The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

آنا ديلينده مدرسه - اولمالي‌دير هر کسه

بيانيه ي شماره ي ۳ دمکرات‌هاي چپ تبريز

بيانيه ي شماره ي ۳ دمکرات‌هاي چپ تبريز
آنا ديلينده مدرسه - اولمالي‌دير هر کسه
• دموکرات هاي چپ تبريز همراه با آغاز سال تحصيلي خواستار حق آموزش به زبان مادري شدند ...

چهارشنبه ٣۰ شهريور ۱٣۹۰ -

چند روز بيشتر به آغاز سال تحصيلي جديد در ايران نمانده است. با اين حال بيش از سي سال است که عليرغم تاکيد نيم‌بند اصل ۱۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي بر آزادي "استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در کنار زبان فارسي" هنوز هم بخش بزرگي از فرزندان اين مرز و بوم در مناطق ملي کشور- از جمله در آذربايجان- از حق آموزش رسمي به زبان مادري خود محروم هستند و سياست فرهنک‌کشي رضاخاني، توسط سردمداران و سياستگذاران مستبد رژيم اسلامي همچنان دنبال مي‌شود.
تا چند روز ديگر صدها هزار کودک آذربايجاني، بلوچ، ترکمن ، عرب و کرد در شرايطي وارد فضاهاي آموزشي خواهند شد که زبان دوم تعمدا نقش زبان اول تحميلي را براي اين نونهالان بر عهده گرفته است. زباني که نه در رشد شخصيت و شکل‌گيري هويت فرهنگي و اجتماعي کودک نقشي ايفا کرده، نه بازتاب هستي معنوي اوست، نه مي‌تواند عامل ارتباط کلامي رسا با دنياي پيرامونش باشد و نه منبع مطمئن و جاذبي براي درک مفاهيم، نگارش و بيان واقعيت‌هاي دنياي کودک غيرفارس محسوب مي‌شود. اين وضعيت تظاهر بارز خشونت‌ورزي بر عليه کودکانيست که جرمشان تولد و زندگي در خانواده‌هاي ساکن در مناطق ملي کشور چند مليتي ايران است. اين کودکان بدون اينکه خود بخواهند مجبورند ناملايماتي‌هاي روحي و رواني و تحقير فرهنگي محروميت از آموزش به زبان مادري را متحمل شوند.
ما دمکرات‌هاي چپ تبريز بعنوان بخشي از دمکرات‌هاي چپ آذربايجان ايران، زبان را بارزترين عنصر شناخت هويت ملي و محروميت از آموزش به زبان مادري را محروميت از ابتدايي‌ترين حق طبيعي انساني مي‌دانيم و معتقديم ممانعت از کاربرد رسمي زبان‌هاي مناطق ملي در نظام آموزش و پرورش کشور، و تحميل نهان و آشکار زبان ديگري جز زبان مادري خود به ساکنين اين مناطق، رويکردي ارتجاعي، ضد دمکراتيک و تحقير هويت ملي مليت‌هاست. اين رويکرد غير انساني بيش از هشتاد سال است که در چهارچوب سياست "ملت‌سازي" کاذب رضاخان در ايران پايه‌ريزي شده و تا به امروز هم در مناطق ملي کشور- از جمله در آذربايجان- ادامه يافته است.
متاسفانه زهر تبليغات شوونيستي رژيم‌هاي مستبد شاهي و اسلامي در هشت دهه اخير، ذهنيت بخشي از جامعه روشنفکري فارس و غيرفارس کشور را (که برخي از افراد آن حتي از مخالفان دولتهاي مستبد نيز بوده‌اند) مسموم کرده و اينان نيز با تکرار استدلال نظريه‌پردازان شناخته شده‌ي شوونيسم و نژادپرستي در ايران، تحت عناوين "دفاع از کيان ايراني" ، "پاسداري از وحدت ملي" ، "جلوگيري از بالکانيزه شدن ايران"، "يک ملت و يک زبان"، "ممانعت از تقويت جنبش‌هاي قومي و ملي" و نهايت با توسل به موضوع نخ‌نما شده‌ي "تجزيه طلبي"، جنگ ناپاکي را بر عليه هويت و زبان‌هاي مناطق ملي و از آن جمله هويت و زبان آذربايجاني به راه انداخته‌اند. اين طيف از "روشنفکران" دفاع از آموزش رسمي زبانهاي غيرفارسي مناطق ملي در نظام آموزش و پرورش کشور و تاکيد نيروهاي دمکرات‌ غيرفارس و فارس کشور بر واقعيت چند مليتي، چند فرهنگي و چندزبانه بودن ايران را، نشانه انحطاط و در خدمت باصطلاح "تجزيه طلبي" و "چند پاره شدن ايران" ارزيابي مي‌کنند و خواسته و ناخواسته در خدمت برونداد سياست شوونيستي و وحدت شکنانه حاکمان مستبد اسلامي و عظمت‌طلبان پان‌ايرانيستي قرار مي‌گيرند.
آموزش به زبان مادري يکي از پايه‌اي ترين اصل رعايت حقوق بشر و دمکراسي در جامعه بشري است. اين اهميت تا بدانجاست که که سازمان جهاني يونسکو به منظور ارج نهادن به زبان مادري و تاکيد بر اين مسئله که: "يک فرهنگ صلح‌جويانه، تنها در فضايي مي‌تواند بنياد نهاده شود که در آن همه حق داشته باشند زبان مادريشان را آزادانه و به طور کامل در همه عرصه‌هاي ضروري زندگي به کار گيرند"، يک روز در سال (٢١ ماه فوريه) را "روز جهاني زبان مادري" نام نهاده است.
از طرف ديگر، حق آموزش و بکار‌گيري زبان مادري در تمامي عرصه‌هاي ضروري زندگي بعنوان عامل شکوفايي همه جانبه شخصيت انسان، يک امر پذيرفته شده از سوي جامعه بشري است؛ حقي که در اکثر کشورهاي چند مليتي جهان به رسميت شناخته شده و در بندهاي دوم و سوم ماده ۲۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز با عبارات «هدف آموزش و پرورش بايد شکوفايي همه جانبه شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادي ‌هاي اساسي باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيري و دوستي ميان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌هاي نژادي يا ديني و نيز به گسترش فعاليت‌هاي ملل متحد در راه حفظ صلح ياري رساند.... پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش براي فرزندان خود، بر ديگران حق تقدم دارند." مورد تاکيد ويژه قرار گرفته است.
بنابر اين، وظيفه روشنفکران دمکرات، برابري طلب و ترقيخواه است که با دفاع از آموزش رسمي به زبان مادري در مناطق ملي کشور بعنوان يک حق انساني و شهروندي، شرايط را براي يک همزيستي مسالمت آميز و صلح‌جويانه در کشور چند مليتي، چند فرهنگي و چند زبانه ايران تسهيل کنند.
ما، مبارزه در راه تامين حق آموزش رسمي آذربايجاني‌ها و ديگر مليت‌هاي غيرفارس به زبان مادري‌شان را بخش جدايي‌ناپذير مبارزات دمکراتيک مردم ايران به حساب مي‌آوريم و در آستانه شروع سال تحصيلي جديد در ايران، همصدا با نيروهاي دمکرات و ترقيخواه، فعالين ملي و هويت‌طلبان آذربايجاني، ضمن محکوم کردن کليه اشکال تبعيض ملي و زباني اعمال شده بر مليت‌هاي غيرفارس در ايران، هفته اول مهرماه را به عنوان "هفته دفاع از آموزش رسمي به زبان مادري" اعلام مي‌کنيم.
ما، با شعار "آناديلينده مدرسه / اولماليدير هر کسه" (آموزش به زبان مادري بايد براي همه تامين شود) به استقبال "هفته دفاع از آموزش رسمي به زبان مادري" در ايران مي‌رويم و با تجمعات و ديگر اشکال مسالمت‌آميز اعتراضي، صداي حق‌طلبانه و مخالفت خود با سياستهاي تبعيض‌آميز، نژادپرستانه و ضد انساني رژيم جمهوري اسلامي را ، به گوش جامعه جهاني، نهادهاي حقوق بشري بين‌المللي و بشريت ترقيخواه مي‌رسانيم. باشد که تمام مليت‌هاي ساکن در ايران، با دارا بودن حق تعيين سرنوشت خود، در يک بستر سياسي و حقوقي برابر و انساني، در ايراني آزاد، دمکراتيک و فدرال به دور از هر گونه اشکال تبعيض ملي- قومي، نژادي، جنسيتي و ديني – مذهبي همزيستي داوطلبانه برادرانه، صلح‌جويانه و برابر داشته باشند.

دمکرات‌هاي چپ تبريز
۲٨/۶/۱٣۹۰

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration