اسناد سازمان


   اساسنامه جديد

   قطعنامه سياسي کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

قطعنامه‌ در مورد فدراليسم در ايران

قطعنامه درباره ائتلاف ها و وحدت حزبي

مبارزات زنان و جايگاه آنان

 

 

اسناد کنگره های سازمان


 اسناد سومين کنگره سازمان / تابستان ١۳٧٧
 اسناد چهارمين کنگره سازمان / تابستان ١۳٧۹
 اسناد پنجمين کنگره سازمان / تابستان ١۳۸١
 اسناد ششمين کنگره سازمان / تابستان ١۳۸۳
اسناد هفتمين کنگره سازمان / تابستان ۱۳۸۵
اسناد هشتمين کنگره سازمان / تابستان ١٣۸٧
اسناد نهمين کنگره سازمان / تابستان ١۳۸۹