The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

انقلاب هاي مغرب و خاورميانه و طبقه کارگر

برگردان ناهيد جعفرپور


World socialist web site


خيزش‌هاي انقلابي در تونس و مصر نشانه آغاز يک عصر جديد از مبارزات طبقاتي است. طبقه کارگر در اين کشورها قدرت بي‌حد اجتماعي خويش را به اثبات رساند. کارگران نه اسير ترس شدند و نه از مبارزه کناره‌گيري کردند، بلکه رهبران خشونت چون بن‌علي و مبارک را در فاصله چند روز مجبور به کناره‌گيري از قدرت نمودند.

انقلاب در اين کشورها هنوز در آغاز خويش و در مرحله اول خود قرار دارند. ديکتاتورها رفته‌اند اما رژيم ها هنوز برجاي خويش باقي مانده اند. در مصر قدرت در دست ارتش است و در تونس وابستگان بن‌علي دولت را با برخي از اعضاي اپوزيسيون آنهم براي گول زدن مردم دردست خود گرفته‌اند.

انقلاب نمي‌تواند با طرح خواسته‌هاي عمومي دمکراتيک بر جاي خود درجا بزند. انتظار کارگران و جوانان ـ کار، مزد بهتر، آينده‌اي امن ـ تنها زماني مي‌توانند به اجرا درآيند که مالکيت سرمايه‌داري، مناسبات نيمه فئودالي در روستاها و وابستگي به امپرياليسم از بين برود. مبارزه براي دمکراسي از مبارزه براي قدرت گرفتن کارگران و برقراري جامعه‌اي سوسياليستي جدا نيست.

اين وظايف نمي‌توانند در فضاي ملي حل شوند. بلکه نياز به يک استراتژي بين‌المللي دارند. انقلاب در مغرب و در خاورميانه رابطه تنگاتنگ با مبارزات طبقاتي در فرانسه و مابقي کشورهاي جهان دارد. طبقه کارگر در سرتاسر جهان در مقابل مشکلات مشابه قرار گرفته است. استاندارد زندگي در حال سقوط است. بيکاري و فقر در حال صعود است. خدمات اجتماعي از بين مي‌روند و حقوق دمکراتيک محدود مي‌گردند. در قطب ديگر جامعه يک آريستوکراسي مالي و ثروت بيکراني که انبوه شده است و با تمامي ابزار از آن محافظت مي شود.

طبقه کارگر مي‌تواند حقوق اجتماعي و سياسي خود را زماني امنيت بخشد که راه انقلاب اجتماعي را بپيمايد. وي بايد با تمامي سازمانهائي که در سطوح ملي‌اش وجود دارند چون احزاب سوسياليستي، احزاب کمونيستي، اتحاديه ها و وابستگان اتحاديه‌ها مانند احزاب چپ و... بپا خيزد و بسوي چشم اندازهاي سوسياليستي بين‌المللي حرکت نمايد.

طبقه کارگر و ملت‌هاي تحت ستم جهان اول ماه مه را بعنوان روز اتحاد و مبارزه و همبستگي با شعار " مزد برابر براي کار برابر"، کار، نان، آزادي و نه به تبعيض زنان" جشن مي گيرند و مبارزاشان را بر عليه امپرياليسم و هرگونه استبدادي به پيش مي برند. لذا اول ماه مه 2011 تقديم به تمامي ملت هاي تحت ستم که بر عليه ديکتاتورها برخواسته اند مي گردد.

تاثيرات بحران سرمايه‌داري اي که از سال 2008 به اوج خود رسيد هنوز ادامه دارند. ميليون‌ها نفر به بهانه اين بحران‌ها به بيکاري دچار شدند، خدمات اجتماعي منهدم گشتند و قوانين ضد ترور وضع گرديدند. استاندارد زندگي کارگران و شاغلين در حال سقوط است و فقر همواره در حال رشد است. آموزش و تعليم حرفه‌ها براي فرزندان کارگران روز به روز سخت‌تر مي شود.

از سوي ديگر سيستم سرمايه‌داري بيشتر و بيشتر تسليحات توليد مي‌کند تا بازارهاي جديد به وجود آورد و ذخاير انرژي‌زا و نقطه‌هاي مهم استراتژيک را فتح نمايد. ديکتاتور هاي منطقه اي بايد منافع امپرياليست ها را نمايندگي کنند. در غير اين صورت جايشان را ديگري خواهد گرفت.

تا چه زماني ما بايد شاهد اين اوضاع باشيم که قدرتمندان ستم و استثمار را ادامه بدهند؟ آيا فقر و بيکاري و ستم همچنان بايد پذيرفته شود يا اينکه در مقابل اش وتوي ما قرار گيرد؟
ما بايد سيستم سرمايه داري را مورد هدف قرار دهيم. در بهار 2010 هزاران نفر در اروپا به خيابانها رفتند و حال در آفريقاي شمالي اين فرياد بگوش مي‌رسد. خيزش‌هاي غير منتظره در اين کشورها امپرياليست‌ها را وحشت زده نموده اند. در حال حاضر آنها ( امپرياليست ها) تلاش مي کنند اوضاع را مجددا تحت کنترل خود درآورند.

ملت هاي تحت ستم جهان بايد اول ماه مه را بعنوان روز اتحاد و مبارزه و همبستگي و زير پايه اي براي مبارزه مشترک ببينند. طبقه کارگر اروپا بايد نيروهاي امپرياليستي را براي پشتيباني از مستبدين و رژيم‌هاي فاشيستي و حفظ زندگي آنها به محاکمه و پاسخگوئي بکشانند.

ما نبايد تنها به مشاهده خيزش‌هاي ملت‌ها بر عليه مستبدين بنشينيم و دست روي دست بگذاريم. بجاي اين بايد همبستگي مان را نشان دهيم و بيان کنيم. زنجير هاي استثمار بايد از هم پاره شوند.
سرمايه‌داري به معني بحران است و فشار اين بحران نبايد بر دوش ملت‌ها سنگيني کند!
مبارزه ي متحد انقلابي را بر عليه سرمايه داري شکل دهيم!
زنده باد اول ماه مه!


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration