The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

نامه سرگشاده به هيئت سياسي حزب دموکرات کردستان

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

دوستان گرامي!
در جريان اعتراضات مردم و جنگ در ليبي که به سرنگوني قذافي انجاميد، شما، طي اعلاميه اي در تاريخ 14 شهريور 1390 برابر پنجم سپتامبر 2011، مواضع جديدي را اعلام داشته ايد که نه تنها با سياست ها و نظرات حزب دمکرات کردستان ايران(پيش از انشعاب) بلکه با مواضع تا کنوني خود شما نيز فاصله چشم گيري دارد. در اين اعلاميه از کشورهاي قدرتمند خارجي تقاضا شده است به کمک مردم کرد بيايند تا کردها را از سلطه حکومت هاي مستبد آزاد کنند. شما در اين اعلاميه گفته ايد: " صدور قطعنامه‌ي 1973 شوراي امنيت ‌راه را هموار ساخت تا هواپيماها و هليکوپترهاي نظامي آمريکا و فرانسه‌ و بريتانيا بلافاصله‌ حملات خود را به‌ پايگاههاي هوايي و دريايي و محل تجمع نيروهاي نظامي ليبي آغاز نمايند." سپس با درکي خوشبينانه نتيجه گرفته ايد که "در نتيجه ي اين تصميم بجاي شوراي امنيت و اقدام بموقع پيمان ناتو .... جبهه‌ي آز‌اديخواهان سرگرم تلاش جهت تثبيت حاکميت جديد در کشور" شده اند. در ادامه همين اعلاميه، حل مساله ملي در کردستان را با جدائي از ايران و برپائي يک کشور مستقل کرد متشکل از چهار کشور ايران، عراق، سوريه و ترکيه مرتبط دانسته و نوشته ايد: " ملت کرد که‌ سرزمينش در پي يک توافقنامه‌ي استعماري و بر خلاف خواست و تمايل خويش ابتدا ميان دو امپراتوري ايران و عثماني و سپس ميان چهار کشور ايران و ترکيه‌ و عراق و سوريه‌ تقسيم شده‌ است، از دير باز در راه کسب حق تعيين سرنوشت خويش مبارزه‌ مي‌کند و دراين راستا با ددمنشانه‌ترين شيوه‌هاي سرکوب و قتل‌عام مواجه‌ شده‌است. " و در پايان چنين تقاضا کرده ايد:" ما ضمن ابراز خوشحالي از پيروزي مبارزه‌ي مردم ليبي و حمايت از قطعنامه‌ي1973 شوراي امنيت در رابطه‌ با اين کشور، خواستار آنيم که‌ شوراي امنيت سازمان ملل متحد با اتکا به‌ همين اصل "مسئوليت حمايت" خطر همکاريهاي شوم دولتها و سرکوب از سوي حاکمان را از ملت کرد دور سازند"

حزب دمکرات کردستان ايران با پرچم "دمکراسي براي ايران و خودمختاري براي کردستان" شناخته شده است. رهبر جانباخته آن دکتر عبدالرحمن قاسملو، حل مساله کرد ها را در چارچوب ايران آزاد و دموکراتيک عملي مي دانست. تاکنون هم هيچ يک از رهبران حزب در هر دو بخش آن، ادعايي غير از اين نداشته اند. جايگزيني شعار خودمختاري با فدراليسم هم تغييري بنيادي در اين واقعيت نداده است. حزب دموکرات کردستان ايران که شما خود را ادامه دهندگان راه و آرمان آنان مي دانيد، همواره با اتهاماتي که از جانب حکومت جمهوري اسلامي و برخي جريانات ناسيوناليست افراطي، به اين حزب زده مي شد، پاسخ هاي مسئولانه اي داده است. اين حزب در گذشته، از تبعيض و ستم و خشونت جمهوري اسلامي و سرکوب بي امان آن، دليلي براي افتادن به دام شعار «کردستان بزرگ» نساخت.

اما در اين اعلاميه پرسش انگيزتر از هر چيز، دعوت براي دخالت نظامي در ايران و سپردن وظايف مبارزاتي مردم و هموطنان کرد در کردستان ايران، به نيروهاي نظامي قدرتهاي بزرگ جهاني است. يعني همان قدرت هائي که تاکنون منافع سلطه گرانه خود را آئينه اعمال و رفتار خود مي کرده اند. اين قدرتها که تا ديروز منافع شان را در دفاع از مستبدان منطقه از جمله بن علي و مبارک و قذافي مي ديدند، امروز، در سايه خيزش مردم، وجود آنها را مخل برنامه خود ارزيابي مي کنند. در ليبي، همين قدرت هاي خارجي براي تامين منافع خود، در جريان اجراي همان قطعنامه 1973 شوراي امنيت سازمان ملل، از آن عدول کرده به دخالت در تعيين سرنوشت مردم ليبي کشيده شدند و امروز براي قراردادهاي نفتي و غير نفتي با يکديگر مسابقه گذاشته و هر کدام مي کوشند نيروي نزديک به خود را در اين کشور تقويت کنند.

سازمان ما که خود را مدافع حق شهروندان هر کشور، در تعيين سرنوشت خويش، بر اساس اراده و انتخاب آزادانۀ آنها مي داند، بر اين باور است که حمايت و پشتيباني بين المللي از مبارزه مردم ايران، مجوز دخالت در سرنوشت مردم را، به هيچ قدرتي نمي دهد. استقرار دموکراسي به دست خود مردم ايران و با مبارزه و راي و اراده آنان برقرار مي شود. هر گونه دخالت خارجي با هر بهانه اي به منظور آلترناتيو سازي از خارج، به استبداد ديگري مي انجامد که پيش از آنکه قدرت و تکيه اش به مردم ايران باشد، چشم به فرمان قدرت هاي خارجي خواهد دوخت. ما بر اين باوريم که امروز بيش از هر زمان ديگري، حاکميت ملي با معيار ارادۀ مردم در تعيين مقدرات يک کشور تعريف مي شود.

دوستان گرامي!
ما، حزب دمکرات کردستان را متحد خود در مبارزه براي ايجاد ايراني آزاد و دمکراتيک براي همه ايرانيان، با هر مليت و مرامي مي دانيم. ايراني که در آن از تبعيض ملي اثري باقي نماند. ايراني که اداره امور مناطق محتلف، به منتحبان محلي از جمله در شکل فدراتيو سپرده شود و اختيارات دولت مرکزي محدود به اموري گردد که مربوط به کل کشور است. از زبان فارسي به عنوان زبان مشترک مردم ايران استفاده شود و آموزش زبان مادري در مناطق ملي، با توجه به اکثريت جمعيت هر منطقه صورت گيرد. چنين آينده اي تنها از طريق اتحاد و همکاري نيروهاي سياسي و پيشرفت مبارزات دمکراتيک و آزاديخواهانه امکانپذير است. بر همين اساس هم در پيام به کنگره شما نوشتيم:

" انتظاري که از کنگره شما دوستان گرامي وجود دارد گام برداشتن در جهت اتحاد عمل در صفوف جريانات مدافع دموکراسي در يک ائتلاف بزرگ براي استقرار دموکراسي است. لازمه چنين هدفي توافق حول منشوري است که بر جدائي دين از دولت، تامين آزادي هاي سياسي و فردي و اجتماعي، تامين حقوق برابر شهروندان کشور، تامين برابري زنان با مردان و رفع تبعيض ملي و تامين حقوق مليت ها و ... را مورد تاکيد قرار دهد. ما ترديدي نداريم که بدون اتحاد نيروهاي چپ و دموکرات حول چنين منشوري و بدون حضور و مشارکت فعال و متحدانه اين نيروها، جنبش آزاديخواهانه مردم به نتيجه مطلوب دست نخواهد يافت."

امروز با ناباوري در اعلاميه شما مي بينيم که به جاي گام برداشتن در اين راستا و مشارکت در اين پروژه، چشم به راه قدرت هاي خارجي براي نجات مردم کرد در کردستان ايران، نشسته ايد. چنين نگاهي به تحولات در ايران، با پروژه نيروهاي سياسي آزاديخواه و دموکراتيک کشور ما، از جمله با پروژه شما دوستان، خوانائي ندارد. ما به دليل آشنائي ديرينه با رهبران و کادرهاي حرب دموکرات کردستان، اطمينان داريم که اين حزب مي تواند همچون بنيانگذارانش، بر سنت مبارزاتي خود، يعني بر استقلال و آزادي در ايران پاي بفشرد. حقوق مليت هاي ايراني و رفع تبعيض، ستم و نابرابري، تنها با مبارزه متحدانه زنان و مردان، اقشار مختلف مردم و مليتها و اقوام ايراني دست يافتني است.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اميدوار است که هيئت سياسي و رهبري حزب دموکرات کردستان، نسبت به مواضع منعکس شده در اين اعلاميه رفع ابهام نمايد. انتظار دارد اين حزب، ادامه دهنده راه دکتر قاسملو و شرفکندي و کادرهاي مبارز جانباخته اش، باشد. آرزو مي کند حزب شما، در راه هزاران مبارز دليري که براي آزادي از جان خود پرچمي براي رهايي ساختند، گام بردارد و همانگونه که بانيان اين حزب، از پرچمداران مبارزه در راه استقرار دموکراسي در ايران بوده اند، شما نيز هم چنان، در همين جهت حرکت کرده، ادامه دهنده راه آن ها و تقويت کننده مبارزات دمکراتيک مردم ايران از هر مليت و مرامي باشيد. ما در اين راستا، همراه شما هستيم و دست همه دوستداران، اعضا، کادرها و رهبري "حزب دموکرات کردستان" را بگرمي مي فشاريم.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
ششم مهر 1390 برابر 28 سپتامبر 2011

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration