The Union Of People's Fedaian Of Iran
اخبار    سرسخن    مقالات سیاسی    اعلامیه ها    ديدگاه ها    کارگری    زنان    دانشجویی    مسئله ملی    اجتماعی    رويدادهای بين المللی    برای جهانی دیگروسوسياليسم    حقوق بشر    گفتارهای رادیویی    یادها    در راه کنگره    اعلان ها    موضوعی    گفتگو      
صفحه اول معرفي و تاريخچه  |   اسناد سازمان  |   آرشيو  |   پيوندهاي ديگر  |   آدرس هاي ما  |   آرشيو مقالات

اتحاد ضرورت هميشگي طبقه کارگر

کارگران فلزکارمکانيک

اتحاد ضرورت هميشگي طبقه کارگر
شهريار ديگري از ميان ما رفت
خبرنامه فلزکار شماره 42
گزارش روز کارگر در ايران
چه بايد کرد؟
مهار گراني با دست هاي خيانتکار سرمايه داري انگل تجاري
همگامي جنبش کارگري جهاني با مردم ايران
پيروزي ديگري براي جنبش کارگري
جغد يک درصد
بيانيه فدراسيون جهاني سنديکاهاي کارگري به مناسبت اول ماه مه
بيانيه جمعيت دفاع از کودکان کار وخيابان
قهرمانان گمنام جنبش کارگري ايران
محدوديت براي فعالين کارگري به نفع چه کساني است؟
اتحاد، ضرورت هميشگي طبقه کارگر
بسياري ازما مي پرسند،چراامسال برخلاف سالهاي گذشته تشکلهاي کارگري اطلاعيه اي واحد در روز کارگرصادرنکردند.چرا کارگران فلزکارمکانيک در امر وحدت اين گروهها پيشقدم نشد؟
هرساله کارگران فلزکارمکانيک قبل ازعيد فراخواني جهت همگرايي گروههاي کارگري در رابطه با روزکارگرمنتشر مي کرد وهمه گروهها را به وحدت حول اين روز فرا مي خوانديم.امسال به دليل شرايط ويژه اي که سنديکاي کارگران شرکت واحد داشت درآخرين روزهابيانيه خود را منتشر کرد. متاسفانه درسال گذشته اتفاقاتي باعث جدايي گروههاي کارگري ازهم شد.1- شرکت بعضي ازگروهها در کنفرانسي درترکيه به دعوت شخصي بنام اريک لي 2- يکسونگري واتهام زني هاودخالت هاي بي مورد گروههايي درمسايل داخلي گروه ديگر باعث اين دورشدن ها شد.اما تنهاتشت گروههاي کارگري خارج از حکومت را تنها دربرنمي گرفت،بلکه حتا خانه کارگر هم با تمام امکاناتش نتوانست بيش تر از 33 اتوبوس،که يک اتوبوس به دانشجويانش اختصاص داشت ،راجمع آوري کند.هرچندکه درمقابل 33 اتوبوس آورده شده به ورزشگاه کارگران معتمدي در دروازه غار، 8 ون واتوبوس وماشين هاي نيروهاي انتظامي خودنمايي مي کرد.واين درحالي است که موج گراني وبيکاري جامعه کارگري را در نگراني عميقي فرو برده است. افزايش18 درصدي دستمزد کارگران درمقابل تورم4 درصدي اعلام شده توسط آمارهاي دولتي ،زندگي زحمتکشان را بامخاطره روبرو ساخته است.سال جديد کارگري سالي پُراز تشويش براي مزدبگيران خواهد بود.هولناکترين موضوع براي مزدبگيران افزايش اجاره خانه هاست، که حداقل 60درصد درآمد آنان را مي بلعد.چرا درحالي که مطالبات کارگران هر روزفشرده تر مي شود فعالين کارگري نمي توانند دراين بستر رشد کنند؟وحتا نمي توانند بر روي موضوعاتي همچون حق تشکل ،پرداخت دستمزدهاي معوقه،قراردادهاي سفيدامضا موضعي مشترک اتخاذ کنند؟متاسفانه نه تنها درتشکل هاي کارگري بلکه درجامعه هم هنوز معناي گسترده دموکراسي واتحاد درک وآموزش داده نشده است.بعضي از گروهها مي خواهند رهبري راقبضه کنند ودرنوشتن اطلاعيه روزکارگر فقط نوشته آنان ملاک قرارگيرد وبه اعتراضات وپيشنهادهاي ديگران کوچکترين اعتنايي ندارند.بعضي ازگروهها قبل از روزکارگر وحتا درسفرهاي نوروزي تلاش درجمع آوري نيرو براي جلسات روزکارگرمي کنند، تابا شکل دهي گروهي بقيه گروهها ي کارگري را تحت فشار براي قبولاندن سياست هايشان بکنند. بعضي ازگروهها فقط در روزهاي نوشتن اطلاعيه روزکارگر پديدارمي شوندتا سال ديگر.گروههايي که هيچ پشتوانه اي ندارندوتنهابااسم دراين جلسات شرکت مي کنند،واگر ازاين گروهها پرسيده شودکه در طول سال چه کرده ايد؟پاسخي ندارند،بدهند.تمام تلاش اين گروهها استفاده از شان ومنزلت سنديکايي ها در داخل وخارج ازکشوراست.گروههاي ذکرشده بالا درسال گذشته کارگران فلزکارمکانيک را به خاطر داشتن مواضع روشنش که دراطلاعيه ها ونشريه پيام فلزکارمنتشر مي شود متهم به وابستگي به حکومت کردند وحتا ازدعوت مابراي جلسه اول ماه مه نيز خودداري کردندکه با پايمردي سنديکاي کارگران شرکت واحد مجبوربه پذيرش ما شدند اما يکسونگري ها باعث دلخوري کارگران فلزکارمکانيک شد و حتا سنديکاي کارگران هفت تپه هم مبادرت به صدور اطلاعيه اي خارج از چارچوب ديگر تشکلها نمود. امسال متاسفانه همين روند باعث شد تافاصله ها بيشترشده وبه چندين اعلاميه منجرشد.وحتا کار بدانجا رسيدکه از ارسال اطلاعيه هاي خودبه کارگران فلزکارمکانيک ،که آدرسمان رانيز دارند ويک کار بسيارمعمول مي باشد هم دريغ شد.درصورتي که ما درسال گذشته با توجه به اعتراضمان نسبت به شرکت در کنفرانس ترکيه ازامضاي نامه ي اين گروه که به وزارت کارنوشت شده بود مضايقه نکرديم.يا روساي گروهي که براي جمع کردن نيروبراي اطلاعيه روزکارگر رفته بودندبا دوستان ما ديدار ودوستانمان آنا ن رابه همگرايي فراخواندند.
به نظرما اتحاديعني توافق برسرحداقل ها ودمکراسي يعني داشتن مواضع مستقل ودخالت نکردن در مسايل داخلي سايرگروهها.گروههايي که براي اتحادشرط قايل مي شوند،به اين تفرقه دامن مي زنند.آنان نياموخته اند که در راه امر اتحاد شرط وشروط باعث فشرده ترشدن صفوف نمي شود،بلکه اين تعامل و گفتگوست که حداقل ها رامشخص ودرحول اين حداقل هاست که اتحادشکل گرفته وگسترده تر مي گردد. آنچه که رويدادبه ضرر فعالين کارگري وتشکلهاي کارگري وجنبش کارگري ايران است.ماهمانطورکه در اطلاعيه روزکارگر عنوان کرديم ازهمه زندانياني که درجهت کارصنفي دستگيرشدند،اعم ازکارگر وکارمند،روزنامه نگار، وکلا،حتاخانه سينماهم حمايت کرده وخواستارآزاديشان هستيم.تفاوت درانديشه ها،موضع گيري هاوسليقه هاامري است عادي که بايد درنظرگرفته شود.
به نظر کارگران فلزکارمکانيک حداقل توافقات مي توانداين موارد راشامل گردد: 1- حق داشتن تشکل آزادانه 2- پرداخت کليه حقوق عقب افتاده کارگران 3- مجازات کارخانه هايي که حقوق کارگران رابه موقع ويااصلا پرداخت نمي کنند. 4- حق دستمزدي که تکافوي زندگي يک خانواده کارگري رابدهد. 5- لغو هرگونه قرارداد،چه موقت وسفيدامضا که موجب عدم امنيت شغلي کارگران مي شود. 6- اصلاح قانون کار به نفع کارگران.اين خواسته ها مي تواند برطبق اعلاميه حقوق بشر،منشورجهاني سنديکاها، مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي کار، قانون اساسي (بخش حقوق ملت)،قانون کار.پيشنهاد کارگران فلزکارمکانيک به همه گروههاي کارگري همگرايي واتحاد عمل در موارد بالاست،که مي تواند کارپايه اي باشدبراي تفاهم هرچه بيشترگروههاي کارگري.ما منتظر پاسخ گروههاي کارگري هستيم.
دبير هيات تحريريه پيام فلزکار


بيا تا بگويم که ما کيستيم جهانخواره را جيره خوارنيستيم
به دنبال عدليم وصلح ورفاه نه همنوع را عمر کردن تباه
چنين است آيين و ايمان ما
به دنياي آشفته از اغنيا علي جعفري(کارگر)

بيانيه فدراسيون جهاني سنديکاهاي کارگري به مناسبت اول ماه مه :
ثروت،به توليد کنندگان آن تعلق دارد!
فدراسيون جهاني سنديکاهاي کارگري،همبستگي برادرانه خودرابه همه برادران وخوهران زحمتکش خود در سراسرجهان اعلام مي دارد.اول ماه مه روزي است که نقش اجتماعي انکارناپذيرما درتوليدهمه ثروت جهان را يادآوري مي کند.اين روز،قدرت شکست ناپذيرما که اتحادطبقاتي مان ضامن آن است، در تغييرجهان بنابرنيازها وتوانايي هاي مان وساختن دنيايي مطلوب وتوام باصلح وهمبستگي برادرانه را نشان مي دهد.فعاليت هاي انگلي شرکت هاي بزرگ مانع عملي شدن اين آمال اند.تنهاغارت استثمارگونه منابع وثروت درجهت منافع آزمندانه خودوبه حساب مردم،ونيز تخريب محيط زيست ميسراست. در شرايطي که سرمايه داري جهاني دچاربحران وسيع وگسترش يابنده خوداست،مارقابت شديد داخلي امپرياليستي راشاهديم.ودرپي اين بحران،امپرياليسم درمنطقه هاي بيشتري ازجهان قدرت خود در مهار منبع هاي توليد ثروت وکار ارزان،از دست مي دهد.رقابت هاي بي رحمانه شان شدت يافته است،وجنگ هاي منطقه اي ودخالت هاي امپرياليستي در امورکشورهاگسترش پيداکرده اند.اين رقابت بين امپرياليستي،منطقه هاي جنگي وبحراني بيشتري رابرپامي دارد.اثرگذاري اين رقابت ها،وضعيت هاي جنگي،وبحران سرمايه داري در زندگي مردم وحشتناک است:
* 16%جمعيت جهان از سوء تغذيه رنج مي برند،
* بيکاري هرلحظه افزايش مي يابد،
* ازهرشش نفر،يک نفردرپهنه جهان ازآب آشاميدني بهداشتي بي بهره اند،
* بيش از 100ميليون نفربي خانمان اند.ميليون هانفردربيغوله هازندگي مي کنند.صدهاميليون نفريااجاره نشين اندويابه منظور داشتن خانه اي ازخود زيربارسنگين وام هاهستند.920 ميليون نفربيسوادند،
* فقط درسال 2009 ، 1/8 ميليون کودک قبل از رسيدن به سن5 سالگي جان خود راز دست دادند . هرساله 1/2 ميليون نفرازبيماري هايي مي ميرند که مي توان باتزريق واکسن ازشيوع آنهاجلوگيري کرد،
* حداقل حقوق قانوني زحمتکشان شامل:دستمزد مناسب،امنيت اجتماعي،خدمات عمومي مناسب ومجاني {آموزش وپرورش،بهداشت،حمل ونقل، وبرق} آسيب ديده ومحدود شده اند،
* فعالان سنديکاهاي کارگري وزحمتکشان ازکاراخراج وزنداني شده اند،
ودرمقابل آن،سود سرمايه داران به طورنجومي افزايش يافته است.دربحبوحه بحران سال 2010،بيش از 50 شرکت بالاي 715 ميليارد دلارسود برده اند.اين واقعيت ها ما زحمتکشان جهان را وا مي دارد تا متشکل شده وضد حمله هاي خود را دربرابربهره کشي ودرنده خويي سرمايه داري آغازکنيم،ودرجهت برآوردن نيازهاي اساسي خود در برپايي دنيايي بدون بهره کشي انسان از انسان،بکوشيم.
در12 مهرماه 1391(3 اکتبر2012)،روز اعتراض بين المللي،ما درکنارهمديگربابرگزاري اعتصاب ها، تظاهرات،بسيج مردم،وکارزارهاي اعتراضي دراغلب کشورها درپنج قاره جهان،توقف بهره کشي وحشيانه زحمتکشان راخواستارشده وازحقوق خودبراي داشتن غذاي مناسب،آب بهداشتي،مسکن، بهداشت،حق تحصيل،وحق داشتن وسيله رفت وآمدعمومي مناسب،و خدمات عمومي اجتماعي،دفاع خواهيم کرد.
بدون کار زحمتکشان،هيچ جهاني ممکن نيست،
اما برپايي دنيايي بدون سرمايه داران،ضروري وممکن است.


شهريار ديگري از ميان ما رفت
پرويز شهرياري بهبود خواه،نويسنده،مترجم،روزنامه نگار،پژوهشگر ودانشمند صاحب نام درعرصه رياضيات روزجمعه به ابديت پيوست.آنچه شهرياري دانشمندرا از ديگررياضي دانان ايراني متمايز مي کند نبرد او در راه بهبودي طبقه کارگراست.اوکه از اوان جواني به صفوف جنبش کارگري واجتماعي پيوسته بود،دراين راه چه بسيارشکنجه هاودربدري ها وزندانهاراکه تجربه نکرد.پس ازکودتاي 28مرداد اودستگيروشکنجه شد.امابازهم نشکست و سرفرازانه به خدمت خلق گردن نهاد.اوپس ازآزادي تلاش بسيارکردتاهموطنانش رابارياضيات مُدرن آشناسازد.اواولين کسي بودکه رياضيات راباترجمه هاي ساده به ميان فرزندان زحمتکشان آورد.صدهاتاليف اودراين راه مويداين امراست.اوکه رزم درراه بهبودي طبقه کارگرراتاآخرعمرپيشه خودساخته بود،دردهه ششم از زندگي پس ازآزادي از زندان به انتشارمجله چيستا همت گماشت،وچه خوش نوشت درنودمين بهارزندگيش ودرآخرين شماره اسفندماه چيستا«وقايع دوساله به ما مي آموزدکه امروزهشيارترباشيم.هوشياربودن کاردولتمردان تنهانيست،بلکه آنان به بهانه ي حفظ نظام (درحقيقت انباشت سرمايه)،اشتباه هاي زيادي مي کنند .قذافي راببينيدکه چگونه مي خواست ارث خودرابه فرزندانش بسپارد،وديکتاتورشد؟آياليبي امروزسامان گرفته است؟آيااوضاع مردم عراق و افغانستان براي مردم خاورميانه درس بزرگي نبود؟چه بايد کرد که ديکتاتورها ازتاريخ درس بگيرند؟ گاندي هرروزپيش ازآنکه سرکارخودبرود،چندساعت رابه مطالعه مي گذراند.اين کارعادت هميشگي او بود.گاندي آموخت که فرزند اينيشتين ،اينشتين نمي شود،بلکه فرزند راکفلر،راکفلرمي شود.اوچنان زندگي کردکه وارث واقعي کشورپهناورش بود.اوحتادرپس پرده هم به مردم خود دروغ نگفت»
زحمتکشان ايران اين فرزند دانشمند خود راهرگزفراموش نخواهند کرد.اودرميان ما نيست امايادش و آثارارزشمندش اوراهميشه جاويدکرده اند.مادربرابراين جان شيفته سر فرود مي آوريم.
کارگران فلزکارمکانيک 25/2/1391
خبرنامه فلزکار شماره 42
skfelezkar@gmail.com
باسلام ودرود به شما رفيق عزيزکه درسال گذشته باشما آشناوهمکاري هرچندمحدود به دليل شرايط داشته ايم.وسپاس که مارا درراه ايجادسنديکايمان ياري مي رسانيد.چنانچه انتقاد وياپيشنهادي داريد سپاسگزارخواهيم بود که برايمان ارسال کنيد.اميد واريم که اين سال کارگري جديدهمراه باموفقيت براي همه مردم زحمتکش دنيا وشماباشد.دوستان مي خواهيم خبرنامه را به روش ديگري آغاز کنيم.به همين خاطر درفرستادن اخبارکارگري ماراياري کنيد وهمچون گذشته چنانچه اين خبرکارگري امنيت شغلي شما ويادوستانمان رابه خطر مي اندازد در اول خبريادآوري کنيد.
همانطورکه دراعلاميه روزکارگر،کارگران فلزکارمکانيک اعلام کرده بوديم،توفان بيکاري سراسر واحدهاي توليدي رادرنورديده است.ما به بخشي ازآنهاکه در روزنامه کاروکارگروايلنا درج گرديده اشاره مي کنيم: اخراج 655 کارگرشهاب خودرو وابسته به آستان قدس رضوي – بيکارشدن 150 کارگرفولاد زاگرس قروه – قرارداد 65 کارگرشرکتي شهرداري رشت تبديل وضعيت نشده است – اخراج 200 کارگر کارخانه توليدشمش چدن در ذوب آهن غرب درملاير – اخراج 500 کارگرکارخانه نساجي مازندران – اخراج 80 کارگرايران تاير – اخراج 67 کارگرچدن پارس – تعطيلي کارخانه ذوب فلزات ابهربا 300 کارگر- تعطيلي 325 واحد توليدي کود شيميايي و بيکاري 15 هزار کارگر- کارخانه توليدنخ الياف هامون تعطيل و 70 کارگربيکارشدند – 70 کارگرکارخانه نخ ايران شهرک صنعتي ابهرتمديد قراردادنشدند – بيکاري 40 هزارنيروي آموزش ديده در بروجرد- 200کارگر کارخانه پلي اورتان در سال گذشته بيکارشدند – کارخانه شيرين طعم لارستان تعطيل و60 کارگرآن اخراج شدند – 2 زن کارخانه سيمان لارستان بعدازمرخصي زايمان اخراج شدند – تعطيلي 15ماهه کارخانه قند اهواز و نابودي 2500 شغل وابسته به اين کارخانه - 180 کارگر کارخانه کيوان همدان باخصوصي سازي اخراج شدند – 200 کارگربه جمع مقرري بگيران بيمه بيکاري لارستان پيوستند – 330کارگرلوله سازي سديد بيکارشدند وامکان اخراج1000 کارگرديگرفراهم شده است – 450 کارگرکارخانه لوله سازي خوزستان در واحد هاي 3و4 از اول امسال بيکارشدند – باپلمب شرکت اسيد ساز درشهرصنعتي ساوه 40 کارگر شاغل دراين واحد توليدي بيکارشدند - 50 کارگرقراردادي کارخانه شهرداروي شهريار بعدازعيدتمديد قراردادنشدند - اخراج 100 کارگردائمي وقراردادموقت کارخانه داروسازي کوثر – بيکاري 200 کارگر کارخانه روغن نباتي ناب تهران.تابه اين جا تعداد26469نفراخراج ويا ازکاربيکارشده اند.
تجمع 800 نفرازکارگران صنايع فلزي درمقابل رياست جمهوري به دليل عدم دريافت 8 ماه حقوق و بيمه – بيکاري دههاهزارنفردر پي واردات گسترده قند وشکر – نامه کارگران فولادزاگرس:بزرگترين پروژه صنعتي کردستان درآستانه تعطيلي وبيکاري 350 کارگر – نيمي ازچايکاران به کارگر روزمزد ساختماني تبديل شده اند – تجمع کارگران نساجي درخيابان اصلي قائم شهر.اين کارگران 18 ماه است حقوق نگرفته اند – 200واحدصنعتي درسال گذشته تعطيل شده اند – تعطيلي 40 واحد توليد قارچ و بيکاري کارگران اين اين واحدها – کارگران پلي اروتان 2 ماه است حقوق نگرفته اند – کارگران قطار شهري اهواز 800نفرهستند که 5ماه است حقوق نگرفته اند – طي يکسال گذشته 25 درصد از کارگران صنف گل وگياه بيکارشده اند – تجمع دهها باره معلمان شرکتي وزارت آموزش وپرورش – بيکاري کارگران آلومينيوم هرمزگان به تبع کاهش مصرف انرژي – اخراج وبيکاري وتعطيلي واحدهاي توليدي درحالي صورت مي گيرد که اخباربالا نشانگر به عقب افتادن ماههاحقوق کارگران کارخانه هاي بسياري است. درهمين حال آقاي قاليباف شهردارتهران نيز برطبل بيکارکردن ها مي کوبد:
شهردارتهران:نيمي ازنيروهاي شهرداري هم که بروند،کار روي زمين نمي ماند.
احتمالا خود وخانواده اشان جارو بدست گرفته همراه باخانواده مديران شهرداري ها به حمل زباله ها و پاکيزه کردن شهرخواهند پرداخت.قابل توجه شهرداري هاي شهرهاي ديگر.
از 8ميليون کارگرشاغل درواحدهاي توليدي، 6ميليون نفرباقراردادموقت مشغول بکارهستند – رواج بکارگيري کودکان وزنان درکارگاههاي کوچک براي استثمار وسود بيشتر(وقتي کسب سود حرف اول وآخر را دراقتصاد مي زند)- پروين محمدي:گسترش قرارداد هاي سفيد امضا در پي هدفمندي يارانه ها – اخراج ازيکطرف،گسترش قراردادهاي سفيدامضا از طرف ديگر،بکارگيري کودکان وزنان براي استثماربيشتردرواحدهاي توليدي وهجوم چايکاران وکارگران کشاورزي به شهرها براي پيداکردن کار ورقابت با کارگران شاغل.اما براي استثماربيشتر و رواج کسب وکارآقايان کارفرمابشنويد سخنان گهربارآقاي وزيرکار:
دستور وزيرکاربراي اشتغال کارگران چيني درايران و دربخش راهسازي شمال کشور.
اين سخن يعني سازمان تجارت جهاني بدانيد وآگاه باشيدکه مانيزبه جهاني سازي معتقديم وخروج و ورود سرمايه ونيروي انساني راآزاد مي دانيم.مارابه غلامي بپذيريد.اما دوستان اين نوع سخنان گهربارتنها ازدهان مبارک وزيرکاربيرون نمي آيد.وزيرتجارت براي نابودي صنعت وکشاورزي همگام باوزيرکاراين چنين دستورمي دهد:
غضنفري وزيرتجارت:براي مهارگراني اجازه واردات به مبلغ 24ميليارد دلار داده شده است.(روزنامه دنياي اقتصاد16/2/91)بدستوروزيرتجارت از20اسفند تعرفه واردات شکر صفرو زمينه واردات گسترده به کشورايجادشده است.(روزنامه شرق 19/2/91)
* اعتصاب غذاي رضاشهابي ازاعضاي هيات مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد در اعتراض به عدم رسيدگي پزشکي وتحقق نيافتن وعده هاي مقامات قضايي وسپس به دليل وخيم شدن شرايط جسمي رضا شهابي،بستري شدن دربيمارستان.همچنين به زندان رفتن علي نجاتي ازاعضاي هيات مديره سنديکاي کارگران نيشکرهفت تپه جهت تحمل حکم زندان.درشصت سالگي وباداشتن مشکل قلبي.
* قابل توجه متقاضيان بهره برداي ازقانون بيمه کارگران ساختماني.به اطلاع افرادي که داراي کارت مهارت سازمان فني وحرفه اي بوده ومتقاضي استفاده ازبيمه کارگران ساختماني مي باشندکه طبق دستور10015مورخه17/2/91 اداره کل شرق تهران بزرگ ، سهميه نامنويسي اينگونه افرادبه پايان رسيده لذا تااطلاع ثانوي ازبيمه کردن آنان معذوريم.
خواهران وبرادران کارگر! کافي است نظري به سيرتحولات اقتصادي وکارگري داشته باشيم تاخط اصلي که همانااخراج وندادن حقوق عقب افتاده کارگران،رواج هرچه بيشترقراردادهاي موقت وسفيدامضا،بکارگيري کودکان وزنان درواحدهاي توليدي براي استثماروسودجويي هرچه بيشترکارفرمايان دولتي،واردات کارگر چيني،زنداني کردن کارگران سنديکايي،وبه فراموشي سپردن وعده هاي داده شده به کارگران ساختماني جهت بيمه نمودن اين کارگران، همگي ازاين حکايت دارد که سرمايه داري انگل تجاري بواسطه حضور درجاي جاي اقتصاد براي استثمار وسودجويي هرچه بيشتر وهمزمان پايين نگه داشتن دستمزد کارگران وحمله به دستاوردهاي کارگري ازجمله بيمه کارگران ساختماني خيزبرداشته است.براي مهارجنبش اعتراضي کارگران وتخريب روحيه مبارزه جويانه طبقه زحمتکش براي مقابله نکردن باسياست هاي ويرانگرسرمايه داري بازنداني کردن کارگران سنديکايي وفعالان کارگري،به ميدان آمده است.همزمان براي تاراج ثروت ملي وافسانه اي نفت وبا بهانه مهارگراني باواردات سيل آسا ضربه نهايي رابه پيکرواحدهاي توليدي و کشاورزي وبيکارکردن وسيع کارگران وارد مي آورد.نتيجه اين سياست صندوق بين المللي پول وسازمان تجارت جهاني براي ما،کشوري وابسته به نفت وتک محصولي ومصرف گراي توليدات بنجل سرمايه داري وعقب مانده گي فرهنگي واقتصادي ازجهان پيشرو است.براي عقيم گذاشتن اين سياست ضدملي با متشکل شدن درسنديکاهاي کارگري به نجات آينده کشور وفرزندانمان برخيزيم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
کارگران فلزکارمکانيک در راستاي همبستگي کارگري ازاطلاعيه هاي سنديکاي کارگران شرکت واحد وسنديکاي کارگران نيشکرهفت تپه واتحاديه کارگران پروژه اي وهيات بازگشايي سنديکاي کارگران نقاش وتزيينات حمايت کرده و اين اطلاعيه ها راتکثير وبدست کارگران رساند.

ديده گر کس به خطا بست ورا کور مدان هم مپندارکه لاليم اگر خاموشيم
موم بر لب زدگانيم ، ولي اهل دلان نيک دانند که ما چون خُم مي در جوشيم
خسته از شرب يهوديم دگر باداباد ساغر باده بياريد که شادان نوشيم بهروز

گزارش روز کارگر درايران
روزکارگر درکارخانه هاي ايران خودرو،لوله سازي اهواز،ذوب آهن اصفهان،سيمان درود، تراکتور سازي تبريز،پارس جنوبي،شرکت ملي حفاري شرکت نفت،پتروشيمي بندرامام،بصورت بسيارمحدود جشن گرفته شد وکارگران با آوردن شکلات وپخش مخفي آن درسطح کارخانه اين روز را جشن گرفتند.هرچندکه شعارهايي توخالي در ارزشمند بودن کارگري به در وديوارنصب بود، اماشور وهيجاني از اين روز در اين واحدهاي توليدي نمود نداشت.پخش ويژه نامه پيام فلزکار آن هم در سطحي محدود وپخش اعلاميه هاي سنديکاهاي کارگري تنها نشانه گرامي داشت روز کارگر دراين واحدهاي صنعتي بود.ما بخشي ازنامه هاي کارگران را برايتان مي آوريم:
*امروزهمگام با همه کارگران ايراني به سرکار رفتيم ومثل هميشه تاآخروقت جان کنديم.ساعت 3 بعدازظهر ليست اضافه کاريها را آوردند،ومن خوشحال شدم که حداقل امروز اسم من درليست اضافه کاري نيست وخوشحال به خانه رفتم.کارگرفلزکار،دم در خانه قلبم شکست چون مدت يک هفته است که به همسرم قول داده بودم که داروي ضد نرمي استخوانش را از داروخانه بگيرم،ولي از اول سال تاامروز هنوز پولي ازکارخانه نگرفته ام.روزکارگر تو مبارک
*امروز درکارخانه بحث اينکه چه روزي بايد روزکارگرباشد، 11ارديبهشت يا12 ارديبهشت،بود.من گفتم چه فرقي مي کند روزي که ماآزادنيستيم حداقل تعطيل باشيم ،اصلا بزار 15 ارديبهشت باشه.
* 11ارديبهشت چهارماه است که حقوق وعيدي نگرفته ايم.يعني مسوولين نمي فهمند که مابايدچطوري زندگي کنيم.بريم گدايي،؟؟ وزبرکارامروز مي تونه به زنش خرجي نده وصبح به اداره بياد.روزهمه کارگراي حقوق نگرفته مبارک.
* دلم مي خواست امروز توي خارج باشم منهم شعار بدهم.
* امروز به ابتکارچند نفر ازکارگران عکس اسانلو ومددي که چندسال پيش شما کارت تبريک براي روزکارگر کرده بوديد را بين کارگران پخش کرديم.
* من وچند نفرتصميم گرفتيم چندکيلو شيريني بخريم ودرکارخانه پخش کنيم.نگهباني به خيال اينکه بچه ام به دنيا آمده به من تبريک گفتند.شيريني باروزکارگرت مبارک دست به دست شد.
* خودکارها روزکارگرشمارادرکارخانه پخش کرديم جالب بود.ويژه نامه شماحرف نداشت،عالي بود.
مطالب بسياري ازاين دست وبيشترهم غم نامه کارگران بدستمان رسيد که بخشي هم باعصبانيت نوشته شده بود.روزکارگر درکوهها، خانه ها،کارگاههاي کوچک،در روز9 و11 و15وارديبهشت توسط کارگران درسراسرايران جشن گرفته شد.اميدواريم بامبارزات زحمتکشان سال آينده همبسته تروآزاد روزکارگر راباهمه کارگران جهان جشن بگيريم.راستي دوستان حال ابراهيم مددي ومنصوراسالو هم خوب است .
چه بايد کرد؟
ماکارگران ايران ازکارگران جهان جدانيستيم،چراکه منافع مشترک داريم.اما کارگرايراني خيلي از کارگران جهان ازنظر حقوقي عقب هستيم.بايد اين عقب ماندگي راباتلاش فراوان هرچي زودترجبران نماييم. يک راه به نظرم مي رسد که راه درستي است.ماکارگران بايدبا نيروهاي ديگر که درتلاش هستند، کمک گرفته ،اتحاد داشته باشيم که کارهايمان عملي باشد.با هم آهنگ شدن باآموزگاران، دانشجويان، کشاورزان زحمتکش،کارگران کارخانه هاي توليدي ازماشين سازي گرفته تاتوليدي کليه لوازم زندگي.ما مي توانيم ازاين نيروها کمک گرفته، اتحادايجادنموده،باهم درمبارزه پيروز شده،حق وحقوق ازدست رفته خودمان ،بدست بياوريم. ناگفته نماند که بخش بزرگ از زحمتکشان ايران،کارگران زن هستند.نبايد اين نصف جامعه فراموش شود.حالا خواسته هاي اين زحمتکشان رانام ببرم: 1- روزجهاني کارگر،جهاني است وبايد تعطيل رسمي اعلام شود وبه رسميت شناخته شود. 2- روزجهاني زن بايد تعطيل رسمي باشد وبه رسميت شناخته شود. 3- کارگرموقت چه دولتي وغيردولتي وکارگر روزمزد درکاردولت وغيردولت کاملا لغو گردد،همه بايد استخدام رسمي مشغول شوند وازتمام حقوق ومزايا بهره مند شوند. 4- خواسته ما ازدولت فرق نمي کند دولت که باشد علي يا ولي.دولت بايد در درجه اول فصل سوم قانون اساسي که حقوق ملت است را درست اجرانمايد.چراکه قسم خورده قانون را بندبند اجراخواهيم کرد.ورفاه وآسايش براي همه مردم ايران فراهم خواهم کرد.ملت براي دولت بايد يکسان باشد.بايد خودي وغيرخودي نباشد، که هست. 5- براي سال 1391 حقوق 390 هزارتومان اعلام کردند.اولا بايد بگوييم رييسان امور کشورخودشان صادقانه اعلام نمايند بااين حقوق يک هفته زندگي کنند تاکارگران يکماه بااين حقوق سر کنند. دوم من قسم مي خورم که اين حداقل حقوق اجرايش فقط درحد کارخانه هاي بزرگ است وبيشتر زحمتکشان ازاين هم کمتر مي گيرند.تازه چراحقوق کارمندهاهنوزاعلام نشده؟چراباتورم حقوق بالانرفته؟چرابازنشسته هاي تامين اجتماعي بايد کمترازديگربازنشسته هاحقوق بگيرد؟مگربراي دولت بازنشسته تامين اجتماعي بابازنشسته جاي ديگر تقاوت دارد؟مگربازنشسته تامين اجتماعي نان وبرنج وروغن راارزانترمي خرد؟چرابااين درآمد نفت بيکاري اين قدر زياداست؟پس اين پول نفت چي شده است؟چراتابحال ازوزيرسوال نشده معلوم شود ،بيکاري زياد شده ياکم شده؟معلوم سوال نشده.آقاي وزيرکارآيامي داني اين سال90 چه تعدادکارگران که حقوق ومزايشان عقب افتاده از5 ماه تا 18 ماه.نبايد چاره اي براي اين کارگران شود؟ سوال زياداست اما جواب يکي است اتحاد.همه کساني که حقوق مي گيرند بايد درسنديکاهاي خودشان جمع شوندوحقوق خودشان رادرخواست کنند.
والسلام.داود عرفاني

ديروز براي اربابانمان مي زيستيم ، بياييد فردا براي خودمان و آزادي مان بميريم!
مارکوس گلادياتور
مهار گراني با دست هاي خيانت کار سرمايه داري انگل تجاري ومافياي واردات
انتشار آمار بانک مرکزي در رابطه باافزايش 50 درصدي تا 156 درصدي قيمت موادغذايي وسيل واردات کالاهاي خارجي واثرات زيان بارآن براقتصادکشور موجي ازنگراني رادرميان آزاديخواهان بوجود آورده است.وزيرتجارت غضنفري درپاسخ به پرسش گراني هاي اخيروافزايش قيمت موادخوراکي يادآور شد:«براي مهارگراني اجازه واردات به مبلغ 24ميليارد دلار داده شده است».روزنامه دنياي اقتصاد 16/2/91گزارش داد:« وزيرتجارت ازبرنامه هاي جديدبراي کاهش قيمت کالاهاخبرداد تاعبور ازبحران کنوني آسان ترشود. 24ميليارد دلارمصوب،بخشي از60تا70ميليارد دلار وارداتي است که همه ساله صورت مي گيرد.»معاون وزيرتجارت مي گويد:« 24ميليارد دلارمجوز اخيرواردات ،رديف بودجه اي نيست،بلکه تخصيص ارز رسمي ازطريق بانک مرکزي براي واردکنندگان است» صدور مجوز 24ميليارد دلاري براي واردات به معناي نابودي هرچه بيشتر توليد داخلي است.اين سياست فقط درخدمت سرمايه داري خيانتکارتجاري است که ازسويي باارزدولتي اقدام به واردات مي کند وازسويي با کمک واسطه هااين کالاها رااحتکارکرده باقيمت گزاف دربازاربفروش مي رساند وسودهاي نجومي بدست مي آورد.اين سياست درسالهاي اخير روندي به مراتب تندتر درپيش گرفته است .آمارخروج ارز وسرمايه وغارت ثروت ملي ازسوي سرمايه بزرگ تجاري تکان دهنده است.تخريب اقتصاد ملي درطول 30سال ازعلت هاي فقروبدبختي است.خروج 770ميلياد دلارارز ازکشورطي 31سال آن هم فقط دربخش واردات واختصاص 24ميليارد دلاري درحال حاضر که 10ميليارد آن شامل مواد غذايي وکالاهاي مصرفي است،جزتيشه به ريشه اقتصادملي چيزي نيست.روزنامه شرق 7/2/91مي نويسد:«عمده اقلام وارداتي طي 11ماه سال 1390 شمش آهن وپولاد،برنج،دانه هاي ذرت دامي بوده است»جالب است بدانيم که چه کشورهايي مبداصادرات به ايران هستند: 1- امارات که واسطه واردات ازکشورآمريکا و کشورهاي اروپايي است 2- چين 3- کره جنوبي 4- ترکيه .درحالي سيل واردات به کشورادامه دارد که دربخش صادرات کالاهاي سنتي امان به خارج ازجمله پسته،فرش،زعفران،خاويار وضع بسيارنگران کننده اي دارند.بازارفرش توسط کشورچين،خاويار توسط روسيه وآذربايجان،زعفران توسط افغانستان، بدست گرفته شده است وکشاورزان ايراني وتوليد کننده هاي فرش ومحصول جهاني خاويار ما هر روز کاهش پيداکرده است.بارها وبارها درخبرها ازخود کفايي درامرگندم مسوولان ريز ودرشت داد سخن داده اند.خبرگزاري فارس12/12/90:«وزارت کشاورزي آمريکا اعلام کرد ايران120هزارتن گندم ازآمريکا خريداري کرده است.خريد گندم ايران ازآمريکا به بالاترين حد خودازسال2008ميلادي رسيده است.» رشد روابط تجاري ايران وآمريکادر5سال گذشته ازابتداي سال1385تاکنون روبه افزايش گذاشته است. واين درحالي است که ترازتجاري ايران باآمريکا به نفع آمريکا بوده است.يعني سرمايه داري انگل تجاري باتجارت باآمريکا وواردات کالا ازآمريکا به شرکت ها وسرمايه داران آمريکايي نفع وبهره رسانده است.درعوض ارزهاي ارزشمند نفتي ما درخزانه دولت آمريکا به سياست تهاجم وحمله به ايران تبديل مي شود.اين مسئله تنها به آمريکا ختم نمي شود،سرمايه داري هار ترکيه که ازواردات آدامس، پرده،رومبلي،شلوار لي وکريستال وشکلات درطي 30سال توانسته اندوخته هاي بانکي خودراافزايش دهد وشهروندان ايراني راباجاذبه هاي توريستي مجاب به مسافرت به آن کشورکند،بانقشه جديدي براي غارت سرمايه زحمتکشان به ميدان آمده است.روزنامه دنياي اقتصاد25/12/90 :«تجارايران وترکيه راهکار جالبي راپيش پاي يکديگرگذاشته اند.تهاترکالابه جاي نقل وانتقال پول» معني اين راهکاراين است که ايران نفت وگاز ومحصولات پُر ارزش خودرابه ترکيه صادرودرمقابل ازترکيه کنسرو،رب گوجه فرنگي،لباس،آدامس،ماکاروني،شکلات،بيسکويت واجناس غيراستاندارد وغيربهداشتي واردکند.باکاهش تعرفه هاحجم مناسبات تجاري ايران وترکيه به بيش از150ميليارد دلارارتقاخواهديافت.بجاي سرمايه گذاري درصنعت ماکاروني ورب گوجه فرنگي وموادغذايي که به رشدکشاورزي ايران کمک ميکند و کشاورزان وکارگران ايراني بيکارنخواهندماند،تجارخائن لطف کرده برايمان آدامس وبيسکويت با ارز نفتي خواهندآورد.دروازه هاي کشور بر روي کالاهاي خارجي همچنان چهارتاق بازاست وتوليدملي زير آوارسيل واردات مدفون خواهد شد.ايلناگزارش داد:«درايران سياست هاي دولت توليدمحورنبوده و بخش واردات وکالاهاي وارداتي رونق بيشتري دارند.باتوجه به واردات بي رويه انواع کالاهاي مصرفي به عنوان سياست دولت درمقابله باتورم،ازتوان توليدگران داخلي به عنوان عاملان ايجادوياحفظ اشتغال موجودکاسته است»باشدت يافتن واردات درطول 30سال بيش از770ميليارد دلار ارزاز کشورخارج شده است که مي توانست کل سيستم بيمارستانهاي ماراتجهيزکندوياحداقل 20کارخانه بزرگ احداث ويا در بسياري ازمحصولات کشاورزي نه تنهاخودکفاشده بلکه بازارهاي جهاني رانيزبه انحصارخود درآورد. همان کاري راکه چين وکره جنوبي کردند.درآمدهاي ارزي به جاي رفاه مردم ، تقويت بنيه توليدي،پي ريزي اقتصادي مستقل ،صرف خريدکالاهايي چون آدامس وبيسکويت وشکر از خارج شده است ،که صنايع شکروکشاورزان رابيکارکرده است.حضورسرمايه داري خيانتکارتجاري به همراه دزدان اختلاس گربانکي درصحنه سياسي واقتصادي باعث بيکاري ،وابستگي شديداقتصادي وفقر روزافزون مردم ايران گرديده است.آنچه امروز دريونان واسپانيا وايرلند مي گذرد وسرمايه داري جهاني براي استثمارهرچه بيشتروسودجويي نجومي اش به اقتصاداين کشورها ديکته مي کندتا يوغ بندگي را همچنان به دوش بکشند وطبقه کارگر هزينه هاي بحران را به جاي سرمايه داران تقبل کنند،فردا درانتظارماست.
دستهاي سرمايه داري خيانت کارتجاري ودزدان اختلاس گر بانکي اين نوکران حلقه به گوش سرمايه داري جهاني ازاقتصاد و امنيت ملي ايران کوتاه.
رضا کارشناسان
همگامي جنبش کارگري جهاني با مردم ايران
اگردرايران ما نتوانستيم همگام باجنبش کارگري جهان،به اعتراض و راهپيمايي عليه سرمايه داري جهاني ونوکران داخليش ،سرمايه داري تجاري دلال دست بزنيم،درهمه کشورهاي اروپايي وآمريکايي وآفريقايي واستراليايي وآسيايي اعتراض وراهپيمايي برعليه کاهش خدمات بهداشتي ،آموزشي ،افزايش سن بازنشستگي،کاهش دستمزدها،وبيکاري گسترده کارگران که درفرانسه انگليس،اسپانيا وايتاليا، يونان، ايرلند،آمريکاباعظمت بيشتري برگزارشد.دراين راهپيمايي ها،کارگران اروپايي وآمريکايي حمله نظامي سرمايه داري جهاني به کشورايران ودخالت درامورداخلي سوريه رامحکوم کردند. اين جنبش ها حمايت همه جانبه خود راحتا بعداز روزکارگرنيزاعلام کردند. 30ارديبهشت درلندن ودرمقابل سفارت آمريکا کارگران لندني که به سخنراني آندرو موري سنديکاليست بانفوذ آمده بودند،فرياد « نه به ناتو،به ايران حمله نکنيد» را سر دادند.آندرو موري درميان تظاهرکنندگان گفت: اجلاس سران کشورهاي عضو ناتو،اجلاس جنايت کاران جنگي است.وباصداي بلندگفت: دست ها ازخاورميانه کوتاه ،مااجازه نخواهيم داد که سناريوي ليبي دوباره درايران تکرار شود.

پيروزي ديگري براي جنبش کارگري
باتوجه به زنداني بودن شمار زيادي ازفعالان صنفي،باخبرشديم که علي اکبرپيرهادي دبيرسنديکاي کارگران اتوبوسراني شرکت واحد پس ازهفت سال پي گيري هاي مستمر باراي ديوان عالي کشوربه کار بازگشت.او که دراولين مرحله اخراجي هاي شرکت واحد قرار داشت با هفت سال شکايت به اداره کار وقوه قضاييه وسپس ديوان عالي کشور وبافشار سنديکاي کارگران اتوبوسراني شرکت واحد وجنبش کارگري ايران وجهان در روز 20/2/1391 درمنطقه 6 پايانه اتوبوس راني مشغول بکارشد.ماضمن تبريک به سنديکاي کارگران اتوبوسراني شرکت واحد خواهان بازگشت به کارابراهيم مددي ومنصور اسالو نايب رييس ورييس هيات مديره سنديکاي کارگران اتوبوسراني شرکت واحد بوده ،همچنين خواستار آزادي فوري رضا شهابي وعلي نجاتي وديگر فعالان کارگري هستيم.
کارگران فلزکارمکانيک 20 /3/1391

جغد يک درصد
اي که آسيب از تو مردم ديده اند سرزمين ها غرق خون گرديده اند
وي تو آن يک درصد خلق جهان کس نبوده از تو هرگز در امان
شد به مردم زندگاني تنگ تر اي بسا شد خانواده در بدر
چشم دل وا کن تو اي افزون طلب کز تو مردم را رسيده جان به لب
زين سبب فرياد مردم پا گرفت درجهان يکباره هر جا را گرفت
خلق بر آنند در اين روزگار جغد يک درصد شود هر جا مهار
آفت درماندگي درمان شود
زندگي بر کام هر انسان شود علي جعفري (کارگر)

قهرمانان گمنام جنبش کارگري ايران
هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جريده عالم دوام ما
نورالدين جاويد پور مشهوربه کاوه ،مردي ازتبار جنبش کارگري ايران بود.او دربيستم خرداد1332 درسال کودتا متولد شد.خانواده آزاديخواهش در روستاي جوبند (12 کيلومتري اهر) زندگي مي کردند. در سال 1341 با خانواده به تبريز کوچ کردند وبابرادرش اکبرآقابه کارکفاشي مشغول شد.اودرحين کار آموزه هاي پدرش رابيشتر درک کرد وبراي تغيير شرايط کارگران کفاشي دست به مبارزه زد.اوچنان براي رهايي طبقه کارگرکوشيد که درسالهاي 1355 و1356 مجبوربه زندگي مخفي شد.همزمان باخيزش 29 بهمن 1356 مردم تبريز ازمخفي گاهش در ده هومان کليبرخود رابه تبريز رساند که شناسايي و دستگيرشد.اما آن چنان درميان مردم محبوب بود که هنوز در دکه ميدان ساعت پليس بازداشت بود که اصناف وکارگران خيابان تربيت آزادش کردند.درهنگامه انقلاب بهمن آن چنان ازخود گذر کرده بودکه همچون عاشقي درانتظار معشوق.ازپخش اعلاميه وسخنراني درمساجد گرفته تاسازماندهي اعتراضات ، تمامي وقت او را به خود اختصاص داده بود. آنقدر محبوب بود که آخوند هايي همچون ميرزا محمد صادقي وزارعي احترام زيادي برايش قايل بودند.پس ازانقلاب نه تنها به سازماندهي تشکيلات سنديکاي کارگران کفاش همت گماشت،بلکه به سازماندهي سنديکاي کارگران ساختماني،قاليباف ها،بنايايان به همراه سنديکاليست هاي مبارزي چون نوبري وبابک همگامي داشت.به خاطر فعاليت هاي جانانه او در امر مبارزات سنديکاي کفاش درقبل وبعد ازانقلاب ،اوبه دبيري سنديکاي کارگران کفاش انتخاب ونماينده کارگران کفاش درانجمن همبستگي تبريز شد.او درانجمن همبستگي تبريز يار وياور سنديکاهايي بودکه تازه تاسيس يافته بوند.اما فعاليت هاي رفيق جاويد پور(کاوه)به سنديکاي کفاش وانجمن همبستگي محدود نمي شد.تهيه نوار هاي کاست دهقاني ونمايشنامه هاي تالارتربيت تبريز بر کسي پوشيده نيست.رفيق جاويد پور تاآخرين لحظات زندگيش ،خود را ازصفوف کارگران جدا ندانست وموقعيت هاي خوب شغلي را فداي آرمان کارگريش نمود.چنان زيست که درشخصيت يک انسان مبارز وطبقه زحمتکش ايران بود.
رضي زاده
طلسم خيال
از ره خويش بر ندارم دست گرچه عمرم در آخر خط است
زانکه دانم بجان به عالم زيست هر سرانجام را سر آغازيست
نيمه ي راه ،اي که خسته شدي به طلسم خيال بسته شدي
تا به امروز هم سفر بوديم اي بسا راه بسته بگشوديم
حال نسل دگر توانا تر علي جعفري (کارگر) راه نا رفته آورد به سر
محدوديت براي فعالين کارگري به نفع چه کساني است؟
فشاربه سنديکاي کارگران اتوبوسراني شرکت واحد به جهت برگزاري جلسات هيات مديره و درپي آن دستگيري اعضاي کميته هماهنگي که براي مجمع عمومي خود درکرج گرد هم آمده بودند،نه تنها نقض حقوق انساني ومنشورجهاني سنديکاها ومقاوله نامه هاي سازمان بين المللي کار،امضا شده توسط دولتمردان قبلي وفعلي است، بلکه زيرپاگذاشتن اصول 9 و26 قانون اساسي نيز مي باشد.تدوين کنندگان اصل 26 به خوبي دريافته بودند که ديکتاتوري شاه نبايد دوباره تکرارشود وعضويت دريک نهاد حقي است انساني به همين خاطر تاکيد کردندکه«هيچکس را نمي توان ازشرکت درآنهامنع ويا به شرکت در يکي ازآنهامجبورساخت»ودراصل 9 نيزمتذکرشده اندکه«هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور ،آزادي هاي مشروع را،هرچند باوضع قوانين ومقررات ،سلب کند».پس از 30 سال ازتدوين اين قوانين امروزماشاهد برخوردهايي غيرانساني وزيرپاگذاشتن فصل سوم قانون اساسي (حقوق ملت)هستيم.چه کساني خواهان اجرايي نشدن فصل سوم قانون اساسي هستند؟وبه نفع چه کساني است که کارگران خواهان حقوق اجتماعي وصنفي خود،دربندباشند؟وسنديکاهاوتشکلهاي کارگري در محدوديت؟سنديکاها منافع چه کساني را تهديد مي کنند؟ما کارگران فلزکارومکانيک تاسف ونگراني خود را ازاين رونداعلام کرده وبازهم اعلام مي کنيم که اين گونه برخوردها بافعالين کارگري مورداعتراض کليه سنديکاليست هاي ايران است. ما خواستار آزادي فوري کليه زندانيان کارگري دربند هستيم.
کارگران فلزکارمکانيک 30/3/1391

بيانيه به مناسبت 12 ژوئن2012
روز جهاني مبارزه با کار کودک

در دهمين سال روز جهاني مبارزه با کار کودک به سر مي بريم نخستين بار در سال 2002، دوازدهم ژوئن توسط(ILO سازمان جهاني کار) به اين نام برگزيده شد. امروز در حالي به استقبال روز جهاني مبارزه با کار کودکان مي‌رويم، که وضعيت کودکان در سطح بين المللي و داخلي دست خوش تغييرات بسياري گشته است.گستردگي فقر، حاد شدن مسئله ي غذا، افزايش جنگ هاي داخلي ، خشونت و تبعيض عليه کودکان مهاجر و اقليت ها بيش از پيش شدت گرفته است. …در افغانستان شش ميليون کودک مشغول انجام کارهاي سخت و زيان آور مي‌باشند.در هند کميسيون ملي حمايت از حقوق کودکان تعداد کودکاني را که به علت فقر از تحصيل جا مانده و به عنوان نيروي کار ارزان به بازار کار پرتاب مي‌شوند 13 ميليون نفر تخمين زده است. در ايران با توجه به افزايش سطح مالي خط فقر و اختلاف فاحش آن با حداقل دستمزد رسمي‌ ارائه شده از سوي وزارت کار، ورود کودکان طبقات و اقشار تهي دست به بازار کار شتابي خطرناک يافته است. هم چنين بر اثر هدف‌مند‌سازي يارانه ها و سخت‌تر شدن شرايط توليد روز به روز اشتياق کارفرمايان براي به خدمت گرفتن کودکان بيشتر مي‌شود و قانون ممنوعيت کار افراد زير پانزده سال (در ايران سن کودکي زير پانزده سال است) با جديت اجرا نمي شود….شرايط بهداشتي اسفناک کودکانِ کار در ايران، افغانستان، چين، زيمبابوه، مکزيک و آمريکا همه از يک جنس هستند. بلوغِ زود هنگام روحي و جسمي‌که شرايطِ ساختِ فضاي کاري بر آنان تحميل مي‌کند، قابل جبران نيست؛ معضلِ بهره کشيِ جنسي و پديده ي کودکانِ روسپي نيز يکي از ابعاد بزرگ فاجعه عليه کودک است . در کشورهاي پيراموني در اين نظم جهاني نظير بعضي کشورهاي آفريقايي و آسيايي با پديده ي ديگري به نام سرباز کودک هم مواجه مي‌شويم که در راستاي جنگ ها و برخوردهاي نظامي-‌فرسايشي حتي کودک را در بعضي مواقع به صورت برده ي نظامي ‌و يا مزدور نظامي اسيرِ خود نموده است. آن چيزي که ما امروز به نامِ بزهکاريِ نوجوانان و جوانان با آن مواجهيم، گوشه اي از دردِ کودکِ کارِ ديروز است. چرا که کارفرما حاضر به پرداخت حقوق وي به عنوان يک فرد بزرگ سال نيست و استخدام کودکان ديگر را ترجيح مي‌دهد و انساني که در کودکي بدون کسب هيچ مهارت درآمدزا مشغول کار بوده است ناچار به اين سو کشانده مي شود. دردِ کودکي که در سودان ناخواسته به سرباز تبديل شده با دردِ کودکي که در چين کارگرِ روزمزد شده است، بي هيچ ترديدي دردي است مشترک.

امروزه کم تر کسي هست که به اثرات منفي کار کودکان واقف نباشد. در واقع همان خانواده هايي که کودکانشان وارد چرخه ي کار مي‌شوند، خود بيش از بعضي فعالين -که راه حل مسئله ي کار کودک را در بستر هاي فرهنگي مي‌بينند- به تاثيرات منفي کار کودکان آگاهند. ما معتقديم مبارزه براي لغو کار کودکان بدون شناخت بستر هاي تشکيل دهنده ي ضرورت وجودآن در جامعه امکان پذير نيست. اين مناسبات اقتصادي مبتني بر رقابت هاي توليدي هاست که در واقع رقابت براي پايين آوردن هزينه هاي توليد به حداقل را به اصلي ترين ضرورت براي بقاي يک واحد توليدي تبديل مي‌کند .کودکان و زنان و مهاجرين به دلايل حقوقي و فرهنگي کمتر قادر به پي گيري مطالبات خود هستند و بيش از ديگران به عنوان نيروي کار ارزان استثمار و قرباني اين رقابت بي رحمانه مي‌شوند.

وظيفه ي نه تنها فعالين حقوق کودکان، بلکه همه انسان ها در اين مقطع بحراني، تلاش براي هدف قرار دادن و فشار آوردن به اين مناسبات بي رحمانه است. زير فشار قرار دادن ارگان هاي مسئول و هشدار تبعات رويکردهاي کودک ستيز به مسئولين و کسب دست آوردهاي حقوقي براي کودکان از يک سو و پيگيري و اجراي اين دستاوردها از طريق حساس کردن بخش هاي مختلف جامعه از سوي ديگر مي تواند ضامن ادامه حرکت در راستاي لغو کار کودکان باشد. اين خواست ها تنها قدمي کوتاه براي از ميان بردن استثمار و تبعيض عليه کودکان است.

جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان 12 ژوئن 2012 (23خرداد 1391)
محدوديت براي فعالين کارگري به نفع چه کساني است؟
فشاربه سنديکاي کارگران اتوبوسراني شرکت واحد به جهت برگزاري جلسات هيات مديره و درپي آن دستگيري اعضاي کميته هماهنگي که براي مجمع عمومي خود درکرج گرد هم آمده بودند،نه تنها نقض حقوق انساني ومنشورجهاني سنديکاها ومقاوله نامه هاي سازمان بين المللي کار،امضا شده توسط دولتمردان قبلي وفعلي است، بلکه زيرپاگذاشتن اصول 9 و26 قانون اساسي نيز مي باشد.تدوين کنندگان اصل 26 به خوبي دريافته بودند که ديکتاتوري شاه نبايد دوباره تکرارشود وعضويت دريک نهاد حقي است انساني به همين خاطر تاکيد کردندکه«هيچکس را نمي توان ازشرکت درآنهامنع ويا به شرکت در يکي ازآنهامجبورساخت»ودراصل 9 نيزمتذکرشده اندکه«هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور ،آزادي هاي مشروع را،هرچند باوضع قوانين ومقررات ،سلب کند».پس از 30 سال ازتدوين اين قوانين امروزماشاهد برخوردهايي غيرانساني وزيرپاگذاشتن فصل سوم قانون اساسي (حقوق ملت)هستيم.چه کساني خواهان اجرايي نشدن فصل سوم قانون اساسي هستند؟وبه نفع چه کساني است که کارگران خواهان حقوق اجتماعي وصنفي خود،دربندباشند؟وسنديکاهاوتشکلهاي کارگري در محدوديت؟سنديکاها منافع چه کساني را تهديد مي کنند؟ما کارگران فلزکارومکانيک تاسف ونگراني خود را ازاين رونداعلام کرده وبازهم اعلام مي کنيم که اين گونه برخوردها بافعالين کارگري مورداعتراض کليه سنديکاليست هاي ايران است وخواستار آزادي فوري کليه زندانيان کارگري دربند هستيم.
کارگران فلزکارمکانيک 30/3/1391

[ نسخه چاپی ]     [ بازگشت به صفحه اول ]


اخبار
درگيري فيزيکي مردم با گشت ارشاد در ميدان درکه تهران
تجمع حق التدريسان و معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس
روزنامه رسمي حكم ابطال رياست مرتضوي را چاپ نكرد
دلار 2023 تومان ، سكه 747 هزار تومان
اظهار ناتواني دولتي ها در جلسه مجمع تشخيص
مقابل شهرداري ملارد رخ داد خودسوزي مقابل چشم شهردار
بازداشت يک فعال سياسي عرب در حميديه
خواستار پايان اعتصاب غذاي کبودوند هستيم
رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان:كتابفروشان به تعطيلي فكر مي‌كنند :
فدراسيون دوچرخه‌سواري هم «تعليق» شد
اخبار دانشجوئی
کوي دانشگاه تهران ۱۰ روز قبل و بعد از ۱۸ تير تعطيل است
اجراي دستورالعمل پوشش دانشجويان از اول مهر/ انتقاد از نيروي انتظامي۱۳۹۱/۰۳/۲۰
۶۲ درصد مدال‌آوران ايراني رقابت‌هاي علمي جهاني از کشور رفتند
ادامه‌ي تنش در دانشگاه مازندران به دنبال مرگ يک دانشجو
گزارش شوراي دفاع از حق تحصيل
سخنان وزير علوم افشاي نقض آشکار حقوق دانشجويان است
تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشکي در مقابل مجلس و وزارت بهداشت
نويد بهاري دانشجويان از پشت ميله هاي زندان
تجمع ۵ روزه‌ي دانشجويان علوم پايه در مقابل وزارت بهداشت
اعتراض داريوش اجلالي، دانشجوي دانشگاه ياسوج با دوختن لب‌هايش
 
کارگران دربند را آزاد کنید

دانشجویان دربند را آزاد کنید

برگی از تاریخ

با یاد یاران

اسامی قربانيان کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایرانخبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران


آرشیو آثار کلاسیک مارکسیستی

Copyright 2004 © etehadefedaian.org - All Rights Reserved - Administration