The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

پيروزي قابل پيش بيني محمودعباس

حماد شيبانیپيروزي محمودعباس در انتخابات رياست حكومت فلسطين، بويژه بعد از انصراف مروان برغوتي كاملا قابل پيش بيني بود. در اين انتخابات،كه روز نهم ژانويه 2005 انجام شد، برخلاف سنت رايج ديگر اعضاي جامعة كشورهاي عرب، كه براي نشان دادن محبوبيت بالا تر از 90 درصدي ديكتاتورها ، ازشناسنامة ساكنان گورستانها براي بالا بردن شمار آراي داده شده به نفع رجل منحصر به فرد خود استفاده مي‌كنند، مسئول هيئت مركزي نظارت بر انتخابات اعلام كرد كه از مجموع دارندگان حق شركت در انتخابات كه تعداد آنها كمي بالا تر از يك مليون و هشتصد هزار نفر است، 30 در صد درانتخابات شركت نكردند. و محمود عباس با نسبت 62،32 درصد آراي متخذه ، به سمت رئيس حكومت انتخاب شد.(فقط يك سوم از مردم فلسطين ساكن مناطقي هستند كه به آنها حق شركت در انتخابات داده شد.)

مصطفي برغوتي كانديداي مورد حمايت بخش مهمي از نيروهاي چپ و دمكرات ، از جمله جبهة خلق براي آزادي فلسطين با كسب 19،80 در صد آرا دوم شد. دوكانديداي ديگر چپ، تيسير خالد و بسام صالحي از جبهة دموكراتيك براي آزادي فلسطين و حزب خلق(كمونيست) به ترتيب با 3،50 و 2،68 در صد سوم و چهارم شدند و سه كانديداي مستقل اسلامي با 2،68 و1،27 و 0،62 در صد پنجم تا هفتم شدند. لازم به ذكر است كه دو سازمان بنياد گراي اسلامي( حماس و جهاد اسلامي) اين انتخابات را تحريم كردند و در پاسخ به شايعة مربوط به حمايت غير مستقيم حماس از مصطفي برغوتي سخنگوي اين سازمان موضوع را به شدت تكذيب كرد.

بيش از يك هزار ناظر بين المللي ، باضافة صد ها گزارشگر ، عكاس و فيلمبردار خارجي جريان انتخابات را زير نظر داشتند . به جز موارد بسيار معدود و اكثرا قابل تصحيح ، گزارشي دال بر مخدوش بودن انتخابات به اين ناظران داده نشد. همة كانديدا هاي رقيب ، با بياني كم و بيش مشابه انتخاب محمود عباس را به رسميت شناختند. ناظران رسمي ازجمله فرستادگان سازمان ملل ، اتحاديه اروپا واتحاديه كشورهاي عربي صحت انتخابات را تائيد كردند و مردم جهان بار ديگر شاهد بودند كه خلق فلسطين در تجربه اي متمدنانه نمايشي از متانت و نظم پذيري از خود به ظهور رساند. يك بار ديگر صهيونيستها در سعي خود براي جلوه دادن فلسطيني ها بعنوان مردمي خشن و ناآشنا به بازي در صحنه هائي اينچنين از دمكراسي ، ناكام شدند. برعكس، افكار عمومي جهان چه در روزهاي فعاليت تبليغات انتخاباتي وچه در روز راي‌گيري شاهد بودند كه ارتش متجاوز واشغالگراسرائيل تا توانست با ايجاد محدوديت در زمينه ارتباط كانديداها با انتخاب كنندگان فلسطيني و حتي بازداشت و ضرب وشتم كانديداها به هنگام عبور از نقاط تفتيش ،در روند انتخابات كارشكني كرد. تا جائيكه رئيس جمهور اسبق آمريكا ،جيمي كارتر به عنوان رئيس هيئت ناظران بين‌المللي ناچار از اعتراض علني نسبت به محدوديتهاي اعمال شده از سوي اسرائيليها شد و آنها را وادار كرد تا قدري از فشارهاي آشكار خود بكاهند. به هر حال بازي كمتر باشكوه و بيشر نمايشي انتخابات براي كليد زدن رسمي به آغاز دوران بعد از عرفات به سلامتي پايان گرفت و يك هفته بعد محمود عباس مراسم تحليف به جاي آورد.

اينكه محمود عباس در يك روند انتخاباتي قابل پيش بيني، به سادگي موفق شد بر مسند به جا مانده از عرفات صعود كند به معناي آن نيست كه به همين سادگي از عهدة وعده‌هائي برخواهد آمد كه در راه نيل به اين مقام به مردم فلسطين داده است . او با انبوهي از تناقضهاي در هم تنيده رو در روست، كه حل هريك از آنها در گرو وجود راهكارها ، ابزار وشرايطي است كه دستيابي به آنها ، خود، در گرو تغييرات دمكراتيك در ساختار كنوني سازمان آزاديبخش فلسطين و دستگاه رهبري سنتي جنبش الفتح است.

از نظر داخلي، در حاليكه بلافاصله بعد از اعلام پيروزي عباس ، سخنگوي حماس ابراز داشت كه مخالفت اين جريان با روند انتخابات ، به معني عدم همكاري با او به عنوان رئيس حكومت فلسطين نيست وهمچون ديگر نيروهاي اپوزيسيون خواستار مشاركت جهت ايجاد ابزارهاي لازم براي يك رهبري يكپارچه است. نيز به رغم آنكه ساير نيروهاي رقيب عباس در جنبش مقاومت اعم از ملي و چپ اين انتخابات را به رسميت شناختند ومتعهد شدند كه مبارزات خود را براي گسترش دمكراسي درون جامعة فلسطين بر مبناي مسالمت آميز پيش ببرند اما اختلاف نظر وتفاوت ديدگاه خود در برخورد با مسئلة تداوم اشغال فلسطين با او را مورد تاكيد قرار دادند. به همين دليل در حاليكه طرفداران عباس خود را براي برگزاري جشن وسرور مربوط به اين پيروزي نه چندان با شكوه آماده ميكردند چند موشك دست ساز مقاومت با آرم و نشان اكثر گروه هاي فعال فلسطيني، به مستعمره هاي يهودي نشين ايجاد شده در نواحي غزه شليك ميشد و تجاوزات نظامي اسرائيل عليه مناطق مسكوني فلسطيني ها نيز در طول و عرض سرزمين هاي اشغالي تداوم داشت تا يادآور اين حقيقت باشد كه موضوع اصلي وپايه اي همانا و همچنان مسالة وجود اشغالگر و مقولة چند پارچگي در رهبري مقاومت عليه اين اشغالگري است. و اين معادله بدون يك پاسخ ريشه‌اي، همچنان لا ينحل باقي ميماند.

در كمپ فلسطينيها، بدنبال رايزني هاي بعد از انتخابات، ميان حكومت به مشاركت شخص محمود عباس با همة گروها ازجمله حماس و جهاد، زمينة دست يابي به تعهدنامه‌اي مبني بر امتناع از شليك موشك و ارسال گروههاي عمليات انتحاري لا اقل براي مدت يك ماه آماده است و سر سخت ترين گرايشات نيز حصول آن را فقط به اعلام تعهد متقابل از جانب اسراييل منوط ميكنند. حتي برخي رهبران مذهبي از جمله مفتي بيت المقدس از لزوم برخورداري جنگجويان از فرصت استراحت سخن ميگويند . در آخرين خبرها نيز آمده‌است كه 3000 نيروي امنيتي فلسطيني با ساز و برگ تازه و گويا جديدا آموزش يافته ماموريت گرفته‌اند تا در مناطقي از غزه مستقر شوند و از نقل وانتقال داوطلبان انتحاري ونيز شليك موشك به طرف اسرائيلي جلوگيري كنند.

برخلاف فلسطيني ها كه به هر حال در گزينش عباس پيام جديدي براي نشان دادن ظرفيت صلح خواهي خويش ارسال كردند، كمترين نشانه اي از خرد ورزي حتي تظاهر به آشتي جويي از جانب اسرائيليها به چشم نميخورد . در ترجمة زبان انتخابات، دمكراسي اسراييلي يك باند فاشيست به رهبري قاتلي چون شارون را با نزديك هفتاد درصد آرا برمسند نشانده است تا با كمك ارتشي مجهز به همة امكانات براي كشتن دسته جمعي مردم و ويران كردن محله‌ها و شهركها و شهرها وبا كشيدن ديوار ننگ ومحصور و زنداني كردن تمامي فلسطيني ها، به حل بحران رابطه ميان هوس اشغالگري وآرزوي زيستن در آرامش بهشت موعود تحقق بخشد . در حاليكه «عرب نامتمدن» وانتخاب كننده «شرور» فلسطيني كه گويا سوداي به دريا ريختن همة يهوديان را در سر داشت، معمار شكست خورده و كم بضاعت ودست بسته اسلو را دوباره به صحنه فرستاده است تا در ظلام جنگل استعمار گلچين آزادي و استقلال او باشد.

در صحنه اي كه تماشاچيان در پشت شيشه هاي غبارآلوده رسانه هاي اکثرا تحت كنترل، ارادة دخالتشان به زنجير كشيده شده است، به قول محمود درويش فلسطيني ها در شرايط فقدان وحشتناك موازنة قوا جز نشان دادن مظلوميت دهشت‌ آور خود چه به دست خواهند آورد.

شايد از اينروست كه امروزه زمزمه‌هاي تازه اي درجامعة مدني فلسطيني شنيده مي شود كه خاطرة بحثهاي انسانگرايانة سي وچند سال پيش درشب بيداريهاي اردوگاههاي آموزشي فلسطيني، به بهانة صعود عرفات بر تريبون ملل متحد به ياد ميآورد .

سرزميني كه فلسطين ميخوانيمش ازهزاران سال پيش گهوارة يكي از غني ترين تمدنهاي بشري بوده است .اين سرزمين نيز ،موزاييك ارزشمندي از مدنيتهاي گوناگون را ميماند كه پيوستگي آنها، در عين تفاوتهايشان، خيره كننده است . سرزميني كه در آن براي همة ساكنان امروز و فرداي آن نيز با همة گونه گونيهايشان جايي براي زندگي و باروري يافت ميشود.

اين هفته صلاح صلاح از رهبران قديمي جبهة خلق براي آزادي فلسطين دريك گفتگوي تلويزيوني از آرزوي تشكيل كشور واحدي سخن گفت كه در آن يهود و مسلمان ومسيحي ، عرب وغير عرب ، مذهبي و غير مذهبي؛ هر انساني به صفت يك شهروند، بتواند در آن زندگي كند. واين از قديمي ترين شعارهاي آرمانگرايان چپ فلسطيني است. شايد اگر اين انديشه قوت بگيرد، روزي از بطن خود آن اژدهاي دريايي را بيرون فرستد كه بيش از 300 كيلومتر ديوار ننگ و نفرت شاروني را ويران كند وببلعد.[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration