The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

گزارش گونه اي به نام بودجه و مجلس نشينان بي اراده

دکتر محمد حسين يحيايي

لايحه بودجه سندي است که از سوي دولت و يا نهاد هاي وابسته به دولت تهيه مي شود تا فعاليت هاي اقتصادي دولت را در سا ل آينده و يا پيش رو پيش ببرد. اين سند بسيار مهم. پيش از اجرا به تصويب نمايندگان ملت مي رسد و ماهيت قانون به خود مي گيرد و دولت موظف مي شود تا مفاد آن را اجرا و اهداف بودجه را پيش ببرد. بودجه نه تنها هزينه ها و درآمد هاي يکساله را پيش بيني و بررسي مي کند بلکه موقعيت و ظرفيت هاي اقتصادي کشور را به نمايش مي گذارد. از آن رو در کنار اهميت اقتصادي. اهميت اجتماعي و سياسي هم دارد. زيرا کسب درآمد از طريق ماليات ها و خدمات موقعيت و ظرفيت هاي اقتصادي را نشان مي دهد.
ايران بعد از انقلاب مشروطه و شکلگيري برخي از نهاد هاي اقتصادي. اجتماعي و سياسي به شکل ابتدايي و ناقص آن. همواره با بودجه اداره شده. تهيه آن در اين سال ها مدتي در دست وزارت دارايي و سپس به عهده سازمان برنامه و بودجه بوده است. اين سازمان نه تنها در تهيه بودجه بلکه در اجراي آن هم بگونه اي نظارت داشته است. زيرا همزمان با بودجه. برنامه هاي عمراني کشور هم در اين سازمان از سوي کارشناسان تهيه و در اختيار دولت قرار مي گرفت.
انقلاب بهمن 57 از روز هاي نخست با اينگونه سازمان هاي نظارتي و برنامه ريزي سر سازش نداشت ولي بعلت پيچيدگي اقتصاد و حجم وسيع و گسترده آن از يک سو و ناتواني اداره کشور بويژه در امور اقتصادي از سوي ديگر مجبور به پذيرش اين سازمان ها و نهاد هايي شد که آنها را دستآورد گرايش به انديشه و تئوري هاي غرب مي پنداشت. بنابرين با تغيير نام و گاهي با افزودن کلمه اسلامي ساختار آنها را حفظ کرد و کار ها را پيش برد. در دولت تعديل اقتصادي هاشمي رفسنجاني و اصلاحات خاتمي نياز به اين سازمان ها و نهاد هاي اقتصادي و اجتماعي افزون تر شد تا اقتصاد کشور بويژه داده هاي اقتصادي براي برنامه ريزي از سوي کارشناسان مورد استفاده قرار گيرد. همزمان با باز سازي و رشد اين نهاد ها و سازمان ها. ذهنيت گريز از اين ساختار ها هم همچنان ادامه داشت. با پيوند نظامي هاي فربه شده در اقتصاد. روحانيت قشري و همکاران ديرينه آنها در بازار که سود هاي کلاني از تجارت بويژه واردات مي برند و با ياري افراد و فيلسوف نماهايي که در مخالفت با ايده و انديشه هاي غربي تاريخ ديرينه اي در کشور دارند تيم جديدي تشکيل شد و با استفاده از غفلت برخي که خود را تدارکاتچي و نزديکان خود را هم به خويشتنداري دعوت مي کردند. تيم تشکيل شده دولت و ظرفيت و امکانات گسترده مالي آن را در اختيار گرفتند. اين تيم و احمدي نژاد نماينده شاخص آنها است که با کار برد ترفند هاي گوناگون. اقتصادي. اجتماعي و استفاده ابزاري از باور هاي مذهبي مردم از فرصت پيش آمده استفاده کرد.
تيم احمدي نژاد در راستاي ذهنيت و انديشه خود به نابود کردن و گاهي تهي کردن سازمان ها و نهاد هايي پرداخت که ساختار نظام اقتصادي و سياسي کشور در طول سال ها از سوي آنها مراقبت. کنترل. تقويت و گاهي توسعه مي يافت. اين تيم. سازمان برنامه. شوراي پول و اعتبار و نهاد هاي ديگر را يکي پس از ديگري منحل کرد. بانک مرکزي را که بزرگترين نهاد اقتصادي و اعتباري کشور است در اختيار خود گرفت و به کارگزار خود تبديل کرد. با پشتيباني برخي از فرماندهان سپاه. نيرو هاي امنيتي. بسيجي و لباس شخصي به پيشبرد اهداف فاشيستي و شبه فاشيستي خود پرداخت و ادبيات نويني را براي بي اعتبار کردن و سست کردن نهاد ها و ارگان هاي ساختاري بکار برد. نهاد ها و ارگان هاي ديگر را تحقير و گاهي به رسميت نشناخت. با پوزخند به مجلس و مجلس نشينان از اجراي مصوبات آن خود داري کرد. هر سال هنگام تهيه بودجه و تقديم آن به مجلس چشمه جديدي از خود نشان داد. زيرا با اصل بودجه. تهيه آن. رديف هاي آن و تصويب و اجراي آن مسئله داشت و دارد. ايشان و تيمش بر اين باورند که آنها و دولت درآمد هايي در دست دارند که مي توانند به دلخواه هزينه کنند و توده هاي مردم را جيره خوار. حقوق بگير و وابسته به خود سازند. ديگر نيازي به ديوان محاسبات. نظارت مجلس و ارگان هاي ديگر نيست. با حذف يارانه ها و پخش مستقيم و نقدي آن هم اين سياست را پيش مي برند. به باور اين تيم نيازي به توسعه. توليد انبوه. مجتمع هاي هاي صنعتي وسيع. گسترده و بهم پيوسته و کارآفرين نيست. رشد نظامي. تسليحات. موشک با بردهاي گوناگون و پيشرفته همراه با دشمن سازي و دشمن تراشي کافي است. از آن رو بجاي سرمايه گذاري. افزايش توليد و رشد همه جانبه اقتصادي. فرهنگي و اجتماعي همراه با کار آفريني که در دراز مدت با وصول ماليات درآمد هاي دولت را هم افزايش مي دهد به پخش مستقيم پول نقد مي پردازد و اسم آنهم عدالت پروري مي نامد که جز افزايش تقاضا و افزايش سريع قيمت ها در دراز مدت هيچ سود ديگري ندارد.
اين سياست اقتصادي در لايحه گزارش گونه اي که با نام بودجه با بيش از دو ماه دير کرد به رياست بي خاصيت مجلس و مجلس نشينان بي اراده تر از آن داده شد به روشني مشاهده مي شود. بودجه با توجه به اوضاع اقتصادي و ظرفيت هاي کشور منابع درآمد ها و محل هزينه ها را روشن و شفاف نشان مي دهد. از آن رو نيازمند کارشناسي پيش از رسيدگي در کمسيون هاي برنامه و بودجه در مجلس است که با پيشنهاد ها به صحن مجلس مي آيد و همه موارد و رديف هاي آن بدقت مورد رسيدگي قرار مي گيرد. گاهي تغيرات مهمي در ارقام داده مي شود که با داده هاي دولت مغايرت دارد از آن رو بررسي بودجه نيازمند زمان طولاني است. در خيلي از کشور هاي جهان بررسي بودجه با انتقادات شديد به عملکرد دولت در گذشته و هشدار به آينده همراه است. تصويب بودجه پيشنهادي دولت بمثابه راي اعتماد مجدد مجلس به دولت و عملکرد آن است از آن رو از اهميت فراواني برخوردار است.
احمدي نژاد در نخستين بودجه تقديمي خود به مجلس گفته بود که در آينده بودجه يکي دو صفحه بيشتر نخواهد بود. از آن رو هرساله بر مبلغ آن افزوده و حجم آن کاسته مي شود. امسال هم بودجه سال 1390 در اول اسفند در حالي به مجلس آورده شد که نوعي حکومت نظامي در کشور بويژه در تهران حاکم بود. احمدي نژاد بدون اشاره به رخداد هاي مهم در کشور گفتار هاي پيشين خود را تکرار کرد. بدون اشاره به دير کرد بودجه و به نيشخند گرفتن نمايندگان يادآور شد که بودجه عالي و سازنده است و با تصويب آن نوروز را با خانواده خواهيد گذراند و گرنه خونه راهتان نمي دهند. نمايندگان هم که از تظاهرات درون مجلس و گفتن اعدام بايد گردد ها خسته شده بودند در مقابل احمدي نژاد و از ترس دوستانش در مجلس سر تعظيم فرود آوردند. و با جان و دل به گفتار تکراري احمدي نژاد گوش دادند. به هر رو احمدي نژاد بگونه اي اوضاع کشور را ترسيم کرد که مردم در بهشت روي زمين زندگي مي کنند و با اجراي اين بودجه به زيبايي هاي آن افزوده خواهد شد. احمدي نژاد گفت. بودجه سال 90 عدالت محور تنظيم شده در راستاي چشم انداز بيست ساله و برنامه پنجم است. در حالي که به برنامه باور ندارد!
در گزارش لايحه بودجه به مجلس تازه گي هايي هم به چشم مي خورد. همراه با تکرار عدالت محوري و عدالت پروري به ميزان اشتغال و کارآفريني اشاره فراواني شد. هرچند همه گفتار پي پايه و بي اساس بود.زيرا بر اساس گفتار خود دولتمردان ايجاد هر شغل در کشور نيازمند 35 هزار دلار است با توجه به ميليون ها بيکار. در برخي از شهر ها بي بيش از 30 درصد بيکاري چگونه مي توان نياز مالي آن را بر طرف کرد؟
به نظر مي رسد احمدي نژاد از رخداد هاي اخير در کشور هاي پيراموني بويژه تونس و مصر و ليبي وحشت زده و درس آموخته بود که اين بار بيش از گذشته به بحران بيکاري اشاره کرد.و گفت. بيکاري معضل 40 تا 45 سال اخير کشور است. تا پايان سال 92 هر سال يک ميليون و 200 هزار نفر به تعداد متقاضيان شغل افزوده خواهد شد و ما تلاش مي کنيم که نرخ بيکاري را در کشور طبيعي کنيم تا دو تا سه در صد شود يعني بين 2 تا 2 ميليون 200 هزارشغل در سال ايجاد شود.البته از چگونگي آن سخني به ميان نيآورد. با کدام برنامه و يا طرح. فرصت هاي شغلي ايجاد خواهد شد؟
بودجه پيشنهادي براي سال 90 با افزايش 45 درصد نسبت به سال 89( 368 هزار ميليارد تومان) به 539 هزار ميليارد تومان( با احتساب دلار 1000 تومان. 539 ميليارد دلار) رسيد. حجم بودجه 118 هزار ميليارد تومان از حجم توليد ناخا لص داخلي بيشر است.هرچند بانک مرکزي دو سال است رشد اقتصادي و توليد ناخا لص داخلي را منتشر نمي کند و اين ميزان توليد بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول بيان مي شود. اين خود يکي از تناقضات مهم در حجم بودجه و غير واقعي بودن آن است. بودجه انبساطي و به شدت تورم زا بخش مهمي از خود را به شرکت هاي دولتي. بانک ها.و موسسات وابسته به دولت اختصاص داده با افزايش 45 درصدي نسبت به سال 89 به 368 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين افزايش نشانگر مداخله بيشتر دولت در امور اقتصاد است و بزرگ شدن دولت را با بازدهي اندک نشان مي دهد.
بخش عمراني با 51 درصد افزايش نزديک به 48 هزار ميليارد تومان رسيده که به نظر نمي رسد ساختار کنوني اقتصاد بتواند آن را بمکد و يا دولت در هزينه آن جدي باشد. از آن گذشته در صورت تصويب هم به اجرا درآيد زيرا در طول سال براي پيشگيري از کسري فراوان بودجه از حجم بودجه عمراني کاسته مي شود و به مصارف جاري مي رسد و يا صرف طرح هاي غير بازده. بنام طرح هاي زود بازده مي شود که در سفر هاي استاني احمدي نژاد بدون کارشناسي قول آن را به مردم مي دهد و امکانات محدود کشور را با سياست هاي پوپوليستي به دلخواه حيف و ميل مي کند.
در رابطه با منابع و يا درآمد ها. نزديک به 40 هزار ميليارد تومان سهم ماليات هاي مستقيم و يا غير مستقيم پيش بيني شده که بخش مهمي از آن قابل وصول نيست و سهم ماليات ها در توليد ناخالي داخلي تنها 7 در صد است. در سند چشم انداز سهم ماليات 25 درصد در نظر گرفته شده بود. ميزان ماليات دريافتي رونق و يا رکود اقتصادي را نشان مي دهد. در شرايط امروزي که اقتصاد گرفتار تورم همراه با رکود است و سرمايه گذاري ها بسوي بخش هاي سود آور و روزمره تمايل دارد جمع آوري اين ماليات غير ممکن به نظر مي رسد. درآمد هاي نفت و فرآورده هاي آن در اين بودجه با احتساب هر بشکه با 80 دلار 58 هزار ميليارد دلار پيش بيني شده که با رخداد هاي هفته هاي اخير در حوزه خليج فارس و شمال آفريقا از مرز 100 دلار خواهد گذشت.
بيشترين بخش درآمد ها به ميزان 60 هزار ميليارد تومان از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري هاي شرکت هاي دولتي در نظر گرفته شده است. دولت نهم و دهم تلاش فراواني از خود نشان مي دهد تا در راستاي حذف ماده 44 از قانون اساسي برخي از شرکت ها و دارايي هاي دولت را در اختيار خودي ها قرار دهد و به اصطلاح خصوصي سازي کند. تنها در آمد دولت از نفت و فرآورده هاي آن قطعي و شايد هم بيشتر از پيش بيني باشد و در مورد منابع ديگر ترديد هاي جدي وجود دارد.
انحراف از اجراي قانون بودجه همواره وجود داشته. ديوان محاسبات که در ظاهر با استقلال در امور مالي و اداري مستقل و زير نظر مجلس و بعنوان بازوي نظارتي مجلس عمل مي کند از انحراف 70 درصدي بودجه سال 89 گزارش مي دهد. عبدالرضا رحماني رئيس ديوان محاسبات بي انضباطي مالي را بزرگترين مشکل اقتصاد کشور مي داند و ادامه مي دهد در حال حاضر بودجه در کشور فقط به درآمد نفت و ماليات بستگي دارد در حالي که کانون هاي درآمدي و هزينه اي فراواني در کشور وجود دارد که ديوان آگاهي به هزينه ها و درآمد هاي آنها ندارد. شايد از همين رو باشد که تيم احمدي نژاد اهميت چنداني به بودجه نمي دهد و آن را جدي نمي گيرد.
لايحه بودجه زماني به مجلس داده شد که فرصتي براي بررسي و يا تغييراتي در ارقام آن وجود ندارد. مجلس ناتوان از تحميل اراده خويش به تيم احمدي نژاد است و در مقابل آن زانو خواهد زد و تمکين خواهد کرد. سخن از خرد کردن بودجه به يک دوازدهم و يا دو دوازدهم يا بيشتر مي رود. احمدي نژاد مقام خود و اجرايي کشور را بالاتر از مجلس مي داند و اهميت چنداني به رويکرد ومجلس نمي دهد زيرا از ابتداي دولت نهم همه بازي ها را به نفع خود تمام کرده است و بودجه انبساطي سال 1390 هم به همين سرنوشت دچار خواهد شد و تيم احمدي نژاد خواسته هاي خود را پيش خواهد برد...
mhyahyai@yahoo.com
.
[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration