي دولت در اقتصاد را محدود سازد. يارانه ها را کاهش دهد و زمينه رشد بازار آزاد را فراهم آورد. در اين ميان براي رقابت آزاد ديوار هاي گمرکي را براي برخي کالا ها بردارد و بر برخي کالاها محدودتر کند. تيم هاشمي رفسنجاني برخي از اين خواسته ها را به اجرا در آورد تا جائيکه خواستار عضويت در سازمان تجارت جهاني( و ت او) شد. توسعه سريع اقتصادي تعادل اجتماعي را بر هم زد. فاصله طبقاتي گسترش يافت. هجوم به شهر هاي بزرگ به ناهنجاري هاي اجتماعي انجاميد و مردم سرخورده از انقلاب با نيروي جديد و سرکوبگري روبرو شد که از جبهه ها برگشته خواستار سهم خود از قدرت سياسي بود. يکي از ضعف هاي مهم دوران هاشمي رفسنجاني الگو برداري از نظام هايي بود که رشد اقتصادي را همسو با رشد سياسي نمي خواست در نتيجه زمينه براي نيرو هاي سرکوبگر فراهم مي شد. دوران سازندگي با همين ساختار به پايان رسيد. و نوبت به دوران اصلاحات رسيد.
برنامه اقتصادي دوران اصلاحات که با خاتمي مطرح شده بود تفاوت چنداني با تيم هاشمي نداشت. به نظم اجتماعي و قانون گرايي که زمينه ساز رشد اقتصادي و اجتماعي است توجه داشت. خاتمي و تيم اقتصاديش به اجراي دقيق قانون برنامه و ميزان رشد اقتصادي پيش بيني شده در آن مي پرداخت. در اين ميان کمبود درآمد هاي نفتي بعلت کاهش ارزش نفت در بازار جهاني مانع از اجراي طرح هاي بزرگ مي شد. در همه اين مدت جنگ قدرت در پنهان ادامه داشت و نيرو هاي نظامي و امنيتي خواستار سهم بيشتري بودند. چند جنبش دانشجويي و کارگري در اين دوره هم به شدت سرکوب شدند و قتل هاي زنجيره اي که از سال ها پيش شروع شده بود ادامه يافت. خاتمي در انتخاب راه برون رفت دچار اشتباه شد و بار ديگر جانب نيرو هاي مسلح را گرفت و از توده هاي مردم که پايگاه اصلي آزادي و دمکراسي اند دور شد. همه اين رفتار ها. تعلل ها در عمل و دو دلي و نگراني از آينده نظام خاتمي و تيمش را به تسليم واداشت و زمينه کودتاي نظامي و امنيتي را فراهم کرد.
� تيم احمدي نژاد متشکل از گروه هاي ارتجاعي و نظامي امنيتي منظبط با شعار هاي پوپوليستي و عدالت اجتماعي و با هدف مشخصي قدرت سياسي را در دست گرفت. در مدت کوتاهي همه نهاد ها و ارگان هاي مهم و تاثير گذار را زير کنترل خود درآورد. نهاد ها و ارگان هاي اختصاصي و کارشناسي در اقتصاد را منحل کرد. نظارت بر عملکرد اقتصادي دولت را از ميان برداشت. برنامه هاي پيشين را تعطيل و دولت را از اجراي آن معاف داشت. سياست هاي مشخصي را براي فربه کردن گروه خاصي در اقتصاد به اجرا گذاشت. همرا با رشد بي سابقه نقدينگي دروازه هاي کشور را باز و بهره ها را پائين نگهداشت. اين در حالي بود که ميزان تورم از 30 درصد گذشته بود. در مدت کوتاهي با نام خصوصي سازي ميليارد ها ثروت ملي را در اختيار گروه هاي خاصي قرار داد. واردات بي رويه توليد داخلي را در همه بخش هاي اقتصادي به نابودي کشاند. بيش از 346 ميليارد دلار از درآمد هاي نفتي بين سال هاي 1384 تا 87به واردات و يا تقويت نيرو ها مسلح اخصاص يافت. بر اساس گزارش هاي بانک مرکزي و مرکز آمار حجم واردات در اين مدت از 288 ميليارد دلار گذشت. باز هم بر اساس گزارش بانک مرکزي سال گذشته ميزان درآمد هاي نفتي 66 ميليارد دلار و در همين مدت واردات هم به همين ميزان بوده است. اين در تاريخ کشور نادر است که ميزان واردات با درآمد هاي نفتي برابري کند. بانک مرکزي براي دومين سال ميزان رشد اقتصادي کشور را با نقطه چين نشان داد. برخي از کارشناسان و نمايندگان مجلس بر اين باورند که ميزان رشد يک درصد و يا زير يک در صد بوده است. ايران در چند سال گذشته در همه زمينه هاي اجتماعي . رشد اقتصادي. فساد اداري. ميزان تورم و... در بدترين شرايط و با کشور هاي خيلي عقب مانده جهان مقايسه مي شود. تيم احمدي نژاد در دور اول همه زمينه ها را براي شکستن ساختار اقتصاد ملي و پائين کشيدن توليد فراهم آورد. هم زمان در اين مدت نهاد هاي مدني. احزاب. سنديکاهاي کارگري و انجمن هاي صنفي را نابود کرد. هدف شکلگيري ساختار جديد اقتصادي در پيوند با اقتصاد جهاني بر ويرانه هاي گذشته است. زيرا اقتصاد نئوليبراليستي در روند رشد خود نيازمند سرمايه هاي خارجي است که بتواند پروژه هاي خود را به اجرا درآورد. در خيلي از کشور هاي جهان اين پروسه گذار به اقتصاد نئوليبراليستي با نابودي اقتصاد ملي و نهاد هاي مدني آغاز و با همکاري نزديک نيرو هاي سرکوبگر ارتجاعي و با چاشني شعار هاي فاشيستي پيش رفته است. بنابرين آنچه در ايران امروز و به دست نظامي امنيتي ها مي گذرد نه تنها مغايرتي با خواسته هاي جهان سرمايه داري ندارد بلکه به شدت از سوي آنها حمايت مي شود.
� جهان سرمايه داري مطمئن ترين و صادق ترين نيرو هاي خود را در کادر سياسي و نظامي جمهوري اسلامي ايران پيدا کرده است.همه آنان براي اجراي خواسته هاي نهاد هاي بين المللي بويژه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول که در کنترل و اختيار ايالات متحده است اعلام آمادگي مي کنند. امامان جمعه تهران. مشهد و شيراز که دستور کشتار به قوه قضائيه مي دهند بدون آگاهي از اقتصاد. در وصف يارانه ها و پيآمد هاي مهم آن از هم سبقت مي گيرند. سازمان تبليغات اسلامي 37000 مبلغ را براي آماده سازي مردم و پذيرش نعمت يارانه ها به استان هاي کشور اعزام مي کند. اين افراد با مردم. اصناف و بازاري ها صحبت خواهند کرد و به آنها خواهند گفت که اين هديه بزرگ نظام را پذيرا باشند!! در اين ميان فرماندهان سپاه و نيرو هاي امنيتي هم به تهديد هاي خود ادامه مي دهند و مخالفان طرح را فتنه گران اقتصادي مي نامند که بايد اعدام شوند. نه تنها فرماندهان بلکه نمايندگان به اصطلاح مجلس شوراي اسلامي( عزت اله يوسفيان عضو کمسيون برنامه و بودجه) هم خواهان اعدام مخالفين شدند. بنابرين جبهه وسيعي از نيرو هاي ارتجاعي. نظامي و امنيتي با شعار هاي فاشيست گونه که ماه ها است از سوي برخي از سياستمداران متناقض گوي رژيم مطرح مي شود. آمادگي خود را براي اجراي اين طرح ليبراليستي اعلام مي کنند. سال ها پيش موسوليني بنيانگذار فاشيزم در دايره المعارف ايتاليا نوشته بود فاشيزم جنبشي مذهبي و يا شبه مذهبي است... بنابرين تيم احمدي نژاد با انديسه هاي مذهبي و شبهه فاشيستي خود خشن ترين چهره نظام سرمايه داري و مجري اقتصاد ليبراليستي است. تيم احمدي نژاد نقطه پاياني بر انقلاب 57 گذاشت و حالا مي رود که با اقتصاد جهاني پيوند بخورد.حذف يارانه ها و آزاد سازي اقتصاد و بازار خواست ديرينه نظام سرمايه داري است که از سوي تيم احمدي نژاد به اجرا در مي آيد.
� برخي از کارشناسان اقتصاد بر اين باورند که در آينده نزديک قيمت کالا ها و خدمات در کشور به سرعت افزايش خواهند يافت.توليد داخلي در شرايط بسيار ناسالمي قرار دارد بنابرين واردات با دلار ارزان افزون تر از امروز خواهد شد و سود کلاني نسيب تجار و شرکت هاي وابسته به ارگان هاي نظامي خواهد کرد. با افزايش حامل هاي سوخت و انرژي بخشي از صادرات کالا هاي انرژي بر هم متوقف خواهد شد. وزير صنايع مي گويد با حذف يارانه ها دست کم 23 رشته صنعتي آسيب خواهند ديد. صنايع نساجي. کاغذ و چوب. صنايع فلزي( مس. فولاد. آلومنيوم و ...). سيمان. کاشي. گچ. قند و شکر. شيشه. روغن. محصولات لبني و پتروشيمي که اغلب انرژي بر اند از آن جمله اند. تيم احمدي نژاد براي جبران وام هاي دراز مدت با سود اندک به آنها خواهد داد. اين صنايع با دريافت يارانه ها هم قادر به رقابت با کالاهاي مشابه خارجي خود نبودند در نتيجه در اولين فرصت به تعطيلي کشيده خواهند شد. اين در شرايطي است که رکود بر اقتصاد حاکم و ميليون ها جوان با تحصيلات عالي بيکارند.
� نظام سرمايه داري خود هرگز ادعا نمي کند که قادر است بهشت را در روي زمين بر قرار سازد ولي مجري دستورات و فرامين آن به مردم ساده لوح اين قول را مي دهد و با خنده اي در شب اجراي آن مي گويد. تا پايان دولت دهم يارانه ها هدفمند! مسئله مسکن حل! مسئله اشتغال در کشور حل! سيستم بانکي. گمرک و ماليات اصلاح شده!! با خنده تمسخر آميز ادامه مي دهد. تا دو ماه ديگر باز هم مي ريزيم. اين پول برکت دارد. پول امام زمان است. نبايد اين پول را با پول هاي ديگر قاطي کنيم!! اين عوام فريبي جاهلانه و خطرناکي است که بر سرنوشت سياسي و اقتصادي کشور حاکم شده است. مجري سياست هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در راستاي سياست هاي عوام فريبانه خود همراه با تشويق فرزند بيشتر لحظه اي واژه عدالت را فراموش نمي کند. در حاليکه نظام سرمايه داري به آن باور ندارد و در مواقع خاصي از آن بهره برداري سياسي مي کند.
� به نظر مي رسد اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها در شرايط کنوني که اقتصاد ملي بدترين و شايد دشوارترين روز هاي خود را مي گذراند باز تاب فراواني در پي خواهد داشت. در آينده نزديک واکنش هاي اجتماعي به سرعت در بين کارگران و زحمتکشان شکل خواهد گرفت زيرا گسترش فقر در جامعه و افزايش روز افزون قيمت ها اجتناب ناپذير است مي توان براي مدتي مردم را فريب داد ولي نمي توان همگان را براي هميشه فريب داد. ايران کشور پهنا وري است با تنوع قومي و ملي و همه ظرفيت هاي رشد و تغيير را از نظر ترکيب جمعيتي و منابع اقتصادي دارد. بنابرين سازماندهي نيرو هاي مترقي. دمکرات و آزادي طلب براي رهايي و گريز از خرافات. تاريک انديشي و فاشيسم ضرورت تاريخي است...

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration