The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

پان ترکيسم

Arya Atorpat

par Arya Atorpat, mardi 12 juillet 2011, 20:17
اين مقاله توسط گروهي از پژوهشگران ايراني آذري تبار ،در تبريز با همکاري و شرکت آقاي آريا آتروپات استاد دانشگاه تهيه شده است.
درآمد .
انديشه ي سياسي پان ترکيسم (1) از ايدئولوژي هايي بود که در پايانه هاي حکومت امپراتوري عثماني ميان نخبگان سياسي ترک شکل گرفت و گسترش يافت.اين انديشه بر پايه ي تصورات تاريخي و فرهنگي و عمدتا زباني در صدد متحد کردن همه ي ترکان جهان در يک کشور و در زير يک حکومت بنام دولت بزرگ توران بزرگ يا ترکيه بزرگ مي بود.عمده تاکيد پان ترکيست ها در شناسايي و تعريف عنصر ترک بر پايه و اساس زبان مشترک ترکي شکل گرفته است و براين باور است که هر مردمي به اين زبان گفتگو کرده يا مي کنند وابسته به ملت ترک مي باشند.اين ايده که ترکان ملتي بزرگ و هم خون مغولان مي باشند و در گذشته امپراتوري هاي نيرومندي را شکل داده اند نخستين بار از سوي نويسندگان غير ترک و عمدتا يهودي ارائه گرديد.چراکه در امپراتوري بزرگ عثماني که متشکل از نژادها و ملتهاي گوناگون بود،چندان اهميتي و تاکيدي بر عنصر ترک و زبان ترکي وجود نداشت.چنانکه بسياري از يوناني ها و اروپايي ها همانند وزير بزرگ سلطان سليمان قانوني ( ابراهيم) از مسيحيان مسلمان شده بودند که وارد دربار شده بودند و بسياري ديگر از امپراتورهاي عثماني از مادران روس و اروپايي متولد شده بودند....

●تئوريسين هاي غير ترک پان ترکيسم

هر چند که امروزه غالبا نويسندگاني چون ضياء گوک آلپ ،احمد آقايف ،نيهال آتسز ، آکچورا از نظريه پردازان عمده ي پان ترکيسم و پان تورانيسم شناخته مي شوند وليکن ريشه ي اصلي اين مقوله را بايد در کتاب ها و نوشته هاي خاورشناسان غير ترک جستجو کرد.
آرتور لملي ديويد نخستين کسي بود که در سالهاي 1810 تلاش بسياري را مصروف شعله ور کردن احساسات ملي گرايانه در ميان ترکان و يادآوري قوميت ترکي آنان نمود.وي در کتاب بررسي هاي مقدماتي تلاش داشت به ترکان اثبات نمايد که داراي نژاد و مليت برجسته اي هستند و بر ساير مليت هاي تابع عثماني برتري دارند.القائات ديويد _که از يهوديان انگلستان بود_ پيرامون برجستگي ترک ها بعدها تاثير زيادي بر روي نهضت ترکان جوان گذاشت.در سال 1851 فواد پاشا و جودت پاشا نوشته هاي ديويد را به ترکي عثماني ترجمه کردند و علي ساوي آثار ديويد را اساس نوشته هاي خود در ارتباط با زبان ترکي قرار داد.
ديويد لئون کوهن يکي ديگر از اروپائيان يهودي تبار بود که ميل زيادي به نشان دادن برتري ترک ها داشت.وي که تبعه ي فرانسه بود تلاش داشت پيوندهاي ترکان با ساير ملل مسلمان را سست نمايد و در همين جهت پس از انتشار کتاب خود در زمينه ي تاريخ ترکان (1899) جمعيت هايي متشکل از اعراب و ترک ها را در پاريس دور خود گرد آورد و عملا تلاش کرد افکار ناسيوناليستي را در اين ملتها تقويت نمايد.لئون کوهن نيز از يهودي تبار هاي فرانسه بود.
آرمينوس وامبري يهودي مجارستاني که در خدمت دولت فخيمه انگلستان قرار داشت از جمله ي خاورشناساني است که بيشترين تاثير را در جنبش هاي پان تورانيستي در همان دوران نخست گذاشت.وي يکي از بخش هاي کتاب خود بنام درويش دروغين در خانات آسياي ميانه را به ترک ها اختصاص داد و براي نخستين بار ادعا کرد مردمي در حد فاصل ديوار چين و بالکان زندگي مي کنند که همه از يک ملت بزرگ کهن شمرده مي شوند و در گذشته در سرزميني بزرگ و يگانه بنام توران روزگار مي گذراندند.اين کتاب که در سال 1868 در انگلستان چاپ شد سعي داشت به ترکان عثماني تلقين کند که بر همه ي ملل شرقي برتري دارند و از نواده هاي چنگيز خان مغول به شمار مي روند در نتيجه بايستي در سايه ي اتحاد ترکي مجد و عظمت گذشته را تجديد نمايند.وامبري فرزند يک روحاني يهودي بود و پس از دوران جواني به خدمت دولت انگلستان در آمد .تلاش وي رودررو قرار دادن عثماني و روسيه ( جهت ناتوان سازي هر دو) و تکه پاره کردن نواحي عرب نشين عثماني جهت استيلاي اروپايي ها براين منطقه بود.جالب آنکه بيشتر سياستمداران موثر در کميته ي اتحاد و ترقي از کساني بودند که در عثماني به آنان دونمئه ( يهوديان مسلمان شده )اطلاق مي گرديد و مصطفي کمال نيز تحت نظر همين دسته از افراد پرورش يافت.

●اهداف يهودي ها از طرح پان ترکيسم:

هدف يهوديان از ترويج ملي گرايي افراطي و ساختگي در جامعه روشنفکري ترکيه شعله ور ساختن جنگ داخلي و دشمني ميان ترک ها و اعراب و ايجاد بي ثباتي در مستعمره فلسطين و در نهايت بدست گرفتن کنترل اوضاع در اورشليم به کمک انگلستان مي بود. توضيح اينکه پس از نا اميدي يهودي ها از مذاکرات با سلطان عبدالحميد پيرامون واگذاري فلسطين و قدس به يهودي ها صهيونيست ها برنامه تکه تکه کردن عثماني و ايجاد جدايي ميان و اعراب را طراحي نمودند.بر اثر دسيسه ي صهيونيستي و استعماري جنبش ترکان جوان(3) سازمان دهي شد و در 1908 با به قدرت رسيدن سران اين جنبش عبدالحميد برکنار گرديد.النهايه در نتيجه ي سياست هاي استعماري و جدايي افکنانه و برتري جويانه کميته ي اتحاد و ترقي آتش جدايي ميان ترک ها و ساير ملل مرد بيمار اروپا زبانه کشيد و زمينه براي تسلط يهودي ها بر اورشليم و ارض مقدس هموار گرديد.

●پان ترکيسم در عثماني :

يوسف آکچور اوغلو ( آکچورا ) يکي از تئوريسين هايي نام آور پان ترکيسم بود که رساله هاي وي بنام "سه طرز سياست" اهميت فراواني در ميان گروه هاي ملي گراي ترک يافت.آکچورا که از تاتار هاي کريمه ( روسيه) مي بود ، زير تاثير مستقيم پان اسلاويسم قرار داشت.کتاب وي براي وي نخستين بار در قاهره به چاپ رسيد و به تدريج اهميتي در درجه مانفيست پان ترکيسم پيدا کرد.از نظر وي تنها مبناي هستي واحدي که آنرا ملت ترک مي ناميد ،عبارت بود از ترک گرايي(پان ترکيسم).
ضياء گوک آلپ _ که مادر وي کرد تبار بود_از انديشمندان متأخر پان تورانيسم محسوب مي شود که مقام و جايگاه ويژه اي در ميان پان ترکيست ها دارد و پدر پان ترکيسم لقب گرفته است.از نظر وي ميهن ترکان نه ترکيه است و نه ترکستان بلکه توران بزرگ کشور جاوداني آنان محسوب مي شود.وي براي پيشبرد آمال خود تئوري هايي در زمينه ي اقتصاد،جامعه شناسي و سياست و... ارائه داد که هر کدام باب ويژه اي در زمينه ي پان ترکيسم محسوب مي شود.
نيهال آتسز يکي ديگر از تئوريسين هاي جديد پان ترکيسم بود که اعتقاد داشت گروه هاي انساني را بايد بر اساس زبان تقسيم بندي کرد و بر اين اساس است که نژاد و نسب ترکها و مغول ها به ريشه ي يکساني مي رسد.او در مقاله اي با عنوان " ترکها از کدام نژاد هستند؟" مي نويسد: « مغول هرچه قدر هم وحشي و بربر باشد دست کم صاحب مزيت هايي است که يک سرباز و جنگجو داردو از سوي ديگر قرابت ترک و مغول امروزه يک حقيقت علمي به شمار مي رود.تاريخ و خون اين دو بقدري با هم آميخته است که بررسي جداگانه ويژگي هاي ايشان نا ممکن است.»(4) وي در فرازي از همين مقاله اشاره ي ضمني دارد به اينکه ملت ترک داراي تمدن کهنسالي نبوده اند براي مطرح شدن در جهان چنين موضوعي ضرورتي ندارد.
« امروزه براي مطرح شدن به عنوان يک ملت متمدن نيازي نيست ثابت کنيم ملتي بوده ايم که تمدن پيش از ميلاد مسيح داشته ايم.همانطور که ملت هاي امروزين اروپا چنين نيستند... به کودکان مان ميگوييم پدران تو به دليل زندگي در سرزمين هاي سرد و خشن و ميان ملل پرجمعيت ،جنگ جويان و سربازان فوق العاده اي شده و زندگي شان صرف جنگ با طبيعت و ساير ملتها شده است.عليرغم اين هر زمان که فرصتي پيدا مي کردند تمدن هاي والايي بر پا مي نمودند وليکن آن برتري را که در جنگ و سربازي بدست آورده اند هنوز در ميدان تمدن کسب ننموده اند» (5)

●نهاد هاي نخستين پان ترکيسم :

از نهادهاي عمده اي که در اواخر عثماني با ايده ي ترک گرايي گام در عرصه اجتماع نهاد " ترک درنگي" در سال 1908 بود که در اسلامبول تاسيس شد.اين انجمن ترويج ترکي عثماني در ميان ملل بيگانه به ويژه در ميان ترکان بالکان ،ايران،روسيه ،چين ،اتريش و... را در برنامه کاري خود قرار داد. در سال 1912 ترک درنگي جاي خود را به "ترک اجاقي" سپرد.اين انجمن نيز در بيانيه خود پيشبرد آموزش ملي و ارتقاي سطح علمي و اجتماعي ترک ها را که در صدر ملل اسلامي قرار دارند دانسته و تلاش براي بهبود نژاد و زبان ترکي را برنامه خود اعلام کرد.
پي از شکست عثماني در جنگ دوم جهاني و واگذاري سرزمين هاي غربي به اروپا در زمان حکومت کميته ي اتحاد و ترقي و بنيان گذاري ترکيه نوين با مرزهاي کنوني در سال 1923 بوسيله ي مصطفي کمال پاشا تب ناسيوناليسم الحاق گرايانه تا حد زيادي فرو کش کرد.آتاترک تلاش مي کرد براي خشنودي کشور هاي همسايه به صورت صريح به پان ترکيسم دامن نزند و بيشتر تلاش خود را مصروف نوسازي داخلي جمهوري نوپاي ترکيه مي نمود.از جنگ جهاني دوم به اين سو نيز ترکيه به دلايلي از سياست هاي پان دست کم در ظاهر گريزان بود . در اين دوران سرلوحه ي سياست خارجي ترکيه را اروپايي شدن و غرب گرايي تشکيل ميداد از سوي ديگر قدرت شوروي و ايران مانع نفوذ ترکيه در قفقاز و سرزمين هاي به اصطلاح ترک نشين(آسياي ميانه) در آن دوران مي شد.به همين دليل ترکيه در ظاهر چندان فعاليتي در راستاي سياست هاي الحاق گرايانه از خود بروز نمي داد و بيشتر انرژي خو مصروف سرکوب جنبش هاي کردي و ترک کردن کردها مي نمود.

●حزب حرکت ملي (اقدام ملي)

همانند امروز هنگام بنيانگذاري جمهوري لائيک ترکيه در 1923 در آن روزگار نيز ارتشيان و افسران ارتش ترکيه ( اردو ) داراي روحيه بالاي پان ترکي مي بودند و براي تسکين دادن شکست هاي ناشي از جنگ جهاني به دامان اين افکار چنگ ميزدند در نتيجه همکاري هاي نزديکي با گروه هاي سياسي پان ترکيست برقرار مي کردند.پس از درگذشت آتاترک و گذار از دوران تک حزبي، احزاب چندي در ترکيه تشکيل شدند .حزب حرکت ملي (6) که اکنون نيز در صحنه ي سياسي ترکيه حضور دارد يکي از احزابي بود در آن دوران توسط آلپ ارسلان تورکش بنيانگذاري شد.

●کارنامه ي آلپ ارسلان تورکش:

تورکش در سال 1939 با درجه ي سرواني از مدرسه ي جنگ پياده نظام دانش آموخته شد و در سال 1944 به درجه سرهنگي رسيد.در همين سال به همراه نيهال آتسز به اتهام نژادپرستي و پان تورانيسم محاکمه و به 9 ماه و 10 روز حبس محکوم شد.در همان سال ِ نخست زندان با حکم دادگاه نظامي آزاد و در سال 1947 از اتهامات وارده تبرئه شد.تورکش در سال 1948 دانشکده ي افسري را به پايان رساند سپس به امريکا فرستاده شد و در امريکا تحصيل کرد. در سالهاي 57- 1955در واشينگتن در کميته ي دائمي ناتو به عنوان "هموند هيئت نمايندگي ستاد مشترک ارتش ترکيه " انجام وظيفه نمود. در اين سال نيز به تحصيل در رشته ي اقتصاد بين الملل پرداخت.در سال 1959 به آلمان فرستاده شد و سپس به عنوان فرمانده نيروي زميني ناتو ( مديريت شعبه ترکيه) ارتقاء يافت و به درجه آلباي در ارتش ترکيه نائل گرديد.
تورکش در کودتاي 1960 ارتش بر عليه دولت ادنان مندرس در کميته ي رهبري کودتا (7) عضو بود.همچنين جزو 8 نفر از افسراني بود که کودتاي 27 مي 1960 را طراحي و اجرا نمودند(8).تورکش اعلاميه کودتا را شخصا از راديو خواند و از آن پي نامش بر سر زبان ها افتاد.وي به علت اختلاف نظرهاي داخلي با ساير اعضا از کميته اخراج و به عنوان مشاور سفير به دهلي نو فرستاده و از ارتش نيز بازنشسته اعلام شد.وي در سال 63 انجمن صلح و پيشرفت را با هدف گردهم آوردن نيروهاي ملي گرا بنيانگذاري کرد.در اين سال با طلعت آيدمير و فتحي گورجان که در تدارک کودتاي ديگري بودند وارد همکاري شد ولي به علت به توافق نرسيدن با آن دو کودتا را به دولت گزارش کرد.تورکش در دادگاه نظامي به جرم سازماندهي کودتا محاکمه ولي به جهت لو دادن آن تبرئه گرديد.
در سال 1965 به همراه چند تن از اندامان پيشين کميته ي اتحاد ملي "حزب جمهوري خواه ملت روستايي C.K.M.P را تاسيس کرد و به عنوان نماينده مردم آنکارا وارد مجلس شد.در سال 69 حزب وي بنام حزب حرکت ملي تغيير نام و نشان سه هلال ماه را به جاي نشان ترازو سمبل حزب قرار داد.در سالهاي 1969 تا 1973 به عنوان نماينده مردم آدانا در مجلس حضور داشت.تورکش پس از کودتاي 1980 که زد و خورد هاي پان ترکيست ها با گروه هاي چپگرا علت اصلي آن بود زنداني شد و تا سال 1985 در حبس بود.او تا سال 1987 از فعاليت سياسي ممنوع شده بود ولي در اين سال با ورود به حزب کوشش ملي M.G.P با ديگر وارد ميدان سياست شد و در سال 1991 وارد پارلمان گرديد.در سال 93 با لغو قانون ممنوعيت فعاليت احزاب نام کوشش ملي را به حزب حرکت ملي تغيير داد . در انتخابات 1995 نتوانست وارد پارلمان شود و به نگارش کتاب روي آورد. آلپ ارسلان تورکش در سال 1997 بر اثر سکته قلبي درگذشت.

●کارنامه ي حزبي و انتخاباتي حزب حرکت ملي پيش از مرگ تورکش:

حزب حرکت ملي ( تاسيس 1969) در دهه هفتاد ميلادي بزرگترين سنگر نيروهاي پان ترکيست به نام گرگ هاي خاکستري در ترکيه بود .اين حزب دوبار در دولت هاي ائتلافي موسوم به جبهه ملي گرا به رهبري سليمان دميرل در سالهاي پاياني دهه ي هفتاد شرکت کرد و تورکش سمت معاون نخست وزير را کسب نمود.در پايان دهه ي هفتاد ميلادي درگيري هاي مسلحانه ي اين حزب با چپگرا ها سبب کشته شدن پنج هزار نفر گرديد بطوري که در روزهاي واپسين پيش از کودتا بطور متوسط روزانه بيش از 30 نفر به قتل مي رسيدند.پس از کودتاي 1980 تورکش به همراه بسياري ديگر از رهبران سياسي به مانند دميرل ،اربکان و اجويت دستگير و زنداني شد.پس از آزادي او از زندان در سال 78 تلاش هاي سياسي حزبش تا مدتي در قالب حزب کوشش ملي پيگيري شد.اين حزب پس از کودتاي 1980 در جامعه ي ترکيه با افول شديدي روبرو شد.M.H.P در انتخابات پارلماني 29 نوامبر 1987 کمتر از 3 درصد آرا را بدست آورد.در انتخابات 20 اکتبر 1991 وارد انتخابات نشد ( هرچند تورکش به عنوان کانديداي مستقل از شهر يوزقات راهي مجلس شد).در انتخابات شهرداري ها در سال 1989 نيز توانسته بود 3/4 درصد آرا را کسب نمايد.در انتخابات 1995 حزب حرکت ملي با بدست آوردن 8 درصد آرا موفق به ورود به پارلمان نشد.هرچند پس از سقوط دولت ائتلافي چيللر _ اربکان در سال 1995 و استعفا نماينده هاي حزب راه راست و پيوستن آنان به M.H.P اين حزب توانست صاحب دو کرسي در مجلس گردد وليکن پي از مرگ تورکش M.H.P تا انتخابات سال 1999 نتوانست پيروزي چشمگيري در عرصه سياست انتخاباتي نشان دهد.
M.H.P خواهان پايبندي به سنتهاي ديرين ترکيه و کمک به جوامع ترک نشين به مانند ترک هاي قفقاز و ترکان اويغور چين است.اين حزب از طريق کمکهاي مالي به گروه هاي قوم گراي ساير کشورها شبکه زيرزميني فعاليت هاي پان ترکي را پس از فروپاشي شوروي تشکيل داده است.
با مرگ تورکش "دولت باغچه لي " در سال 1997 طي يک کنگره ي اضطراري به رهبري حزب بر گزيده شد.وي متولد سال 1947 در شهر عثمانيه مي باشد و در رشته ي اقتصاد تحصيل کرده.باغچه لي در جواني در انجمن هاي ملي گراي اولکو اوجاقلاري ( اولکوجولر) فعاليت چشمگيري داشت.در سال 1970 به دبيرکلي فدراسيون ملي دانشجويان ترک رسيد و در مبارزات دانشجويي شرکت نمود.پيش از پيوستن به M.H.P به دبيرکلي حزب ملي گراي کار برگزيده شد . در زمان حيات تورکش به M.H.P پيوست و تا معاونت دبيرکل پيش رفت.
در مورد دولت باغچه لي نکته ي قابل توجه اين است که وي در واقع پيش از يک سياستمدار، مامور سازمان اطلاعاتي ترکيه (ميت) در حزب حرکت ملي به شمار مي رود.در آستانه انتخابات 2007 نامه اي از آلب ارسلان تورکش در مطبوعات ترکيه منتشر شد که در آن باغچه لي از سوي تورکش مامور ميت در حزب حرکت ملي دانسته شده بود. تورکش همچنين دراين نامه که در سال 1983 به يکي از همفکران خود نوشته بود از باغچه لي به عنوان يک عنصر غيرقابل اعتمادي ياد کرده است.
M.H.Pتوانست در انتخابات آوريل 1999 پس از سالها با اقتدار بيشتري وارد پارلمان شود و با داشتن 129 کرسي در پارلمان در دولت ائتلافي بلند اجويت شرکت کند.
پيروزي اين حزب در اين دوره از انتخابات به دليل افول ناگهاني دو حزب رفاه و راه راست و باز شدن عرصه براي ساير احزاب و نيز دستگيري عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک در کنيا بود.
با سقوط دولت ائتلافي اجويت در سال 2002 و پيروزي قاطع حزب عدالت و توسعه، M.H.P از ورود به مجلس بازماند و در حد فاصل سالهاي 2002 تا 2007 فعاليت زيادي در صحنه ي سياست ترکيه از خود نشان نداد.
دومين موفقيت نسبي حزب حرکت ملي در انتخابات سال 2007 بود که توانست با کسب 14 درصد آرا بيش از 70 نماينده وارد مجلس نمايد.حملات و خشونت هاي فزاينده پ.ک.ک در اين دوره نيز باعث افزايش گرايش هاي ملي گرايانه ميان مردم و سرازير شدن آرا به سوي M.H.P شد.از سوي ديگر ائتلاف ناموفق حزب راه راست و حزب مام ميهن که ابتدا با تبليغات زيادي اعلام شد ولي سپس با موانع حقوق روبرو گشت و در نهايت سبب از دور خارج شدن مام ميهن از گردونه انتخابات گرديد سبب افزايش اقبال M.H.P بود.

● بهره سخن :

هرچند امروزه بسياري از روزنامه نگاران و سياست مدران ترکيه با نگاه واقع بينانه به مسائل روز تا حد زيادي از پان تورانيسم فاصله گرفته اند و بيشتر نيروهاي ملي ايده ي کماليسم را مد نظر دارند و ليکن نهاد هايي چون ارتش و سازمان هاي اطلاعاتي و زير زميني و انجمن هاي اولکو اوجاقلاري و بنياد تورکش از بنگاه هاي اجتماعي هستند که به پان ترکيسم دامن مي زنند. بسيار ديده شده که افسران رده بالاي « اردو» پس از بازنشستگي دست به تاسيس گروه هاي پان ترکيستي مي زنند و با جذب نيروهاي اجتماعي در جامعه عرض اندام مي نمايند. وجود اين نهادها و چنين تحرکاتي نشانگر اين واقعيت است که هنوز بخشي از بدنه سياسي جامعه ي ترکيه ( هرچند محدود)حاضر به پذيرش بسياري از واقعيت هاي جهاني نمي باشند. از سوي ديگر دولتهاي لائيک ترکيه با در پيش گرفتن برخي سياستهاي خارجي ثابت کرده اند هنوز رسوباتي از سياستهاي الحاق گرايانه را در ذهنيات خود دارا مي باشند.گذشته از برخي اقدامات فرهنگي ترکيه در همين زمينه ها مساله اشغال قبرس ،سياست تنظيم شده ي تورقوت اوزال ( رئيس جمهور اسبق) پس از فروپاشي شوروي در قفقاز و آسياي ميانه دليل اين مدعا ست. از اقدامات بارز ترکيه در زمينه ي ترک گرايي دشمني با ارمنستان و نپذيرفتن مسئوليت کشتار يک و نيم ميليون ارمني توسط پان ترکيست هاي کميته ي اتحاد ترقي در زمان عثماني ، حمايت از دولت باکو در مناقشه قره باغ و مهم تر از همه برگزاري نشست هاي تورک سوي ( ترک نژاد) مي باشد. اين نشست ها که عموما در آنکارا يا استانبول در سطح سران عالي رتبه ي کشور ها در آنکارا يا استانبول برگزار ميگردد از زمان فروپاشي شوروي تا سال 2000 با ميزباني ترکيه انجام مي پذيرفت.پس از يک وقفه ي شش ساله در سپتامبر 2006 هفتمين نشست اين اجلاس در آنتاليا برگزار گرديد.هر چند حضور سران کشورهاي ترک زبان در اين سلسله نشست ها با کمک مترجم موجب شگفتي و استهزاي کليت اين جريان از سوي ساير کشور ها شد وليکن ذات اين حرکت اثبات نمود هنوز بارقه هايي از گرايش هاي رمانتيک پان ترکي در ميان سياستمداران ترکيه وجود دارد.
در حال حاضر تمرکز سياسي و البته نا موفق ترکيه در آسياي ميانه سبب شده استاين کشور نتواند آنطور که بايد در اين منطقه نفوذ عميق داشته باشد.در حاليکه کشورهايي چون هند و چين نبض بازار اقتصادي آن منطقه را در دست گرفته اند ترکيه با سياستي نا پخته و مه آلود کمترين نقش اقتصادي و تاثير سياسي را در ميان کشور هاي آسياي ميانه _ که تورقوت اوزل نقش برادر بزرگتر اين دولت ها را براي ترکيه در نظر گرفته بود _ را داراست.

يادداشت ها:
(1). Turkculuk
(2). از جمله ضياء گوک آلپ در نوشتاري به اين مسئله اشاره دارد که شدت سرکوب هويت ترکي در دوران عثماني بسيار خشن و شديد مي بوده و از ترک تنها براي ناميدن مردم عامي و بيسواد استفاده مي شد.

(3).Genc Turkler
(4) .Moğol, ne kadar medeniyetsiz ve barbar olursa olsun, hiç olmazsa hakiki bir askerin meziyetlerine maliktir. Halbuki, Türk-Moğol akrabalığı bugün ilmi bir hakikattir. Bunları tarihleri ve kanları o kadar birbirine karışmıştır ki, ayrı ayrı tetkik edilmelerine imkan yoktur. (Atsız Mecmua, 1931, Sayı: 6)

(5). نيهال آتسز، پيشين.


Bugün medeni bir millet olarak yaşamak için, İsa’dan önceki asırlarda bir medeniyet yaratmış olmaya lüzum yoktur. Nitekim, bugünkü Avrupa milletlerinin hiç biri böyle eski bir medeniyete sahip değillerdir. …. Türk yavrularına gayet açık olarak söylemeliyiz ki: “Senin ataların çorak topraklarda, sert iklimlerde ve kalabalık milletlerin arasında yaşadığı için, mükemmel asker olmuş ve ömrü tabiatla ve milletlerle savaşarak geçmiştir. Buna rağmen fırsat bulduğu zaman, yüksek medeniyetler kurabilmiştir. Fakat askerlikte kazandığı yüksekliği, henüz medeniyet sahasında göstermeğe vakti olmamıştır.”

اين در حاليست که تمام نويسندگان پان ترکيست در ترکيه تا اين روز تلاش کرده اند کارنامه و تمدن باستاني براي خود بتراشند و اگر چنين چيزي يافت نکرده اند از طريق ترک وانمود کردن ساير ملت هاي باستاني از جمله سومر و ترک اعلام کردن بزرگان ساير ملل از جمله ابوريحان بيروني ، پور سينا ، نظامي ، ابو مسلم خراساني، فارابي و... کمبود و خلا فرهنگي خود را جبران نمايند.


(6).Millietci Hareket Partisi

(7).کميته ي اتحاد ملي M.B.K که تا تحويل حکومت به دولت غيرنظامي هدايت کشور و دولت را در دست مي گرفت.
(8).کودتاي 1960 از سوي گروهي از نظاميان به رهبري ژنرال کمال گورسل بر عليه دولت ادنان مندرس صورت گرفت.گورسل تا 1 سال پس از کودتا هم شخصا حکومت را اداره مي کرد و هم به تنهايي وظايف رياست جمهوري و نخست وزيري را بر عهده داشت. از سال 61 تا 64 عصمت اينونو ( از بنيانگذاران ترکيه نوين و همکار نزديک آتاترک و دبير کل وقت حزب جمهوري خلق) بر کرسي نخست وزيري تکيه زد . گورسل تا سال 64 رئيس جمهور ترکيه بود.در اثر کودتاي 27 مي 1960 همه ي اعضاي دولت مندرس و حزب دموکرات وي از کار بر کنار شده و مندرس و چند تن از اعضاي کابينه ي وي از جمله احمد پولاد کان به جوخه هاي اعدام سپرده شدند.

بن مايه ها :

• احمد کاظمي، امنيت در قفقاز جنوبي،موسسه فرهنگي و مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر تهران
• احمد کاظمي،پان ترکيسم و پان آذريسم، موسسه فرهنگي و مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر تهران
• جاکوب لاندروب،پان ترکيسم يک قرن در تکاپوي الحاقي گري،ترجمه حميد احمدي
• عليرضا سلطانشاهي،پان ترکيسم و صهيونيسم،انتشارات تمدن ايراني
• نادر انتخابي،از عثماني گري تا توراني گري،ماهنامه نگاه نو،شماره 16، 1372
• ارمنستان و مسائل امنيتي در قفقاز جنوبي،گرانيک استريان، فصلنامه آران ،شمار[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration