The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

روند ضروري سازندگي

سلسله بحث هاي چپ هاي آلمان


در کنفرانس رزا لوگزامبورگ امسال اينگه ويت در روز 8 ژانويه ساعت 18 به همراه تعداد ديگري از سخنرانان چپ در باره تم رفرميسم چپ يا استراتژي انقلابي و راه هاي برون رفت از سرمايه داري سخنراني نمود که در زير بخش هائي از اين سخنراني آورده شده است. اطلاعات بيشتر در باره اين کنفرانس را مي توان در آدرس زير دريافت نمود:
www.rosa-luxemburg-konferenz.de
بحث هاي ميان بيشماري از چپ ها و همچنين بررسي هاي زيادي در باره بحران ها شکي را در اين باره باقي نمي گذارند که چپ مارکسيستي در باره توسعه مجدد سرمايه داري خيال پردازي نمي کند. همواره در اين باره همه هم نظر مي باشند که تضاد هاي طبقاتي چه در بعد جهاني و چه جلوي در خانه ما شدت و قوت گرفته و به خشونت هاي غيرعقلاني، تبهکاري و جنگ ها، قيام هاي اجتماعي که با ترورهاي دولتي سرکوب مي شوند کشيده خواهد شد و اينکه نظم اجتماعي سرمايه داري هنوز تنها با تبليغات عظيم، با دروغ هاي بزرگ و تقلب و با يک ديوانسلاري متشکل از کارگزاران اجتماعي، پليس، دادگستري، سرويس هاي امنيتي و ارتش پابرجاست و اينکه شرايط قانوني براي يک تغيير اجتماعي/سياسي هرچه بيشتر تنگ تر خواهد شد به اين مفهوم که حقوق دمکراتيک و فضا براي تحقق آن بشدت محدود خواهد گشت: فراخوان رزالوگزامبورگ " سوسياليسم يا بربريت" امروز بروشني حقيقت خويش را نشان مي دهد.
گمراه کننده اين است که با وجود تمامي بررسي هاي گوناگون و متفاوت در اين باره اما هنوزنظرات در باره امکان تغييرات اساسي هر روزبي محتواتر و مايوس کننده تر مي گردند و ادامه اين رنج ها در پيش چشمان بدون نشان دادن يک راه خروج درنوشته نويسندگان بيانيه ها و برنامه ها و مقاله هائي چون نوشته زير خود را بيشترنشان مي دهد:

" راه هاي جديد براي پيدا کردن دلگرمي، اتحاد وعملکردهاي دائمي همبسته و تجربه اين راه ها وظيفه اي مهم در برابر چپ هاي ضد سرمايه داري بخصوص چپ هاي درون اتحاديه هاي کارگري است1".

با طرح اين مسائل کلي چه چيزي را مي خواهند ثابت کنند؟ حتي اگر سيستم رهبريت سرمايه داري در بسياري از کشور ها و در بسياري از بخش هاي آلمان آنچنان قوي شود که نتوان به آساني به آن ضربه زد، اما باز هم نيروهاي متضادش در جامعه وجود خواهند داشت: جنبش عمومي عظيم " جنبش اشتوتگارت 21، تظاهرات بزرگ ضد اتم"، نهاد هاي شهروندي بيشمار، فعاليت هاي سازمانيافته و سازمان نيافته، آکسيون هاي ضرب العجلي، طرح ريزي شده، ميليتانت و صلح آميز، تظاهراتها، اعتصاب ها، اشغال کارخانه ها و....
تئوري هاي مارکس و انگلس و لنين تنها ابزاري براي بررسي و تحقيق نمي باشند. اين تئوري ها همزمان ابزاري براي پراتيک انقلابي مي باشند.

سه خط سياسي چپ
من سه خط چپ را مي بينم. خط هائي که در اطرافش کارهاي عملي چپ ها گروه بندي مي شود. يکي از اين خط ها در چارچوب نظم قانوني بورژوازي موجود از فضاي بازي استفاده مي کند تا سياست براي انسانها وضع نمايد. به اين مفهوم: پشتيباني از سوي جنبش هاي غير پارلماني با مناسبات تاکتيکي با نظم قانوني بورژوازي، همکاري با تمامي نهاد هاي دولتي، سياست پارلماني تا شرکت در دولت. در اينجا موضوع بر سر اتخاذ سياست چپ در چارچوب دولت سرمايه داري به نفع اقشار محروم است. مهمترين نمونه اين خط حزب چپ و پيرامونش مي باشد. در اين تصوير مجموعه گسترده اي از آگاهي سياسي مارکسيسم انقلابي تا رفرميسم هاي بورژوازي وجود دارند. در اين خط دولت بورژوازي و نظم قانوني بورژوازي همواره فضا و نقطه حرکت پراتيک سياسي است. موفقيت اين سياست در قدرت گرفتن حزب است و اين قدرت حزب در درصد انتخابات ارزش گذاري مي شود. اين منطق هدفش در نهايت رسيدن به هژموني دولت سرمايه داريست. دولت را مي بيند اما کارگران را بعنوان عامل تغيير نمي بيند. اين سياست بوروکرات ها و کارگزاران را توليد مي کند و نه انقلابيون را. در واقع اين خط همان خط کلاسيک رفرميست است و هرچه بيشتر جذب فعاليت هاي دولتي مي شود به همان اندازه ترقي خواهيش کمتر مي شود. حرکت تاريخي اين خط را مي توان در حرکت سوسيال دمکراسي از زمان ادوارد برن اشتاين و سياست " اس پ د " از زمان بورگ فريدن در جنگ جهاني اول و همچنين در حرکت احزاب بزرگ کمونيستي اروپا و در مهمترين نمونه آن يعني در شکست " پ س اي" و " ک پ ف" نشان داد. اين خط همچنين سياست اکثريت حزب کمونيست آلمان را دنبال مي کند. اکثريتي که تنها بدليل ضعف کنوني اش مطرح نيست. همچنين در اين کاتاگوري تغيير سريع سبزها از حزبي ضد سرمايه داري به حزبي در مواضع امپرياليستي قرار دارد. آيا اين تجربيات تاريخي اميدي هستند براي از سر گذراندن سرمايه داري؟

خط دوم اعتقاد به ماترياليسم تاريخي و بررسي هاي کلاسيک مارکسيستي دارد. در اين خط از سر گذراندن سرمايه داري تنها از طريق از بين بردن تضاد هاي محوري کارمزدي و سرمايه ممکن خواهد بود و اين مسئله ميسيون تاريخي طبقه کارگر است. اين خط روشنگري و تبليغات سياسي مي کند تا آگاهي طبقاتي را بالا برد و بدينوسيله مبارزات اقتصادي را به مبارزات طبقاتي آگاهانه تبديل نمايد و اين امربه مفهوم اشتراکات و اختلافات با اتحاديه ها است. در اينجا عامل انقلابي طبقه کارگر است و چپ سنتي خود را بعنوان آوانگارد و نماينده اين طبقه مي داند.
اين خط به لحاظ تاريخي خط پيروزمند انقلاب اکتبر است اما همچنين خط بازمانده چپ هاي کمونيست در کشورهاي ثروتمند سرمايه داريست. بازمانده در اپورتونيسم و در لگاليسم بورژوازي با محصولي از نا اميدي و آگاهي منهدم شده کمونيستي.

سومين خط يعني خط پست مدرن خطي است که اعتقاد به تجهيز پهنه فعال جامعه " جنبش هاي اجتماعي" بر عليه نظم سرمايه داري و امپرياليستي دارد. در اينجا بدلائل ايدئولوژيکي همه جانبه از مواضع مشترک و ساختارهاي دائمي سازماندهي صرف نظر مي گردد. فعالان غالبا از بخش هاي مبارزاتي مي آيند و در اينجا موضوع بر سر تضاد هاي محوري طبقاتي نيست. و ضد قدرت در اينجا بمفهوم گذرجمعي ناگهاني از مرزها است. پرسش در باره خشونت انقلابي سازمانيافته غالبا با پاسفيسم بورژوازي پاسخ داده مي شود.
قصد من به هيچ وجه اين نيست که سياست در چارچوب اين خط هاي بطور خشن طرح ريزي شده را بي حاصل ارزيابي کنم بلکه من تنها در اينجا از اين منظر حرکت مي کنم که آيا با اين خط ها بيحرکتي و ايستائي در روند انقلابي شکسته خواهد شد. من از محدوديت اين خط ها حرکت مي کنم.

ما شکوه مي کنيم که کمبود و يا ضعف آگاهي طبقاتي در اقشارپرولتاريا وجود دارد و به همين دليل آنان نمي خواهند بجنگند و کارکنان کارخانه جات تحت تاثير سياست اپورتونيستي اتحاديه ها قرار دارند. ما از تکه تکه شدن چپ ها گلايه مي کنيم. ما از ضرورت بردن آگاهي طبقاتي در ميان پرولتاريا حرف مي زنيم. بله همه اينها درست است اما اصولا کدام آگاهي طبقاتي بايد درون طبقه کارگر برده شود زماني که موضوع بر سر اتخاذ سياست چپ در چارچوب نظم قانوني بورژوازي است؟

دانش مارکسيستي، توانائي نقد، سياست چپ، يک برنامه حزبي چپ با آگاهي طبقاتي يکي نيست و با هم فرق مي کنند. دانش مارکسيستي يک علم است. يک نوع طرزتفکر پيشرفته است اما آگاهي طبقاتي نيست. آگاهي طبقاتي يک آنتاگونيسم مبارزاتي براي نظم قانوني بورژوازي، براي اخلاق بورژوازي و براي پاسفيسم بورژوازي است. رهائي از ايدئولوژي بورژوازي در کل است و از حقانيت مبارزه انقلابي براي مشروعيت آينده طبقه کارگرحرکت مي کند. کلا آگاهي طبقاتي زماني معني دارد که از آن يک مبارزه آگاهانه براي از سر گذراندن جامعه طبقاتي انجام شکل گيرد.

براي چه بايد چپ مارکسستي با سياست نمايندگي اش براي طبقه کارگر در رفرميسم به بن بست برسد و از حرکت بيافتد؟ اگر که کارگران سياسي عمل نمي کنند زيرا که در بندهاي اپورتونيستي دستگاه اتحاديه ها گير کرده اند در اين صورت به سادگي نمي توانند خود را رها کنند و بايد تنها در سطح دفاع از حقوق دمکراتيک درجا بزنند. آيا دفاع از حقوق دمکراتيک برنامه دائمي و روزانه ما نيست؟

براي چه چپ مارکسيستي با وجود اينکه وضعيت و چشم انداز تمدن سرمايه داري را کاملا پيش چشمش دارد ـ خيلي روشن تراز اکثريت طبقه کارگر و حتي در کل روشنتر از اکثريت مردم ـ رفتاري انقلابي ندارد؟

اگر ما تمامي مناسبات خويش را براي انقلاب ـ و اين به معني يک استراتژي انقلابي و پراتيک در رابطه آن است ـ روشن نکنيم، نه مي توانيم آگاهي طبقاتي بدهيم و نه مبارزه طبقاتي را دامن بزنيم و نه حتي يک ذره ضد قدرت به وجود آوريم. تنها کاري که در اين صورت مي توانيم کنيم تا ابد همواره در سياست پارلماني و غير پارلماني و شرکت درکارزارهاي متفاوت و رکود و صعود دست و پا بزنيم و شايد هم بتوانيم با سرمايه داري کشورهاي ثروتمند دست و پنجه نرم کنيم آنهم شايد. و شايد در دهه هاي آينده مجددا برخي از اعترافات رابکنيم و اين مسئله در حالي است که مابقي جهان همچنان از زوربهره کشي در حال خفه شدن است و يا بخاطر جنگ ها به بياباني تبديل شده است. کسي که اين شرايط را قبول کرده باشد، سقوت خواهد کرد و در سياست روزمره غرق شده و به لحاظ سياسي تحليل خواهد رفت.

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration