The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

از ماست ،که بر ماست , چه کساني از سکولاريسم مي هراسند؟

بابک يحيوي


متاسفانه در فرهنگ ما ايرانيان، نه تنها پرنسيپ احترام وپاس داشتن انديشمندان، جائي ندارد بلکه سرکوب هر انديشه اي که مخالف با انديشه ي "من" باشد،از پيش يعني حتي قبل از زادنش محکوم ومطرود است!،بي جهت نيست که هر روز پريشان تر وپراکنده تر از ديروزيم و گردهم آئي و يکي شدن مان هم، در مقابل دشمناني که کمر به نابودي مان بسته اند ،نشدني وغيرممکن مي نمايد؛

روي سخنم با آقاي مهرداد احساني پور است که در نوشته اي به تاريخ 17 مه 2011 تحت عنوان "تجديد پيمان شاهزاده رضا پهلوي ومصطفي هجري در نشست تورنتو " 1، به بيان نکته نظراتش پرداخته وپافشا ري ورزيده که بگويد جنبش سبزتنها وتنها به اسلام گراهائي تعلق دارد که رهبري مذهبي يا مذهبيوني چون موسوي وکروبي وطرفدارانشان رامي پذيرند وکساني که جنبش اخير مردم ايران را که از هرگونه حکومت مذهبي وايدئولوژيکي بيزارند وبدنبال سرنگوني جمهوري اسلامي وايجاد سيستمي سکولار که در عين احترام به باورهاي گونه گون مذهبي وايدئولوژيک مردم،حکومتي انتخابي وغير مذهبي مي خواهند،نه تنها حرفي براي گفتن ندارند که حق هم ندارند چنين انديشه هائي را به ذهن بياورند ودر جهت تحققش اقدام کنند ، نکات برجسته اين نوشته بدين قرارند:

در ابتداي نوشته مي نويسد : "...برخي نيروها با تلقين "سکوت"و "شکست" جنبش سبز درون کشور،در اين لحظه ها فرصتي براي خويش مي جويند ومي بينند .اين نيروهابدون آنکه توانسته باشند از بار سنگين اعتبار اين جنبش ورنگ آن بکاهند ،با سبز خواندن خويش قصد چنگ انداختن در جنبش اعتراضي عظيم،وام گرفتن از نام آوري آن وسهم بري از احترام برانگيخته در ميان ايرانيان ودلبستگي شان به دستاوردهاي آن را دارند ...." 2، و به اين وسيله به هيچ کس حق نمي دهد که جنبش مردم ايران را نوع ديگري تفسير کند و سبزي جنبش را مثلن (مثلا) به طرفداري مردم از محيط زيست يا دموکراسي خواهي بدون خشونت، تعبير نمايد چرا که گوئي سبزي جنبش ناشي از سيد بودن ميرحسين موسوي است،گوئي که اين موسوي نبودکه ساليان سال بر مهمترين مسند جمهوري اسلامي تکيه زده بود وبزرگترين بي عدالتي ها وستم هامانند جنگ تحميلي وکشتار هزاران زنداني سياسي ، در زمان صدارت او بر مردم ميهنمان وارد نشد ! ،شايد نويسنده از اين برآشفته است که برخي از گردهمآئي هاي اخير مانند نشست "دموکرات هاي سبز پاريس " يا همآيش "شبکه جهاني سکولارهاي سبز ايران براي دموکراسي وآزادي" در تورنتو، خواهان براندازي جمهوري اسلامي وبرقراري يک حکومت سکولار هستند واين به مذاق ميرحسين موسوي و برخي از باصطلاح اصلاح طلبان ، سازگار نيست؟ ! ؛

درباور فرهنگ پيشرو، همه شهروندان آزادي نامحدود دارند و آزادي شان آنجا محدود مي شود که به آزادي ديگران تجاوز کنند، اما در باور تعصب و ديکتاتوري ، بمحض نافرماني شهروند از چهارچوب ديکتاتوري، او را به بند مي کشند و هر ناروائي را بر او روا مي دارند ؛ و به همين دليل است که افرا د پرورش يافته در چنين نظامي در بسياري از موارد بگونه اي غير ارادي به آزادي وحقوق ديگران تجاوز مي کنند! ؛
من بدون پيشداوري با آقاي احساني پور به گفتگو نشسته ام تا تجربيات خود را با وي رد وبدل کنم، آري آقاي احساني پور، زماني که خميني در پاريس بود،من هم در فرانسه تحصيل مي کردم،دوستي ازآمريکا براي من نامه مي نوشت و پافشاري مي کرد که براي ديدن آقاي خميني به پاريس سفر کنم، من هم نمي پذيرفتم و به او خاطر نشان مي کردم که خميني براي مردم کاري نخواهد کرد ومن هم از ديدارش طرفي نخواهم بست، و...ديديم که خميني ورژيم اسلامي چه فتنه اي شدند که بعد از 32 سال هنوز از شر آن ها خلاصي نداريم، و اتقاقن(اتفاقا) درست به همين دليل کساني که نکته نظرات متفاوتي با موسوي و کروبي دارند بايد به شيوه اي درست نکته نظراتشان را با مردم در ميان بگذارند ووظيفه خود را در مقابل جوانان ونسل آينده، بانجام رسانند؛

پاسخ دادن به آقاي احساني پور، آنجا که به رضا پهلوي و مصطفي هجري حمله مي کند و آنان را "تجزيه طلب " مي خواند با خود آن هاست به همين خاطر از اين قسمت مي گذرم و مي پردازم به آن قسمت از نوشته شان که سکولاريسم وسکولار ها را آماج حملات خود قرار داده است ؛

سکولارها اعتقاد دارند که حکومت بايد غير مذهبي وسکولار باشد، اما تا آنجا به آزادي شهروندان پاي بندند که اگر يک فرد معتقد به مذهب هم با راي آزاد مردم ، به رياست جمهوري يا نخست وزيري رسيد، مخالفتي نخواهند داشت و تنها انتظارشان از چنين منتخبي اينست که اعتقادات مذهبي خود را در امور حکومتي دخالت ندهد؛ سکولارهاي واقعي همه کس را برمي تابند ، حتي اگر اين کس آقاي موسوي يا کروبي باشند، يعني اگر اين دو نفر روزي به اين باور رسيدند که حکومت بايد سکولار باشد ، در عين حال که مسوليت عملکردهايشان را به گردن دارند ، بعنوان يک شهروند ايراني حق دارند از حقوق برابر با ساير شهروندان ،برخوردار باشند؛

در مورد جنبش مردم ايران،سکولارها معتقدند که اکثريت مردمي که از خرداد 88 به خيابان ها ريختند، خواهان برقراري يک حکومت غير مذهبي اند و ولي فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي را بر نمي تابند، وچنين سيستمي را قادر ولايق اين نمي دانند که انتخابات آزاد برقرار کند، وهمين اکثريت هم حرکت موسوي وکروبي را در مسير "راه سبز اميد "نمي بينند،و شما هم حق داريد خلاف اين را باور داشته باشيد ؛
و"شبکه جهاني سکولارهاي سبز براي دموکراسي و آزادي " ،خواهان بقدرت رسيدن هم نيست تا بقول شما : "...براي در بر گرفتن "معشوق"...در فنجان هوادارانش طوفان براه بياندازد..."، امااتفاقن (اتفاقا) سکولارها خواهان اين هستند که با تلاش و روشنگري طوفاني در باور دموکراسي خواهانه اکثريت مردم ايران، پديد آورند که ريشه ولايت فقيه ، قانون اساسي ورژيم جمهوري اسلامي را از جاي برکند و تمامي ستمگران و فرصت طلبان اجير در قدرت را به دريا بريزد وبجاي آن درخت تناورسکولاريسم، دموکراسي،حقوق بشر وکرامت شهروندي وآزادي را در ايران بنشاند ؛
واما شما اگر واقعن (واقعا )معتقديد که : "...وظيفه هر نيروئي است که ارزيابي خود را از جنبش سبز ارائه دهد،در رابطه با نقش ،تاثير ووزن خوداز جنبش به تفکر بنشيند ودر تطابق با درک خود از جامعه باتحولات اجتماعي برخورد نمايد وتلاش کند تا بر گفتمان غالب تاثير گذارد..." 3، پس چرا در سراسر نوشته تان ،چنين اختياري را از هر کسي که انديشه و باوري خلاف شما دارد، مي گيريد وبه دگرانديشان تهمت وافترا وبرچسب مي زنيد ؟! ؛

و اگر آماج جنبش سبز شما رسيدن به مردمسالاري است و ميدان نزاع عرصه درگيري جامعه مدني بالنده و رشديابنده اي است که شيشه عمر حکومت تبعيض واستبداد مذهبي را در دست مي فشارد...4، چرا بر سکولارها، که مي گويند اين شيشه مسموم ومتعفن را بزمين بزنيد ، بشکنيد ومردم را از شرش خلاص کنيد، بر مي آشوبيد و به آنان دشنام مي دهيد؟ آنان هم همين را مي گويند منتها بي پرده و عريان !

آقاي احساني پور، سکولارها هم به استقلال انسان وگردن نهادن به حق فردي وشهروندي ومشارکت فرد فرد مرد م ايران در سرنوشت خودشان ،باور متقن دارند ونسل جوان را موتور تحولات آينده ايران مي دانند، اگر مي دانيد چه مي گوئيد، ما درين نکته اختلافي نداريم اما ،سکولارها مي گويند و پافشاري مي کنند که جوانان وانديشمندان ، تغيير رژيم مذهبي را مي خواهند، رهبران، سر در برف فرو نبريد !وبه جوانان خاطر نشان مي کنند که به دانش وانديشه مسلح شويد واز تجربيات وتاريخ درس بگيريد، چون به گفته آن دوست:

چون نداني دانش آهنگري / ريش و مو سوزد چو آنجا بگذري
30ارديبهشت 1390برابر 20مه2011

1:نوشته "تجديد پيمان شاهزاده رضا پهلوي ومصطفي هجري درنشست تورنتو"، سايت "عصر نو" ،جمعه 30 ارديبهشت 1390
2 : همان سايت، همان منبع ؛
3 : همان سايت ، همان منبع ؛
4 : همان سايت ، همان منبع، تاکيدها از من است.[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration