The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

طرح ما در رابطه با ائتلاف ها و وحدت حزبي

اکرمی رضا


عنوان فوق تيتر يکي از مباحث کنگره آتي ما(سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران) که به منظور رفع نواقص طرحهاي پيشين و برخورد مشحص تر با شرايط امروز در دستور گذاشته شده است .
اگر بخواهيم به نواقص طرحهاي قبلي خود به طور واقعي بنگريم از جمله مي بايست بر جنبه تجريدي بودن برخي از آنها انگشت گذاشت که همچنان مي تواند در اين کنگره هم دنبال شود.
مثلا ما از کنگره سوم بدينسو چارچوبهائي را براي وحدت ، ائتلاف ، اتحاد عمل و همچنين تقدم و تأخر هر يک تعيين کرده ايم . من بدون اينکه بخواهم به درستي يا نادرستي نظري – سياسي آنها به پردازم ،مايلم اين سئوال را جلو روي خود و ساير رفقاي تعقيب کننده اين بحث بگذارم که مباحث فوق در پراتيک سياسي ما چه نقشي داشته است ؟ و در مناسبات ما با ديگر مؤ لفه هاي اين جنبش تا کجا مؤثر بوده اند ؟و ...
بنا بر اين اولين پيشنهاد من اين است که مو ضو ع کلي « رفع ضعفهاي طرح قبلي » را کنار بگذاريم و هر چه مشخص تر بر آرايش کنوني نيروهاي اپوزيسيون نظري داشته باشيم ، آنهم تا جائيکه به اين مقوله مربوط مي شود همان حلقه مقدم ، يعني نيروها ، احزاب و سازمانهائي که به طور بالفعل در دسترس ودايره همکاريهاي ما قرار دارند. و گر نه چه کسي مي تواند مثلا از ايجاد جبهه اي از نيروهاي ترقي خواه ، دمکرات و چپ سخن به ميان آورد بدون اينکه به پايه اجتماعي – سياسي چنين جبهه اي که هم اکنون به طوربالقوه و در مواردي بالفعل در ايران ، اينجا و آنجا از خود نشانه هائي بروز مي دهند نظر داشته باشد.
بنا بر اين ، مباحث ما به طور مشخص مي تواند به ،مناسبات ،همکاري ، ائتلاف و احيانا بررسي امکان وحدت ( تا جائيکه به نيروهاي چپ مربوط مي شود) با احزاب ،سازمانها و گروهبنديهاي زير اختصاص يابد.
حزب دمکرات کردستان ايران ،سازمان زحمتکشان کردستان (کومله) ،سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت ) ،شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران و دو گروه بندي جمهوريخواهان دمکرات و لائيک و اتحاد جمهوريخواهان ايران .
تا جائيکه به سازماندهي يک ائتلاف بر مي گردد ، ما حرف جديدي جز تأکيد بر مبنا قرار دادن يک منشور سياسي نداريم و اساس چنين مبنائي نيز در 8 بند پلاتفرم يا توافقات «کميته اتحاد عمل براي دمکراسي » پيشتر مورد توافق همه ما بوده است .
شايد اغراق نباشد اگر گفته شود هر گاه محتواي آ ن قرارداد ، صورت عمل به خود بگيرد نه تنها جوابگوي فعاليت مبارزين راه آزادي ، دمکراسي در راه بر کناري رژيم اسلامي خواهد بود ،بلکه مي تواند پايه برنامه عمل يک حکومت دمکراتيک و متکي به آراء مردم در راه ساختن يک جامعه دمکرات و عدالت خواه باشد.
انعطاف در فرم وتوافق بر فرمولهاي مبتني بر تفاهم ، مسئله ديگريست که نبايد در مذاکرات ناديده گرفته شود .بويژه اگر در نظر داشته باشيم که متأسفانه گاهأ براي برخي نيروها ادبيات متفاوت ، تا حد اصول و پرنسيپ عمده شده اند.
نکته با اهميت ديگري که بلا فاصله لازم است مورد توجه قرار گيرد و اين روز ها به شکل بارز ي درمناسبات ما و متحدين سياسي امان نمايان شده است به فاصله يا تناقضاتيست که در جريان عمل بين امضاء وپذيرش اهداف ، با پراتيک يا عمل سياسي که به اجراء گذاشته مي شود به وجود مي آيد.
وجود اين پديده اگر چه در صحنه فعاليتهاي سياسي – اجتماعي قدمتي به عمر خود اين پديده دارد، اما در اين زمينه نيز جنبش ما متأسفانه از پيش کسوتان است .
به عنوان نمونه مي دانيم که بدنبال حضور گسترده و همه جانبه دولت آمريکا در منطقه و به ويژه بدنبال اشغال دو کشور افغانستان و عراق ،تغييراين رژيم ها و بوجود آمدن شرايطي به کلي متفاوت با قبل در اين دو کشور ،وسوسه همراهي و همچنين سوء ذن همکاري در راستاي تحولي «مشابه» بر فضاي سياسي کشور ما نيزسنگيني مي کند.
اگر چه وجود دو قطب افراط در ميان جريانات سياسي ايران واقعيتي است انکار ناپذير ،يعني مي توان انتظار داشت که گروه هائي هر روز چهره خود را در آئينه ،بر مسند قدرت ،با پشتوانه زرادخانه هاي آمريکائي مشاهده نمايند ،و در آنسو بار ديگر دسته اي بر اسب چوبين مبارزات «ضد امپرياليستي » سوارودر رکاب جناب احمدي نژاد سينه بزنند ،اما اين واقعيت به دو سر افراط خلاصه نخواهد شد و بدون ترديد هر نيروي درگير در تحولات سياسي و اجتماعي را به اتخاذ موضع و تدبير خواهد کشاند.
کافيست نگاهي به مباحث ما ، احزاب ،سازمانها و گروه هاي چپ ، دمکرات و جمهوريخواه در يکي دوسال گذشته بي اندازيم تا به خوبي مشاهده کنيم که چگونه بخش مهمي از اين مباحث به همين مقوله اختصاص يافته است و تا همينجا چه يارگيريهاي جديد و يا فاصله هائي در مناسبات متحدين سابق بوجود آمده است.
موضوع نقش و تأثيرات عامل خارجي و به ويژه دولت آمريکا در تحولات داخلي و در همين رابطه تغيير اتي که در مناسبات نيروهاي سياسي بوجود مي آورد ،هم اکنون سئوالات و ابهاماتي را در بين همين بخش از اپوزيسيون ايران بدنبال داشته است.
در چنين شرايطي بدون رو در رو شدن با اين واقعيت به نظر مي رسد پيگيري مباحث ائتلافي راه به جائي نخواهد برد .
باز کردن بحث پيرامون موضوعات فوق مي بايست بدون هيچ پيش ذهنيتي در فضائي کاملا دوستانه و اعتماد آميز در ميان جريانات سياسي پيش گفته انجام پذيرد تا ببينيم آيا دستيابي به تفاهم تا حد ايجاد فرمي از ائتلاف دمکراتيک وجود دارد يا مي بايست ضمن حفظ مناسبات نزديک و دوستانه، سطوح ديگري از همکاري و تبادل نظر را در ميان خود پي بگيريم.
مقوله وحدت :
در بحثهاي مقدماتي ما ، به ضرورت وحدت دو سازمان اتحاد فدائيان خلق و فدائيان خلق (اکثريت ) نيز از سوي بر خي از اعضاي هر دو سازمان اشاراتي رفته است.
من ضمن اينکه در شرايط کنوني و حتي از چندين سال پيش بر گسترده ترين شکل همکاري در سطوح دو سازمان تأکيد داشته ام ،اما بر اين تصورم که در مقطع کنوني انجام اين پروسه (پروسه وحدت ) بيش از اينکه انرژي زا درصفوف ما دوسازمان و همچنين جنبش چپ و دمکراتيک باشد ،مي تواند تأثيرات باز دارنده اي در گسترش فعاليت جمعي ما داشته باشد .
ما مي توانيم ضمن احترام به استقلال تشکيلاتي خود، گسترده ترين تبادل نظر و همکاري را (اگر تفاهمات ما تا حد وحدت تشکلاتي وجود دارد) با هم داشته باشيم ، و در جريان يک زندگي مشترک کاري، آزمون جديدي از روند نزديکي و وحدت تشکيلاتي را تجربه نمائيم.
وحدت ما در صورتي مفيد خواهد بود که اولا از همان آغاز سازمانهاي موجود را با انشعاب يا در بهترين حالت از دست دادن نيرو، از گرايشات مختلف درون خود، مواجه نسازد و ثانيا پتانسيل جديدي را در سطح جنبش چپ و در مناسبات سازمان واحد با ساير نيروها به وجود آورد.و اين مسئله ايست که من در هر دو جهت آن خوش بين نيستم .
البته ناگفته نگذارم که گذر از نقطه عطفي که سازمانها و فعالين سياسي ايران ،بدليل شرايطي که پيشتر اشاره کردم (تأثير تحولات خارجي) هم اکنون در آن قرار دارند ،شرايط سرنوشت سازي را پيش روي ما قرار داده است که معلوم نيست همه ما از جمله گرايشات تشکيل دهنده اين دو سازمان نيز پاسخ واحدي بدان بدهند . اين ملاحظه هم ايجاب مي کند تا هر يک از اين دو سازمان در استقلال کامل چنين مرحله اي را پشت سر بگذارند.
نتيجه :
1- بر محتواي(تأکيد مي کنم محتوي و نه لزوما همين زبان و فرمولبندي) پلاتفرم « کميته اتحاد عمل براي دمکراسي» و به روز کردن آن ،از جمله باز نمودن بحث نقش آمريکا در تحولات ايران و جايگاه سلطنت طلبان در ميان اپوزيسيون (که پاي هر دو موضوع آشکارادر مباحث پيش کشيده شده است ) ببينيم در ميان نيروهاي جمهوريخواه ،چپ و دمکرات چه شکل از ائتلاف را مي توان سازمان داد.
2- با سازمانهاي اکثريت و کومله بدون هيچ محدوديتي در هر سطحي که مورد تأ ئيد طرفين واقع شود ،تبادل نظر و تحليل ،همکاري واقدامات مشترک به اجراء گذاشته شود.
3- ما در گنگره هاي پيشين مباني و معيارهائي را براي وحدت چپ تعيين کرده ايم ،هر گاه مصداقهاي آن وشرايط مشخص وحدت فراهم بود ،دست مسئولين وقت سازمان در آغاز چنين پروسه اي باز خواهد بود.
رضا اکرمي 15 ارديبهشت 1385

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration