The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

ماموريت سازمان ملل متحد در ليبي ــ تلاش براي مشروعيت بخشيدن به تجاوز ناتو

الکساندر مزيايف :مرکز فرهنگ استراتژيک_ مترجم: ا. م. شيري

شوراي امنيت سازمان ملل متحد در جسله ١۶ سپتامبر قطعنامه شماره ٢٠٠٩ خود را داير بر تشکيل نيروي «حافظ صلح» در ليبي تصويب و يان مارتين انگليسي را برياست آن تعيين کرد.

اين قطعنامه «ارائه کمکها به ليبي و پشتيباني از آن» را براي دستيابي به يکسري اهداف مد نظر قرار داده است. بازسازي امنيت ملي بعنوان اولين هدف، تعيين شده است. همچنين، وظيفه «هماهنگي» کارها براي تهيه پيشنويس قانون اساسي جديد؛ گسترش حوزه نفوذ حاکميت دولتي؛ دفاع از حقوق بشر؛ حمايتهاي معطوف به نظام قضايي؛ بازسازي اقتصاد کشور؛ همآهنگي حمايتهاي آتي در «برقراري روابط با کشورهاي ديگر»، به اين نيرو سپرده شده است…

اولين وظيفه محوله به سازمان ملل بدين معني است که چون شورشيان به قدرت رسيده در ليبي از عهده برقراري کنترل بر کشور بر نمي آيند، حضور دائمي نظاميان خارجي در آن الزامي است. يعني مردم آن، همچون بنگلادشي ها و پاکستانها بخاطر منافع غربي ها، بخاطر منافع تأمين کنندگان سربازان صلح بان سازمان ملل متحد(٧٠ درصد) کشته خواهند شد. مسئله اصلي عبارت از تأمين فرماندهي ناتويي ها مي باشد… اگر سابقاًَ حضور نظامي ناتويي ها در ليبي غيرعلني بود و تخلف از حقوق و موازين بين المللي محسوب مي شد، اينک، علني و گويا منطبق بر قوانين بين المللي خواهد بود.

فرمولبندي داير بر «همآهنگي» کارها براي تدوين قانون اساسي جديد و برگزاري انتخابات، بسيار قابل توجه است. اين، بدين معني است که متن قانون اساسي جديد ليبي تا کنون نوشته شده و نه در ليبي نوشته شده است. اگر چه اين داستان تازه اي نيست، اما آن را اکنون علني نموده و بعنوان يکي از وظايف سازمان ملل تعيين کرده اند. آنچه که به برگزاري انتخابات مربوط مي شود، البته که در اصل، عبارت از قانوني کردن شوراي موقت انتقالي مي باشد، اما، برگزاري اين انتخابات بدون پشتيباني ارتشهاي خارجي ممکن نيست. بدين ترتيب، وظيفه محوله به سازمان ملل متحد کاملا روشن است.

«گسترش حوزه نفوذ حاکميت دولتي»، شوم ترين هدف تعيين شده مي باشد. با توجه به اينکه سازمان ملل متحد فقط شوراي موقت انتقالي را بعنوان «حاکميت دولتي» مي شناسد، مأموريت سرکوب خلق ليبي در صورت قيام برعليه شوراي موقت انتقالي و اشغالگران خارجي به سازمان ملل متحد حواله شده است. و البته، با توجه اينکه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سايه تلاشهاي کشورهاي عضو ناتو مسئوليت همآهنگي حمايتهاي آتي در «تنظيم روابط با کشورهاي ديگر» را در ميان وظايف خود گنجانيده است، تعيين «ديگر کشورها»، چندان مشکل نيست.

و اکنون در باره قالب جديد هجوم نظامي عليه ليبي که گويا با موازين حقوق بين الملل منطبق خواهد بود…. ما آنقدر به حضور نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد عادت کرده ايم که براي دادن پاسخ اين سؤال که آيا اصلا تشکيل آنها قانوني هست يا نه، زياد تعمق نمي کنيم. اقدامات سازمان ملل متحد برعليه ليبي آنقدر ظالمانه است که بررسي دقيق آن، بارها و بارها لازم است. مبناي حقوقي وظايف محوله به سازمان ملل متحد در مقدمه قطعنامه شماره ٢٠٠٩ بر شمرده شده است. متدولوژِي تنظيم قطعنامه عامداًًَ پيچيده شده و دلايل دخالت سازمان ملل متحد و مبناي حقوقي تصويب قطعنامه براي احاله وظايف، آش شله قلمکار تازه پخته را با قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت سازمان ملل متحد و «محکوميت گسترده» خشونت عليه شهروندان غيرنظامي با هم مخلوط کرده است. وليکن در هيچيک از قطعنامه هاي پيشين، هيچ مبناي حقوقي مبني بر دادن مأموريت به سازمان ملل متحد در نظر گرفته نشده است. تنها مورد ظاهرا قانع کننده عبارت از اين است که مأموريت بر اساس «سر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و اتخاد تدابير در انطباق با ماده ۴١ آن» داده شده است. اما واقعيت مفهوم ماده ۴١ اين است که به شوراي امنيت سازمان ملل متحد حق تعيين وظيفه براي سازمان ملل متحد را نمي دهد.

اين هم متن کامل ماده ۴١ منشور سازمان ملل متحد: «شوراي امنيت اختيار دارد تصميماتي بگيرد که براي اجراي آنها نيازي به استفاده از نيروهاي مسلح نباشد و مي تواند اجراي اين تصميمات را به عهده اعضاي سازمان بگذارد. اين تصميمات مي تواند ناظر بر متوقف ساختن تمام يا بخشي از روابط اقتصادي و ارتباطي، شامل راههاي ريلي، دريايي، هوايي، پستي، تلگرافي، راديويي و ديگر وسائل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد». همانطور که مي بينيم، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با اين اقدام که مي تواند به سازمان ملل متحد مأموريت بدهد، ماده ۴١ منشور سازمان ملل متحد را جعل مي کند. آنچه که به انطباق با «سر فصل» مربوط مي شود، اين است که چنين انطباقي، يک امر بسيار متقلبانه است. زيرا نه در فصل هفتم و نه در ديگر ماده ها، دادن مأموريت به سازمان ملل متحد در ديگر کشورها در نظر گرفته نشده است. علاوه بر آن، ممنوعيت بکارگيري تصميمات حقوقي در ارتباط با استانداردهاي تعريف نشده (اصل قطعيت حقوقي)، بطور کلي نقض مي شود.

شايسته توجه است که شوراي امنيت به ماده ۴٢ منشور سازمان ملل متحد که بر حق اين شورا در استفاده از «نيروهاي هوايي، دريايي و زميني» و حتي در اتخاذ ديگر تدابير ضروري براي «حمايت يا برقراري صلح و امنيت جهاني» در چنين مواردي تأکيد مي نمايد، اصلا اشاره نمي کند. دليل اصلي عدم اشاره به ماده ۴٢ عبارت از اين است که در اين ماده فقط «تظاهرات» يا «محاصره» منظور شده و تحت عنوان «مأموريت»، هيچگونه حملات زميني به اراضي ديگر کشورها را در نظر نمي گيرد.

علاوه بر احاله وظايف جديد به سازمان ملل متحد در ليبي، قطعنامه شماره ٢٠٠٩ شوراي امنيت، يکسري تدابير ديگري، از جمله، لغو ممنوعيت ارسال اسلحه (بند ١٣ قطعنامه) را نيز در نظر گرفته است. نکته بسيار جالب توجه اين است که شمول اين بند به «همه انواع» اسلحه(!) و توجيه آن با اين عبارت که اين «تسليحات فقط در جهت تأمين امنيت و خلع سلاح» استفاده خواهند شد، چيزي را تغيير نمي دهد. قطعنامه، حسابهاي دو کمپاني نفتي (شرکت ملي نفت ليبي و زويتينة») را آزاد نموده ولي «ممنوعيت پرواز» را هنوز هم لغو نکرده است. پيشنهاد برخي اعضاي شوراي امنيت (از جمله روسيه و آفريقاي جنوبي) مبني بر افزودن يک بند داير بر لغو «پرواز ممنوع» به قطعنامه پذيرفته نشد. سفير روسيه، ويتالي چورکين (Vitali churkin) ضمن تأکيد بر جانبداري کشورش از قطعنامه و با اظهار اميدواري به اينکه شوراي امنيت مسئله «منطقه پرواز ممنوع» را در آينده نزديک حل خواهد کرد، رضايت طرف روسي را اعلام داشت. متاسفانه، در متن قطعنامه زمينه اين اميدواري بهيچوجه مشاهده نمي شود. در واقعيت امر، قطعنامه نشان مي دهد که شوراي امنيت بر «آمادگي خود» براي لغو منطقه پرواز ممنوع تأکيد مي کند، اما آن را به وجود «شرايط مساعد» و «اگر اوضاع اجازه دهد»، مشروط مي سازد. همانطور که مي بينيم، هيچ نکته دال بر «آينده نزديک» در اينجا ذکر نشده و ضوابط هم طوري تنظيم شده است که ترديد نسبت به نيات واقعي تنظيم کنندگان آن را رفع نمي کند.

روسيه و آفريقاي جنوبي موفق نشدند بند مربوط به پايان دادن فوري نسل کشي مستمر سياهپوستان در ليبي را در متن قطعنامه ٢٠٠٩ شوراي امنيتبگنجانند. «هشدارهاي» نمايندگان رسمي روسيه و آفريقاي جنوبي در مورد «تعقيب و اعمال خشونتهاي بي اساس برعليه آفريقائي تباران» نيز در متن قطعنامه نوشته نشد. برغم اين، سخن دقيقاًَ بر سر نسل کشي هولناکي است که بگفته نماينده روسيه در اجلاس ١۶ سپتامبر شوراي امنيت سازمان ملل متحد، جنايتکاران وابسته به شوراي موقت انتقالي، نه تنها آفريقايي نژادان ديگر کشورهاي آفريقايي، حتي سياهپوستان ليبيائي را نيز بدلايل نژادي مي کشند. در اين حال، تعريف حقوقي نسل کشي (Genocide) را هم نمي توان ناديده گرفت- کشتار انسانها در ليبي دقيقاًَ دلايل نژادي دارد. اين هم يکي از خصايل «حاکميت» جديد است که سازمان ملل متحد آن را در ليبي برسميت مي شناسد.

شوراي امنيت با دادن مأموريت به سازمان ملل متحد، در واقع به پيمان ناتو مأموريت داده است در زير پرچم سازمان ملل متحد، وجب بوجب خاک ليبي را طي عمليات نظامي به زير سيطره کامل خود در آورد. با اين وجود، همانطور که بررسي هاي حقوقي نيز ثابت مي کنند، برافراشتن پرچم سازمان ملل متحد در ليبي نمي تواند بر عمليات نظامي زميني مشروعيت بدهد. اقدامات سازمان ملل متحد نيز مثل عمليات ناتو غيرقانوني است… (تمام و يا اغلب تصميمات شوراي امنيت سازمان ملل متحد ثابت مي کند که تعريف اين سازمان بعنوان «اسب ترواي امپرياليسم» پر بيجا نيست. مترجم) *


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* بازگشت بهايم استعمار به ليبي


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration