The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اهميت ۲۵ بهمن در فرآيند جديد مبارزه

جلال رستمي

سه‌شنبه ٣ اسفند ۱٣٨۹ - ۲۲ فوريه ۲۰۱۱
زماني که خامنه اي و اراذلان واوباشان او سرمست از سرکوب جنبش سبز بودند و خامنه اي دم از واکسينه شدن حکومت در مقابل فتنه مي زد. حضور گسترده ي مردم در 25 بهمن، در خيابان ها ضربه ي بزرگي به اين تصور و ارزيابي آنها وارد ساخت. و به آنها نشاد داد که اين طوفان را »باز سر ايستادن« نيست.
به همين دليل بود که درگرما گرم خط و نشان کشيدن هاي جناح هاي حکومتي ليه يکديگر برسر تقسيم قدرت وغنايم، بطور ناگهاني و خود جوش، اتحادي نانوشته، سريع، عصبي و برافروخته عليه موسوي و کروبي و خيزش دوباره ي مردم شکل گرفت. اما از آنجايي که اين اتحاد نانوشته براي سرکوب مخالفين مي تواند زمنيه ي بيشتري را براي تحرک جناح احمدي نژاد در بستن دهان مخالفين و تصفيه حسا ب هاي جناحي آماده سازد. خيلي سريع بيش از آنچه انتظارمي رفت شکسته شد. اين شکست رامي توان درنطق احمد توکلي وعلي مطهري درجلسه ي مجلس، دراول اسفند به روشني ديد. 1
شدت سرکوب وعواقب آن براي کل رژيم با توجه به تحولات اخير در کشورهاي عربي از يک طرف و خيز جناح نظامي - امنيتي احمدي نژاد به بهانه اين خطر و بدست گرفتن ابتکار عمل براي به زانو درآوردن مخالفين و تصفيه حساب هاي داخلي از طرف ديگر، يکي از چالش هاي جدي است که در مقابل حکومت و رهبر آن خامنه اي، قرار دارد.
جنبش آزاديخواهي مردم ايران از 25 بهمن ماه وارد فاز جديدي گريده. اين فاز جديد با توجه به روند رو به رشد جنبش هاي آزادي خواهانه و ضد ديکتاتوري که در کشورهاي عربي در جريان است، باعث ايجاد تغير و تحول جدي در صف بندي نيروهاي جنبش سبز، شعارها و سطح مطالبات آن، وهمچنين تغيرات جدي در صف بندي نيروهاي سرکوبگر خواهد شد.
جنبش سبز تا مي تواند بايد حلقه ي محاصره را بر حکومت به اشکال مختلف، از جمله ادامه ي اعتراضات خياباني به مناسبت هاي مختلف وهمچنين آغاز اعتصابات، تنگ تر نمايد. بدون اعتصاب معلمين، کارمندان و کارکنان اداره هاي دولتي، بدون اعتصاب کارگري بخصوص کارگران صنعت نفت، اعتراضات خياباني بدون پشت و پناه خواهند بود. نبايد فرصت برنامه ريزي و کشيدن نقشه ي سرکوب را به رژيم لومپن ها همانند وقايع بعد از کودتاي انتخاباتي داد. اگر در آن زمان جنبش مليوني عظيم در خيابان باقي مي ماند و با اعتصاب ها نيز حمايت مي شد. شايد حکومت هيچگاه فرصت چنان سرکوبي را پيدا نمي کرد که بعدها پيدا کرد.
قدرت سرکوب اراذل واوباش و لومپن ها بسيار شکننده تر از آنست که نشان مي دهد. اختلاف اجتناب ناپذير جناحي در داخل حکومت، شکنندگي اين سرکوب ها را تسريع بخشيده و آنرا ناکارآمدتر خواهد ساخت. آنچه تاکنون مشخص است اين است که خامنه اي نخواهد توانست فراي دو جناح در حاکميت باقي بماند. روند تحولات براي بازي ها ي جناحي به سر آماده تکيه ي هر چه بيشتر به نيروهاي امنيتي و نظامي از طرف خامنه اي در مقابله با جنبش مردم اجتناب ناپذير است. تاکتيک "يا با ما و يا عليه ما" تاکتيکي است براي يکدست سازي حاکميت و پيشبرد سرکوب در اين مرحله که رژيم جمهوري اسلامي بدان نياز جدي دارد و همچنين فرصتي است براي به زانو در آورن نيروهاي متزلزل شده ي درون آن.
جنبش آزادي خواهي سبز مردم ايران با فراخوان 25 بهمن وارد خيابان ها گرديده است. هرگونه تزلزل و سستي، يا عقب نشيني، هر نوع کوتاه آمدن از مطالبات تاکنون شناخته شده ي جنبش اعتراضي مردم، مي تواند زمينه را براي سرکوب جدي دوباره ي آن توسط حکومت اراذل و اوباش فراهم کند. سرکوب اين جنبش نه تنها تاثيرات منفي بر مبارزات آزاديخواهانه ي مردم ما براي سال هاي طولاني خواهد گذاشت، بلکه جنبش هاي آزاديخواه و سکولار در کشور هاي عربي – اسلامي منطقه نيز، از تاثيرات منفي آن بي نصيب نخواهند ماند.
من براين باور بوده وهستم که:
"مدل جمهوري اسلامي ايران بخصوص بعد از سرکوب خونين جنبش سبز (1388) براي روشنفکران و تقريبا اقشار وسيعي از طبقه ي متوسط در کشورهاي اسلامي منطقه، شکست خورده است."2 البته هنوز زمان زيادي لازم است که بشود گفت سرانجام تحولات در کشورهاي عربي به کجا خواهند انجاميد. اما يک چيز از هم اکنون مشخص است. از فرآيند اين تحولات مدل جمهوري اسلامي بيرون نخواهد آمد. کما اينکه مي بينيم هيچکدام از رهبران گروه هاي اسلامي در اين کشورها حتا نمي خواهند با خميني مقايسه شوند چه رسد با خامنه اي که جاي خود دارد. به همين دليل خوني که دوباره جنبش هاي ضد ديکتاتوري در شمال افريقا در رگ هاي جنبش سبز دوانده است مي رود که با آغاز مجدد حرکت هاي اعتراضي در ايران، خود به اين جنبش ها ياري رسانده و باعث تقويت آنها شود. به همين دليل آغاز خيزش دوباره ي مردم ما در 25 بهمن و تداوم اين خيزش تا رسيدن به نتيجه، از اهميتي دوچندان برخودار خواهد بود. 1- اين خيزش آغاز فرايند جديدي ازمبارزه ي "ضد ديکتاتوري مذهبي" مردم ايران است و 2- اين خيزش مجدد مسلما همانند اولين خيزش آن درسال 1388 جز موثرترين حرکت هاي ضدديکتاتوري مذهبي در منطقه نيز خواهد بود. به اين خاطراست که وظيفه ي نيروهاي سکولار و جمهوري خواه در قبال جنبش سبز بيش از هر زمان ديگري اهميت مي يابد.
نيروهاي جمهوري خواه سکولار ودمکرات مي توانند با اتحاد جدي و بدور از فرقه گرايي با محور قرار دادن رفتن "سيد علي" 3 انتخابات آزاد و تدوين قانون اساسي جديد منطبق بر اعلاميه جهاني حقوق بشر که تقريبا محور مشترک مطالبات جنبش متکثر سبز ايران مي باشد. سخن گوي جدي اين مطالبات در خارج کشور گردند. هم اکنون تشت رسوايي رژيم جمهوري اسلامي از هر در و بامي به زمين افتاده است به همين خاطر اقدامات ما نبايد صرفا به حرکت هاي اکسيوني گاه و بيگاه براي آگاه سازي افکار عمومي خارجيان و دادن اعلاميه در جهت پشتيباني حرکت هاي داخلي محدود شود. جنبش سبزمردم ايران هم اکنون شناخته شده ترين و پرپشتيبان ترين جنبش آزادي خواهي و ضد ديکتاتوري مذهبي در سطح جهاني است. اعلام پشتيباني روشنفکران، هنرمندان، نويسندگان و متفکرين صاحب نام و پشتيباني افکار عمومي مردم جهان از اين جنبش نقطه ي درخشان و قابل اتکا براي جنبش سبز مي باشد. ما بايد ازاين شرايط استفاده کرده و تلاش کنيم که بعنوان بخشي از جنبش داخل (نه فقط پشتيبان آن) در خارج کشور فعاليت کنيم. اين بدان معني است که در خارج مي توان يک مدل متکثر همانند جنبش داخل بوجود آورد وسخن گو و نماينده ي اين جنبش در خارج شد. جنبش متکثر سبز ايران علاوه بر وحدت حول محورهاي اعلام شده بايد سخن گويان خاص خود را هم داشته باشد. نيروهاي جمهوري خواه و سکولار بايد بتوانند علاوه بر وحدت حول محورهاي ياد شده سخن گوي گرايش جمهوري خواهي سکولار در ايران نيز باشند و آنرا به جهانيان معرفي کنند. اين جاي تاسف است که ما هنوز قادر نبوده ايم با تمامي ظرفيت هايي که بين نيروهاي سکولار و جمهوري خواه وجود دارد، چند کنفرانس مطبوعاتي بعد از وقوع رخداد هاي مهم در ايران، در خارج از کشور براي توضيح آن رخدادها داشته باشيم. بطور مثال 25 بهمن و اول اسفند مي توانست انعکاس خيلي جدي تري در رسانه هاي جهاني داشته باشد. اگر جنبش سبز متکثر ايران يک کميته ي مشترک جهت تماس با مطبوعات، انجمن ها و سازمان ها و احزاب مترقي خارجي، در خارج کشور مي داشت. اين ضعف جدي نيروهاي سکولار و جمهوري خواه است که هنوز نتوانسته اند به اتحادي ساده بر مبناي چند مطالبه ي مشخص و جدي مطرح شده در جنبش مردم دست يابند و تلاش کنند که به سخن گوي اين مطالبات تبديل شوند. ايجاد يک چنين اتحادي از مبرمات جنبش ما در شرايط کنوني است. آيا ما قادر خواهيم بود يکبار و براي هميشه به اين مهم پاسخ عملي دهيم.


1 www.bbc.co.uk

2- به نقل از مطلب کوتاهي که درفيسبوک (31.1 )در رابطه باتحولات کشورهاي عربي بخصوص تحولات مصر درج کردم

3- شعار محوري تظاهرات کنندگان 25 بهمن واول اسفند در ايران


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration