The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

از اعتصاب و مطالبات کارگران مجتمع پتروشيمي ماهشهر حمايت مي کنيم

اعلاميه مشترک

اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمي وارد هشتمين روز خود شد. کارگران شاغل در شرکت  هاي پيماني مجتمع پتروشيمي ماه شهر، بار ديگر در اعتراض بە شرايط دشوار کاري و با خواست انحلال شرکت هاي پيماني و برخوردارشدن کارگران از کليە مزاياي کارگران رسمي و حقوق سنديکايي ازروز ٢ مهر ماە ١٣٩٠ اعتصاب تازەاي را آغاز کردەاند کە تا کنون ادامە و گسترش يافتە است. تعداد کارگران شرکت کنندە در اين اعتصاب بە ۶۵٠٠ نفربالغ گرديدە است. کارگران تهديد کردەاند چنانچە بە خواستە هايشان رسيدگي نشود کل توليد را متوقف خواهند کرد.
کارگران مجتمع پتروشيمي به خاطر همين مطالبات در ارديبهشت ماە گذشته دست به اعتصاب زدند. اعتصاب آنان با حمايت و همراهي ساير کارگران شاغل در واحدهاي فعال منطقە مواجە شد. در آنزمان مديران و کارفرمايان قول دادند که مطالبات کارگران را حداکثر تا شهريور ماە تامين کنند و کارگران پذيرفتند که اعتصاب را موقتا متوقف کنند. اما به مطالبات آن ها پاسخ مثبت داده نشد.
طي روزها و هفته هاي اخير کارگران دهها کارخانه و شرکت از جمله کارگران سد گتوند، حفاري و انرژي گستر پارس، قطار شهري اهواز، قطعات توربين شهريار، آهنگري تراکتورسازي، کاغذ پارس، کارخانه آونگان اراک و...براي تحقق مطالبه صنفي خود دست به تجمع اعتراضي و اعتصاب زده اند.
انحلال شرکت هاي پيماني و پرداخت حقوق معوقه يکي از خواسته هاي کارگران است. احمدي نژاد بە کارگران وعدە انحلال شرکت هاي پيماني را داده بود. اما او نه تنها به وعده خود عمل نکرد، بلکه در دوره رياست جمهوري او تعداد کارگران قراردادي و شرکت هاي پيمانکاري بە دو برابر افزايش يافت و دست آنها بيش از پيش براي استثمار شديد کارگران باز گذاشتە شد. اکثريت صاحبان شرکت هاي پيماني از رانت هاي حکومتي برخوردارند و با کارگران رفتار برده وار دارند. هزاران کارگر در گوشه و کنار کشور در حالي براي تضمين اشتغال و دريافت دستمزدهاي معوقه خود مبارزه مي کنند که وابستگان به حکومت سه هزار ميليارد تومان را با اتکا بر موقعيت دو لتي اختلاس مي کنند و رهبر جمهوري اسلامي علنا روزنامه نگاران ورسانه هايي را که مي کوشند نوري بر تاريکخانه شبکه حکومتي اختلاس ميلياردها پول کشور بيندازند تهديد به سرکوب مي کند.
کارگران مجتمع پتروشيمي اين بار با تجربه اندوزي از اعتصابات قبلي، کميته اعتصاب تشکيل دادند و اعلام کردند: "ما به اين نتيجه رسيده ايم که بدون ايجاد هماهنگي و تشکل يابي راه به جايي نخواهيم برد. حتي اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردي هم داشته باشد بدون ايجاد تشکل و سازمان يابي، آن دستاورد هم پايدار نيست و نمي توان آن را حفظ کرد". کميته اعتصاب در بيانيه خود از نهادهاي کارگري در داخل و خارج از کشور ياري خواسته و اعلام کرده است: "اين کميته در اولين اقدام خود و همزمان صندوق کمک به اعتصاب کارگران ماهشهر را راه اندازي کرده است. دست همه را براي همکاري مي فشاريم و انتظار داريم که همه به جاي اعلام حمايت فقط روي کاغذ، بطور عملي ما را براي تشکيل سنديکاي کارگران ماهشهر ياري کنند زيرا هدف نهايي ما تشکيل سنديکاي مستقل کارگران ماهشهر است".
مطالبات کارگران پتروشيمي جزئي از حقوق سنديکايي آن ها است. ما از مطالبات کارگران پشتيباني و با اعتصاب آنان اعلام همبستگي مي کنيم و همه نيروها را فرا مي خوانيم که همبستگي و حمايت خود را از مبارزات کارگران پتروشيمي ابراز دارند.
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران-اکثريت
شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران
دوشنبه ۱۱ مهر ۱٣۹۰ - ٣ اکتبر ۲۰۱۱

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration