اسناد کنگره هشتم

مرداد ماه ١٣٨٧/ ژوئيه ٢٠٠٨


گزارش هشتمين کنگره سازمان


اسناد مصوبه

 

قطعنامه درباره اوضاع سِاسی، چشم اندازها و سياست ما

قطعنامه درباره ائتلاف ها و وحدت حزبي
 


سندی که به تصويب نرسيد

قطعنامه پيشنهادي  در باره بحران اتمي
 

 


پيام های سازمانهای سياسی  به کنگره هشتم

حزب دمکرات کردستان ايران

حزب دمکرات کردستان

شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران

حزب کومه‌له‌ کردستان ايران

کومه‌له زحمتکشان کردستان

سازمان فدائيان خلق ايران( اکثريت)

 


مطالب رسيده به کنگره هشتم