The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اعلاميه مشترک بمناسبت جشن اومانيته

خواست آزادي زندانيان سياسي را نيرومند تر سازيم

جشن اومانيته امسال در حالي فرا مي رسد که جمهوري اسلامي با بحران همه جانبه اي روبروست. اين رژيم هم در ميان مردم موقعيت ضعيف تري پيدا کرده است و هم در رابطه با جهان منزوي تر گشته است. اين در حالي است که اختلافات در بالا، ميان سران حکومت، به اوج خود رسيده است. افزون بر اين سايه استبداد از بام برخي جوامع، در جهان عرب و در خاورميانه، پائين افتاده است و اين کابوس هم سرنوشت شدن با کشورهائي چون مصر و تونس را بر ذهن و روان حکومت کشور ما، نشانده است.
در ايران بعد از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 به دليل دستکاري و تقلب آشکار و مفتضحانه حکومت در انتخابات، شعله جنبشي زبانه کشيد که در صورت تداوم مي توانست به عمر استبداد پايان دهد. اما حکومت با سرکوب خشن توانست با دهها کشته و صدها زخمي و هزاران زنداني آن را موقتا به عقب بنشاند. اکنون جامعه ما، در راه دشوار گذر از حکومت ديني و رسيدن به دموکراسي، در موقعيت دشوار و حساسي قرار دارد. نظام اسلامي، با چنگ اندازي بر منابع مادي و گرد اوردن نيروهاي نظامي وابسته به خود، بيرحمانه ترين سرکوب ها را عليه جريانات سياسي، نيروهاي جامعه مدني، زنان، دانشجويان و جوانان، مليت هاي ساکن ايران، روزنامه نگاران، سنديکاليست ها و ... بکار بسته است. اين حملات، بخصوص از آخرين تظاهرات بزرگ ايرانيان در حمايت از جنبش هاي ضد ديکتاتوري مردم عرب، در 25 بهمن1389 وسيع تر شده است. بدنبال اين تظاهرات، همزمان با دستگيري هزاران نفر، دو نامزد انتخابات رياست جمهوري اسلامي، آقايان موسوي و کروبي، نيز بخاطر مقاومتشان در برابربلوک قدرت، در خانه هاي خود زنداني شده اند. ابعاد فشار در زندان ها، به اعتصاب غذاي هاي پياپي زندانيان انجاميده است. صدور احکام اعدام و زندان براي فعالين سياسي و مدني در دادگاه هاي نمايشي و غير عادلانه تشديد شده است. کار را اين حکومت به جائي کشانده است که وکلاي مدافع زندانيان مدني و سياسي نيز از سرکوب در امان نمانده اند. آنان با اتهاماتي واهي دستگير و زنداني شده اند. هدف اين اقدامات، ايجاد ترس و وحشت در جامعه بوده است. مبارزه آزاديخواهانه مردم ايران، براي پيشرفت نيازمند حمايت جامعه بين المللي، بويژه حمايت افکار عمومي از اين مبارزات، براي آزادي تمامي زندانيان سياسي، مدني و مذهبي است. ما سه جريان چپ مدافع دموکراسي و عدالت اجتماعي، اين سرکوب ها را محکوم مي دانيم و خواهان آزادي همه زندانيان سياسي و عقيدتي هستيم.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 24 مارس 2011 طي قطعنامه اي بر تعيين يک گزارشگر ويژه براي ايران تاکيد نموده است. اين گزارشگر، قرار است در باره شرايط حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران براي شصت و ششمين اجلاس شوراي حقوق بشر و نونزدهمين اجلاس مجمع عمومي گزارشي تهيه نمايد. در پي تصويب اين قطعنامه آقاي احمد شهيد بعنوان گزارشگر ويژه برگزيده شده است. اکنون مقامات ايراني، از مسافرت او براي بازرسي جلو گيري کرده و مجوز اين مسافرت را صادر نمي نمايند. ما سه سازمان چپ ايراني، ضمن قدرداني از مساعدت هاي تا کنوني افکار عمومي در راه مبارزات مردم ايران، خواستار ادامه اين حمايت ها هستيم.


جدائي دين و دولت

شرط لازم آزادي و عدالت در کشورهاي عربي و خاورميانه
از سوي ديگر از ماه دسامبر 2010 در تونس جنبشي آغاز شد و در مدت کوتاهي به مصر کشيده شد، و سپس يمن، بحرين، ليبي و سوريه را در نورديد. اين جنبش ها مردم ديگر کشورها را به حرکت واداشت. در نتيجه اين جنبش ها تا کنون سه ديکتاتور به زير افتاده و در برخي ديگر از کشورها، هنوز تب و تاب ادامه دارد و نسيم آزادي نهال اميد را در دل ملل عرب و مردم منطقه ما براي رهائي زنده نگاه داشته است.
بديهي است که قدرت هاي بزرگ، نسبت به منافع خود در اين منطقه استراتژيک بي تفاوت نبوده اند. اين قدرت ها در حالي که تا ديروز از اين مستبدين حمايت مي کرده اند، امروزه، در صددند که براي تامين منافع خود با کنار زدن اين يا آن ديکتاتور همراه شوند و در موردي نظير ليبي، مطامع غارتگرانه خود را با فراتر رفتن از قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل به نمايش گذارند. از سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران، در صدد است با تکيه بر پان اسلاميسم، در اين جنبش ها دخالت کند، برخي ها را «بيداري اسلامي» مي نامد و موردي نظير سوريه را، «شيطنت غرب» معرفي مي کند. ما سه سازمان چپ ايراني با اين دخالت ها مخالفيم و آن ها را محکوم مي کنيم و از مبارزات مردم اين کشورها عليه رژيم هاي فاسد، وابسته ومستبد دفاع مي کنيم. اين مبارزات را بر حق و سرنوشت تاريخي مردم منطقه خود را در گرو پيشرفت اين مبارزات بسوي دموکراسي مي دانيم. ما بر اين باوريم که با توجه به حضور و نفوذ انديشه سياسي اسلامي در اين منطقه، راهي دشوار و پر فراز و نشيب و خطير در مقابل اين جنبش ها قرار دارد. از سي و سه سال پيش که مردم ايران عليه ديکتاتوري وابسته و فاسد سلطنتي برخاستند، و آن را به زير کشيدند تا امروز، هنوز در کشور ايران، گذار به دموکراسي و آزادي و عدالت محقق نشده، برعکس، استبدادي ديني و تماميت خواه سر برآورده است. اين حکومت که مشروعيت خود را از راي مردم نمي گيرد، با پول نفت و زور اسلحه بر مردم فرمان مي راند. در کشور ما به جاي حکومت متکي به آرا مردم ، روحانيت سالاري تحت عنوان ولايت فقيه بر مقدرات مردم ما، حاکم گشته است. آزادي هاي فردي لگد مال گشته اند. مخالفين، قلع و قم شده اند. يک نمونه آن قتل عام بيش از چهار هزار نفر زندانيان سياسي به فرمان خميني، بالاترين مرجع سياسي و ديني، در تابستان 1367 بود. در ايران اکنون زنان، از ابتدائي ترين حقوق خود محروم گشته، و با قانوني مرد سالارانه که در بطن شريعت اسلامي قراردارد، به برده هاي خانگي تبديل شده اند. جوانان، از حقوق و آزادي هاي طبيعي خود محرومند. مليت هاي مختلف ايراني، مذاهب گوناگون، مورد تعدي اسلام حکومتي هستند. حکومت مذهبي، در تداوم دردبار خود، تنها به يک گرايش از مذهب شيعه که قدرت مالي و نظامي را به چنگ گرفته است، محدود و منحصر شده است. حتي به گرايشات نزديک به خود نيز رحم نمي کند. بي حقوقي محض ناشي از استبداد ديني، همه کاره بودن حکومت ولايت فقيهي، غير پاسخ گو و غير مسئول بودن آن سکه رايج گشته اند. به جاي حکومتي مبتني بر عقل و انتخاب، رژيمي متکي بر باندهاي صاحب امتياز و روحانيت حکومتي نشسته است. بدينگونه، جامعه ما به قهقرا کشانده شد. ناکارامدي ها در عرصه هاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اقتصادي و ديپلماتيک، به بحران هاي عميق، فسادهاي مالي و اجتماعي همه جانبه، فحشا و اعتياد و ويراني و خرابي ها انجاميده است. صحنه گردان ها و سودبران اين سيه کاري ها برخي دست اندرکاران حاکم مي باشند. اما بار اين تبهکاري ها، بر دوش کارگران و زحمتکشان بيش از پيش سنگيني مي کند. اين همه، اين بيراهه ها، اين دهه هاي مصيبت و فقر و بدبختي براي جامعه ما، محصول چيزي نيست جز سر بر آوردن يک حکومت مذهبي در جامعه ما و اميزش دين و دولت و برقراري روحاني سالاري و ولايت فقيه. امروز براي بسياري از مردم روشن گشته است که سرنوشت جامعه ما، سرنوشت آزادي و عدالت، به جدائي دين از دولت وابسته است. ما علاقه داريم که جامعه روشنفکري و سياسي و فرهنگي کشورهاي عربي تجربه ما را مورد مطالعه و توجه قرار دهد. پيروزي مبارزات ضد ديکتاتوري در اين کشورها، در پي سقوط ديکتاتورها، با دشواري راه گذار روبرو خواهد شد. ما صميمانه آرزو مي کنيم که راهي را که در کشور خود شاهد بوده ايم و مصايبي را که زندگي کرده ايم، در اين کشورها تکرار نشوند. ما براي ملل مبارز دوست و همسايه و هم رزم، آزادي و عدالت و حکومت هاي غير مذهبي و انتخابي آرزو مي کنيم.

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران اکثريت
شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران
16 سپتامبر 2011


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration