The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

پيرامون تحولات در ليبي و سرنگوني قذافي

بيانيه کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

اکنون حکومت ۴۲ ساله قذافي هم پايان يافته است، هر چند که مقاومت نيروهاي طرفدار او در چند شهر ادامه دارد. حکومت قذافي در پي چند ماه جنگ داخلي و بمباران نيروهاي خارجي سرنگون شده است، اما هنوز آينده ليبي چندان روشن نيست. قذافي زماني که قدرت را به دست داشت، شاهد مبارزات مردم در تونس و مصر بود و ديد که مردم اين کشورها چگونه در فاصله کوتاهي اين دو ديکتاتور را سرنگون کردند. اما سرنگوني بن علي و مبارک براي مستبدي چون قذافي حاوي هيچ درسي نبود، همانگونه که تا کنون سران جمهوري اسلامي از آن هيچ نياموخته اند. اين حکومت ها به جاي باز کردن فضاي سياسي و امکان مشارکت مردم در سرنوشت خود، به خشونت متوسل شده و مردم را با هدف ارعاب و براي ماندن در مسند قدرت، سرکوب مي کنند. در طول چند ماه گذشته جهان و به ويژه دنياي عرب شاهد آن بودند که سه حکومت خودکامه يکي پس از ديگري در برابر امواج خشم و نارضايتي مردم، به سرعت متلاشي شدند. ما به همراه ديگر جريانات آزاديخواه بارها گفته ايم که ديکتاتور ها قادر به شنيدن صداي مردم خود نيستند. اينان همواره صداي مردم را دير هنگام مي شنوند. هر چند هنوز زود است که در ارتباط با آينده ليبي حکم روشني صادر نمود و به رغم اينکه خطر سربرآوردن استبداد ديگري منتفي نيست، اما پايان دوران قذافي را مي توان تقريبا به شکل قطعي اعلام نمود. اکنون آينده ليبي با پايبند ماندن نيروهاي اصلي متشکل در شوراي ملي انتقالي، که قدرت را در اين کشور به دست آورده اند، به قواعد و موازين دموکراتيک گره خورده است و بسته به دوري و يا نزديکي اين نيروها به قوانين و مناسبات دموکراتيک، مي تواند ليبي به سوي يک جنگ داخلي و يا به سوي دموکراسي پيش رود. نگران کننده اين است که بر زمينه عدم شکل گيري نهادهاي مدني طي ساليان گذشته، نيروهاي مسلح ضد قذافي که بر مبناي يک دشمن مشترک متحد شده اند، نتوانند دست در دست هم و متحدانه آينده را آزاد و دموکراتيک بنا کنند. اگر اين نيروها بر قواعد دموکراتيک پايبند نمانند، در جريان سازماندهي قدرت جديد ممکن است رو در روي هم قرار گيرند.
تحول اخير در ليبي از ويزگي هاي خاص خود برخوردار است. در ۱۷ مارس ۲۰۱۱ شوراي امنيت سازمان ملل با تصويب قطعنامه شماره ۱۹۷۳ براي جلوگيري از عمليات نيروي هوايي وفادار به معمر قذافي عليه مردم، منطقۀ پرواز ممنوع بر آسمان ليبي، برقرار نمود . پيش از آن شوراي امنيت طي قطعنامه ۱۹۷۰ کاربست خشونت عليه مردم ليبي را منع نموده بود. اما قذافي آن را ناديده گرفت و مردم "بن غازي" در معرض قتل عام قرار گرفتند. ما قطعنامه ۱۹۷۳ را گامي در جهت دفاع از حق مخالفت و اعتراض به حکومت هاي مستبد دانستيم. همزمان نسبت به اجراي آن توسط قدرت هاي بزرگ، که نيروي نظامي و پول و تکنولوژي پيشرفته ور اختيار دارند، بيمناک بوديم. به همين خاطر تاکيد کرديم که در مراکز مهم تصميم گيري، کشورهاي قدرتمند هستند که حرف آخر را مي زنند و طبيعي است که منافع آن ها هم بر بسياري از اقدامات بين المللي سايه مي افکند. گفتيم که يقينا اين دولت ها براي پس از قذافي نقشه کشيده و در پي محکم کردن جاي پاي خود در فرداي سرنگوني قذافي و شکل گيري يک حکومت ديگر هستند. و افزوديم که آن ها در اجراي قطعنامه ۱۹۷۳ هم برداشت هاي خود را از آن مبنا قرار داده اند و از اهداف اعلام شدۀ قطعنامه هم فراتر رفته اند.
در جريان پنج ماهي که از تصويب قطعنامه ۱۹۷۳ شوراي امنيت گذشته است، اجراي آن به "ناتو" سپرده شد. در جريان اجراي آن در گام نخست جنبه دفاعي آن به سود دخالت در سرنوشت مردم ليبي نقض شد و قدرت هاي بزرگ با هدف سرنگونگي قذافي تلاش کردند مواضع نيروهاي وفادار به او را بمباران کنند. هر چند که آن ها در طول اين مدت با مهارت از انعکاس اخبار جنگ و بمباران مواضع قذافي جلوگيري کردند، اما چه دخالت نظامي آن ها، چه مواضع سياسي سران اين قدرت ها و چه طمعي که براي تقسيم غنايم از خود نشان داده اند، همگي اهداف آزمندانه اين قدرت ها را بارتاب مي دهد. اين دخالت ها، حتي براي سرنگوني ديکتاتوري چون قذافي نيز، محکوم است. ما بر اين باوريم که همه آزاديخواهان و جريانات سياسي موظف اند در اين باره موضع روشن اتخاذ کنند. ما با نقد مواضع متناقض قدرت هاي بزرگ در ارتباط با زير پا گذشتن مفاد قطعنامه، معتقديم که نفس دخالت سازمان ملل براي جلوگيري از کشتار مردم در هر گوشه اي از اين جهان مثبت و قابل پشتيباني است. و همانگونه که بارها اعلام کرده ايم، سرکوب و کشتار مخالفان، مساله داخلي هيچ کشوري نيست. جنايتي است عليه بشريت که بايد با واکنش همه جانبه روبرو شود. همزمان اهميت دارد که نسبت به نقض اينگونه قطعنامه ها واکنش نشان داد. ما اميدواريم که تحولات در منطقه از جمله در ليبي، در جهت دمکراتيزه کردن نظام هاي سياسي در منطقه تداوم يابد و جاي دولت هاي مستبد سرنگون شده را، نه خودکامگان جديد، بلکه نمايندگان راي و اراده مردم بگيرد و آزادي از يوغ استبداد و خودکامگي مسير بي بازگشت همه اين کشورها شود. همزمان نمي توانيم بيم و نگراني خود را از آينده اين کشورها پنهان کنيم. براي استقرار دموکراسي در اين کشورها دشواري هاي فراواني وجود دارد به ويژه در کشوري چون ليبي که ساختار آن قبيله اي و نيروهاي در قدرت آن عموما سابقه روشني در دفاع از دموکراسي ندارند و بر مبناي نفي حکومت قذافي متحد شده اند.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق همانگونه که بارها تاکيد نموده است، همواره خود را مدافع حق شهروندان هر کشور، در تعيين سرنوشت خويش، بر اساس اراده و انتخاب آزادانۀ دانسته و مي داند. از نظر سازمان ما هر گونه دخالت خارجي در امور داخلي کشورهاي ديگر به منظور آلترناتيو سازي از خارج، محکوم است. ما اعلام نموده ايم که امروز ديگر بيش از هر زمان ديگري، حاکميت ملي با معيار ارادۀ مردم در تعيين مقدرات يک کشور تعريف مي شود. حکومت هايي که با توسل به هر وسيله اي در برابر حق تعيين سرنوشت شهروندان خود مي ايستند و مردم کشور خود را سرکوب، زنداني، شکنجه و تهديد به قتل عام مي کنند، نمايندۀ حاکميت ارادۀ مردم محسوب نمي شوند.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
دوشنبه 28 شهريور برابر 19 سپتامبر 2011[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration