Text Box: نامه های رسيده در جهت تکميل آلبوم يادياران
زندگی نامه رفيق مرتضی ميثمی
ياد رفيق مرتضی ميثمی گرامی باد 
ياد رفقا ابراهيم اسمی ، خسروهزاروند ، کاووس گلابيوند ، فرشادرمضانی ، قريشوندی ، يوسف اسدی ، دکترسروش و علی ترک 
گرامی باد !
ياد رفيق منوچهر سرحدی گرامی باد 
 
فدايي خلق حسين صدرايي ( اقدامی )

فدايي خلق هبت اله معينی چاغروند
اثری از حجت کسرائيان
باياد رفقا عزيزسرمدی ، عباس سورکی و 
حميد اشرف
 
در رثای صمد بهرنگی
کنون ره او،
برکدامين بی نشان قله است؟
اميرپرويز پويان
برای امير پرويز پويان
من اين گل را می شناسم
سعيد سلطانپور
در قلب بزرگ خلق ،
ياد بيژن و همرزمان هميشه زنده است!
 
هبت الله معينی چاغروند
سعيد سلطانپور، شاعر انقلاب
ف- غازان
اعدام سعيد سلطانپور،
 جنايتی در گذشت زمان
بخش اول / دوم / سوم / چهارم / پنجم 
کيوان سلطانی
معرفی کتاب
زندگی نامه حسن ضياظريفی
 
 
ليست جانباختگان سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر
 
باياد فدايي خلق سعيد سلطانپور
 
 
 
 
 
 

 

با ياد ياران ، مجموعه ای از زندگی نامه رفقايي از جنبش فدايي خواهد بود که  برای تحقق آرمان های انسانی ، از جان گذشتند و زندگی شان آينه تمام نمايي از عشق به توده های کار و زحمت برای تحقق آزادی ، دموکراسی و سوسياليسم بود.

مجموعه اول را به رفقايي که تا مقطع سال 1357 به شهادت رسيده اند اختصاص داده ايم و در مجموعه بعدی از رفقايي که توسط رژيم جمهوری اسلامی به شهادت رسيده اند ياد خواهيم نمود. مطمئنا با کمک همه شما که با اين رفقا ارتباط داشته ايد و از آن ها خاطراتی داريد اين مهم به سرانجام خواهد رسيد. به همين خاطر از شما درخواست می کنيم که برای تکميل يادياران ما را ياری نماييد. مطالب و عکس هايي که دراختيارداريد برای ما ارسال داريد تا در اين بخش درج گردند.

يادشان گرامی باد !

سازمان اتحادفداييان خلق ايران-1382

آلبوم شماره 1

بيژن جزنی

حسن ضيا ظريفی

محمد چوپانزاده

عباس سورکی

سعيد کلانتری

عزيز سرمدی

احمد جليل افشار

صفاری آشتيانی

احمد زيبرم

پوران يداللهی

مهدی فضيلت کلام

فرخ سپهری

 فرامرز شريفی

فريدون شافعی

اسدالله بشردوست

بهروز عبدی

نزهت، اعظم و بهمن روحی آهنگران

( کليشه روزنامه اطلاعات )

کليشه روزنامه

کليشه روزنامه - سياهکل

عباس جمشيدی رودباری

حسن سرکاری

محمد تقی زاده چراغی

حسن نوروزی

جهانبخش پايداری

اميرپرويزپويان

احمد فرهودی

عليرضا نابدل

هوشنگ نيری

جليل انفرادی

کيومرث سنجری

مجيد احمدزاده

بهمن آژنگ

عبدالرضا کلانترنيستانکی

صبا بيژن زاده

بهنام اميری دوان

محمدرضا هدايتی

مسعود پرورش

ابراهيم پور رضايي خليق

جعفر محتشمی

علينقی آرش

مصطفی دقيق همدانی

عباس مفتاحی

حميد رضا هزارخانی

کاووس رهگذر

سيروس سپهری

عباس دانش بهزادی

پرويز نصير مسلم

فتحعلی پناهيان

طاهره خرم

بهروز دهقانی

جواد سلاحی

ابوالقاسم نيکجه همدانی

اصغر پشامی

زهرا آقانبی قلهکی

مرضيه احمدی اسکويي

هادی بنده خدالنگرودی

  چهاررفيق( زين العابدين رشتچی - غلامرضابانژاد-حسينعلی اللهياری-عسگرحسينی ابرده )

اکبر مويد

مناف فلکی تبريزی

محمد کاسه چی

محمد رحيم سمايي

غفور حسن پور اصل

سعيد پايان

حسن فرهودی

اسکند رحيمی

محمد هادی فاضلی

شعاع الدين مشيدی

مهدی اسحاقی

اسماعيل معينی عراقی

ناصر سيف دليل صفايي

محمدعلی محدث قندچی

 محمدعلی ملکوتيان

 قاسم سيادتی

 مرتضی ( امير ) فاطمی

 هوشنگ اعظمی

اسکندر صادقی نژاد

علی اکبرصفايي فراهانی

يوسف زرکاری

علی اکبر جعفری

فداييان خلق خشايارسنجری ، محمود نمازی و منصور فرشيدی

فداييان خلق هادی بنده خدالنگرودی ، رحمت اله پيرونذيری،کاظم سعادتی

فرهاد سپهری

  نام رفقا يی که هنوز زندگی نامه های آن ها  تنظيم  نشده است.

 رفقا مسعوداحمدزاده هروی/شيرين فضيلت کلام/حميدمومنی/

بهروزارمغانی/نسترن آل آقا/ حميداشرف/محمدحسين حق نواز/

محمدرضايثربی/حسن جان فرجودی لنگرودی/صبابيژن زاده/

حسن نيک داوودی/خليل سلمانی نژاد /کاظم سلاحی/احمدخرم آبادی/چنگيز قبادی/

مهرنوش ابراهيمی/محمدعلی سالمی/حسين سيدنوزادی/منوچهر بهايي پور/عبدالحسين براتی/حسن محموديان/مرتضی حاج شفيعي ها/ شاهرخ هدايتی/ اسداله مفتاحی/ سعيدآريان/حميدتوکلی/مهدی سوالونی/ عبدالکريم حاجيان سه پله/جعفر اردبيلچی/يحيی امين نيا/علی اصغر عرب هريسی/غلامرضاگلوی/ محمدرضا( هرمز) احمدی/ ابراهيم آزادسرو/ ايرج سپهری/خسروگلسرخی/کرامت اله دانشيان/مجتبی خرم آبادی/حسن معصومی/عليرضاشهاب رضوی/حبيب برادران خسرشاهی/عباس کابلی/حسن جانلنگوری/محمدرضاچمنی/حبيب اله مومنی /خسروتره گل/حسين سلاحی/ محمدرضامعصوم خانی/ محمودعظيمی بلوريان/مارتيک قازاريان/يداله زارع کاريزی/عبداله سعيدی بيدختی/هاشم باباعلی/پروين فاطمی/علی دبيری فرد/فاطمه (شمسی)نهانی/فاطمه حسن پوراصيل/ مسرورفرهنگ/عبدالمجيدپيرزاده جهرمی/فاطمه افدرنيا/کيکاوس رهگذر/حسن توسلی/محمدعلیخسرواردبيلی/حميداکرامی/ محمدرضاکاميابی/فرشيدفرجاد/

عزت غروی/احمدرضاقنبرپور/محمدرضاقنبرپور/لادن آل آقا/قربانعلی زرکاری/ارژنگ شايگان شام اسبی/مهوش حاتمی/جهانگيرباقرپور/فريده (فاطمه ) غروی/حسين فاطمی/فرهادصديقی پاشاکی/ميترابلبل صفت/اسماعيل عابدی/زهره مديرشانه چی/هادی فرجادپزشک/تورج اشتری/مصطفی حسن پوراصيل/محمودخرم آبادی/ميناطالب زاده شوشتری/عليرضا رحيمی علی آبادی/حسين موسی دوست دموچالی/گلرخ ( شهرزاد ) مهدوی/نادعلی پورنغمه/يوسف قانع خشکه بيجاری/محمدمهدی فوقانی/غلامرضالايق مهربانی/علی اکبروزيری/غلامعلی خراط پور/حميد آريان/فاطمه حسينی/بهزاداميری دوان/افسرالسادات حسينی/نادره احمدهاشمی/سيمين توکلی/مريم شاهی/پرويز داوری/حسن سعادتی/محمدرحيم خدادای/خدابخش شالی/انوشه فضيلت کلام/فردوس آقاابراهيميان/محسن نوربخش/حسين چوخاچی/ابراهيم خيری آبريز/محمدکاسه چی/پروين ره انجام/حسينقلی پرورش/ غزال ( پريدخت ) آيتی/عباس هوشمند/سيمين پنجه شاهی/ نسرين پنجه شاهی/علی ميرابيون/يداله سلسلبيی/عبداله پنجه شاهی/محمدکاظم غبرايي/غلامحسين بيگی/بهنام موحد/ابوالقاسم گندمی/داودميرزايي/سليمان پيوسته حاجی محله/رفعت معماران بنام/حميدژيان کرمانی/فتح اله کريم/خسروپناهی/مهدی اقتدارمنش/محمدجعفرعرفانيان/عباس تبريزی/محسن نيکمرام/بابک سيلابی طليسچی/هابيل اميرخيز/حميدعابدزاده/جهانگيرباقرپور و.......