The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

در گرامي داشت 8 مارس ، روز جهاني زن

11 / 12 / 89کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري

در گرامي داشت 8 مارس ، روز جهاني زن
11 / 12 / 89کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري
(( در گرامي داشت 8 مارس ، روز جهاني زن ))

8 مارس ، ( 17 اسفند ) روز اتحاد و همبستگي بين المللي زنان ِ سراسر جهان ، براي مبارزه در راه آزادي ، برابري ، صلح و دمکراسي است . اين روز در واقع روز مبارزه عليه نابرابري و استثمار ، شکنجه و زندان ، اعدام و سنگسار ، جنگ و نابودي محيط زيست و انواع ستمگري و بي حقوقي تحميل شده از جانب سرمايه ، به زن و مرد کارگر و تحت ستم است . 8 مارس روز بيداري زنان و روز کيفر خواست نيمي از انسان هاي ستمديده و استثمار شده جهان ، عليه ستم و بهره کشي سرمايه بوده است . اين روز در واقع با نام کارگر و آرمان انساني اين طبقه براي نابودي ظلم و بيدادگري عجين شده و با ان پيوند خورده است . زنان آگاه و مبارز در اين روز با گردهمايي هاي خود در اقصي نقاط جهان ، بانگ حق طلبي خود را عليه تحميل ستم و بي حقوقي نسبت به خيل عظيمي از انسان هاي روي زمين ــ زنان ــ به گوش جهانيان مي رسانند و عزم خود را براي مبارزه با ريشه و بنياد اين ستم و بهره کشي از زن ، يعني سرمايه و سرمايه داري جزم مي کنند .
ميدانيم که ستم و بهره کشي از زن قدمتي طولاني دارد و در واقع با تاريخ پيدايش مالکيت خصوصي و به وجود آمدن طبقات در جامعه همراه و همزاد بوده است . بدين نحو که با تغيير شيوۀ توليد و به وجود آمدن مالکيت خصوصي و طبقات در جامعه ، به تدريج نقش پررنگ زنان در توليد اجتماعي کمرنگ و کمرنگ تر مي شود و اين بخش از جامعه درموقعيتي تضعيف شده و فرودست قرار مي گيرد . فرودستي زنان و وضعيت شکنندۀ آنان البته درطول تاريخ ، هربار با تقسيم کار جامعه به طبقات ِ متخاصم جديد ( برده و برده دار ، رعيت و فئودال ، کارگر و سرمايه دار ) اشکال تازه تر و فريبنده تري به خود مي گيرد و به ويژه در نظام سلطه و استثمار سرمايه ، پيچيده تر و مزورانه تر مي شود .
زنان کارگر در يک چنين نظامي ، به مثابۀ بردگان مزدي سرمايه از يک سو همچون مردان کار و زحمت ، در کارخانه ها ومراکز کار و توليد، به شکل بي رحمانه اي استثمار مي شوند و از سوي ديگر در زير سلطۀ قوانين و فرهنگ مرد سالار و ارتجاعي ، انواع توهين ها و تحقير ها را تحمل مي کنند . از سويي با ارايه کار خانگي رايگان ، شرايط باز توليد نيروي کار را با کمترين هزينه فراهم مي نمايند واز ديگرسو به اجبار ، در همان خانه و بيرون از آن ، به انواع و اقسام خشونت ها تن در مي دهند . هم به بخش وسيعي از ارتش ذخيره کار ارزان تبديل مي شوند ، تا هر زمان که سرمايه بخواهد و اراده کند ، آن ها را به بازار کار گسيل دارد و با پايين ترين دستمزدها به خدمت بگيرد و وقتي هم که منافعش ايجاب کند مجدداً به کنج خانه ها براند و هم مسئوليت سنگين و پرمشقت کار خانگي را با همۀ زير و بم هاي آن بر دوش کشد و بي وقفه به پيش برد و . . .
آري زن ، به مثابۀ نيمي از نيروي کار جامعه ، بايد که در نظام بهره کشي و استثمار سرمايه همواره تحت سلطه و انقياد باشد ؛ به قوانين و فرهنگ مردسالارانه و ارتجاعي تمکين نمايد و خود را با آن ها همسو و هماهنگ سازد ؛ انواع خشونت ها و توهين و تحقيرها را تحمل کند و در يک کلام فرودست باشد ، تا به همۀ اشکال ستم و بهره کشي سرمايه تن در دهد و بخشي از ارتش ذخيرۀ کار باشد ، براي انباشت بي وقفه و پايان ناپذير سرمايه و کسب سودهاي نجومي و افسانه اي و . . .
و جنبش آگاه و بيدار زنان ، در سال هاي پاياني قرن نوزدهم ، به مثابۀ سمبل جنبش هاي اعتراضي تودۀ زنان کارگر ، عيناً بخشي از ستمگري و بي حقوقي سرمايه را همچون : «ساعات طولاني و شرايط غير انساني کار» ، « دست مزد هاي کم »، « نداشتن حق راي » را به همراه خواست هايي چون « حق اشتغال » ، « حق برخورداري از آموزش حرفه اي براي زنان » و « پايان بخشيدن به تبعيض هاي شغلي »به مثابه مظاهر و نمادهايي از ستم و استثمار سرمايه ، نشانه مي رود و در معرض خشم و تنفر تودۀ کارگران و همۀ مردم تحت ستم و استثمار قرار مي دهد . اين جنبش به درستي همۀ اين بي عدالتي ها و ستمگري ها را از چشم سرمايه مي بيند و تمامي توده هاي تحت ستم و استثمار را به مبارزه با آن فرا مي خواند .
و 8 مارس ، در واقع خود نتيجه و ماحصل يک چنين روندي است که نام آن را زنان کارگر کارخانه هاي نساجي شهر نيويورک در آمريکا ، با مبارزه و جانفشاني هاي خود بر صحيفه تاريخ ثبت کرده اند . 8 مارس در واقع نقطه اوج مبارزۀ جهاني زنان ، عليه ستم و بهره کشي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي ، جنسيتي و مردسالارانه موجود در جامعه است که زنان کارگر ، آن را با رنج و خون خود بنيان گذاشته و با مبارزه اي پيگير به کرسي نشانده اند .
جنبش زنان در ايران نيز همچون جنبش زنان در ديگر کشورهاي سرمايه داري از شمول و گستردگي فراواني برخوردار است . بخشي از زنان ، به پيروي از جنبش آگاه و بيدار زنان در هشت مارس و سنت انقلابي و راديکال آن ، با تکيه بر جنبش کارگري و مبارزات توده هاي کارگر و مردم تحت ستم ، مبارزه براي کسب آزادي هاي دموکراتيک ، مدني و قانوني را از رو در رويي با سرمايه و ستمگري و استثمار طبقاتي جدا ندانسته و ضمن قبول و پذيرش تنوع در اشکال مبارزه ، سرانجام ، رهايي از ستم سرمايه را تنها راه نجات از همۀ مصائب و نابساماني هاي مبتلا به زنان مي دانند و اين دو شکل تلاش و مبارزه را تحت هيچ عنواني از هم جدا نمي کنند . و بخشي ديگر که در مجموع با درکي بغايت راست و رفرميستي ، در تلاشند تا بدون توجه به ريشه هاي عميقاً طبقاتي خواست ها و مطالبات زنان و ارتباط آن با مناسبات سرمايه داري ، استراتژي و افق جنبش زنان را در چهارچوب مبارزه با« فرهنگ مردسالار » و برخي خواست ها و مطالبات صرفاً مدني ، محدود نموده و در نهايت به يکسري برابري هاي حقوقي و قانوني با مردان ، تقليل دهند . آنان درک نمي کنند که فرودستي زنان نيز يکي از ارکان نظام سرمايه داري است و تا آن زمان که سرمايه داري پابرجاست و سرمايه حکومت مي کند ؛ زن موجودي فرو دست و درجه دوم باقي خواهد ماند .
زمان آن فرارسيده است که جنبش راديکال زنان در پيوند با مبارزه طبقاتي وجنبش کارگري، رو در رو با سرمايه ، به اهداف انساني و برحق خود جامه عمل پوشانده و به ويژه در شرايط و اوضاع و احوال کنوني ، آن ها را متحقق کند . اين واقعييتي است که اکثريت زنان جامعه ي ما را زنان محروم و کارگر تشکيل مي دهند و اين بخش از زنان بيش از ساير اقشار و طبقات اجتماعي از ستم و نابرابري جنسيتي و طبقاتي رنج مي برند . زنان کارگر و تحت ستم جامعه ، در زير بار ستم و بهره کشي سرمايه و نابرابري هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي و جنسيتي اهدايي اين نظام قرار گرفته و به سختي روزگار مي گذرانند . اين بخش از زنان اگر متشکل شوند و به علل و اسباب بي حقوقي و محروميت خويش آگاه گردند ، بهتر از هر قشر و گروهي اين توانايي را دارند که اهداف ضدسرمايه داري و راديکال جنبش زنان را تا از ميان برداشتن همۀ اجزاء نابرابري هاي جنسيتي و طبقاتي به پيش برده و در همراهي با ديگر اقشار و طبقات تحت ستم و استثمار جامعه براي رهايي جامعه از منجلاب سرمايه نقش پررنگ و تأثير گذاري بازي کنند بنا بر اين ، جنبش زنان بدون به حساب آوردن ميليونها زن کار گر و خانه دار و . . . نخواهد توانست تا برابري کامل زن و مرد در جامعه پيش روند .

« کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري» متشکل از زنان و مردان کارگر و فعال کارگري ، با اعتقاد به اين اصل اساسي که : تا زمان سلطۀ مناسبات سرمايه داري و حاکميت سرمايه بر همۀ ارکان جامعه و تمامي تار و پود آن ، قوانين و فرهنگ مردسالارانه از جامعه رخت بر نخواهد بست و لذا برابري زن و مرد بطور کامل و در همۀ ابعاد زندگي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي و جنسيتي و . . . تأمين نخواهد شد ، خواست ها و مطالبات خود را در روز 8 مارس ، روز جهاني زن ، به اين شرح زير اعلام نموده و براي تحقق يک به يک موارد آن تلاش و مبارزه خواهد کرد :
1 ــ برابري کامل حقوق زنان و مردان در همۀ عرصه هاي زندگي اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي و جنسيتي و . . . و لغو هر نوع قوانين زن ستيزانه و جنسيت محور ، که زنان را از دستيابي به حقوق خويش در عرصه هاي مختلف محروم مي نمايد .
2 ــ برخورداري از حق اعتصاب و حق ايجاد تشکلهاي مستقل زنان و همين طور آزادي هاي دموکراتيک و مدني .
3 ــ لغو قرار دادهاي موقت کار ، که بيشترين فشارها و پيامد هاي آن ، مستقيم يا غير مستقيم متوجه زنان محروم و تحت ستم جامعه خواهد بود .
4 ــ لغو مجازات اعدام و آزادي زندانيان سياسي و عقيدتي .
5 ــ حمايت از تمامي جنبش هاي آزاديخواهانه و برابري طلب و جلوگيري از بازداشت ، محاکمه ، تهديد و تعقيب فعالين جنبش هاي اجتماعي .
6 ــ برخورداري از حق طلاق ، حق عائله مندي ، حق حضانت از فرزندان ، حق انتخاب پوشش و محل زندگي ، حق انتخاب همسر ، حق تحصيل ، حق آزادانۀ سفر به مناطق مختلف و . . .
7 ــ در نظر گرفتن دستمزد و حقوق ماهيانه ، براي زنان خانه دار که به کار شبانه روزي ، تکراري و طاقت فرساي خانگي مشغولند و برخورداري از حق استفاده از مزاياي بيمه هاي اجتماعي و برخورداري ازمهد کودک رايگان براي اين بخش از زنان .
8 ــ برخورداري از حقوق و مزاياي کامل براي هر نوع بازنشستگي ِ پيش از موعد ، از جمله باز نشستگي با 20 سال سابقۀ کار و 42 سال سن .
9 ــ با توجه به کار طاقت فرسا و مسئوليت سنگين ِ شغل پرستاري ، اين حرفه مي بايست جزء مشاغل و حرفه هاي سخت و زيان آور محسوب شده و پرستاران بايد بتوانند از بازنشستگي پيش از موعد ، با حقوق کامل برخوردار شوند .
10 ــ حقوق زنان کارگري که در طول مدت کار ، در صد حق بيمۀ آن ها ، از حقوق شان کسر شده است ، در صورت فوت بايد عيناً مثل مردان ، به فرزندان آنان تعلق گيرد .
11 ــ از ميان برداشتن و لغو هر نوع خشونت عليه زنان ، از جمله سنگسار آنان .
12 ــ تأسيس خانه هاي امن براي زنان آسيب ديده در جامعه و حمايت هاي ويژۀ بهداشتي و رواني و آموزشي و حرفه اي از آنان .
13 ــ به رسميت شناختن ممنوعيت کار کودکان و محاکمۀ هر آن که اقدام به استخدام و به کار گماردن کودکان باشند .
14 ــ محکوم کردن جنگ افروزي و مسابقۀ تسليحاتي ، تحريم هاي اقتصادي ناشي از رقابت هاي سرمايه داري ، که به طور قطع بيشترين زيان هاي آن متوجۀ طبقۀ کارگر و توده هاي تحت ستم مردم مي شود .
15 ــ حمايت از جنبش مادران عزا دار و همراهي و همدلي با انان در هر کجا که لازم باشد .

زنده باد 8 مارس ، روز جهاني زن
برقرار باد آزادي و برابري
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري
11 / 12 / 89[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration