The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

رابطه جنبش چپ با جنبش زنان در ٣٣ سال گذشته

اکرم موسوي


يکشنبه ۲۵ سپتامبر خانم شهين نوائي در کلن سخنراني داشت.
خانم شهين نوائي يکي از فعالين جنبش زنان مي باشد، که به دعوت «چپ هاي شهر کلن» به سخنراني با عنوان «رابطه جنبش چپ با جنبش زنان در ٣٣ سال گذشته» پرداخت.

خانم نوائي از تاريخ آگاهي جنسيتي در ايران و اروپا مي گويد، و اينکه آگاهي جنسيتي در اروپا و امريکا از چه تاريخي آغاز شد.
او مي گويد براي اولين بار پس از انقلاب اکتبر برابري زن و مرد در قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي سابق آورده شد. اما اين آزادي و برابري عمدتن بر روي کاغذ باقي ماند و در سطوح مختلف جامعه تحقق پيدا نکرد.
او مي گويد جنبش زنان در اروپا از سال ۱۹۶٨ ميلادي به مسائل فرهنگي و مبارزه با مردسالاري پرداخت. و مسائل جديدي را در رابطه با فرهنگ، زبان، و فلسفه مطرح نمود، زنان ايراني و جنبش چپ ايراني در آن دوره با اين بحث ها آشنا نبودند.
او از زنان ايراني که تابو شکني کرده بودند ياد نمود. از قره العين مي گويد که پشت پا مي زند به سنت هاي رايج آن زمان، خانواده و شوهر و کودکان خود را رها مي کند و به دنبال شيخ رشتي به عراق سفر مي کند. وبعدها در سال ۱٨۵۰ ميلادي در دشت به دشت، يکي از شهرهاي خراسان، حرکت تاريخي خود را که بر گرفتن حجاب مي باشد انجام داد. از بي بي خانم استرآبادي مي گويد که در نوشته هايش به نقد جامعه ي مردسالاري آن دوره مي پردازد. ازهما ناطق مي گويد که در سالهاي ۱٣۴۰ شمسي به نوشتن کتاب آئين زن داري در دوران قاجار پرداخته است و مشکل زندگي زنان را در دوران قاجار بيان مي کند. اشاره به تشکل هاي محدودي که در سال ۱۹۰۶ ميلادي در ايران بوجود آمدند مي کند و اينکه در سال ۱۹۱۰ ما مي توانيم ردپاي فعاليت زنان چپ را ببينيم. او متذکر مي شود با اينکه رضا شاه با آخوندها در افتاد، اما به سرکوب زنان سوسياليست و آزادي خواه نيز پرداخت.
با شروع جنگ جهاني دوم و رفتن رضا شاه و آمدن محمدرضا شاه يک فضاي نسبتاً آزادي در آن دوره بوجود آمد در اين دوران سازمان هاي زنان مستقل از حکومت شکل گرفت که شاه بعدن به سرکوب آنان پرداخت. شاه بعد از سرکوب تشکل هاي مستقل زنان، سازمان زنان را بوجود آورد. در اين دوره زنان حقوق دان شروع به فعاليت در زمينه ي عوض کردن قوانين خانواده کردند، که پيشرو اين زنان خانم مهرانگيز منوچهري بود. او اشاره اي به فعاليت زنان ديگر در آن دوره مي کند مانند خانم فرمان فرمائيان که به تحقيق راجع به روسپي گري زنان پرداخته است.
او مي گويد جنبش چپ ايران، جنبش دانشجويي، جنبش زنان، به ادبيات نو و بحث هاي جديد اروپا در رابطه با مسائل زنان آشنا نبودند. محدوديت اطلاعات ما در آن دوران و بي اطلاعي ما از نقد زناني مانند کولنتاي به چپ آن دوره همچنين نگاه يک بعدي ما به مسائل زنان که فقط به مسائل زنان کارگر و دهقان مي پرداختيم و نگاه همه جانبه به مشکلات زنان از تمام لايه ها و طبقات نداشتيم.
تشکل هاي زنان در آن دوران مستقل از سازمانهاي مردانه نبود بلکه زائده ي سازمان هاي سياسي آن دوران بودند. زنان فعالانه در آن سالهاي ديکتاتوري دوش به دوش مردان در نبرد چريکي و در سازمان هاي سياسي مبارزه کردند، اما هيچ رد پائي از آنان در انقلاب نمي بينيم، چرا؟
در ابتداي انقلاب روز ۶ مارس که زنان مذهبي نزد خميني رفتند، او فتواي حجاب را صادر کرد (زنان مي توانند سر کار بروند ولي با حجاب). که اين فتوا با عکس العمل شديد زنان مواجه شد. بلافاصله دانشجويان، دانش آموزان، زنان پرستار، زنان کارمند، شروع به اعتراض به فتواي خميني نمودند. و به خيابان ها ريختند که به تظاهرات عظيمي تبديل شد. متاسفانه هيچ کدام از سازمان هاي سياسي چپ آن دوره از اين حرکت وسيع زنان حمايت نکردند. چند روزي اين تظاهرات ادامه داشت که حتا شعار مرگ بر خميني نيز در آن دوره داده شد. زنان به طرف ستاد فدائيان رفتند و خواهان سخنراني اشرف دهقاني در اين زمينه بودند که متاسفانه اشرف دهقاني در جمع تظاهرکنندگان حاضر نشد. آنها با تظاهرات به طرف تلويزيون رفتند و در آنجا هم به اين زنان اجازه ي حرف زدن ندادند. در آنجا از طرف نيروهاي انتظامي به آنها اخطار داده شد که پراکنده شوند. متاسفانه بعد از ۵ روز اين تظاهرات به پايان رسيد و زنان ايران دچار يک شوک شدند. چپ هاي آن دوران مرتب به زنان سياسي خود مي گفتند به اين تظاهرات نرويد، زيرا اين زنان همانند زنان قابلمه به دست شيلي مي باشند که در سرنگوني سالوادر آلنده شرکت داشتند.
در همين روزها بود که جمعي از زنان پرستار، فعالين چپ، استادان، حقوق دانان... يک قطعنامه تنظيم کردند و خواسته هاي خودشان را در آن زمان مطرح نمودند. اين اعتراضات انجام شده باعث شد که دولت موقت (بازرگان) آن زمان به راست و ريس کردن فتواي خميني پرداخت و آن زمان در مورد حجاب عقب نشيني کرد.
در آذر ۱٣۵٨ شمسي حدود ٣۲ تشکل زنان کنفرانسي عليه پيش نويس قانون اساسي ترتيب دادند که متاسفانه سازمانهاي سياسي در آن دوران از اين کنفرانس حمايتي نکردند. سازمان فدائيان هم زمان با برگزاري اين کنفرانس ترتيب يک راه پيمايي براي حمايت از گروگان گيري امريکائيان را دادند. و در حين اجراي برنامه ي کنفرانس برق سالن قطع شد و زنان مجبور شدند که با نور شمع برنامه خود را برگزار کنند. البته ناگفته نماند که بعضي از گروه هاي سياسي چپ آن دوران براي کنفرانس پيام فرستادند. برخي از اين تشکل هاي زنان بيشتر از يکسال دوام نياورد.
قبل از قانوني شدن حجاب توسط رژيم اسلامي تظاهرات وسيعي انجام گرفت، و روزنامه ي جمهوري اسلامي نوشت که تعدادي از زنان سياهپوش و رقاص، در اين تظاهرات عليه حجاب شرکت داشتند. که خانم شهرزاد هنرپيشه را به همين دليل دستگير کرده بودند. ولي با تمام اين مقاومت ها در فروردين ۱٣۶۱ شمسي قانون حجاب اجباري در ايران به تصويب رسيد.
زنان چپ تشکل هاي سياسي هم در اين مبارزات ضدحجاب شرکت نکردند، و متاسفانه عدم آگاهي جنسيتي نسل اول جنبش زنان و عدم پشتيباني سازمان هاي چپ از جنبش زنان به خصوص توجه نکردن به نيروي بالفعل زنان کارمند، و تأکيد يک جانبه بر زنان کارگر و زنان دهقان، جنبش زنان را به بن بست رساند.
زنان چپ آن دوره هيچ چشم انداز و برنامه اي براي جنبش زنان نداشتند، اما همواره مبارزه کردند و هيچ کرنشي در مقابل رژيم اسلامي انجام ندادند. يکي از دست آوردهاي با ارزش اين دوره مبارزه در مورد حجاب بود. که مسئله ي حجاب چه در ايران و چه در خارج کشور هنوز هم ادامه دارد.
متاسفانه در خيزش ۲۰۰۹ ميلادي در ايران ما مي بينيم که زنان دوش به دوش مردان در اين خيزش شرکت داشتند، ولي به بيان خواسته هاي خودشان نمي پردازند. و دوباره همان اشتباهات نسل گذشته را تکرار مي کنند.
خانم نوائي سخنراني را با اين سئوال‌ها به پايان برد که چرا هم چنان بين جنبش چپ و جنبش زنان جدايي وجود دارد؟ و چرا بخشي از جنبش زنان در بحران سياسي اخير بدون چشم انداز و برنامه خاصي با حکومتيان سابق که امروز اپوزيسيون شده اند همراه شد؟

پس از سخنراني گفتگوي آزاد و بحث در مورد موضوع نشست صورت گرفت. نظري بر اين باور بود که بين جنبش زنان و جنبش چپ بي اعتمادي وجود دارد، چرا زنان بايد يکبار ديگر به سازمانهاي چپ اعتماد کنند؟ نظر ديگر اين بود که با وجود گرايش هاي متفاوت درون جنبش زنان و هم چنين گرايش هاي متفاوت درون جنبش چپ، يکي از راهها برپايي بحث و گفتگوي آزاد است تا آنها بهتر يکديگر را بشناسند. نظر ديگر اين بود که چپ ها در ابتداي انقلاب فقط در مورد جنبش زنان نبود که اشتباه کردند. آنها در مواردي مثل ترکمن صحرا، ماهيگيران انزلي و خلق مسلمان در تبريز و... هم اشتباه کردند براي اينکه نگاه شان به حکومت بود و نه به مردم. نظر ديگري مي گفت دلايلي که براي آن اشتباهات وجود داشت هنوز هم وجود دارد. ما بهتر است در مورد آن دلايل صحبت کنيم.
جلسه با اميد به برپايي بحث و گفتگوهاي بيشتر در اين موارد به پايان رسيد.

کلن ۲۷.۰۹.۲۰۱۱[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration