صفر خان قهرماني   قهرمان ملي ايران

 
 
 هر کسی از ظن خود شد يار "خان" / يداله خسروشاهى
 
 صفر خان پايدار ، باهرتوطئه اي جاودانه تر خواهد شد / فريبرز رئيس نيا
 
 به ياد صفر خان  / مرتضي محيط
 
  در ستايش مقاومت   / هرمز ايراني