اسناد کنگره نهم

تير ماه ۱۳۸۹/ ژوئيه ٢٠١٠


گزارش نهمين کنگره سازمان


اسناد مصوبه

 

قطعنامه سياسي کنگره نهم

قطعنامه‌ در مورد فدراليسم در ايران

 قرار ها
 


سه سند پايه قطعنامه سياسی

تحليل اوضاع سياسي، چشم انداز و سياستهاي ما

ارزيابي از جنبش اعتراضي و آزاديخواهانه مردم ايران (جنبش سبز)، اهداف مرحله اي، برخي ارزش ها و روش هاي ما
قيام ۲۳ خرداد ۸۸ و جنبش برآمده از آن و وظايف ما
 

قطعنامه پيشنهادی که در کنگره به رای گذاشته نشد

در باره وحدت

 


پيام های سازمانهای سياسی  به کنگره نهم

حزب دمکرات کردستان ايران

 حزب کومه‌له‌کردستان ايران

دفتر سياسي حزب دمکرات کردستان

پيام شورايعالی جبهه ملی ايران – اروپا

شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران

هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فداييان خلق ايران(اکثريت)

 

 


مطالب رسيده به کنگره نهم