The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

چپ بايد از نو ظهور کند

برگردان ناهيد جعفرپور


اولين انتخابات بعد از سرنگوني مبارک. 28 نوامبر در مصر انتخابات انجام مي پذيرد. مصاحبه در باره انتخابات مصر با اکرم اسمائيل عضو اتحاد سوسياليستي خلق مصر
Peter Schäfer,
قاهره

در باره اکرم: اکرم اسمائيل 31 ساله بعنوان مهندس ماشين بکار مشغول است ودر قاهره زندگي مي کند. وي از سال 2006 عضوي فعال براي سازماندهي همکارانش بوده است و از سال 2008 تا 2011 حزب چپ تاگامو را رهبري نموده است. بعد از انقلاب 25 ژانويه وي اتحاديه مترقي جوانان انقلابي را تاسيس نمود و از ژوئن 2011 عضو فعال اتحاد سوسياليستي مردم مصر مي باشد.


پرسش: حزب اتحاد سوسياليستي مردم تنها حزب چپي است که بعد از سرنگوني مبارک بنيان گرديد. نظر شما در رابطه با انتخابات 28 نوامبر مصر چيست؟

پاسخ: ما انتظار حضور قوي در اين انتخابات را نداريم. در مصر هنوز هم انتخابات مسئله اي سياسي نشده است: فاميل هاي بزرگ، تفکرات قبيله اي وفرقه گرائي مذهبي در انتخابات آتي هم نقش مهمي را بازي خواهند نمود. چند نفر از کانديدا هاي ما اما به پارلمان راه پيدا خواهند نمود. اگر ما بتوانيم 10 نماينده به پارلمان بفرستم پيروزي بزرگي بدست آورده ايم.

پرسش: شما تصميم گرفته ايد در انتخابات شرکت کنيد در حالي که چپ هاي ديگر مخالف هستند. دلائل شما و آنها چيست؟

پاسخ: اگر که اسلامي ها و عناصر سنتي بر مجلس تسلط يابند اين انتخابات مي تواند مرگ انقلاب را معني دهد. به اين دليل برخي از نيروهاي انقلابي بر عليه شرکت در اين انتخابات هستند. آنها از اين حرکت مي کنند که ما هيچ شانسي نداريم. اما ما فکر مي کنيم که چپ ها و نيروهاي انقلابي بايد در تمامي مجادلات سهيم باشند. ما مي خواهيم پروژه هاي راديکال و دمکراتيک انقلابي را در ميان مدت به بديل انتخابات تبديل کنيم. ما بعنوان حزب چپ مردم مصر مي خواهيم در سياست آتي مصر وزنه اي باشيم. نيروها نمي توانند به اثبات برسند و يا در مبارزات اجتماعي دخالت گر باشند اگر که در زندگي سياسي جامعه سهيم نباشند. حتي اگر که اين زندگي سياسي از سوي منطق عناصر سنتي و فرقه هاي مذهبي کنترل گردد. بايد در اين سياست شرکت کرد تا بتوان به نيروئي بلقوه تبديل شد. ما بايد تلاش کنيم بر گفتمان تاثير بگذاريم. ميليتانت بودن به مفهوم اين است که دائما بخشي از روند سياسي باشي حتي اگر که اين روند نابالغ و ناپخته باشد. بايد شرکت داشت تا همه جا بتوان در مقابل نيروهاي سنتي و فرقه هاي مذهبي با تمام قدرت ايستادگي نمود و در مقابلشان موضع گرفت.

پرسش: در ميان يک سيستم که در آن نمي توان وابستگي هاي سياسي و فاميلي را از هم جدا نمود چگونه يک گروه کوچک مانند حزب شما مي تواند حضور خود را نمايان کند و به بهترين نتيجه در انتخابات دست يابد؟

پاسخ: ما بايد تلاش کنيم نيروهاي فعال انقلاب را بعنوان گردانندگان ساخت يک فضاي سياسي و دمکراتيک در مقابل عناصر سنتي و فرقه هاي مذهبي به صحنه بکشانيم. همانطور که گفتم موضوع در اينجا بر سر مبارزه عليه تفکرات قبيله اي و فرقه گرائي مذهبي و تفکرات نازل سنتي است. بنا براين ما فعالان سياسي و اتحاديه هاي کارگري را کانديد مي کنيم تا نقش مهمي را در تحولات انقلابي، اعتصاب و حمايت از سازمانهاي مستقل بازي نمايند.

پرسش: دقيقا اين انتخابات چگونه پيش خواهد رفت؟

پاسخ: حزب برابري و توسعه مصر و حزب آزادي مصر در انتخابات شرکت دارند همچنين کانديداهائي از ائتلاف جوانان انقلابي شرکت مي کنند. اين ها تشکيل شده اند از گروه هاي جواناني که تحولات انقلابي را از 25 ژانويه سازماندهي نموده اند. همچنين جواناني که براي عدالت و آزادي حرکت مي کنند و جنبش 6 آپريل را تشکيل مي دهند. افزون براين جريانات و احزابي که هنوز بطور رسمي اعلام موجوديت نکردند هم در اين انتخابات کانديد شده اند. آنها اعضاي جوان اخوان المسلمين هستند که در مقابل رهبريت قرار گرفته و نمي خواهند در آن حزب باشند. آنها با موضع راديکالشان در باره ادامه روند انقلاب در مقابل اهداف سازمان مادر قرار گرفته اند.

پرسش: حزب شما در حال حاضر 6000 عضو رسمي دارد. بنظر مي رسد براي کشوري چون مصر با 70 ميليون جمعيت زياد نباشد. همزمان شما موفق شديد در فاصله 6 ماه حزبي را تشکيل دهيد که روند ثبت خود را بپايان رسانده و ليست انتخاباتي با حضور جغرافيائي تهيه نموده است. آيا اين تناقض ندارد؟

پاسخ: رژيم سابق مصر نيروهاي سياسي را سرکوب و ايزوله نمود و فضائي غير سياسي را به وجود آورد. ما از رژيم قبلي احزابي بسيار ضعيف را به ارث برديم. همچنين نيروهاي اسلامي که بعنوان تنها نيروها در دوران سرکوب عملکرد داشتند. براي ما تاسيس يک حزب چپ بعد از انقلاب يک مبارزه طلبي بود. بازيگران ليبرال و اسلامي هم احزاب خود را بسيار سريع بعد از انقلاب تاسيس نمودند و حمايت هاي مالي فراوان دريافت کردند.

وجود سازمان هاي چپ در شکل حزب بسيار مهم مي باشند. تا بتوانند در زمان بعد از انقلاب از نو حضور فعال داشته باشند. ما در تمامي مصر از گروه هاي چپ سنتي و کانديداهاي چپ حمايت خواهيم کرد. هم چنين از صد ها انسان جوان که از طريق انقلاب سياسي شده اند. ما بدين طريق قانونا 5000 عضو با 300 نماينده از ده استان را به ثبت رسانده ايم. اگر ما از اين حرکت کنيم که زندگي سياسي مصر هنوز کافي و مهيا نيست و انسانهاي فعال سياسي در اقليت هستند پس تعداد اعضاي ما کم نيست و اين تعداد کم کم رشد خواهد کرد.

پرسش: بيش از نيمي از کانديداهاي شما انسانهاي جوان زير 35 سال هستند و يک چهارم آنها زن مي باشند. جوانان و زنان چه چيزي را در اين ليست انتخاباتي شما جالب مي بينند؟

پاسخ: زنان در حزب ما در مجموع نقش مهمي را بازي مي کنند. به ويژه در شهرهاي بزرگ. چهار زن که در ليست ما هستند در انتخابات دبير خانه ما انتخاب شدند. آنها در دبير خانه با 11 مرد حزب را رهبري مي کنند. در مناطق روستائي و شهرهاي کوچک سهم شرکت سياسي زنان با مشکل روبروست. با وجود اينکه در آنجا ها اعضاي زن زيادند اما مردان با تجربه در سازمان حزب بروشني بيشتر از زنان مي باشند. اما براي حزب قوت و تقويت زنان اهميت فراوان دارد. کميته کار ما بسرپرستي فاطمه رمضان که زني با تجربه از اتحاديه کارگري است و 40 ساله است خود را روي تشويق زنان و سهيم کردن آنها در امور رهبريت متمرکز نموده است. برخي از عملکردهاي فاطمه روشن نمود که زماني که زنان فعال سياسي بشوند از شکل گيري رهبري اي با نقش سنتي جلوگيري خواهد شد. زنان جوان فعال چپ نقش مهمي را در بلوک چپ و سازماندهي و شرکت فعال زنان در اعتراض ها داشتند. سهم شرکت زنان در رهبريت هاي قديمي و جنبش هاي سياسي گذشته بسيار کم بود. براي مثال تنها تعداد کمي زن در ميان شخصيت هاي شناخته شده جنبش کفايه وجود داشتند. يکي از آنها کريمه ال هفنوي است که در بالاي ليست انتخاباتي ما قرار دارد. اما در مجموع ما در ليستمان چهره هاي شناخته شده زن کم داريم و بيشتر کارگران زن و فعالان جوان زن که آنها هم در سطوح ملي شناخته شده نيستند و تنها در سطوح منطقه اي آنها را مي شناسند. در واقع اين خود يک اعلام مبارزه طلبي در جامعه اي است که تصورات سنتي از يک نماينده مجلس دارند که بايد حتما يک مرد قديمي پرنفوذ و شناخته شده باشد.

پرسش: و گروه هاي جوانان؟

پاسخ: گروه هاي جوان انقلابي بايد در روند سياسي جذب شوند و با کمک انتخابات به جامعه مصر معرفي گردند. البته اين آسان نيست زيرا که غالب ائتلاف هاي انتخاباتي زير نفوذ احزاب بزرگ قرار دارند آنها از کانديداهاي جوان حمايت نمي کنند و از آنجا که شانس حمايت خانواده هاي بزرگ و قبيله ها از آنها زياد نيست، اين کار مشکل خواهد بود. حزب ما تصميم گرفته است که اين گروه هاي جوان را بپذيرد و در راس ليستمان قرار دهد. براي ما اتحاد گروه هاي جوانان انقلابي جزئي از يک حزب سياسي است که البته اين مسئله براي آنها هم جذاب است. دقيقا اين مسئله به محتواي کار ما هم برمي گردد که ما آنرا با جوانان مطرح مي کنيم. اسم ليست انتخاباتي ما " انقلاب ادامه دارد" است.[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration