The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

موفقيت الهام بخش

نادر عصاره

روز يکشنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۱۱، دور دوم انتخابات مقدماتي حزب سوسياليست فرانسه برگزار شد و طي آن کانديداي حزب براي رقابت در انتخابات رياست جمهوري سال 2012 برگزيده شد. آقاي فرانسوا اولاند، در رقابت با خانم مارتين اوبري با کسب بيش از ۵۶ درصد آراء حدود سه ميليون راي دهنده، بعنوان کانديداي حزب سوسياليست فرانسه تعيين شد. بدنبال اين انتخاب، خانم مارتين اوبري، که با پايان رقابت انتخاباتي، مجددا به پست دبيرکلي حزب باز گشت، ضمن تبريک به کانديداي منتخب بعنوان کانديداي حزب، اعلام داشت که تمام انرژي و امکانات را براي پيروزي او در مبارزه انتخاباتي فراهم مي سازد. بعد از پايان انتخابات مقدماتي، از همان دقايق اول، پيام وحدت و يکپارچگي حزب، پيام غالب گشته است.

انتخابات مقدماتي در دو دور برگزار شد. در دور اول رقابت ميان شش کانديدا صورت گرفت. پنج کانديدا از حزب سوسياليست و يک کانديدا از حزب راديکال چپ فرانسه. هر پنج کانديداي حزب، بر پروژه سياسي حزب سوسياليست براي کسب قدرت تاکيد داشتند. حزب سوسياليست فرانسه، پروژه سياسي خود براي مبارزه انتخاباتي براي رياست جمهوري در سال ۲۰۱۲ را تصويب کرده است. همه کانديدا ها که گرايشات مختلف در حزب سوسياليست را نشان مي دهند، اين پروژه را فصل مشترک خود مي دانند. تفاوت کانديداها، در راه و روش تامين اهداف اين پروژه، و تاکيدات مختلف آنان است. آنان در روش و متد ها با هم متفاوت و تاکيدات ويژه خود را بر اين يا آن جنبه از پروژه سياسي برجسته مي کردند. پروژه حزب سوسياليست که با مشورت متخصصين نزديک به حزب تهيه شده است به وجوه مختلفي پرداخته است. پيشنهاد در باره بحران مالي جهاني، روش برخورد با جهاني شدن، سياست مالياتي و بودجه و تامين مطالبات اقتصادي و اجتماعي، و تغييرات در روش هاي حکومتي که در دوران نيکلا سرکوزي تحت سيطره و اعمال نظر او تغييراتي کرده اند، مفاد اين برنامه را تشکيل مي دهند. اين پروژه در سي فقره پيشنهاد، فشرده شده و در اختيار همگان قرار دارد. اين پروژه سياسي، برنامه اي در چهارچوب «دولت رفاه» است که بر افزايش سهم ماليات ها از صاحبين درامدهاي بالا و نيز بر افزايش نقش دولت در اقتصاد تاکيد دارد. اولين نشانه هاي سياست ورزي حزب سوسياليست نسبت به جهاني شدن اقتصاد در اين برنامه مشاهده مي شود. در دور اول انتخابات قريب دو ميليون هفتصد هزار راي دهنده، آرا خود را به صندوق ها ريختند. از شش کانديدا، در دور اول هيچيک اکثريت مطلق يعني بيش از 50 درصد آرا شرکت کنندگان را کسب نکردند. اولاند با 39 درصد و اوبري با 31 درصد بطور نسبي بيشترين آرا را کسب کرده بودند. در دور دوم، آن ها با هم رقابت دادند.

برگزاري انتخابات مقدماتي از سوي سوسياليست ها امر تازه اي نيست. در سال ۲۰۰۶ نيز با انتخابات مقدماتي، کانديداي حزب، خانم سگولن رويال تعيين شد. البته در آن بار، راي دهندگان فقط اعضاي حزب بودند. بنابراين انتخاباتي درون حزب سوسياليست بود. خانم رويال، در مبارزه انتخاباتي سال ۲۰۰۷، در رويارويي با نيکلا سرکوزي شکست خورد. رقباي حزبي خانم سگولن رويال، بعد از گزينش او، از او پشتيباني فعال نکردند و عملا گرايشات درون حزب با او در رقابتش با سرکوزي همکاري نکردند. انتخابات مقدماتي امسال، در شرايط حاد اجتماعي برگزار شد. حق انتخاب در آن محدود به اعضاي حزب نشد و شهروندان به شرکت در آن دعوت شدند. اين عوامل سبب شد انعکاس انتخابات مقدماتي، انچنان برجسته گردد، که امر برگزاري چنين انتخاباتي را در ميان احزاب ديگر بعنوان يک نوسازي ضرور، همه گير ساخته است. در واکنش به آن، دولت و حتي شخص رئيس جمهور فرانسه آقاي سرکوزي و نخست وزير فرانسه آقاي فرانسوا فيون ابراز نظر کردند. انتخابات مقدماتي براي تعيين کانديدا، درون حزب حاکم به مسئله اي تبديل شده است. ارزيابي از پروژه حزب سوسياليست فرانسه موضوعي مستقل است. نيروهاي ديگر چپ در جامعه فرانسه، از جمله جبهه چپ که يکي از احزاب اصلي آن حزب کمونيست فرانسه مي باشد، برنامه هاي ديگري را مطرح مي کنند. در برابر اصلاحات مورد تاکيد پروژه سياسي سوسياليست ها، جبهه چپ نامبرده از توزيع قدرت و ثروت دفاع مي کند. اما، مستقل از برداشت و نظر و نقد نسبت به پروژه سياسي حزب سوسياليست، موفقيت سوسياليستها در اين انتخابات مقدماتي بديهي به نظر مي آيد.

انتخابات مقدماتي اين بار محدود به اعضاي حزب نبود. تمامي شهرونداني که به ارزش هاي چپ ابراز تمايل مي کردند، در اين گزينش مي توانستند شرکت کنند. اين امر سبب شد که نزديک سه ميليون نفر در هر يک از دو دور اين انتخابات شرکت نمايند. چنين جمعيت کثيري نسبت به تعداد اعضاي حزب که بين ۱۶۰ تا دويست هزار شمرده مي شوند، غير منتظره بوده است. رهبران حزب شرکت حدود يک ميليون نفر راي دهنده را پيش بيني کرده بودند. استقبال چشم گير از اين انتخابات مقدماتي و برگزاري موفق آن نتايج و فوايد بسياري براي حزب داشته است. سازماندهي و اجراي اين انتخابات که با مخالفت حزب راست حاکم همراه بود، توسط حزب در ده هزار حوزه راي گيري در سراسر فرانسه به شيوه اي سالم و با نتايجي مورد پذيرش از سوي تمامي کانديدا ها برگزار شد. هزينه اين انتخابات را شرکت کنندگان برعهده داشتند. هر شرکت کننده اي حداقل يک يورو بعنوان هزينه پرداخت مي کرد. اعضا و فعالين حزبي نيروي اصلي برگزار کننده انتخابات بودند.

بسياري نگران و يا منتظر بودند که مناظره ها و جريان اين انتخابات مقدماتي، به يک رقابت تفرقه انگيز ميان کانديدا هاي حزب سوسياليست تبديل گردد. در واقع سال هاست که انشقاق درون حزب سوسياليست حاکم بوده است. يکي از تبليغات احزاب راست عليه چپ در فرانسه انشقاق و جنگ دروني ان ها بوده است. اين انشقاق ها تاريخ خود را دارند. زماني، در واکنش به بحران حزب و چپ و مرکز، ميشل روکار، يکي از نخست وزيران فرانسوا ميتران، مطرح کرده بود که بايد يک «بيگ بنگ سياسي» در حزب سوسياليست و متحدينش روي دهد. او با اين استعاره، با اشاره به نظريه اي در مورد پديد امدن جهان بر اثر يک انفجار بزرگ، راه حل بحران را فرو پاشي حزب سوسياليست ديده بود. نتيجه انتخابات ۲۱ اوريل ۲۰۰۱ که سوسياليست ها شکست سخت و دردناکي خوردند، حزب سوسياليست را بيش از هر زماني از پا در اورده بود. سوسياليست ها در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۰۷ نيز شکست خوردند و انشقاق خود را به نمايش گذاشتند. سه سال پيش مارتين اوبري به دبيرکلي حزب برگزيده مي شود. ابراز نظر او در مورد بحران حزب سوسياليست، قابل تامل است. مارتين اوبري در اين باره در مناظره خود با رقيبش مي گويد وقتي که به اين پست رسيده نه سوسياليست ها در درون حزب دل و دماغ گفتگو با هم را داشتند و نه چيزي در اختيار داشتند که با مردم در خارج از حزب در ميان بگذارند. اين بار، برگزاري انتخابات مقدماتي براي گزينش کانيداي حزب با شرکت شهروندان، نه تنها به يک «جنگ برادر کشي» و تفرقه انگيز منتهي نشد، که به برآمد حزب سوسياليست منجر گشت براي مبارزه و رقابت انتخاباتي با حزب راست و رئيس جمهور نيکلا سرکوزي. در عين حال ظرفيت هاي کانديداهاي مختلف، در جريان مناظره ها، بعنوان ظرفيت هاي حزب به نمايش در آمدند. رقابت ميان کانديداها، به رقابتي براي تخريب همديگر تنزل نکرد. آنان ضمن توضيح پروژه سياسي حزب که اشتراکشان بود، به توضيح راه هاي مختلف و مطلوب خود مي پرداختند. اين روش سبب شد که کانديداها طي مناظره ها به معرفي افراد و گرايشات حزب سوسياليست بپردازند. اين ابتکار به گرايشات کوچک حزب اين امکان را داد که بتوانند با جامعه بوسيله رسانه هاي عمومي گفتگو کنند. از مناظره ها، بينندگان پنج ميليون و شش ميليون نفري استقبال نمودند. اين علاقه جامعه به مناظره هاي سياسي انتخابات مقدماتي حزب سوسياليست، راديو و تلويزيون و مطبوعات را راغب کرد که گزارش دهند و اطلاع رساني نمايند. حزب سوسياليست فرانسه بدين طريق براي مدتي چند هفته اي در مرکز بحث و گفتگوي جامعه قرار گرفته بود. اين ابتکار و استقبال چنان تاثيري را بر جامعه گذاشته بود، که حزب و دولت راست حاکم شروع به گله و شکايت کردند از سهم کمي که انتن ها به آن ها و به اخبار مربوط به آن ها مي دهند.

نداشتن «رهبر طبيعي»، ضعفي بود که احزاب راست به حزب سوسياليست نسبت مي دادند. آن ها مي گفتند چون حزب سوسياليست رهبر طبيعي ندارد به اين بازي انتخاباتي دست زده است. اين واقعيتي است که حزب سوسياليست از زمان فرانسوا ميتران از رهبر صاحب اقتدار همه گير و حزبي برخوردار نبوده است. از سوي ديگر، گرايشات مختلفي درون حزب ابراز وجود کرده و مي کنند. در اين شرايط، حزب سوسياليست، از طريق اين انتخابات مقدماتي و با شرکت شهروندان، هم کانديداي خود را انتخاب کردند و هم براي آن مشروعيتي فراتر از مرزهاي حزب سوسياليست فراهم ساختند. موفقيت اين ابتکارباعث شده است که روش گزينش دموکراتيک کانديدا به حزب سوسياليست محدود نماند. در حزب راست حاکم فرانسه، بنا به نظرسنجي هاي انجام شده، بيش از نصف اعضا خواستار همين روش براي گزينش کانديداهاي خود هستند. اين روش که در امريکا و در ايتاليا مرسوم است، در مقابل روش سنتي در فرانسه مبتني بر «رهبر طبيعي» حزب، قد علم کرده است. به نظر مي رسد که رهبر طبيعي در زندگي حزبي در فرانسه، دورانش به سر رسيده است. اين روش سنتي حاکم در دوران بعد از جنگ و در سايه رهبران قدر قدرت، ديگر با شرايط کنوني منطبق نيست. هم اکنون نيکلا سرکوزي، بنا به نظر سنجي هاي متعدد از راي تمايل پائيني در ميان شهروندان برخوردار است. با اين وجود طبق منطق سنتي رهبر طبيعي، هيچ کسي در برابر او از حزب حاکم نمي تواند مطرح شود و کادرهاي صاحب صلاحيت ديگر آن حزب، بايد به شيوه هاي سنتي و قديمي احترام به «رهبر طبيعي» تن دهند. انتخابات مقدماتي گزينش کانديدا در حزب سوسياليست، روش نويني است که آنان از طريق آن توانستند بر انشقاق فايق ايند و زمينه هاي وحدت حزب خود را نيز تامين کنند.

حزب سوسياليست فرانسه، با گزينش کانديداي خود، و با مشروعيتي که با راي شهروندان براي کانديدا و حزب به دست اورده، زمينه وحدت خود را تقويت و فضاي مثبتي را در جامعه براي فعاليت سياسي خود آماده ساخته است. انتخابات مقدماتي، شرايط مناسبي براي مبارزه انتخاباتي و رقابت سوسياليست ها با حزب راست و کانديداي آن را فراهم ساخت. گذر از انشقاق به يک وحدت حزبي، باز سازي پيوند اجتماعي و جلب توجه جمعيت کثيري به مبارزه خود يک موفقيت بي بديل در اين مرحله براي آن حزب و الهامبخش براي ديگران مي باشد.

‏۲۰۱۱‏/۱۰‏/۱۷

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration