The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

سوسياليسم پيش کش،همکاري با جمهوري اسلامي مبارزه براي دمکراسي است ؟ درباره اطلاعيه مشترک دو سازمان

علي شمس

1389سه شنبه 19 بهمن

در آستانه چهلمين سالگرد حماسه سياهکل قرار داريم ، حماسه اي که تولد اولين سازمان چريکي چپ و مارکسيست - لنينيست کشورمان را در پي داشت. سازماني که مهمترين و شاخصترين خصيصه آن استقلال از قطبهاي مدعي سوسياليسم آن زمان در جهان بود.

اگر چه در سالهاي اوليه با توجه به عظمت انقلاب توده اي چين در جهان و وجود مائوتسه تونگ در رأس آن، سمپاتيهايي در سازمان چريکهاي فدايي خلق ايران نسبت به مائو بوجود آمده بود ولي به هيچ وجه اين گرايشات استقلال سازمان را خدشه دار نکرد و به مانند برخي از احزاب و نيروهاي به ظاهر چپ موجود در آن زمان تبديل به آلت فعل ونماينده منافع قطبهاي سوسياليسم موجود نگرديد .

البته هدف اين نوشته پرداختن به چند و چون پيدايش سازمان چريکهاي فدايي خلق و يا بررسي و نقد آن نيست. موضوع مورد نظر اين نوشته اطلاعيه تراکت گونه ايست که اخيرأ با امضاي دو سازمان «فداييان اکثريت» و «اتحاد فداييان خلق» در رابطه با گرامي داشت چهلمين سالگرد بنيان گذاري سازمان فدايي و با عنوان «چهل سال تلاش ومبارزه براي آزادي ، دمکراسي ، عدالت اجتماعي و سوسياليسم» روي سايت ها قرار گرفته است.

ناگفته پيداست که گراميداشت حوادث و وقايع مهم تاريخي و همچنين بزرگداشت خاطره افراد وشخصيتهاي انقلابي و تاثير گذار ميهنمان وحتا جهان امريست بسيار نيکو و پسنديده وغفلت از آن کاري ناپسند وقابل سرزنش. اما پرداختن به اين امر بايد در جهت درس گيري از تاريخ و پرهيز از اشتباهات بوده، به مقابله با جنايات و پيشگيري از تکرار خيانت ها کمک کند.

چشم فرو بستن بر اشتباهات و خيانت هاي گذشته وآرام از کنار آنها گذشتن جهت به فراموشي سپردنشان نه تنها زشت و نا پسند است بلکه به فراهم ساختن شرايط مناسب براي تکرار آنها در اشکال جديد کمک مي کند

پس از ذکر اين مختصر به اطلاعيه مشترکي که در بالا به آن اشاره کردم بازمي گردم. ابتدا بايد خاطرنشان کنم که امضاي پاي اطلاعيه نا دقيق است و دقيق تر آن بود که با امضاي کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران صادر ميشد. براي روشن شدن موضوع جا دارد به روندي که منجر به صدور اين اطلاعيه گرديده نگاهي اجمالي داشته باشم.
چندي پيش روابط عمومي سازمان اتحاد فدائيان نامه اي از شوراي مرکزي سازمان اکثريت دريافت ميکند. در اين نامه سازمان اکثريت خواستار برگزاري مراسم مشترک با سازمان اتحاد فدائيان به مناسبت چهلمين سالگرد بنيانگذاري جنبش فدايي شده است .
اين موضوع پس از بحث وگفت گو در کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان با توجه به تنش زا بودنش به جلسه عمومي در سطح تشکيلات سازمان واگذار شد تا پس از مشخص شدن گرايش عمومي در سازمان، کميته مرکزي بتواند پيرامون آن تصميم گيري کند.

در جلسه عمومي که تنها دستور آن موضوع مراسم مشترک با سازمان اکثريت بود در مجموع 37 درصد حاضرين در جلسه به عنوان مخالف با برگزاري مراسم مشترک با اکثريت ، 25 درصد به عنوان موافق و 11 در صد با موضع ممتنع سخنراني کردند. هرچند در اين جلسه قرار بر راي گيري نبود اما براي دريافت گرايش عمومي در سازمان کفايت مي کرد. زيرا به طور معمول ميتوان اين نسبت را به بقيه حاضرين در جلسه تعميم داد و گرايش عمومي در تشکيلات را برداشت نمود.

بعدأ در کمال ناباوري شاهد بوديم که کميته مرکزي سازمان، با اکثريت آرا، برگزاري مشترک مراسم با سازمان اکثريت را به تصويب رسانده است و حاصل آن اطلاعيه اي است که در بالا به آن اشاره شد. دراينجا يک نکته را بايد خاطر نشان کنم که نه در جلسه عمومي، وآنطور که معلوم شده، نه در کميته مرکزي از طرف موافقين برگزاري مراسم مشترک هيچ سخني از چهل سال تلاش ومبارزه براي آزادي، دمکراسي، عدالت اجتماعي و سوسياليسم دربين نبوده است. پس از اعتراض برخي از رفقاي تشکيلات به اين تصميم کميته مرکزي که با توجه به معلوم شدن گرايش تشکيلات در جلسه عمومي صورت مي گرفت، مسئول هماهنگي کميته مرکزي طي مکاتبات دروني، به گونه اي ديپلماتيک پاسخ دادند که: جلسه عمومي جهت مشورت با تشکيلات و شنيدن استدلال مخالفين بوده نه چيزي ديگر. که با توجه به قانع کننده نبودن استدلال مخالفين، کميته مرکزي آنچه را درست ميدانسته است، انجام داده و از حق قانوني خود براي تصميم گيري استفاده کرده است که اين موضوع البته با وجود يک اقليت مخالف به تصويب رسيده است.
در اينجا بر ميگردم به شعار درج شده در اين تراکت « چهل سال تلاش ومبارزه براي آزادي، دمکراسي، عدالت اجتماعي و سوسياليسم » وپيامدهاي آن . اينکه يک گروه، سازمان، حزب يا نيروي سياسي در مورد سابقه درخشان خود در گذشته چه مي گويد و يا چه گونه تاريخ سازي مي کند امر عجيبي نيست. از اين رو بر سازمان فدائيان اکثريت با آنچه در مورد خود ميگويد حرجي نيست. بلکه روي سخن اين نوشته با اکثريت کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران است که در اين اطلاعيه نه تنها بر گذشته سازمان فدائيان اکثريت چشم بسته است بلکه براي آنها تاريخ سازي کرده ويا صحيح تر بگويم دست به تحريف تاريخ زده است.

قطعآ بر اين باور نيستم که اکثريت کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان از همکاريهاي همه جانبه سازمان فدائيان اکثريت در دهه شصت با جمهوري اسلامي بي اطلاع است. اما اينکه چرا کميته مرکزي سازمان اتحاد فداييان دست به سفيد سازي سابقه سازمان اکثريت ميزند بر من روشن نيست. بي ترديد يکي از پيامدهاي دهشتناک سفيد سازي سياه کاريهاي دهه شصت سازمان فدائيان اکثريت، تطهير جمهوري اسلامي در اين دوران است که با شناختي که از اين گرامي دوستان دارم يقين دارم که در اين اقدامشان براين پيامدش مطلقآ واقف نبوده اند. در اينجا ميخواهم اين پرسش را از اين عزيزان داشته باشم که اگر هر دو سازمان در چهل سال گذشته براي آزادي ، دمکراسي ، عدالت اجتماعي و سوسياليسم تلاش و مبارزه کرده اند، علت وجودي خودتان را در سازماني ديگر چگونه توضيح ميدهيد؟! .

البته در اينجا لازم مي دانم نکته اي را ياد آوري کنم و آن اين که اصلأ بر اين باور نيستم که همه اعضا وهواداران سازمان اکثريت در دهه شصت عملکرد يکساني داشته اند وقطعأ کل سازمان اکثريت را يک کاسه نميکنم و نيز حساب بدنه آن را از رهبري جدا ميدانم . چرا که وقتي رهبري سازمان اکثريت در هيبت فرماندهان و رهبران انقلاب اسلامي براي حفظ و حراست از انقلاب به رهبري امام خميني، دستور جمع آوري اخبار و اطلاعات از نيروها وگروهکهاي ضد انقلاب وشناسايي و زير نظر گرفتن تحرکات آنها در محيط کار ، ميان خانواده و هرجا که توده ها حضور دارند وانتقال اين اخبار و اطلاعات به سپاه پاسداران را مي داد، ( نشريه «کار» شماره ١١٦ و ١٢٠ ) بخش اعظم بدنه سازمان اکثريت اين دستورات و فرامين را ناديده گرفتند. ولي در مورد دستور دهندگان اين باور را ندارم. چرا که در همان مقطع زماني مورد اشاره، درنشريه «کار » ارگان مرکزي سازمان اکثريت، مطالب فراواني با عنوان افشاي ضد انقلاب چاپ مي شد که با ذکر اسامي، محل اختفا و محل تشکيل جلسه مخفي براي توطئه عليه انقلاب اسلامي همراه بود. وجالب است موردي را ذکر کنم که در آن مشخصات شخص مخفي شده در خانه اي را با ذکر نام صاحبخانه و بي آذرم تر آنکه نيت شخص مخفي شده براي خروج از کشور را نيز اعلام کرده بودند. حتي در مواردي گفت وگوهاي افراد ضد انقلاب در جلسات مخفي را نيز منتشر کرده بودند و طي آن از حکومت اسلامي دستگيري افراد ضد انقلاب ومحاکمه انقلابي آنها در دادگاههاي انقلاب را درخواست کرده بودند ( نشريه «کار» شماره ١١٨ و ١٢٢ ). من نمي خواهم نامي بر اين اقدامات بگذارم و قضاوت را به خواننده وا ميگذارم .

در اينجا جا دارد از اکثريت کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان بپرسم که آيا اينگونه اقدامات تلاش ومبارزه براي آزادي ، دمکراسي ، عدالت اجتماعي و سوسياليسم است ؟

از اين پس کل سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران موظفند که موضع صريح وروشن خود را در قبال اعلاميه فوق الذکر به هر ترتيبي که خود ميدانند اعلام کنند چون اين اعلاميه ميتواند اين شک و شبهه را ايجاد کند که اگر اقدامات سازمان اکثريت در جهت دموکراسي، و سوسياليسم بوده پس جمهوري اسلامي نيز در آن سالهاي خون و جنون وجنايت در جهت استقرار آزادي ، دمکراسي ، عدالت اجتماعي و سوسياليسم حرکت مي کرده است .

همچنانکه قبلأ اشاره کردم حفظ استقلال از خصيصه هاي سازمان چريکهاي فدائي خلق ايران بوده است ، ولي اکنون اکثريت کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران سالگرد بنيانگذاري جنبش فدايي را با جرياني برگزار مي کند که فقط پيشينه فدايي ( سازمان فدائيان اکثريت ) دارد. اين بخش يعني سازمان فدائيان اکثريت، به دنبال انشعاب اقليت در خرداد 1359 - که در واقع نقطه عطف تاريخي بزرگي در تاريخ جنبش فدايي است- و با پذيرش خط مشي حزب طراز نوين توده ايران !!! استقلال خود را از دست داد و تير خلاصش بر هرگونه هويت مستقل را نيز با اسباب کشي به اتحاد شوروي شليک کرد .
پرسش ديگر از اکثريت کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان اين است که آيا به نظر شما دلايلي که منجر به انشعاب شما گرديده بود، اينک مرتفع شده است ؟
در اين جا نگاهي اجمالي وگذرا به انشعابات ودلايل آنها ميکنم . اگر بخواهم به مهم ترين اين دلايل بطور مختصر و تيتروار بپردازم بايد بگويم، مسئله ماهيت حاکميت وقدرت دولتي و پيوستن به جرگه احزاب برادر و وحدت با حزب توده (در اينجا به مسئله وحدت با حزب توده نمي پردازم چرا که اگر ظاهرأ انجام نشد ولي در عمل تفاوتي نداشت واحتمال نبود اراده در حزب کمونيست اتحاد شوروي براي وحدت اين دو در ايران ميتواند دخيل بوده باشد چون با وجود دو نيروي فرمانبر همزمان اشراف و تسلط بهتر ومطمئن تر تأمين ميشود ضمنأ در آن دوران کم نبودند کشورهايي که دو حزب برادر داشتند وهر دو حزب هم مورد تأييد و حمايت حزب کمونيست شوروي) از مهمترين آنهاست . اما آنچه بيشترين خسارت را به جنبش چپ ايران وارد کرد همانا مترقي وضد امپرياليست دانستن حاکميت جمهوري اسلامي بود که محصول بلاواسطه آن، يعني پروژه شکوفائي حاکميت اسلامي وپذيرش هژموني حزب کمونيست اتحاد شوروي و برگزيدن راه رشد غير سرمايه داري را بدنبال آورد ، و در نهايت دوري و نزديکي نيروهاي سياسي به حاکميت وانقلاب اسلامي به ملاک و معيار سازمان فدائيان اکثريت براي ارزيابي ماهيت اين نيروها تبديل گرديد.
سازمان فدائيان اکثريت در حمايت از حاکميت و انقلاب اسلامي تا آنجا پيش رفت که جداي از نوع کارهايي که پيشتر توضيح دادم گاهي وارد مجادلات بين نيروهاي مذهبي از موضع دفاع از خميني وانقلاب اسلامي هم ميشد البته با ادبيات اسلامي و از جايگاه کار شناس مسائل اسلام که نمونه اي از آنها فشار وحمله به نهضت آزادي جهت مرتد اعلام کردن جبهه ملي بود. ( نشريه«کار» شماره ١١٨ )
سازمان فدائيان اکثريت طي تمام اين سالها همچنان به حمايت از جمهوري اسلامي ادامه داده و بدنبال تغيير در رفتار سران حاکميت ودر نهايت حفظ نظم موجود بوده است. براي دريافتن اين موضوع نياز به هوش ودرايت بالايي نيست.
در اينجا شاهدي بر اين مدعا از نشريه «کار» اکثريت شماره 207 – ارديبهشت 1378 مطلبي دارد با عنوان سياستهاي ما سازمان ما. در قسمتي از مطلب که به مسئله بخش اقدامات مي پردازد چنين آمده است: «مراجعه رسمي و علني به رئيس جمهور با ارسال نامه به امضاي هيأت سياسي شوراي مرکزي و تقاضاي تضمين امنيت براي باز گشت به کشور، مراجعه رسمي و علني به وزير کشور .... براي کسب حق فعاليت علني وقانوني براي سازمان .... مراجعه مدير مسئول و سر دبير نشريه کار به وزارت ارشاد .... براي صدور مجوز انتشار براي آن در ايران .... ايجاد يک نشريه مستقل در خارج با مجوز وزارت ارشاد .... مشروط کردن حق نامزدي عضويت در شوراي مرکزي به اينکه اقامت آنان در خارج کشور صرفأ به دلايل امنيتي است و آمادگي آنان براي بازگشت در صورت رفع اين دلايل».
آيا اين تفکر همان نيست که در دهه شصت و بدنبال چاپ مطلبي بدون امضا توسط آقاي اکبري شانديز در نشريه کار « اکثريت، واحضار نويسنده آن مطلب از طرف دادستان وقت آقاي لاجوردي از طريق تماس تلفني با دبيرخانه سازمان ، آقاي غبرايي را به عنوان مدير مسئول به قربانگاه فرستاد و به چوبه دار سپرد . ( تأسف بار آنکه آقاي غبرايي نه نويسنده مطلب بود و نه مدير مسئول در آنزمان ) .
نمونه اي ديگر: چند وقت پيش آقاي فرخ نگهدار در جايي در رابطه با مسئله وحدت مي فرمايد که درشرايط کنوني وحدت و نزديکي نيروهاي سياسي مثبت نيست چرا که باعث ترس استبداد وتحريک او به سرکوب ميشود وبايد بگونه اي عمل کرد که استبداد نترسد وتحريک نشود . کاش آقاي نگهدار فقط يک نمونه از رژيمهاي استبدادي را مثال ميزدند که بدون وجود يک نيروي اجتماعي قدرتمند ومتحد در مقابل خود عقب نشيني کرده و يا تغيير رفتار داده اند ، همين آقا اخيرأ مطلبي نوشته با عنوان آقاي خامنه‌اي فردوست‌ها از شما آريامهر مي‌سازند ، مجددأ مسئوليت سرکوبها و قتل عامها وجنايات جمهوري اسلامي در دهه شصت را متوجه مخالفين انقلاب اسلامي دانسته در اينجا عين جمله او را نقل ميکنم « در وقايع تلخ سال ۱۳۶۰ رفتار رهبران معترض به افراطي ها در حاکميت فرصت داد اقشار وسيعي از مردم را قانع کنند که جز سرکوب چاره اي نيست » و اينک موضع سازمان فدائيان اکثريت در دهه شصت « قبل از اينکه به مساله اعدام تعدادي از دختران و پسران جوان توسط دادگاه هاي انقلاب بپردازيم لازم است اول به عوامل و شرايط بوجود آورنده اين قبيل خشونت ها توجه کنيم و مساله را نه صرفا از جنبه عاطفي و اخلاقي - که به نوبه خود حائز اهميت است - آن چنان که ضد انقلاب سعي در عمده کردن آن دارد، بلکه از زاويه مصالح و منافع انقلاب بررسي کنيم...» ( نشريه «کار» شماره ١٢٠ )
آقاي نگهدار در جايي ديگر در همين مطلب اخيرش و در رابطه با وقايع اخير ميگويد « من گناه همه فجايعي که رخ مي دهد را تنها بر عهده رهبري نظام نمي گذارم. همه مسئوليم اما هرکس به ميزان مسئوليت خويش » در اينجا آقاي نگهدار واقعأ سنگ تمام گذاشته آفرين بر اين همه سعه صدر، فروتني و از خود گذشتگي. ايشان اصلأ خودش را پيشمرگ آقا کرده. ولي آقاي نگهدار! بهتر آن نيست ابتدا مقداري در مورد مسئوليت خود و همفکرانت در رابطه با اعدامها وجنايات دهه شصت و نوع همکاريتان با جمهوري اسلامي در آن دوره صحبت کنيد، البته پيش از آنکه جمهوري اسلامي اين کار را بکند. بعدأ براي صحبت در باره ميزان مسئوليت در مورد بقول خودتان فجايع اخير وقت خواهيد داشت. هرکس که با نظرات آقاي نگهدار آشنا باشد مي داند که ايشان بيشتر از خامنه اي و يا حداقل به اندازه وي نگران از دست رفتن نظام است. به همين دليل است که با التماس از خامنه اي مي خواهد ، که تا دير نشده کاري بکند وگرنه نظام از دست خواهد رفت.
در خاتمه و به مثابه نکته پاياني سخني با رفقاي اکثريت کميته مرکري سازمان اتحاد فداييان خلق ، رفقا اين انديشه و تفکر شما است که تغيير کرده ونه اساس انديشه وتفکرات سازمان فدائيان اکثريت.
گرامي باد ياد و خاطره همه جانباختگان راه آزادي ، دمکراسي و سوسياليسم
جاودان باد 19 بهمن سال روز حماسه سياهکل
سه شنبه 19 بهمن 1389
علي شمس

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration