The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

سکسيسم و راسيسم در جنگ ها و اختلافات

برگردان ناهيد جعفرپور

Talke Flörcken
ZAG


سرمقاله بسياري از نشريات کنوني در باره خشونت هاي سکسيستي در جنگ هاي شرق کنگو است. تجاوز هاي جمعي حد و مرزي ندارند. سايت زيردر تاريخ 3 سپتامبر 2010
diestandard.at
گزارش مي دهد که 242 نفرزناني که به آنها تجاوز جنسي شده است در شهرستان شمال کيفو بخاطر تجاوز جنسي جمعي به آنها تحت نظر پزشکان قرار گرفته اند. طبق گزارش يک نماينده دولت کنگو در فاصله آواخر جولاي و اوائل ماه اوت بيش از 390 زن مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند. جوان ترين زن ميان اين زنان 16 ساله و پير ترين آنان 75 ساله است. برخي از زناني که به آنان تجاوز شده زنان باردار مي باشند. نماينده جامعه ملل تخمين مي زند که به 500 زن در اين فاصله تجاوز جنسي شده است. شبهه نظاميان و ارتش دولتي هر دو تجاوز جنسي را بعنوان اسلحه اي بر عليه مخالفان بکار مي برند. همچنين به 6 مرد هم تجاوز جنسي شده است.
(www.nytimes.com- 09.08.2010)
همچنين درگزارش هاي اخيردرباره تک تک تجاوز ها توسط تک تک مردان صحبتي نمي شود بلکه بيشتر در باره تجاوز هاي سيستماتيکي گزارش داده مي شود که بعنوان يک استراتژي بکار گرفته مي شوند. خشونت در شرق کنگو بدنبال ليست طولاني از جنگ ها و مشاجره هاي دهه و يا بهتر بگوئيم قرن گذشته در روح جامعه خانه نموده است. شرايطي که در آن خشونت بر عليه زنان ابزاري نظامي است.1

در هر حال رسانه ها در سال هاي 90 شروع نمودند که خشونت جنگي سکسيستي را رده بندي نمايند: تجاوزهاي جنسي در بوسني و هرزگويتا طبق نظر سازمان « مديکا موندياله» آنچنان شدت دارد که در سال 1992 توجه تمامي خبرگزاري ها و افکار عمومي را بخود جلب مي نمايد. در سال هاي بعد از آن موارد ديگر در سيرا لئونه، روآندا، بوروندي، کونگو، اوگاندا، و يا سودان ديده مي شوند.

افشاي خشونت جنگي سکسيستي و گزارش هاي در اين رابطه و توجه افکار عمومي به آن منجر به تصويب قطعنامه هاي مختلف که يک چنين شکل خشونتي را بعنوان خدشه دار نمودن حقوق بشر دانسته، مي گردد. براي مثال دادگاه بين المللي از خشونت سکسيستي بعنوان جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت نام برده است.

در اين قطعنامه» ازتجاوز جنسي، برده داري سکسيستي، اجبار به فحشا، بارداري اجباري، از بين بردن توانائي باروري اجباري و شکل هاي ديگر خشونت هاي سکسيستي نام برده شده است. همچنين قطعنامه 1325 در باره « زنان، صلح و امنيت» شوراي امنيت سازمان ملل هم به اين مسئله اختصاص دارد. کلايوديا برايون مول در کتابش در باره محتويات اين قطعنامه نوشته است:
« قطعنامه يک سري از حقوق را براي زنان و دختران در تمامي فاز هاي جنگ ها و همچنين در تمامي تاسيساتي که با جنگ ها در رابطه قرار دارند، در شکل يک کاتالوگ مطرح مي نمايد و اطلاعات بسيار گسترده اي در باره تاثيرات جنگ هاي مسلحانه بر روي زنان و دختران را مطرح نموده و خواهان پايان دادن به اين بي مجازاتي ها مي گردد. وظيفه اجراي اين نورم هاي بين المللي قانوني جزء وظايف دولت ها در سطوح ملي شان مي باشد.

وي مي نويسد: قطعنامه 1325 در تاريخ 31 اکتبر سال 2000 تصويب گرديد. عدم رعايت اين قطعنامه منجر به تصويب قطعنامه هاي ديگر گشت که از جمله ميتوان از قطعنامه 1820 سال 2008 و شماره 1888 سال 2009 و شماره 1889 سال 2009 نام برد. در قطعنامه 1820 جامعه بين الملل براي اولين بار تعريفي از خشونت سکسيستي را بعنوان « تاکتيک جنگي» ارائه مي دهد و آنرا بعنوان « جنايت بر عليه بشريت» اعلام مي دارد. از اين طريق ثابت مي کند که خشونت سکسيستي تهديدي براي صلح جهاني و امنيت ملي است. اما متاسفانه قطعنامه ها خيلي بندرت مي توانند واقعيت ها را تغيير دهند. واقعيت هائي که به خشونت جنگي سکسيستي سيستماتيک و استراتژيک منتهي مي شوند.
تجاوز هاي هدفمند و سيسماتيک توسط مردان بيشمار، تمامي زنان را در سن هاي مختلف مورد هدف قرار مي دهد. تجاوزهاي جنسي غالبا در جلوي چشمان همسران يا فرزندان و يا بستگان انجام مي گيرد. دراينجا موضوع بر سرعمل کرد افراد صرفا براي لذت بردن نيست بلکه موضوع بر سر عملي سيستماتيک، حساب شده و تاکتيکي است. آلکساندرا پالت در گزارشي بنام « زنان: انهدام فرد» که براي عفو بين المللي در سال 2000 تهيه نموده است، تجاوزهاي جمعي را چنين توصيف نموده است: « در تجاوز جنسي هيچگاه موضوع بر سر سکس نيست بلکه موضوع بر سر قدرت است و ستم و ظلم و رهبريت. تجاوزهاي جمعي در جنگ ها سيستم و متد دارند. کساني که اين کار را مي کنند فرد تکي نيستند که کار خود را تحت کنترل نداشته باشند بلکه سربازاني هستند که هدفمند طبق نقشه عمل مي کنند. طبق قطعنامه 1820 سازمان ملل در تجاوزهاي جنسي بعنوان تاکتيک جنگي در غالب جنگ ها هدف غيرنظاميان است و بخصوص زنان و دختران غير نظامي هدف خشونت سکسيستي قرار مي گيرند...... با اين هدف که اعضاي غير نظامي جامعه را و يا اعضاي غير نظامي گروه هاي انساني مختلف را خوار سازند و قدرت خويش را بر آنان اعمال نمايند و ترس در آنها ايجاد کنند و منهدمشان سازنند و به اجبار بر آنها مسلط گردند.
در گزارش سال 2008 آمده است:»رنجي که از تجاوز هاي جمعي به وجود مي آيد غير قابل تصور است: زنان به هنگام تجاوز جمعي و يا شکنجه خودآگاهي خود را از دست مي دهند و بيهوش مي شوند واز آنجا که در چنين مناطقي معالجات، مشاوره و يا مداواي عمومي بخش زنان در بخش بهداشت عمومي وجود ندارد و يا در اثر جنگ ساختار هاي بهداشتي و درماني منهدم شده اند، اين زنان در پيامد اين جنايت خواهند مرد.
مديکا موندياله در ليست امضائي که براي مبارزه با اينگونه خشونت در سايت اينترنتي اش درج مي نمايد مي نويسد:»زناني که رنج خشونت جنگي سکسيستي را تجربه نموده اند همواره در تمامي زندگيشان از سوئي به لحاظ احساسي و فيزيکي و از سوي ديگر به لحاظ رواني و رفتار اجتماعي در رنج فراوان خواهند ماند. خشونت در جنگ ها غالبا مرزهاي تحمل فيزيکي و اجتماعي انسانها را گذر مي کند وبه انها وقت کنار آمدن با اين رنج را نمي دهد. حمله شديد و گسترده به روح و روان و جسم انسان ها باعث ايجاد توهم گرائي و حملات روحي، ترس، دپرسيون، ناراحتي رواني، از دست دادن خاطره، خلل هاي شخصيتي و يا فکردائمي به خودکشي، بيخوابي، دردهاي شديد مزمن مثل سر درد هاي شديد و يا درد در ناحيه رحم و.... از پيامدهاي اين خشونت هاي جنگي است». همچنين در اين نوشته آمده است که» بسياري از زناني که به آنها تجاوز جمعي شده است برايون مول در کتابش مي نويسد:»غالبا تمام زنگي شان از زخمي که برداشته اند دچار بيماري حاد گشته و با غالب بيماري هاي جسمي و رواني چون مثلا ويروس ايدز و يا خود ايدز که اين خود مسلما يکي از هدف هاي تجاوزات جمعي است. ( بيماري چون يک سلاح کشتار جمعي ديگران را آهسته آهسته مبتلا و محکوم به مرگ مي نمايد)».
پيامد هاي اجتماعي اين تجاوزات براي مثال طرد زناني که به آنها تجاوز شده از سوي همسرو جمع خانوادگي به دلائل متفاوت مي باشد: براي مثال گناه اين تجاوز جنسي به گردن اين زنان انداخته مي شود و بدينوسيله از اجتماع و خانواده طرد مي شوند.
از پيامد هاي خشونت جنسيتي در جنگ ها و اختلافات مشخص مي شود که تنها جنسيت، سکسيسم و جنگ با هم تنيده نيستند. همچنين راسيسم و سکسيسم هم بعنوان اشکال تبعيض به هم تنيده اند.
هر جنگي روندش با ديگري متفاوت است و پيش شرط هاي خاص خود را دارد و مشروط به مجموعه شرايطش است. شفر در سال 2009 مي نويسد:» سکسيسم و راسيسم غالبا در فازي که جنگ ها با شکست روبرو مي شوند و غرور ملي شديدا لطمه مي خورد در هم ادغام مي شوند.
شفر مي نويسد:» بسياري از گزارشات تجاوزهاي جنسي در جنگ ها و اختلافات نشان دهنده اين هستند که تجاوزها هدفمند در مقابل چشمان بستگان و اعضاي خانواده و از همه مهمتر همسر انجام مي گيرد. هدف در اينجا تحقير و از بين بردن شرف و آبروي مرداني است که به فرهنگ حس مردانگي و دفاع و محافظت از زنان خانواده پايبندند. به اين مردان توسط تجاوز جنسي به زنانشان اين پيام داده مي شود که آنان ضعيف و حقيرند و ناتوان از حفظ موجوديت ملت و زنان خود مي باشند. مردان هم براي اينکه شرف و آبروي خانواده را حفظ نمايند زناني را که به آنها تجاوز هاي جنسي جمعي شده است طلاق مي دهند تا بدينوسيله پاکي و شرف خانواده را حفظ نمايند2.
شفر مي نويسد» کودکاني که از بارداري هاي ناخواسته در اثر تجاوز هاي جنسي بدنيا مي آيند بعنوان بچه هاي دشمن حساب شده و از بين برده شده و يا طرد مي شوند و از سوي خانواده پذيرفته نخواهند شد. ساختار خانواده اينجنين از هم متلاشي گشته و همزيستي اجتماعي مدفون مي گردد. در واقع خشونت سکسيستي درجنگ ها هدفش پاشيدن خاکستر نفرت برروي مردم غير نظامي و از اين طريق از بين بردن ثبات مناسبات زندگي مي باشد. به زباني ديگر تجاوزهاي جنسي در جنگ ها بعنوان تاکتيکي جنگي با اين هدف انجام مي شوند تا زندگي مسالمت آميز مليت هاي مختلف و گروه هاي انساني ساکن يک منطقه را بطور طولاني مدت دچار بي ثباتي و از هم پاشي نمايند.
بنابراين پيامدهاي اجتماعي خشونت جنگي از بعدي گسترده برخوردار است. زيرا نه تنها سکسيسم، راسيسم، جنگ و اختلافات با يکديگر عجينند بلکه با پايان يافتن جنگ ها و در شرايط بعد از جنگ ها بطور آتوماتيک خشونت هاي نام برده پايان نخواهد پذيرفت.
استفاده از ماخذ ها
Amnesty International (2000): Frauen: Zerstörung der Person. Massenvergewaltigung als Kriegsverbrechen. www.amnesty.de/umleitung/2000/deu05/015?lang=de (aufgerufen am: 26.09.2010).
Braunmühl- Claudia von (2008): «Geschlechterdimensionen gewaltätig ausgetragener Konflickte in der internationalen Politik»- in: gender...politik...online- Januar 2008. web.fu-berlin.de/gpo/braunmuehl/claudia_braunmuehl.pdf (aufgerufen am: 12.09.2010)
Gunda Werner Institut (k. A.): Nach „Frauen- Frieden und Sicherheit» weitere UN-Resolutionen gegen Kriegsgewalt. www.gwi-boell.de/web/un-resolutionen-un-resolutionen-1642.html (aufgerufen am: 26.09.2010).
medica mondiale e.V. (k. A.): Sexualisierte Gewalt und ihre gesundheitlichen Folgen. www.medicamondiale.org/projekte-themen/themen/gesundheit/ (aufgerufen am: 26.09.2010).
medica mondiale e.V. (k. A.): Zeit zu sprechen: Sexualisierte Gewalt in Kriegen und Konflikten. www.medicamondiale.org/fileadmin/content/07_Infothek/Brosch%C3%BCren_Mat... (aufgerufen am: 26.09.2010).
medica mondiale e.V. (k. A.): Trauma-Arbeit: Wenn der Krieg vorbei ist: Kriegstrauma und die Folgen. www.medicamondiale.org/projekte-themen/themen/trauma-arbeit/ (aufgerufen am: 26.09.2010).
Schäfer- Rita (2008): «Zerstörung der sozialen Ordnung»- in: Inwent (Hg.): E+Z- Nr. 09 2008- 49. Jahrgang- September 2008- S. 326-329. www.inwent.org/ez/articles/079224/index.de.shtml (aufgerufen am: 26.09.2010).
Schäfer- Rita (2009): «Männlichkeiten und Bürgerkriege in Afrika - Neue Ansätze zur Überwindung sexueller Kriegsgewalt»- in: GTZ (Hg.): Issue Brief. Eschborn. www2.gtz.de/dokumente/bib/gtz2009-0237de-maennlichkeit-buergerkrieg.pdf (aufgerufen am: 26.09.2010).
Schroer- Miriam (2010): «Gender und Konfliktbearbeitung»- in: Bundeszentrale für politische Bildung: Konzepte- Strategien und Tätigkeitsfelder. www.bpb.de/themen/E8SLIZ-0-0-Gender_und_Konfliktbearbeitung.html (aufgerufen am: 26.09.2010).[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration