اسناد کنگره ششم


گزارش ششمين کنگره سازمان


اسناد مصوبه

 

     اوضاع سياسي چشم انداز، مواضع و سياستهاي ما

 

  قطعنامه درباره اتحادها و ائتلافها

 


 

اسنادی که به تصويب نرسيدند

 

     قطعنامه درباره اصلاحاتي در امر سازماندهي تشكيلات

 

     قطعنامه پيرامون اوضاع ايران و منطقه و وظايف ما


 

مطالب رسيده به کنگره ششم