اسناد کنگره هفتم

مرداد ماه ۱۳۸۵/ ژوئيه ۲۰۰۶


گزارش هفتمين کنگره سازمان


اسناد مصوبه

 

قطعنامه درباره اوضاع سِاسی، چشم اندازها و سياست ما

قطعنامه درباره ائتلاف ها و وحدت حزبي
قرار کنگره در رابطه با اصلاحاتي در ساختار تشکيلاتي
 


پيام های کنگره

ابراز همدردي شرکت کنندگان در کنگره هفتم  با قربانيان جنگ در لبنان

به خانواده ها و بازماندگان کشتار جمعي سال ۶۷ در زندان ها
 

 


سندی که به تصويب نرسيد

قطعنامه پيرامون عام ترين روندهاي سياسي و مهمترين وظيفه ما

 


پيام های سازمانهای سياسی  به کنگره هفتم

حزب دمکرات کردستان ايران

شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران

کوموله - سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

سازمان فدائيان خلق ايران( اکثريت)

 


مطالب رسيده به کنگره هفتم