The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

غلبه بر ساختارهاي قديمي قدرت

مصاحبه با ممدوح حبشي از حزب سوسياليست مصر / برگردان ناهيد جعفرپور

در باره ممدوح حبشي: وي سخنگوي سياست خارجي حزب سوسياليست مصر است.
پرسش: در صدر شوراي عالي ارتش مصر مردي قرار دارد بنام حسين تنتاوي که در زمان رياست جمهوري مبارک 20 سال طولاني وزير دفاع مصر بود. آيا چنين فردي و يا اصولا ارتش مصر در مجموع مي تواند مرحله گذار به نظمي واقعا دمکراتيک را طي نمايد؟
پاسخ: به هيچ وجه. اين ارتش همواره بخشي از رژيم سابق باقي خواهد ماند. من در باره رهبريت ارتش صحبت مي کنم. قشر کوچکي که نقش بسيار زياد و مهمي در همان زمان مبارک بازي کرده است. از زمان کودتاي نظامي ناصر در سال 1952 ارتش بر مصر حکومت داشته است و هيچگاه حتي ذره اي بوئي از دمکراسي نداشته است. شوراي عالي ارتش هم اکنون نقش سياسي در مصر بازي مي کند. موضوع بر سر اين است که تا حد امکان بخش اعظمي از ساختارهاي سابق را حفظ نمايند. البته با پايداري بيشتر زيرا که ديکتاتوري مستقيم ديگر پايدار نيست.
پرسش: آيا به واقع قدمهاي انقلابي هم وجود داشته است؟
پاسخ: بله. خدمت شما خواهم گفت. زيرا که به واقع قدم هائي برداشته شده است ـ تنها: آنچه که بدست آمد تحت فشار مردم در خيابانها بدست آمد و نه از اين بابت که ارتش به اين خواسته ها اعتقاد داشت. در آغاز زماني که جنبش هنوز نيرويش را داشت ارتش حتي مي خواست مجلس قديمي را که از طريق انتخابات قلابي برپا شده بود و همچنين کابينه مبارک را نگاه دارد. آنها همچنين نمي خواستند مبارک ودارودسته اش را در مقابل دادگاه قرار دهند. اما جلوي اين کار گرفته شد و من نام اين را دستاورد انقلابي مي نامم. جنبش بايد بيشتر وارد جزئيات شود و آنچيزي را که شعار جنبش بود يعني " مردم سرنگوني رژيم را مي خواهند" متحقق سازد. ازسرنگوني رژيم منظور سرنگوني سر رژيم نيست بلکه منظورسرنگوني تمامي کساني است که سال هاي سال به آن رژيم خدمت کردند. وارد جزئيات شدن به اين معني است که رهبريت کارخانه جات، بيمارستانها و وزارت خانه ها تغيير کنند. در آنجا هنوز کساني نشسته اند که رژيم مبارک را پشتيباني کردند. براي اين که اين افراد را از قدرت انداخت، ضروري است که اعتصاب کنندگان به خيابان ها گسيل شوند و خوشبختانه تا هم کنون چنين پيش رفته است. مردم سازمانها و اتحاديه هائي به وجود آورده اند و اين خود جنبش جديد مصر است. همچنين شوراي ارتش مي داند و بر اين امر آگاه است که مردم مي دانند که در ارتش همان اندازه فساد حاکم بود که در جامعه حاکم بود. حداقل به همان اندازه و شايد هم بيشتر و من بر اين باورم که بيشتر. چون در جامعه حتي اگر ظاهرا اما ماموراني بودند که در اين باره فکر مي کردند که پول هاي دولت کجا بايد برود اما در ارتش اين مسئله هيچگاه وجود نداشت حتي بطور اسمي و ظاهري هم نبود.
پرسش: اين به آن معني است که ميلياردها پولي هم که از آمريکا مي آمد به بودجه دولت جاري نمي شد بلکه مستقيما به دست ارتش مي رسيد؟
پاسخ: دقيقا. و اين مسئله تا امروز هم ادامه دارد. 1،3 ميليارد دلاري که سالانه براي ارتش مي آمد بطور آزاد در اختيار فرمانده کل قوا قرار مي گرفت. با اين پول رهبريت ارتش به طبقه اي حاکم تبديل شد و بسياري از امتيازات اقتصادي را در اختيار گرفت. يک بورژوازي کمپرادور.
پرسش: بيش از 70 حزب مي خواهند خود را براي انتخابات مجلس که آواخر نوامبر انجام مي پذيرد، کانديد کنند. اگر چه بسياري از جمله حزب سوسياليست هنوز بصورت رسمي جواز کميسيون انتخابات را نگرفته اند. براي بسياري پيگيري اين مسئله سخت خواهد بود. آيا رسانه ها در اين باره نقشي سازنده خواهند داشت؟
پاسخ: رسانه ها چون هميشه در دستان حاکمان خواهند بود. در اينجا هم چنين است. برخا به باور من رسانه ها تلاش مي کنند بيشتر مردم را گيج کنند. اينکه تعداد بسياري حزب وارد کارزار انتخاباتي خواهند شد، چيزي غير طبيعي نيست. اما بعد از زماني کوتاه بخش بزرگي از اين کانديدا ها حذف مي شوند. در حدود 10 حزب از اين شانس برخوردارند که وارد مجلس بشوند. البته متاسفانه اين شانس ها اساسا از طريق پول تعيين مي شوند. از زمان خلع قدرت مبارک پول بسيار زيادي به اين کشور جاري شده است. آنهم با اين هدف که کاري کنند که ظاهري دمکراتيک داشته باشد. در واقع نوعي ضمانت براي غرب.
پرسش: خطر بزرگ اين است که کارگزاران رژيم مبارک با حزبي جديد و نامي جديد مجددا بخشي از قدرت را از آن خود کنند.
پاسخ: حتي بيشتر از اين. نه تنها يک دمکراسي اسمي و ظاهري از صندوق هاي راي بيرون خواهد آمد بلکه ساختارهاي قدرتي رژيم سابق حفظ خواهند شد. به اين مفهوم که براي مثال دستگاه عظيم امنيت کشور همچنان برقرار خواهد ماند. تنها اسم آنرا تغيير داده اند. من همچنين از اين حرکت مي کنم که زير ساخت هاي تقلب در انتخابات هنوز موجودند. اينکه حاکمين کنوني هنوز هم وجود نظارت هاي بين المللي در انتخابات را رد مي کنند، دليلي براي اين ادعاست.
پرسش: آيا شما اين امکان را مي بينيد که اخوان المسلمين در انتخابات بيشترين آراء را بگيرد؟
پاسخ: بله من اين امکان را مي بينم چون آنها هم زير ساختار هاي خوبي دارند و هم از خارج پول فراواني دريافت مي کنند..
پرسش: تفاوت اساسي ميان حزب سوسياليست شما و ساير احزاب در کجاست؟
پاسخ: خواسته هائي که ما مطرح مي کنيم بسيار فرا تر از خواسته هاي اجتماعي است. ما خواهان حداقل دستمزد 1200 فوند مصري هستيم ( 156 يورو). در حاليکه دولت فعلي مي خواهد در فاصله چهار سال آينده حداقل دستمزد 700 فوند مصري (90 يورو) را برقرار کند. در برابر يک حداقل دستمزد قانوني به نظر ما يک حداکثر دستمزد قانوني هم بايد وجود داشته باشد. در مصر يک سري مشاور و وزير وجود دارند که ماهانه در حدود 750000 فوند مصري ( ماهانه 94000 يورو) دريافت مي کنند!
حتي درک ما از دمکراسي ما را از ساير احزاب متفاوت مي سازد. تنها انتخابات براي ما به مفهوم دمکراسي نيست. ما دمکراسي را بيشتر فرايندي در تمامي سطوح جامعه مي بينيم که هيچگاه بسته نيست. ما همچنين نقش اختصاسي ارتش را که از ده ها سال پيش بر مصر حاکم است را رد مي کنيم. ارتش نبايد فراتر از سياست قرار بگيرد بلکه بايد از سوي سياست کنترل شود. در مورد سياست خارجي ما بر عليه وابستگي به غرب در کل و آمريکا و اسرائيل بطور خاص مي باشيم.
پرسش: چپ هاي مصر پراکنده و تکه تکه شده اند و با احزاب بسياري وارد ميدان شده اند. آيا رقابت ميان آنها شانس انتخاب شدنشان را کاهش نمي دهد؟
پاسخ: بله. چپ ها تکه تکه شده اند. متاسفانه. اما روند همکاري هاي مشترک افزايش يافته است. ما ساير احزاب چپ را رقيب خود نمي دانيم. آنها رفيق هاي ما هستند و آنها هم ما را رفيق خود مي دانند. در ديدگاه هاي ما تفاوت هائي وجود دارد که ما به اين تفاوت ها احترام مي گذاريم. البته بعد از 60 سال ديکتاتوري و مبارزه زيرزميني چپ ها اين غير طبيعي است که به يکباره چنين فضا باز شده است و همه کاملا با هم همنظرند. البته احزاب قديمي و احزاب جديد وجود دارند که حزب سوسياليست مصر به احزاب جديد تعلق دارد. تاسيس حزب ما 18 ژوئن امسال بود. اتحاد سوسياليستي خلق هم درست قدمتش به اندازه ماست. يک حزب جديد ديگر حزب دمکراتيک کارگري است و همچنين حزب کمونيست مصر هم وجود دارد. گروه هاي کوچک ديگري هم وجود دارند که زياد مهم نيستند.
پرسش: اما اين خطر وجود ندارد که در خاتمه هيچ نماينده اي از احزاب چپ وارد مجلس نشود؟
پاسخ: نه. همچنين انتظاري ندارم ـ اما اين را هم نمي دانم که تا چه اندازه در انتخابات تقلب شود. اگر انتخابات منظم پيش رود براي چپ ها شانس خوبي وجود دارد که بتوانند چند نماينده چپ به مجلس بفرستند. اما آنها نخواهند توانست در تصميمات سياسي نقش داشته باشند.
پرسش: در تاريخ 9 اکتبر در قاهره زدوخورد سختي ميان تظاهرکنندگان و ارتش به وجود آمد. روزنامه آلماني " بيلد" و حزب دمکرات مسيحي از " تعقيب مسيحيان" حرف مي زنند. واقعا چه اتفاقي افتاد؟
پاسخ: تنش هاي مذهبي درمصر بيشتر مي شوند. همان آغاز سال و هنوز در زمان مبارک کليساي قديسين در آلکساندريا به آتش کشيده شد. تا به امروز هيچکدام از مسئولين اين واقعه به لحاظ قانوني تحت پيگرد قرار نگرفته اند. دليل مهم البته سهيم بودن دستگاه امنيتي در اين اتفاق است. همزمان کشتار 9 اکتبر صورت مي پذيرد. شاهدين عيني و گزارش هاي ويدئوئي گزارش مي دهند که عمدتا تظاهرکنندگان قبطي بطور خشونت بار بر عليه سربازان حرکت کرده اند. باز هم معلوم شده است که از نو ارگان هاي امنيتي و يا همدستانشان به تحريکات پرداخته اند.
در کشتار 9 اکتبر 24 نفر به قتل رسيدند و بيش از 300 نفر زخمي شدند که نشان دهنده مناسبات قدرتي است. رسانه هاي دولتي مانند تلويزيون مانند گذشته بجاي گفتن حقيقت و نشان دادن واقعيت از حاکمين پشتيباني مي کنند و تصوير هائي که مناسب حال حاکمين باشد پخش مي کنند. بار ديگر نشان داده شد که شوراي ارتش و دولت انتفالي اين هدف را ندارند که مصر را با امنيت و نظم براه دمکراسي بکشانند. عکس العمل آنها ثابت نمود که منافع آنها در اين نهفته است که بطورطولاني مدت امنيت در اين کشور برقرار نگردد. دقيقا توسط تنش هاي مذهبي کشور را به جائي بکشانند تا فرياد امنيت و نظم خواهي بالا رود و آنموقع بر عليه نيروهاي مترقي بپا خيزند.


[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration