The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

قوميت گرايي" عليه آزادي و دموکراسي"

نادر عصاره

با گوش دادن به مصاحبه ي آقاي کريم عبديان (1) که در سايت «سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران» موجود است، مي شنويم که او مي گويد: هدف غائي ترقي و تعالي مردمان کشور است. شما براي اين که به آن اهداف برسيد بايد اين مسائل تعدد قومي را اول حل بکنيد و آنوقت بتوانيد برنامه ريزي بکنيد تا به اهداف برسيد. آن چه در اين گفته آقاي عبديان مهم است و در اين نوشته مورد بحث قرار مي گيرد، راه حل او و همفکرانش است که تحت عنوان تقدم به حل «مسائل تعدد قومي» عنوان مي شود. مي خواهم تاکيد کنم که عبارت نقل شده در بالا، عبارتي تک و تنها و اشتباهي «لپي» نيست. سراسر مصاحبه مورد اشاره که در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرد، با اين ديد عجين است. در انديشه آقاي عبديان بنا به اين مصاحبه، تامين حقوق اقوام يا مليت ها هدفي است که همه چيز را تامين و با آن رفتن به بهشت برين سوئيس حاصل مي آيد. او با سخن پردازي و اطلاعات و تفاسير مخصوص به خودش، درب باغ سر سبز پر از خوشبختي را براي مردم، با حل «مسائل تعدد قومي» نشان مي دهد. حل «مسائل تعدد قومي» نيز بنا به اين مصاحبه، تشکيل «حاکميت ملي» (اين عبارت خود اوست) در مناطق اقوام و شرکت نمايندگان مناطق در «حاکميت سياسي» (اين نيز عبارت خود اوست) است.

«حاکميت ملي» و استقلال

حاکميت هاي ملي با يک مرز مشخص مي شوند. درون مرز دارندگان عناصر و منافع مشترکي ملت و دولت خود را تشکيل و وجود مستقل خود را اعلام مي دارند. بنا به اين تعريف، «حاکميت ملي» در مناطق مورد نظر آقاي عبديان، بمعناي استقلال است. و اگر اين، جز استقلال از ملت ايران که گويا منطقه اعراب را تصرف کرده است، معناي ديگري مي تواند داشته باشد؟ بر چه مبنايي، استدلال مي شود که مردم خوزستان از جمله هموطنان عرب، «حاکميت ملي» يعني استقلال مي خواهند؟ بعلاوه، بديهي است که شکل گيري دولت هاي ملي، يا «حاکميت ملي»، حتي اگر از طريق قانوني صورت بگيرد نظير منطقه استقلال يافته کوزو در يوگسلاوي سابق، اسمش جدائي و تجزيه است. اگر آقاي عبديان بر «حاکميت ملي» اصرار دارد، آشکارا اعلام کنند خواستار استقلال و تجزيه خوزستان يا بخشي از آن از ايران هستند. با اين آشکار گويي او کمک مي کنند تا مردم نيز بتوانند نسبت به اين خواست واکنش خود را نشان دهند. اين مسئله اصلي است که در نظرات او نهفته است و در همين حد بدان در اينجا بسنده مي کنم.

دموکراسي و حقوق قومي و مليتي

چون ايشان، بنا به ادعايشان، عرب ايراني هستند از آن منطقه مي توان پرسشي را بعنوان مثال به ميان کشيد تا به تعارض قوميت گرايي افراطي با دموکراسي نيز اشاره شود. البته او در سراسر مصاحبه طولاني اش اشاره اي روشن به شرايط مشخص کشور ما نمي کند، همانطوري که تقريبا هيچ نکته اي از حقوق شهروندي و آزادي فردي را قابل گفتن نمي داند. مشاهدات حتي خيلي ابتدائي نشان مي دهند که در ميان عشاير عرب، شيوخ اتوريته اي باصطلاح معنوي را تشکيل مي دهند. علاوه بر اين، شيوخ، صاحب قدرت سياسي و اقتصادي نيز مي باشند. در زمينه قدرت اقتصادي آن ها، مي توان اشاره نمود که شيوخ در ساخت و نصب کارخانجات عظيم برخي مناطق در خوزستان مثلا در ماهشهر، بمثابه پيمانکاران، جوانان عرب را بعنوان نيروي کار اعزام داشته و مانند «man power» عمل مي کنند و حق عمل کاري هاي عظيم خود را از اين راه از موسسات مربوطه دريافت مي نمايند. و چهره خود را نيز پشت اتوريته معنوي پنهان مي سازند. مصاحبه کننده از حل «مسائل تعدد قومي» صحبت مي کند، ولي از عشيره و شيخ و از مسائل واقعي ديگر، و معضلات ناشي از آن هيچ سخني نمي گويد. اين در حالي است که قدرت هاي شيوخ حاضر و آماده اند در همان حدي که در بخش هاي از خوزستان و بخصوص در روستاها حضور دارند. از سوي ديگر، مصاحبه کننده نامبرده تجربه فدراليسم در سوئيس را در اين مصاحبه بسيار مورد اشاره قرار مي دهد. ولي پرسش کننده متاسفانه به عوض سئوال هاي کلي، از او نمي پرسد اگر سوئيسي ها با «شيوخ» سر و کار نداشته اند، چرا او بر اين مشکل چشم مي بندد؟ ترديدي نيست که با فرض حل «مسائل تعدد قومي» مطابق الگوي آقاي عبديان يعني با غياب دموکراسي براي ايران، حاکميت هايي در اين جا يا آن جا از شيوخ و خوانين و رهبران و نخبگان سر بر مي آورند. قابل تامل و توجه است که آقاي عبديان لازم نديده است از خطر حاکميت شيوخ چيزي بگويند آن را مسکوت گذاشته و تمايل و يا نيتي از خود براي جلوگيري از يک دوره جديد از سيه روزي را نشان نداده است. آيا اين يک فراموشکاري ساده بوده است؟ بالاخره، فرض کنيد «مسائل تعدد قومي» در آذربايجان، ان گونه که مصاحبه کننده خود براي عرب و بلوچ و ترک و ... مي خواهد، حل شوند. چه چشم اندازي در پيش است؟ آقاي عبديان مي گويد سوئيس! آيا او راست مي گويد؟ در آذربايجان شمالي تبعيض قومي وجود ندارد، آن گونه که آقاي عبديان در مصاحبه ادعا مي کند براي آذري هاي ايران مي خواهد. آن جا آذربايجاني ها، حاکم و دولت ملي خود را تشکيل داده و مستقل اند. در آن جا فقر، فساد، اقتصاد مافيائي، عقب افتادگي فکري و فرهنگي، خرافات مذهبي و بسياري ديگر از انحرافات پا برجا هستند و در حال تشديد شدن و همه اين ها يعني حل «مسائل تعدد قومي» به خودي خود راه ترقي و تعالي و تبديل آذربايجان به سوئيس را باز نکرده است. اگر چنين است چرا حل «مسائل تعدد قومي»، راه ترقي و تعالي را باز مي کند و عشاير عرب ايراني را به سطح سوئيسي ها مي رساند؟ آيا شهروندان عرب و غير عرب در سراسر ايران براي دفاع از حقوق خود در مقابل قدرت هاي محلي و يا مرکزي از انواع معنوي، مذهبي، سياسي، اقتصادي و سنتي، از جمله در مقابل قدرت فرضي شيوخ عرب در «حاکميت ملي» الگوي مصاحبه کننده، مي توانند به چيزي جز آزادي قانوني فردي و شهروندي و مکانيزم هاي مربوط به تامين آن ها از جمله انتخابات آزاد و مطبوعات آزاد تکيه کنند؟ براي احتراز از قوميت گرايي يک جانبه، رهبر جانباخته و مشهور حزب دموکرات کردستان ايران، دکتر عبدالرحمان قاسملو شعار «دموکراسي براي ايران و خود مختاري براي کردستان» را مورد تاکيد قرار داد. اگر او بر اين شعار تاکيد کرد براي اين بود که مي خواست تبعيض هاي قومي در چارچوب ايران حل شوند. او «سوسيال دموکرات» بود و به موضوع رفع تبعيض مليتي از مصالح دموکراسي نگاه مي نمود. اين شعار، امروزه توسط بسياري از قوميت گراها به فراموشي سپرده شده است. و آنان با «قوميت گرايي»، نه تنها به «دموکراسي براي ايران» پشت مي کنند، بلکه وجود ملت ايران را مخدوش مي نمايند. چرا آقاي عبديان، هيچ سخن روشني طي مصاحبه خود از حقوق و آزادي ها و حاکميت قانون نمي گويد و چرا بايد حل «مسائل تعدد قومي» را در «اول» قرار داد و حتي بعد از آن «اول» نيز سخني از اين حقوق نگفت؟ آيا اين در بهترين حالت، يک توهم نيست که حل «مسائل تعدد قومي» را حل کننده همه مشکلات تلقي کرد که گويي علاج همه درد هاي تلنبار شده تاريخي است و خود به خود به دموکراسي و آزادي و ترقي و تعالي منجر مي شود؟ در جايي از مصاحبه نامبرده، آقاي عبديان اين شبهه را دامن مي زند که حاکميت جمهوري اسلامي، حاکميت فارس ها ست. بر خلاف اين برداشت بي پايه و اساس، همه افراد و آحاد ملت ايران با تنوعات مختلف، با يک استبداد مذهبي رو برويند و داراي منافع مشترک هستند در جايگزيني اين حکومت ضد ايراني با يک نظام دموکراتيک در ايران. خردمندانه و مسئولانه نيست که اين اشتراک را با اختلاف تراشي هاي ميان فارس و غير فارس تضعيف کرد.

موضع«سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران» با يک جانبه نگري ها قوميت گرايانه تفاوت دارد و بر تلفيق درستي از مسائلي ملي و سراسري با محلي و منطقه اي، تاکيد مي کند، ضمن قبول و اعتراف و احترام به تعدد و تکثر طبقاتي، مذهبي، قومي، زباني، فرهنگي، مليتي، جنسي و ... نقل قول زير را براي توضيح اين موضع ذکر مي کنم: «ملت ايران را مجموعه شهروندان کشور فارغ از تبار، مذهب و مليت، تشکيل مي دهند که از حقوق برابر برخوردارند و به عنوان شهروند در تعيين سرنوشت آن سهيم اند. ملت ايران، مرجع مشروعيت هر حکومتي است. افراد و آحاد مختلف ملت از آزادي و حقوق برابر برخوردارند و شرايط رشد و شکوفائي آنان از طريق راه حل هاي دموکراتيک که نهايتا با آراء آن ها بيان مي شوند، تحقق مي يابد.
مليت ها و اقوام متعددي در کشور ما حضور دارند، اما هم در رژيم گذشته و هم در دوران جمهوري اسلامي زبان ها و فرهنگ ها و هويت هاي متفاوت از هويت رسمي، همواره مورد تبعيض بوده اند. در دوران جمهوري اسلامي تبعيض خشن مذهبي هم بر آن ها افزوده شده است. رفع همۀ اين تبعيض ها، تامين حقوق دموکراتيک مليت هاي متنوع کشور و ايجاد شرائط لازم براي رشد آزادانۀ فرهنگ و هويت آن ها از الزامات استقرار و تثبيت دمکراسي در ايران است.
خواست ما :
• سپردن اداره امور مناطق مختلف ايران، به منتخبان محلي، از جمله در شکل فدراتيو، و محدود نمودن اختيارات دولت مرکزي به اموري که مربوط به کل کشور مي شود. استفاده از زبان فارسي به عنوان زبان مشترک مردم ايران و آموزش زبان مادري در مناطق ملي، با توجه به اکثريت جمعيت هر منطقه و تدريس زبان هاي موجود در ايران در دانشگاه ها.
• ما از حقوق اقليت هاي مذهبي و ديگر گروه هاي اجتماعي که بدليل اعتقاد و يا هر انتخاب متفاوت ديگري در زندگي شخصي مورد پيگرد قرار مي گيرند، دفاع مي کنيم. » (2)

شکاف هايي درون اپوزيسيون غير مذهبي ايران موجود است که از برآمد مشترک آنان براي دموکراسي و رفع تبعيض از جمله رفع تبعيض قومي، جلوگيري مي کند. اين، يکي از مسائل مهم امروز است. فکر کردن در آن باره و تلاش براي راهجوئي براي رفع اين شکاف ها وظيفه اي با اهميت زياد است. سرنوشت دموکراسي و رفع تبعيضات در جامعه ما در شرايط کنوني به برخورد مسئولانه به شکاف ميان نيروهاي لائيک گره خورده است. آناني که يک جانبه بر قوميت گرائي مي کوبند و دنبال بدست آوردن قدرت در اين يا آن منطقه هستند، نمي توانند به مبارزه حياتي براي دموکراسي بپردازند. آنان از توافق با نيروهاي دموکراتيک و لائيک باز خواهند ماند و در حد خود شکاف در اين صف را عمق مي دهند. آناني که بر تمرکز مي کوبند و تبعيضات قومي را ناديده مي گيرند، مانع از اطمينان يک بخش ديگر مي شوند و اين نيز به بقاي شکاف ها مي انجامد. تلفيق درست اين دوجنبه را مورد تاکيد قرار دادن و برخوردهاي «قوميت گرايانه» و «تمرکز گرايانه» را تاييد نکردن موضعي مهم در مورد مسئله اي حساس است. و در اين جا، اين پرسش به پيش مي آيد که چرا سايتي که خود را منتسب به يک سازمان سياسي چپ نشان مي دهد، بدون توضيحي به رواج و تبليغ مواضعي مي پردازد که با مواضع آن سازمان تناقض عميق دارند؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - http://www.etehadefedaian.org/pdf/seda/gof97.mp3

2 - http://www.etehadefedaian.org/archive/kongreh/kongreh9/sanad%20siasi.htm[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration