The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

توپ ها براي کي به صدا در آمده‌اند؟

مهين شکرالله پور


از همان آغاز خيزش و جنبش هاي اوليه در جهان عرب، مردم جهان با نگاه موشکافانه و ريزبينانه نظاره‌گر حرکتهاي اعتراضي بودند که قرنها در اسارت اسلام و زير يوغ شريعت و حمايت آشکار دول غربي از ارتجاعي ترين نظام ها و رژيم ها قرار داشته‌اند. زنان ومردان با اراده اي راسخ و باور نکردني تصميم به سرنگوني حاکمان زورگو و ستمکاري کردند که قرنها مردم را در بند قيدو بندهاي ارتجاعي اسير کرده بودند. اعتراضاتي که براي همگي ما تازه و به نوعي غافلگيرانه بود .اتوريته تغيير و ابتکار عمل در اين کشورها از رهايي از يوغ عقب مانده‌‌ترين ديکتاتوري ها به ميادين آزادي کشيده شد. ايستادگي در مقابل حاکمان ديکتاتوري و حمايت دولتهاي عربي از اين ديکتاتوريها که سالهاي متمادي مردم را به صلابه کشيده بودند، به امري واقع بدل گشت. طنين پر خروش امواج انساني در خيابان هاي عربي که هم چون صحراهايشان خشک و بي تحرک مي نمود، محروم ترين زنان را به وسوسه انداخت، رعشه لرز و خوف بر پيکر فرتوت ارتجاعي ترين رژيم ها انداخت و دول غربي را که عامل اصلي در سرپا نگهداشتن چنين رژيمهايي براي چپاول ثروت و منابع آنان بوده‌اند، به موقعيت ضعيفتري سوق مي داد..
خيل زناني را ديديم که با مشتهاي با اراده و اميد از بيغوله‌هاي تنگ و تاريک و اندرون خانه ها به ميدانهاي آزادي پرتاب شدند و عليه نابرابري و ستم، سلطه و ديکتاتوري شوريدند. در خيابان ها و ميادين زخمي و کشته دادند، اما عقب ننشستند، سازش نکردند و به کساني که آنان را به درون خانه هايشان ترغيب ميکردند اعتناعي نداشتند و به نظام مردسالاري و حاکمانشان نه گفتند. اين زنان بودند که مشوق ادامه مستمرمبارزه براي مردان شدند و اين اتحاد عمل را براي آينده روشن درحکومتي برابرخواه در تمامي آن دوران خواستار شدند . زنان تونس، يمن ، مصر،ليبي ، سوريه برعليه نابرابري و تبعيض جنسيتي و جامعه پدرسالاري در صف اول اعتراضات قرار داشتند. ولي به نظر مي رسد که پيمودن اين راه پرسنگلاخ هنوز مستلزم پيکار و رنج و مشقت و ايستادگي محکم تري است. سرانجام چه و به کجا کشيده خواهد شد.
چه دردناک، بهارعربي خيلي زود به خزان پاييزي تبديل شد.
وحشت من نه از پاييزعربي بلکه زمستان سرد و سوزناک عربي براي زنان در ليبي، تونس ، يمن ،مصر و..........، زناني که در لحظه لحظه خيزش و جنبشهاي ماههاي اخير درکشورهاي عربي که رکن اصلي اين حرکتها و خيزشها بوده و بي محابا در تمامي عرصه ها مهر و نشان خود را حک کرده بودند . تاريخ اين مبارزات، حضور هميشگي در تحولات و حرکتهاي ماههاي اخيراين کشورها غير قابل انکارناپذير است . زناني که در صحنه هاي اجتماعي و حقوقي، انساني و جنسيتي حذف و تحقيرشده اند. با حضورو فداکاري مستمرو پيگيرانه در سقوط رژيم هاي ديکتاتوري نشان دادند بدون مبارزات هميشگي، مستمر و فداکاري زنان در عصرهاي مختلف هيچ مبارزاي بدون حضور آنان هرگز متحقق نمي شود.
تونس يکي از کشورهاي اسلامي که کنواسيون رفع تمام انواع تبعيض عليه زنان را در سازمان ملل بدون هيچ قيد و شرطي پذيرفته است و طبق آمارهاي مشخص درصد زنان شاغل تونس غير قابل مقايسه با کشورهاي عربي است. نزديک 23% از نمايندگان پارلمان در حکومت بن علي را زنان تشکيل ميدادند ودر مرکز آموزشي 51% تا رده هاي عالي را به خودشان اختصاص داده بودند.72%از مشاغل در وزارت بهداري از آن زن بود.
ولي با اين آمار سهم زنان در حکومت آينده به چه سرانجامي رسيد در انتخابات اخير چيزي نبود بجز اينکه دوباره حکومت اسلامي، قوانين اسلامي و شريعت بر قرار شود. با اين اوصاف آينده اين زنان به کجا کشيده خواهد شد؟ زنان هوشمند و برابرطلب با درک والاي از آزادي که در ميداين تونس با خواندن سرود هاي آزادي نگاه آزاديخواهان جهان را به همراه خود داشتند.

من ستاره اي هستم در ميانه تاريکي
من خاري هستم در گلوي ظالم
من بادي هستم که آتش آن را گزيد
من روح کساني هستم که فراموش نمي شوم
من صداي کساني هستم که نمي ميرند
من آفريده ام از گل هاي آهن
با شور و شعفي بيکران
اميد هاي تازه را براي زندگي نو
با نسيم و باران هاي فراوان نويد مي دهم

ترانه اي که در تونس به ترانه آزادي شهرت يافت با صداي عامل مثلوثي
در آينده نامشخصي که مردان متصور شده اند زنان در کجا قرار ميگيرند؟
پس از سقوط حکومت معمر قذافي و کشته شدن در هواي شادماني، شور و شوق مردم ليبي با سخنان مصطفي عبدالجليل رهبر شوراي انتقالي ليبي به مناسبت آزادي ليبي که اظهار داشت "قوانين کشور بر اساس شريعت و دستورات قرآني تنظيم ميشود و قانون تک همسري لغو خواهد شد و به جاي آن چند همسري بر قرار خواهد شد." همه آزاديخواهان و بلاخص زنان برابري طلب و آزاديخواه را شوکه کرد. آيا هزاران کشته براي بر قراري قانون چند همسري ؟ اين چه اولويتي است که از فرداي پيروزي مبارزه رهبران مرتجع بدان تاييد ميزنند؟ تاريخ بار ديگري به نوعي تکرار شوم اسارت زنان را رقم زد. تاريخ سرنوشت شوم و نکبت بار زنان ايران در 33 سال گذشته گواه درد و رنجهاي ماست.......
در قرن مدرنيته و در شرايطي که بسوي جامعه آزاد جهاني گام بر ميداريم زنان همچنان در برابر خواست جوامع مردسالاري که سهم شان از جامعه و اجتماع تا محيط خانواده جز ستم و رنج بي حقوقي، تبعيض، خشونت جنسي و نابرابري چيزي ديگري نبوده است. اين آزار، تحقير، خشونت و بي حرمتي هر روزه در خانواده و جامعه به انواع مختلف با قوانين ضد بشري و ارتجاعي ديني و شريعت، وادار کردن زنان و رفتن به کنج خانه ها و در نتيجه تحميل خودسوزي و خودکشي، گسيل و فروش زنان در بازارهاي جهاني و ادامه رواج تن فروشي، تبعيض هاي پياپي در محيط کارموقعيت زنان را در اين جامعه به عيان نشان ميدهد. اين چه سرنوشتي است که زنان بايد همچنان در اسارت قوانين و احکام شريعت 1400 سال پيش باشند و مردان خوشحال و سر مست از اين "پيروزي" گردند و اين خود نشان دهنده آن است هرگونه نظر و تفکري که امروز به زنان بشود در جامعه آتي برايشان ساخته خواهد شد.
مسئله حجاب و قوانين شريعت و تدوين آن درقانون اساسي ايران در سال 1357جامعه ما را هزاران سال به عقب سوق داد و تاثيرات مخرب و ويران کننده آن را امروز به عيان ميبينيم که چه جامعه اي را براي ما ساخته شد. در اين 33 سال بجز عقب ماندگي خفقان ، سرکوب ، زندان ، اعدام ودر همه حال زن ستيزي براي ما زنان دستاوردي نداشت.
اين مسئله اتفاق تازه‌اي براي ما زنان نيست ايران، افغانستان،عراق، مصر، تونس و ليبي خود نمونه هاي است که زنان در اين حرکتها نتوانستند به خواسته هاي بر حق شان برسند و قافله را به راحتي از همان اول باختند. ما بايد از تاريخ سراسر ستم و تبعيض مان درس بگيريم. ديگر سکوت جايز نيست .
سکوت يعني اسارت دوباره، زنان برده و فرمانبردار نيستند انسانند و حق حيات بشري را دارا ميباشند. نبايد در برابر اين تحجر سکوت اختيار کنند. صداي اعتراض بايد رسا و گويا باشد اعتراضي که هم اکنون در قالب ائتلاف گروهي، وبلاگي و سازمانهاي زنان بلند شده است. نشان تبعيض و خشونت عليه زنان است که يک امر جهاني است. عليه حذف عمدي زنان که امروزه امري متداول در جنبشهاي اخيرشده است بايد به يک مبارزه متشکل و سازمان يافته متوسل شد. در نبود تشکلهاي جنبشهاي اخيرکه باعث به کنار گذاشتن زنان و گرفتن دستاوردهاي که در طول مبارزاتشان گرفته شده است، امري عادي دانسته و در اين رابطه زنان نتوانسته اند اعتراضي نسبت به اين قوانين به شکل متشکل و سازمان يافته انجام دهند.
لزوم داشتن تشکلهاي مستقل مختص زنان امري الزامي و ضروري را به وضوح به ما نشان ميدهد. سازمان يافتگي تشکلهاي مختص زنان در مبارزات اخير و ضرورت نهادهاي زنانه را امري حياتي در مقابل هر حرکت و اعتراضي نمايان ميکند. زنان بايد بطور سازمان يافته و متشکل و مستقل با طرح و مانيفيست خود حضور داشته باشند تا مردان مرتجع و لوکس شده ولي با همان تفکرات ارتجاعي به راحتي نتوانند حقوق زنان را به ناديده بگيرند. ما زنان هم هيچ گاه در مقابل آنان گذشتي نخواهيم داشت. تنها راه ادامه کاري و نيل به اهداف مشخص و رسيدن به خواسته هاي بر حق براي ايجاد جامعه آزاد و خالي از هرگونه تبعيض و نا برابري جنسيتي داشتن تشکلهاي مستقل مختص زنانه يکي از ضرورتهاي عاجل در اين برهه از تاريخ ميباشد. بدون در نظر گرفتن اين مسئله حقوق شان به راحتي خورد ميشود وبا تدوين و قانوني کردند قوانين ديني و شريعت در زندانهاي نامريي گرفتار ميگردند.[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration